Polityka prywatności

Wstęp
Firma Stryker rozumie, że przekazywane jej dane osobowe są poufne. Firma Stryker stara się sprostać temu zadaniu poprzez przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy informacje w trakcie prowadzenia naszej działalności.

Zakres
Niniejsze Zasady ochrony prywatności („Deklaracja”) mają zastosowanie do danych osobowych konsumentów, które są gromadzone lub wykorzystywane przez firmę Stryker, jej podmioty stowarzyszone lub zależne (zwane dalej łącznie „Stryker”, „my”, „nasze”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych które firma Stryker gromadzi podczas wzajemnych relacji z konsumentami, takich jak odwiedzanie naszych stron internetowych, korzystanie z naszych produktów lub usług albo ich zakup, kontakt z Działem Obsługi Klienta oraz podczas kontaktów z nami jako klientami biznesowymi, dostawcami lub partnerami biznesowymi (łącznie zwanych „Usługami”). 

Obejmuje to między innymi gromadzenie wszelkiego rodzaju danych osobowych, zarówno w trybie online, jak i offline. Jednak niektóre przypadki gromadzenia danych przez firmę Stryker obejmują rodzaje danych objęte szczególnymi wymogami (np. dane o stanie zdrowia), które wymagają osobnej informacji o ochronie prywatności. W każdym takim przypadku firma Stryker wyraźnie zaznaczy, że dana informacja o prywatności różni się od ogólnej polityki prywatności.

Osoby zamieszkałe w Kalifornii prosimy o zapoznanie się z naszą Klauzulą ochrony prywatności dotyczącą mieszkańców Kalifornii w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych praktyk.

Gromadzenie danych 
Firma Stryker może poprosić użytkownika o podanie danych osobowych między innymi do celów:

 • zakupu produktów i usług firmy Stryker;
 • aktywowania lub rejestracji określonych produktów i usług lub poprawy funkcjonalności;
 • otrzymywania informacji o produktach i usługach firmy Stryker;
 • uczestniczenia w społecznościach internetowych firmy Stryker, w tym na stronach i w kanałach naszych mediów społecznościowych; 
 • przechowywania preferencji użytkownika do przyszłych interakcji i kontaktów z firmą Stryker; 
 • pomocy firmie Stryker w rozwoju produktów i usług oraz tworzenia kampanii zaprojektowanych na potrzeby użytkownika, optymalizacji obsługi klienta i ciągłego usprawniania naszych witryn; 
 • wsparcia firmy Stryker w usprawnianiu produktów i usług oraz umożliwienie jej informowania na bieżąco użytkowników o nowych produktach i usługach oraz angażowania ich w testowanie nowych produktów i usług; 
 • rozwiązywania problemów konsumentów i/lub problemów z produktami i usługami; 
 • rejestrowania odwiedzin gości w zakładach firmy Stryker lub podczas zdarzeń i konferencji organizowanych przez firmę Stryker; 
 • zarządzania umowami lub przetargami oraz 
 • Otrzymywania spersonalizowanych wiadomości, specjalnych ofert i ogłoszeń odpowiadających osobistym zainteresowaniom użytkowników w oparciu o przekazywane nam informacje, jak również informacje gromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii dotyczących korzystania przez użytkownika z witryn, mediów społecznościowych lub blogów firmy Stryker. 

Firma Stryker stosuje zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkowników i zezwala na ich ujawnianie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo w ramach wsparcia w zakresie sprzedaży produktów lub usług. Możemy również gromadzić informacje na temat produktów i usług oraz udostępniać statystyki innym osobom w formie, w której zostały one pozbawione informacji pozwalających na identyfikację osób, których te dane dotyczą.  

Gromadzone dane osobowe mogą obejmować:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa organizacji lub stanowisko;
 • unikatowe identyfikatory i informacje na temat preferencji, takie jak nazwa użytkownika, hasło, preferencje marketingowe, adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, komputer lub urządzenie mobilne lub aktywności w sieci;
 • CV, w tym informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, kwalifikacji zawodowych, publikacji, nagród, referencji, ukończonych szkoleń, podpis;
 • Ograniczenia żywieniowe, dane paszportowe wymagane do rezerwacji biletów lub identyfikacji, numer ubezpieczenia społecznego (jeśli jest wymagany przepisami prawa), dane konta bankowego, osoby kontaktowe (w sytuacjach zagrożenia), dane o członkach rodziny (w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami);
 • Zdolność kredytową, numer Identyfikacji podatkowej (NIP), historię zakupionych produktów, zapytań;
 • Zdjęcia, nagrania audio i wideo, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę;
 • Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje o stanie zdrowia lub raporty dotyczące indywidualnego klienta końcowego (np. dotyczące roszczeń i dochodzeń związanych z produktem, wyników pacjentów przed i po operacji do celów badawczych i statystycznych lub umieszczenia w rejestrze osób skazanych do celów realizacji procedur należytej staranności zgodnie z obowiązującym prawem).

Firma Stryker będzie przechowywać i wykorzystywać dane osobowe zebrane dla wyżej wymienionych procesów i celów przetwarzania zgodnie ze zobowiązaniami przepisami. 

Podstawa prawna
Podstawa prawna, którą firma Stryker stosuje do przetwarzania danych osobowych, będzie zależała od celów przetwarzania i wymogów prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji. W przypadku, gdy gromadzone dane osobowe dotyczą obywateli UE, stosujemy następujące podstawy:

 • zgoda na wykorzystanie danych osobowych, np. gdy wiąże się to z (cyfrowymi) działaniami w zakresie marketingu bezpośredniego oraz gdy firma Stryker chciałaby wykorzystać zdjęcie, nagranie audio lub wideo z możliwymi do zidentyfikowania osobami do zewnętrznej publikacji; 
 • przygotowanie lub wykonanie umowy, np. gdy firma Stryker zawiera umowę ze stroną oraz gromadzi dane kontaktowe i podpisy, jak również potencjalne dane konta bankowego, które mogą być powiązane z przedstawicielem firmy współpracującej z firmą Stryker; 
 • zgodność z obowiązkiem prawnym, np. gdy firma Stryker musi ujawnić dane Klientów w celu zapewnienia zgodności z przepisami (lokalnymi lub branżowymi), takimi jak Ustawa o przejrzystości płatności dla lekarzy (ang. Physician Payments Sunshine Act) lub zgodność z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych; 
 • prawnie uzasadniony interes firmy Stryker, np. gdy firma Stryker gromadzi informacje kontaktowe i preferencje, szczegóły dotyczące zakwaterowania i podróży uczestników wydarzeń i szkoleń organizowanych przez firmę Stryker lub wydarzeń i szkoleń organizowanych przez strony trzecie we współpracy z firmą Stryker; 
 • interes publiczny lub egzekwowanie władzy publicznej w ściśle ograniczonych przypadkach, np. gdy firma Stryker byłaby zobowiązana do współpracy z policją lub innymi organami państwowymi w przypadku nielegalnego postępowania; 
 • w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, np. w sprawach sądowych; 
 • do celów naukowych lub badawczych, np. do badań klinicznych z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności zapewniających poufność; 
 • cele medycyny profilaktycznej i medycyny pracy, diagnozy medycznej zgodnie z umową z pracownikami opieki zdrowotnej; 
 • w interesie publicznym w zakresie zdrowia publicznego w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i produktów; oraz
 • w przypadku, gdy dana osoba z własnej inicjatywy zdecyduje się na publiczne ujawnienie danych osobowych. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać zasadnie wymaganych przez nas danych osobowych, może to utrudnić firmie Stryker w dostarczeniu informacji lub usług, o które prosił użytkownik.

Przelewy transgraniczne
W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza granice kraju, w którym mieszka właściciel danych, np. do podmiotów powiązanych lub partnerów biznesowych firmy Stryker w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, mogą obowiązywać różne standardy dotyczące sposobu wykorzystywania danych i ich ochrony w tych krajach. Firma Stryker dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, niezależnie od kraju. Obejmuje to uzyskiwanie pisemnych zapewnień od osób trzecich, które otrzymały dostęp do danych użytkownika w celu zobowiązania ich do przyjęcia standardów zapewniających poziom ochrony danych, jaki przyjęła firma Stryker, jak również standardowe zabezpieczenia firmowe i środki umowne (opartych na standardowych klauzulach Komisji Europejskiej) do celów wewnętrznego przesyłania danych do jednostek stowarzyszonych firmy Stryker w krajach trzecich, które uważa się za zapewniające nieodpowiedni poziom ochrony danych.

Polityka prywatności dla dzieci
Firma Stryker nie będzie gromadzić danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia bez uprzedniej zgody swojego opiekuna prawnego. Opiekun prawny ma prawo, na życzenie, przeglądać dane podawane przez dziecko i/lub żądać ich usunięcia. 

Przechowywanie informacji
Firma Stryker będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to uzasadnione do spełnienia zobowiązań prawnych lub tak długo jak będzie wymagane dla uzasadnionych celów biznesowych. 

Ujawnianie informacji
Firma Stryker może udostępniać gromadzone dane spółkom lub przedstawicielom przeprowadzającym prace serwisowe lub działającym w imieniu firmy Stryker w celu realizacji potrzeb biznesowych, w tym w zapewnieniu obsługi Klienta i przekazywania komunikatów marketingowych. Firma Stryker może również udostępniać dane osobowe swoim spółkom zależnym i podmiotom powiązanym.

Inni usługodawcy, którzy mogą pełnić określone funkcje w imieniu firmy Stryker i którym dane osobowe mogą zostać ujawnione w celu wykonania powierzonych im funkcji, obejmujące wsparcie Centrum Obsługi Klienta, wysyłanie lub przetwarzanie korespondencji lub poczty elektronicznej, bądź analizę lub hosting danych na serwerach opartych na chmurze. 

Firma Stryker nie udostępnia danych osobowych użytkowników niepowiązanym osobom trzecim do własnych celów marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych użytkownika są dla nas istotne. Z tego powodu firma Stryker stosuje fizyczne, techniczne i administracyjne środki kontroli w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Firma Stryker na bieżąco ocenia zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa w miarę ich pojawiania się.

Prawa
Użytkownik może zażądać szczegółowych informacji na temat przechowywanych o nim danych osobowych. Jeśli użytkownik uważa, że przechowywane przez firmę Stryker jego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, powinien jak najszybciej skontaktować się pod poniższym adresem. Niezwłocznie poprawimy wszelkie dane osobowe, które okazały się nieprawidłowe.

Użytkownik zawsze może sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu jego danych osobowych lub usunąć te dane. Jeśli użytkownik chciałby otrzymać kopię przechowywanych przez firmę Stryker danych na jego temat lub skorzystać z innych prawa, powinien skontaktować się z nami pod adresem globalprivacy@stryker.com.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych w inny sposób, niniejsze Polityka zostanie zaktualizowane, a w stosownych przypadkach przekazane zostaną stosowne powiadomienia. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez firmę Stryker powiadomienia o aktualizacji. Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, firma Stryker może poprosić użytkownika o uprzednią zgodę na jakiekolwiek istotne zmiany dokonywane przez nas w niniejszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności została zaktualizowana [23.04.2018] r.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt. Firma Stryker dołoży niezbędnych starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na przesłane pytania lub uwagi.


Wyślij wiadomość e-mail na adres:
Stryker Corporation
DW: Dyrektor ds. Ochrony Danych
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Wyślij e-mail na adres:
globalprivacy@stryker.com

Inspektor Ochrony Danych w UE: globalprivacy@stryker.com

Jeśli nie firma Stryker nie odpowie na piśmie w rozsądnym terminie lub jeśli użytkownik będzie niezadowolony z otrzymanej odpowiedzi, może złożyć skargę do organów ochrony danych w swoim kraju.