Polityka prywatności

Wstęp
Firma Stryker rozumie, że przekazywane jej dane osobowe są poufne. Firma Stryker dąży do tego, aby nie zawieść zaufania użytkowników poprzez przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane w odniesieniu do wszystkich wyszczególnionych powyżej celów, jak podano w Polityce prywatności. 

Zakres
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych konsumentów gromadzonych i wykorzystywanych przez firmę Stryker, jej jednostki stowarzyszone lub zależne („Stryker”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych przez firmę Stryker w czasie, gdy konsumenci kontaktują się z firmą Stryker, np. podczas odwiedzania naszych witryn, korzystania z produktów lub usług oferowanych przez firmę Stryker, zakupu produktów lub usług firmy Stryker, kontaktu z działem obsługi klienta i kontaktu z firmą Stryker jako klientem biznesowym, dostawcą lub partnerem biznesowym. 

Obejmuje to między innymi gromadzenie wszelkiego rodzaju danych osobowych, zarówno w trybie online, jak i offline. Jednak niektóre przypadki gromadzenia danych przez firmę Stryker obejmują rodzaje danych objęte szczególnymi wymogami (np. dane o stanie zdrowia), które wymagają osobnej informacji o ochronie prywatności. W każdym takim przypadku firma Stryker jasno określi, że informacje o ochronie prywatności różnią się od ogólnej polityki prywatności.

Gromadzenie danych 
Firma Stryker może poprosić użytkownika o podanie danych osobowych między innymi do celów: 

 • zakupu produktów i usług firmy Stryker; 
 • aktywowania lub rejestracji określonych produktów i usług lub poprawy funkcjonalności; 
 • otrzymywania informacji o produktach i usługach firmy Stryker; 
 • uczestniczenia w społecznościach internetowych firmy Stryker, w tym na stronach i w kanałach naszych mediów społecznościowych; 
 • przechowywania preferencji użytkownika do przyszłych interakcji i kontaktów z firmą Stryker; 
 • pomocy firmie Stryker w rozwoju produktów i usług oraz tworzenia kampanii zaprojektowanych na potrzeby użytkownika, optymalizacji obsługi klienta i ciągłego usprawniania naszych witryn; 
 • wsparcia firmy Stryker w usprawnianiu produktów i usług oraz umożliwienie jej informowania na bieżąco użytkowników o nowych produktach i usługach oraz angażowania ich w testowanie nowych produktów i usług; 
 • rozwiązywania problemów konsumentów i/lub problemów z produktami i usługami; 
 • rejestrowania odwiedzin gości w zakładach firmy Stryker lub podczas zdarzeń i konferencji organizowanych przez firmę Stryker; 
 • zarządzania umowami lub przetargami oraz 
 • otrzymywania spersonalizowanych wiadomości, specjalnych ofert i ogłoszeń odpowiadających osobistym zainteresowaniom użytkowników w oparciu o przekazywane nam informacje, jak również informacje gromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii dotyczących korzystania przez użytkownika z witryn, mediów społecznościowych lub blogów firmy Stryker. 

Firma Stryker utrzymuje zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników i zezwala wyłącznie na ujawnianie informacji zgodnie z prawem w ramach wsparcia w zakresie dostarczania produktów lub usług. Możemy również gromadzić dane na temat produktów i usług i dostarczać takie statystyki innym osobom w skróconej formie, w której informacje zostały pozbawione elementów pozwalających na identyfikację osób, których te dane dotyczą.  

Gromadzone dane osobowe mogą obejmować następujące informacje:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa organizacji lub stanowisko;
 • unikatowe identyfikatory i informacje na temat preferencji, takie jak nazwa użytkownika, hasło, preferencje marketingowe, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, komputer lub urządzenie mobilne oraz na temat działań związanych z nawigacją i klikaniem podczas aktywności w sieci; 
 • CV, w tym historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, publikacje, nagrody, referencje, ukończone szkolenia oraz podpis;
 • ograniczenia żywieniowe, dane paszportowe w celu rezerwacji podróży lub identyfikacji, numer ubezpieczenia społecznego (jeśli wymagają tego przepisy prawa), dane konta bankowego, osoby do kontaktu (w sytuacjach zagrożenia), dane o członkach rodziny (w stosownych przypadkach, zgodnie z lokalnymi przepisami);
 • zdolność kredytową, numer VAT, historię zakupu produktów, wnioskowaną dokumentację;
 • zdjęcia, nagrania audio i wideo, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę; 
 • wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje na temat stanu zdrowia lub raporty indywidualnych użytkowników końcowych, tj. dotyczące roszczeń i postępowań wyjaśniających dotyczących produktów, wyników badań pacjentów przed i po operacji w celach badawczych i statystycznych lub informacji z rejestrów karnych w celach wykonania procedur badania due diligence zgodnie z obowiązującym prawem.

Firma Stryker będzie przechowywać i wykorzystywać dane osobowe gromadzone w celach prowadzenia wyżej wymienionych procesów oraz w celach przetwarzania zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi. 

Podstawa prawna
Podstawa prawna, z jakiej korzysta firma Stryker w celu przetwarzania danych osobowych, zależy od celów przetwarzania i wymagań prawnych w danej jurysdykcji. Jeśli gromadzone dane osobowe dotyczą mieszkańców krajów UE, na ogół korzystamy z następującej podstawy prawnej:

 • zgoda na wykorzystanie danych osobowych, tj. obejmująca (cyfrowe) działania w zakresie marketingu bezpośredniego, umieszczanie zewnętrznych plików cookie oraz działania, w ramach których firma Stryker chciałaby wykorzystać do zewnętrznej publikacji zdjęcie, nagranie wideo lub audio umożliwiające identyfikację znajdujących się na nich osób; 
 • opracowanie lub wykonanie umowy, tj. w przypadku gdy zawieramy umowę ze stroną oraz gromadzimy dane kontaktowe i podpisy, jak również potencjalne dane konta bankowego, które mogą być powiązane z przedstawicielem współpracującej z nami firmy; 
 • zgodność z obowiązkiem prawnym, tj. w przypadku gdy musimy ujawnić dane konsumentów w celu zachowania zgodności z (lokalnymi lub branżowymi) przepisami, takimi jak Ustawa o przejrzystości honorariów lekarzy (ang. Physician Payments Sunshine Act) lub w celu zachowania zgodności z Rozporządzeniem dotyczącym wyrobów medycznych; 
 • prawnie uzasadniony interes firmy Stryker, tj. przypadki, w których firma Stryker gromadzi dane kontaktowe i preferencje, szczegóły zakwaterowania i podróży uczestników organizowanych przez nią wydarzeń i szkoleń lub wydarzeń i szkoleń organizowanych przez osobę trzecią we współpracy z firmą Stryker; 
 • interes publiczny lub wykonywanie władzy publicznej w ściśle ograniczonych przypadkach, tj. gdy firma Stryker byłaby zobowiązana współpracować z Policją lub innymi organami administracji rządowej w przypadku bezprawnych działań; 
 • cele ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, tj. do celów spraw sądowych; 
 • cele naukowe lub badawcze, tj. do celów badań klinicznych przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w celu zachowania poufności;  
 • cele medycyny profilaktycznej i medycyny pracy, diagnozy medycznej zgodnie z umową z pracownikami opieki zdrowotnej; 
 • interes społeczny w publicznej służbie zdrowia w celu zapewniania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i produktów; 
 • w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się ujawnić dane osobowe publicznie z własnej inicjatywy. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać zasadnie wymaganych przez nas danych osobowych, może to przeszkodzić firmie Stryker w dostarczeniu informacji lub usług, o które prosił użytkownik.

Przesyłanie danych za granicę
W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza granice kraju, w którym mieszka właściciel danych, np. do podmiotów powiązanych lub partnerów biznesowych firmy Stryker w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, mogą obowiązywać różne standardy dotyczące sposobu wykorzystywania danych i ich ochrony w tych krajach. Firma Stryker dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, niezależnie od kraju. Obejmuje to uzyskiwanie pisemnych zapewnień od osób trzecich, które otrzymały dostęp do danych użytkownika w celu zobowiązania ich do przyjęcia standardów zapewniających ten sam poziom ochrony danych, jaki przyjęła firma Stryker, jak również standardowe zabezpieczenia firmowe i środki umowne (oparte o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej) do celów wewnętrznego przesyłania danych do jednostek stowarzyszonych firmy Stryker w krajach trzecich zapewniających poziom ochrony danych uznawany za nieodpowiedni.

Polityka prywatności dotycząca dzieci
Firma Stryker nie będzie gromadzić danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia bez uprzedniej, dającej się zweryfikować zgody swojego przedstawiciela prawnego. Wspomniany przedstawiciel prawny ma prawo, na życzenie, przeglądać dane podawane przez dziecko i/lub wymagać ich usunięcia. 

Okres przechowywania danych
Firma Stryker będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to racjonalnie uzasadnione w celu przestrzegania zobowiązań prawnych lub nie dłużej niż jest to wymagane prawnie uzasadnionymi celami biznesowymi. 

Udostępnianie danych
Firma Stryker może udostępniać gromadzone przez nas dane spółkom lub agentom przeprowadzającym technologiczną konserwację lub pracującym w naszym imieniu w celu realizacji potrzeb biznesowych, w tym w celu świadczenia usług na rzecz klienta oraz rozpowszechniania i analizowania komunikatów marketingowych. Firma Stryker może również udostępniać dane osobowe swoim spółkom zależnym i podmiotom powiązanym. 

Inni usługodawcy, którzy mogą pełnić określone funkcje w naszym imieniu i którym można ujawniać dane osobowe, aby mogli wykonywać przypisane im zadania, w tym wsparcie centrum telefonicznej obsługi klienta, wysyłanie lub przetwarzanie poczty lub poczty elektronicznej bądź analiza lub hosting danych na serwerach w chmurze. 

Firma Stryker nie udostępnia danych osobowych użytkowników niepowiązanym osobom trzecim do własnych celów marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika są dla nas istotne. Z tego względu firma Stryker wdrożyła fizyczne, techniczne i administracyjne środki kontroli w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, użyciem i ujawnieniem. Firma Stryker na bieżąco ocenia takie zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko związane z owymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w miarę ich pojawiania się. 

Prawa
Użytkownik może poprosić o szczegóły danych osobowych, które o nim przechowujemy. Jeśli użytkownik chce sprzeciwić się profilowaniu, wycofać uprzednią zgodę lub ograniczyć przetwarzanie przez nas danych (np. anulować subskrypcję kampanii marketingowych), może tego zażądać lub wypełnić formularz na stronie: http://lp.stryker.com/communication-preferences.html. Jeśli użytkownik uważa, że przechowywane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, powinien jak najszybciej skontaktować się z nami pod poniższym adresem. Niezwłocznie poprawimy wszelkie dane osobowe, które okazały się nieprawidłowe.

Użytkownik może również sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu jego danych osobowych lub poprosić o ich usunięcie. Jeśli użytkownik chciałby otrzymać kopię przechowywanych przez nas danych na jego temat lub skorzystać z innego prawa, powinien skontaktować się z nami pod adresem globalprivacy@stryker.com.

Jeśli użytkownik chce zmienić ustawienia zewnętrznych trwałych plików cookie, może skorzystać z następujących narzędzi: 

 • narzędzie WebChoices, które pozwala sprawdzić ustawienia przeglądarki dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach (IBA) i je wyłączyć: http://www.aboutads.info/choices/ 
 • strona AppChoices, która zawiera wskazówki na temat pobierania aplikacji AppChoices i zarządzania reklamami opartymi na zainteresowaniach (IBA) na telefonie komórkowym: https://www.youradchoices.com/appchoices

Można także zablokować wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach internetowych, zmieniając ustawienia urządzenia lub przeglądarki dotyczące śledzenia na potrzeby reklam. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie. 

Aktualizacje polityki prywatności
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub innego rodzaju przetwarzania danych osobowych niniejsza Polityka zostanie zaktualizowana, a informacje o tym zostaną w razie potrzeby podane w odpowiednim czasie. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki prywatności wejdą w życie w momencie umieszczenia przez nas informacji o aktualizacji. Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, firma Stryker może poprosić użytkownika o uprzednią zgodę na jakiekolwiek istotne zmiany dokonywane przez nas w niniejszej Polityce prywatności.  

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce [14.12.2018]

Kontakt
Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności. Firma Stryker dołoży uzasadnionych starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć użytkownikowi. 


Wyślij wiadomość e-mail na adres:
Stryker Corporation
DW: Dyrektor ds. ochrony danych
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

globalprivacy@stryker.com


Jeśli nie odpowiemy w rozsądnym terminie od otrzymania pisemnej wiadomości lub jeśli użytkownik jest niezadowolony z otrzymanej od nas odpowiedzi, może złożyć reklamację do organów ds. ochrony danych w jego kraju ojczystym.