Corporate Governance hero image desktop
Corporate Governance hero image mobile

Ład korporacyjny


W firmie Stryker angażujemy się w robienie tego, co słuszne i przestrzeganie wartości naszej firmy.

Przestrzeganie ładu korporacyjnego ma dla nas zasadnicze znaczenie i dbamy o prowadzenie naszej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Nasze zasady i wytyczne zapewniają przejrzystość i jasność dla naszych pracowników i interesariuszy.

Najważniejszym elementem naszej organizacji jest zwycięski zespół, dla którego sukces firmy mierzy się nie tylko wzrostem finansowym, ale tym, jak bardzo spełnia ona nasze własne wysokie standardy odpowiedzialności. Nasza rada dyrektorów wybierana jest co roku i składa się wyłącznie z dyrektorów niezależnych (z wyjątkiem przewodniczącego i dyrektora generalnego, Kevina Lobo). Członkowie rady dyrektorów, w oparciu o swoje wykształcenie, doświadczenie oraz bogatą historię pracy na rzecz firmy Stryker, podejmują decyzje korzystne dla naszej firmy, akcjonariuszy, a przede wszystkim dla dobra pacjentów, którym służymy.


Zasady korporacyjne

Firma Stryker przestrzega najwyższych standardów etycznego i zgodnego z prawem postępowania. Nasze zasady oraz procedury stanowią tego zasadniczą część i obowiązują wszystkich pracowników firmy Stryker, chyba że określono inaczej. Możesz wyświetlić nasze zasady korporacyjne w swoim języku.  

Pełną listę naszych stanowisk i oświadczeń można znaleźć w naszym Centrum odpowiedzialności korporacyjnej.

Przejdź teraz