Polityka prywatności

Wstęp
Firma Stryker rozumie, że przekazywane jej dane osobowe są poufne. Firma Stryker dąży do tego, aby nie zawieść zaufania użytkowników, i przestrzega ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy informacje w trakcie prowadzenia naszej działalności.

Zakres
Niniejsze Zasady ochrony prywatności („Deklaracja”) mają zastosowanie do danych osobowych konsumentów, które są gromadzone lub wykorzystywane przez firmę Stryker, jej podmioty stowarzyszone lub zależne (zwane dalej łącznie „Stryker”, „my”, „nasze”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych które firma Stryker gromadzi podczas wzajemnych relacji z konsumentami, takich jak odwiedzanie naszych stron internetowych, korzystanie z naszych produktów lub usług albo ich zakup, kontakt z Działem Obsługi Klienta oraz podczas kontaktów z nami jako klientami biznesowymi, dostawcami lub partnerami biznesowymi (łącznie zwanych „Usługami”). 

Obejmuje to między innymi gromadzenie wszelkiego rodzaju danych osobowych, zarówno w trybie online, jak i offline. Jednak niektóre przypadki gromadzenia danych przez firmę Stryker obejmują rodzaje danych objęte szczególnymi wymogami (np. dane o stanie zdrowia), które wymagają osobnej informacji o ochronie prywatności. W każdym takim przypadku firma Stryker wyraźnie zaznaczy, że dana informacja o prywatności różni się od ogólnej polityki prywatności.

Osoby zamieszkałe w Kalifornii prosimy o zapoznanie się z naszą Klauzulą ochrony prywatności dotyczącą mieszkańców Kalifornii w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych praktyk.

Gromadzenie danych 
Firma Stryker może poprosić użytkownika o podanie danych osobowych między innymi do celów:

 • zakupu produktów i usług firmy Stryker;
 • aktywowania lub rejestracji określonych produktów i usług lub poprawy funkcjonalności;
 • otrzymywania informacji o produktach i usługach firmy Stryker;
 • uczestniczenia w społecznościach internetowych firmy Stryker, w tym na stronach i w kanałach naszych mediów społecznościowych; 
 • przechowywania preferencji użytkownika do przyszłych interakcji i kontaktów z firmą Stryker; 
 • pomocy firmie Stryker w rozwoju produktów i usług oraz tworzenia kampanii zaprojektowanych na potrzeby użytkownika, optymalizacji obsługi klienta i ciągłego usprawniania naszych witryn; 
 • wsparcia firmy Stryker w usprawnianiu produktów i usług oraz umożliwienie jej informowania na bieżąco użytkowników o nowych produktach i usługach oraz angażowania ich w testowanie nowych produktów i usług; 
 • rozwiązywania problemów konsumentów i/lub problemów z produktami i usługami; 
 • rejestrowania odwiedzin gości w zakładach firmy Stryker lub podczas zdarzeń i konferencji organizowanych przez firmę Stryker; 
 • zarządzania umowami lub przetargami oraz 
 • Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości, ofert specjalnych i reklam, które są istotne dla zainteresowań osobistych na podstawie informacji udostępnionych nam oraz informacji, które zgromadziliśmy za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technik dotyczących korzystania przez użytkownika ze stron internetowych/mediów społecznościowych/blogów firmy Stryker. 

Firma Stryker utrzymuje zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników i zezwala wyłącznie na ujawnianie informacji zgodnie z prawem w ramach wsparcia w zakresie dostarczania produktów lub świadczenia usług. Możemy również gromadzić informacje na temat produktów i usług oraz udostępniać statystyki innym osobom w formie, w której zostały one pozbawione informacji pozwalających na identyfikację osób, których te dane dotyczą.  

Gromadzone dane osobowe mogą obejmować:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa organizacji lub stanowisko;
 • Unikatowe identyfikatory i informacje na temat preferencji, takie jak nazwa użytkownika, hasło, preferencje marketingowe, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, komputer lub urządzenie mobilne, oraz informacje na temat działań związanych z nawigacją i klikaniem podczas aktywności w sieci;
 • CV, w tym historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, publikacje, nagrody, referencje, ukończone szkolenia oraz podpis;
 • Ograniczenia żywieniowe, dane paszportowe w celu rezerwacji podróży lub identyfikacji, numer ubezpieczenia społecznego (jeśli wymagają tego przepisy prawa), dane konta bankowego, osoby do kontaktu (w sytuacjach zagrożenia), dane o członkach rodziny (w stosownych przypadkach, zgodnie z lokalnymi przepisami);
 • Zdolność kredytową, numer Identyfikacji podatkowej (NIP), historię zakupionych produktów, zapytań;
 • Zdjęcia, nagrania audio i wideo, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę;
 • Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje na temat stanu zdrowia lub raporty indywidualnych użytkowników końcowych, tj. dotyczące roszczeń i postępowań wyjaśniających dotyczących produktów, wyników badań pacjentów przed i po operacji w celach badawczych i statystycznych lub informacji z rejestrów karnych w celach wykonania procedur badania należytej staranności zgodnie z obowiązującym prawem.

Firma Stryker zachowa i wykorzysta zebrane dane osobowe do celów wyżej wymienionych procesów i przetwarzania zgodnie z obowiązkami prawnymi. 

Podstawa prawna
Podstawa prawna, którą firma Stryker stosuje do przetwarzania danych osobowych, będzie zależała od celów przetwarzania i wymogów prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji. W przypadku, gdy gromadzone dane osobowe dotyczą obywateli UE, stosujemy następujące podstawy:

 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, np. gdy obejmuje to czynności (cyfrowego) marketingu bezpośredniego i gdy chcielibyśmy wykorzystać zdjęcie, film lub nagranie dźwiękowe z możliwymi do zidentyfikowania osobami w celu publikacji zewnętrznej; 
 • Ustanowienie lub wykonanie kontaktu, np. gdy zawrzemy umowę ze stroną i chcemy gromadzić dane kontaktowe oraz podpisy jak również potencjalne szczegóły konta bankowego, które mogą być połączone z przedstawicielem firmy, z którą robimy interesy; 
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych, np. gdy musimy ujawnić dane konsumenta w celu przestrzegania (lokalnych lub przemysłowych) praw, takich jak ustawa Physician Payments Sunshine Act lub rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych; 
 • Uzasadniony interes firmy Stryker, np. gdy firma Stryker zbiera dane kontaktowe oraz szczegóły preferencji, szczegóły zakwaterowania i podróży dla uczestników organizowanych przez firmę Stryker wydarzeń i szkoleń lub prowadzonych przez stronę trzecią wydarzeń i szkoleń we współpracy z firmą Stryker; 
 • Interes publiczny lub w celu sprawowania władzy publicznej w ściśle określonych przypadkach, np. gdy bylibyśmy zobowiązani do współpracy z policją lub innymi organami rządowymi w przypadku postępowania niezgodnego z prawem. 
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, np. w przypadku spraw sądowych; 
 • Do celów naukowych lub badawczych, np. w celu badań klinicznych z wystarczającymi zabezpieczeniami chroniącymi prywatność; 
 • cele medycyny profilaktycznej i medycyny pracy, diagnozy medycznej zgodnie z umową z pracownikami opieki zdrowotnej; 
 • w interesie publicznym w zakresie zdrowia publicznego w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i produktów; oraz
 • w przypadku, gdy dana osoba z własnej inicjatywy zdecyduje się na publiczne ujawnienie danych osobowych. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać zasadnie wymaganych przez nas danych osobowych, może to utrudnić firmie Stryker w dostarczeniu informacji lub usług, o które prosił użytkownik.

Przelewy transgraniczne
W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza granice kraju, w którym mieszka właściciel danych, np. do podmiotów powiązanych lub partnerów biznesowych firmy Stryker w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, mogą obowiązywać różne standardy dotyczące sposobu wykorzystywania danych i ich ochrony w tych krajach. Firma Stryker dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, niezależnie od kraju. Obejmuje to uzyskiwanie od osób trzecich, które otrzymały dostęp do danych użytkownika, pisemnych zobowiązań do przyjęcia standardów zapewniających ten sam poziom ochrony danych, jaki przyjęła firma Stryker oraz znormalizowane zabezpieczenia korporacyjne i środki umowne (określone na podstawie Wzorcowych klauzul umownych, ustanowionych przez Komisję Europejską) w przypadku wewnętrznych transferów danych do jednostek stowarzyszonych firmy Stryker w innych krajach uznanych za zapewniające nieodpowiedni poziom ochrony danych.

Polityka prywatności dla dzieci
Firma Stryker nie będzie gromadzić danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia bez uprzedniej zgody swojego opiekuna prawnego. Opiekun prawny ma prawo, na życzenie, przeglądać dane podawane przez dziecko i/lub żądać ich usunięcia. 

Przechowywanie informacji
Firma Stryker będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to uzasadnione do spełnienia zobowiązań prawnych lub tak długo jak będzie wymagane dla uzasadnionych celów biznesowych. 

Ujawnianie informacji
Firma Stryker może udostępniać gromadzone dane spółkom lub przedstawicielom przeprowadzającym prace serwisowe lub działającym w imieniu firmy Stryker w celu realizacji potrzeb biznesowych, w tym w zapewnieniu obsługi Klienta i przekazywania komunikatów marketingowych. Firma Stryker może również udostępniać dane osobowe swoim spółkom zależnym i podmiotom powiązanym.

Inni usługodawcy, którzy mogą pełnić określone funkcje w imieniu firmy Stryker i którym dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu wykonania powierzonych im funkcji, obejmujące wsparcie Centrum Obsługi Klienta, wysyłanie lub przetwarzanie korespondencji lub poczty elektronicznej, bądź analizę lub hosting danych na serwerach opartych na chmurze. 

Firma Stryker nie udostępnia danych osobowych użytkowników niepowiązanym osobom trzecim do własnych celów marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika są dla nas istotne. Z tego powodu firma Stryker stosuje fizyczne, techniczne i administracyjne środki kontroli w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Firma Stryker na bieżąco ocenia takie zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa w miarę ich pojawiania się.

Prawa
Użytkownik może zażądać informacji o jego Danych osobowych, które posiadamy. W razie stwierdzenia, że Dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne należy jak najszybciej skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej. Niezwłocznie poprawimy wszelkie dane osobowe, które okazały się nieprawidłowe.

Użytkownik zawsze może sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu jego danych osobowych lub usunąć te dane. Jeśli użytkownik chce uzyskać kopię dotyczących go informacji na własny użytek, poprosić o przekazanie ich innemu podmiotowi albo skorzystać z innych praw, powinien skontaktować się z nami pod adresem globalprivacy@stryker.com.

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie prywatności

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych w inny sposób, niniejsze Polityka zostanie zaktualizowane, a w stosownych przypadkach przekazane zostaną stosowne powiadomienia. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez firmę Stryker powiadomienia o aktualizacji. Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, firma Stryker może poprosić użytkownika o uprzednią zgodę na jakiekolwiek istotne zmiany dokonywane przez nas w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia należy się z nami skontaktować. Firma Stryker dołoży niezbędnych starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na przesłane pytania lub uwagi.


Wyślij wiadomość e-mail na adres:
Stryker Corporation
DW: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Adres e-mail:
globalprivacy@stryker.com

Inspektor ochrony danych na terenie UE: globalprivacy@stryker.com

Jeśli nie odpowiemy w rozsądnym terminie od otrzymania pisemnej wiadomości lub jeśli użytkownik będzie niezadowolony z otrzymanej od nas odpowiedzi, może złożyć reklamację do organów ds. ochrony danych w jego kraju ojczystym.