Warunki użytkowania

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI. Poniższe warunki użytkowania opisują zasady obowiązujące użytkowników wszystkich stron internetowych firmy Stryker („strona internetowa firmy Stryker”). Strona internetowa firmy Stryker może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych oraz, w niektórych przypadkach, w celu składania zamówień zabezpieczających zgodnie z odpowiednią Umową użytkownika firmy Stryker. Korzystając ze strony internetowej firmy Stryker lub wgrywając na nią jakiekolwiek materiały, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków użytkowania opisanych w niniejszym dokumencie („Warunków użytkowania”) oraz w Polityce prywatności firmy Stryker („Polityce prywatności”). Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Warunków użytkowania oraz Polityki prywatności, nie wolno mu korzystać w żaden sposób z witryny internetowej firmy Stryker, w tym w szczególności nie wgrywać na nią ani nie pobierać z niej żadnych informacji ani materiałów.

Wszystkie strony internetowe firmy Stryker należą do firmy Stryker i są przez nią prowadzone. Stryker to nazwa, którą stosujemy w odniesieniu do całej naszej firmy, w tym Stryker Corporation („Stryker”) z główną siedzibą pod adresem 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002, USA, oraz wszystkich kontrolowanych przez nią spółek, takich jak jednostki zależne, oddziały oraz jednostki stowarzyszone.

Wejście na stronę internetową firmy Stryker oznacza zgodę na poniższe warunki. Zwracamy uwagę, że jeżeli nie zgadzasz się na poniższe warunki, korzystanie z którejkolwiek ze stron internetowych firmy Stryker jest niedozwolone. Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności dotyczą wszystkich stron internetowych firmy Stryker. Firma Stryker oraz jej podmioty powiązane prowadzą również inne strony internetowe. Warunki użytkowania mogą dotyczyć również ich. W przypadku wchodzenia na takie strony należy zapoznać się z opublikowanymi na nich Warunkami użytkowania. Firma Stryker może w każdej chwili zmienić Warunki użytkowania. Korzystając ze strony internetowej firmy Stryker, oświadczasz i zapewniasz, że zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkimi ich przyszłymi wersjami. Niniejsze Warunki użytkowania aktualizowano ostatni raz 21 maja 2010 r.

Warunki użytkowania dotyczą wyłącznie dostępu do wszystkich stron internetowych firmy Stryker i korzystania z nich przez użytkownika oraz nie zmieniają warunków ani zasad jakichkolwiek innych umów, które użytkownik może zawrzeć z firmą Stryker lub jej jednostką dominującą, spółkami zależnymi lub podmiotami powiązanymi odnośnie do zagadnień innych niż użytkowanie którejkolwiek ze stron internetowych firmy Stryker.

W celu zrozumienia zasad dotyczących prywatności obowiązujących podczas korzystania ze stron internetowych firmy Stryker należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności. Za wyjątkiem zapisów z innych umów użytkownika, wyłączeń, polityk, warunków użytkowania, oświadczeń lub wszelkich innych dokumentów w witrynie internetowej firmy Stryker niniejsze Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności stanowią całkowitą umowę między użytkownikiem a firmą Stryker w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z jej witryn internetowych. Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom stosowanym w przypadku korzystania ze szczególnych usług lub materiałów na niektórych obszarach strony internetowej firmy Stryker lub korzystania z odsyłaczy, które przenoszą użytkownika poza taką stronę.

Informacje zawarte na stronach internetowych firmy Stryker (i) stanowią jedynie ogólne wskazówki na dany temat i nie należy ich uznawać za poradę prawną lub medyczną ani użytkować zamiast nich, a ponadto (ii) nie stanowią one oferty ani nie nakłaniają do zakupu produktów ani usług.

Odniesienie na stronie internetowej firmy Stryker do firmowego produktu lub usługi nie oznacza, że taki produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w kraju użytkownika, w którym może podlegać innym regulacjom i warunkom użytkowania. Takie odniesienia nie oznaczają z naszej strony intencji sprzedaży tego produktu lub usługi w kraju użytkownika; należy zawsze polegać na informacjach o produktach stworzonych specjalnie dla danego kraju. Strona internetowa firmy Stryker zawiera informacje o produktach i usługach, które mogą być dostępne lub niedostępne w różnych krajach lub regionach świata, mogą być dostępne pod innymi znakami towarowymi w różnych krajach oraz, w stosownych przypadkach, mogą zostać zatwierdzone lub zniesione w innych krajach przez państwowy organ regulacyjny do sprzedaży lub wykorzystania z innymi wskazaniami oraz ograniczeniami.

Informacja o produktach na oficjalnej stronie internetowej firmy Stryker, chociaż dostępna dla wszystkich, jest przeznaczona dla obywateli USA, chyba że zostało to inaczej wskazane za pomocą flagi państwowej lub symbolu regionu. Witryny internetowe firmy Stryker mogą odsyłać do innych witryn stworzonych przez różne oddziały lub jednostki zależne firmy, z których część znajduje się poza USA. Witryny te mogą zawierać informacje, które są odpowiednie wyłącznie dla określonego kraju lub regionu, w którym założono daną witrynę. Użytkownik nie powinien traktować żadnego z elementów podlinkowanych stron jako promocji lub nakłaniania do zakupu lub skorzystania z jakiegokolwiek produktu, który nie jest dozwolony przez przepisy prawa lub regulacje w kraju, w którym znajduje się użytkownik.

Strony internetowe firmy Stryker mogą czasem zawierać informacje dotyczące rożnych stanów zdrowia, choroby lub sprawności fizycznej oraz leczenia. Informacje tego typu nie mają na celu zastępowania porad udzielanych przez lekarza lub innego członka personelu medycznego. Informacji tam zawartych nie należy wykorzystywać do diagnozowania problemu zdrowotnego, formy fizycznej lub choroby. Każdy użytkownik, w celu ustalenia jaki rodzaj leczenia należy zastosować w jego przypadku, o ile jakikolwiek, powinien skontaktować się z członkiem personelu medycznego, na przykład z lekarzem.

Prawa autorskie i znaki towarowe. Zawartość stron internetowych firmy Stryker jest objęta na całym świecie prawem autorskim oraz prawem ochrony znaków towarowych. Wszelkie prawa, które nie zostały niniejszym wyraźnie udzielone, są zastrzeżone. Kopiowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie lub przechowywanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Stryker jest zabronione, poza działaniem w zgodzie z następującymi warunkami. Firma Stryker dopuszcza przeglądanie jej stron internetowych przez użytkownika na jego komputerze, a także drukowanie lub zgrywanie zawartości na wyłącznie prywatny użytek oraz w celach niekomercyjnych, pod warunkiem że takie wykorzystanie nie stanowi konkurencji dla firmy ani nie działa na jej niekorzyść; zabronione jest jednak wprowadzanie jakichkolwiek zmian do treści oraz ich dalsze powielanie. W przeciwnym razie treść nie może być skopiowana w żaden sposób bez uprzedniej zgody ze strony upoważnionego przedstawiciela firmy Stryker. Poszczególne dokumenty dostępne na stronie firmy Stryker mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, znamiona handlowe oraz produkty zawarte na stronach internetowych firmy Stryker są objęte ochroną prawną w USA oraz na całym świecie. Stryker jest zarejestrowanym znakiem towarowym Stryker Corporation. Inne produkty lub nazwy firm wymieniane na stronach internetowych firmy Stryker mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi należącymi do innych właścicieli. Udostępnienie użytkownikowi stron internetowych firmy Stryker nie oznacza udzielenia, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystywania jakichkolwiek znaków opublikowanych na tych stronach, bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez upoważnionego przedstawiciela firmy Stryker lub zewnętrznego właściciela takich znaków, za wyjątkiem identyfikacji produktów lub usług firmy.

W przypadku przekonania, że własność intelektualna użytkownika została niewłaściwie wykorzystana w witrynie internetowej firmy Stryker, należy skontaktować się z działem ds. zgodności z przepisami firmy Stryker pod adresem podanym poniżej.

Oprogramowanie. Wszelkie oprogramowanie, w tym pliki, obrazy wygenerowane przez oprogramowanie, kod, dysk źródłowy i docelowy, a także dane towarzyszce oprogramowaniu (zwane łącznie „Oprogramowaniem”), wykorzystywane lub dostępne za pośrednictwem strony internetowej firmy Stryker mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie w celu dostępu oraz korzystania z takiej strony w celach oraz zgodnie z warunkami sformułowanymi wyraźnie na stronie. Firma Stryker zachowuje pełne i całkowite prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Użytkownik zgadza się nie kopiować, rozpowszechniać, dystrybuować, sprzedawać, zmieniać, ani nie tworzyć dzieł pochodnych z jakiejkolwiek części Oprogramowania, a także nie dokonywać w jego przypadku inżynierii wstecznej, nie dekompilować ani dezasemblować, chyba że pozwalają na to obowiązuje przepisy prawa.

Oświadczenia użytkownika. Użytkownik korzystający ze strony internetowej firmy Stryker zobowiązuje się: (a) nie niszczyć zabezpieczeń ani nie ingerować w nie, a także nie nadużywać w żaden inny sposób witryny internetowej firmy Stryker ani jakichkolwiek usług, zasobów systemowych, kont, serwerów lub sieci połączonych z taką witryną lub dostępnych za jej pośrednictwem albo za pośrednictwem powiązanych witryn internetowych lub łączy do witryn; (b) nie zakłócać korzystania ze strony internetowej firmy Stryker albo z podlinkowanych lub powiązanych z nią stron przez jakiegokolwiek innego użytkownika ani nie ingerować w takie korzystanie; (c) nie wgrywać, nie publikować ani w inny sposób nie przesyłać poprzez którąkolwiek z witryn internetowych firmy Stryker wirusów ani innych szkodliwych, zakłócających działanie lub destrukcyjnych plików; (d) nie wykorzystywać ani nie próbować wykorzystać konta, usługi lub serwera innego użytkownika bez zezwolenia od firmy Stryker, a także nie tworzyć na stronie internetowej firmy fałszywej tożsamości ani z niej nie korzystać; (e) nie przekazywać poprzez stronę internetową firmy Stryker ani na niej spamu, łańcuszków korespondencyjnych, niechcianej korespondencji lub innego rodzaju niepożądanych masowych wiadomości e-mail do osób lub podmiotów, które nie wyraziły zgody na odbiór takiej korespondencji; (f) nie ujawniać innym swojej nazwy użytkownika albo hasła na stronie internetowej firmy Stryker ani poza nią; (g) nie dążyć do uzyskania nieuprawnionego dostępu do stron internetowych firmy Stryker lub ich fragmentów niedostępnych publicznie; a także (h) nie wykorzystywać strony internetowej firmy Stryker do poszukiwania, udzielania lub uzyskiwania jakiejkolwiek porady, opinii lub diagnozy natury medycznej odnoszącej się do konkretnego stanu lub sytuacji pacjenta.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia całkowitej odpowiedzialności za działania oraz interakcje podejmowane lub przesyłane za pośrednictwem jego konta, a także do tego, że będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów i regulacji, w tym w szczególności ograniczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych, które wiążą się z korzystaniem przez niego z witryny internetowej firmy Stryker lub z jego działaniami w tej witrynie.

Za wyjątkiem Użytkowników zarejestrowanych (zgodnie z ich definicją w stosownej Umowie użytkownika), podczas wykorzystywania zabezpieczonej strony internetowej firmy Stryker do użytku osobistego, w związku z leczeniem pacjentów, użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie udostępniać, nie omawiać ani nie odnosić się do jakiegokolwiek konkretnego pacjenta, jego stanu zdrowia ani żadnych innych informacji, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania takiego pacjenta. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie omawiać, nie popierać ani nie odnosić się do stosowania produktów medycznych poza ich wskazaniami rejestracyjnymi, w tym do jakiegokolwiek zastosowania, które nie zostało zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków lub jakikolwiek inny stosowny organ regulacyjny.

Aktualizacje stron internetowych. Cała zawartość udostępniania poprzez stronę internetową firmy Stryker, w tym m.in. dane, rysunki techniczne, konfiguracje, oferty i informacje dotyczące zamówień, uznaje się za rzetelne. Jednakże użytkownik powinien niezależnie ocenić rzetelność oraz użyteczność pod kątem swoich konkretnych potrzeb wszelkich treści, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takiej strony. Specyfikacje produktów oraz usług podlegają zmianom bez powiadomienia, a firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany przetwarzania, materiałów oraz konfiguracji bez powiadomienia. Firma Stryker nie gwarantuje, że produkty lub usługi, które figurują na jej stronie będą dostępne w momencie składania zamówienia przez użytkownika.

Firma Stryker może w każdej chwili zakończyć, zmienić, zawiesić lub wstrzymać każdy fragment swojej strony, łącznie z dostępnością jakichkolwiek funkcji. Firma Stryker może usunąć, zmodyfikować lub w inny sposób zmienić każdą treść, łącznie z treścią należącą do osób trzecich, dostępną na firmowej stronie. Firma Stryker może wprowadzić określone ograniczenia na niektóre funkcje oraz usługi albo ograniczyć dostęp użytkownika do części lub wszystkich swoich stron bez powiadomienia i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Firma Stryker może wypowiedzieć upoważnienie i prawa zawarte w niniejszym dokumencie, a także korzystanie przez użytkownika z jakiejkolwiek witryny internetowej Stryker w każdej chwili i wedle własnego uznania, a w momencie takiego wypowiedzenia użytkownik powinien natychmiast zniszczyć wszystkie materiały, które pobrał z takiej witryny.

Łącza do innych witryn internetowych. Firma Stryker, w celu ułatwienia dostępu, może umieścić łącza do witryn internetowych posiadanych i prowadzonych przez osoby trzecie, do których nie będą się odnosić niniejsze Warunki użytkowania. Firma Stryker nie odpowiada za zawartość takich stron. Użytkownik zgadza się ponadto, że firma Stryker nie ma kontroli nad zawartością stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie oraz nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały stworzone lub opublikowane przez takie strony. A zatem korzystając z odsyłacza do takiej strony internetowej osoby trzeciej, użytkownik powinien, przed skorzystaniem z takiej strony internetowej, zapoznać się z jej regulaminem użytkowania oraz go zaakceptować. Ponadto omówienie lub odsyłacz do strony internetowej nienależącej do firmy Stryker nie oznacza, że firma popiera taką stronę, produkty lub usługi albo gwarantuje dokładność jakichkolwiek treści wymienionych na takiej stronie internetowej osoby trzeciej. Firma Stryker nie ponosi odpowiedzialności z jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane dostępem lub brakiem dostępu użytkownika do takich stron.

Odsyłacze do strony internetowej firmy Stryker. Wszelkie odsyłacze do strony internetowej firmy Stryker muszą zostać pisemnie zatwierdzone przez firmę, za wyjątkiem zgody udzielanej przez firmę na odsyłacze, w przypadku których: (a) odsyłacz ma wyłącznie formę tekstową i zawiera tylko tytuł strony głównej firmy Stryker, (b) odsyłacz „kieruje” wyłącznie na stronę główną firmy, a nie na dalsze podstrony, (c) odsyłacz, po uruchomieniu przez użytkownika, wyświetla stronę główną firmy Stryker w oddzielnym ekranie, nie w „ramce” odsyłacza do witryny internetowej, oraz (d) wygląd, umiejscowienie oraz inne aspekty odsyłacza (i) nie stwarzają fałszywego wrażenia, że dany podmiot lub jego działania i produkty są powiązane z firmą Stryker lub jej jednostkami stowarzyszonymi albo sponsorowane przez nie oraz (ii) nie niszczą reputacji związanej z nazwą i znakami towarowymi firmy Stryker oraz jej jednostek stowarzyszonych ani nie wpływają na nią negatywnie. Użytkownik w każdym przypadku zgadza się, że firma Stryker zachowuje prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody na odsyłacz bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia, a także zobowiązuje się usunąć wszelkie odsyłacze, co do których firma wycofa swoją zgodę.

Treści i pomysły użytkownika. Przesyłając materiały na którykolwiek z naszych serwerów, na przykład w formie wiadomości e-mail albo przez internet, użytkownik zapewnia, że: (a) materiały nie zawierają żadnych elementów niezgodnych z prawem albo w inny sposób niezdatnych do publikacji; (b) użytkownik, przed wysłaniem jakiegokolwiek materiału, dołożył uzasadnionych starań w celu przeskanowania go oraz usunięcia wszelkich wirusów lub innych niszczących lub szkodliwych elementów; (c) użytkownik jest właścicielem materiałów oraz posiada nieograniczone prawa do udostępniania go firmie Stryker, która może opublikować takie materiały bez wnoszenia jakichkolwiek opłat i/lub włączyć je lub wszelkie opisane w nich koncepty do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności względnej i bezwzględnej; (d) zgadza się nie zgłaszać roszczeń wobec firmy Stryker w związku z przesyłanym materiałem oraz zobowiązuje się zwolnić firmę z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z przesłanym materiałem; (e) nie narusza warunków niniejszej Umowy, Polityki prywatności firmy Stryker, ani żadnej innej umowy z zarejestrowanym użytkownikiem (jeśli dotyczy); oraz (f) że użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w niej zawarte, w tym wszelkie wymagane zgody, jej prawdziwość i dokładność.

Firma Stryker nie sprawdza ani nie może sprawdzać treści publikowanych przez użytkowników na wszystkich swoich stronach i nie ponosi odpowiedzialności za takie treści. Firma Stryker może w każdej chwili według własnego uznania usunąć wszelkie treści opublikowane przez użytkowników.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące papierów wartościowych. Strony internetowe firmy Stryker mogą zawierać „oświadczenia dotyczące przyszłości” zgodnie z ich definicją sformułowaną w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Oświadczenia takie, w momencie sporządzania, były oparte na ówczesnych oczekiwaniach co do przyszłych zdarzeń.

Jeżeli którekolwiek z tych bazowych założeń okaże się albo okazało się niedokładne lub nieznane albo w przypadku, gdy pojawiają się lub pojawiły się ryzyka lub niepewności, faktyczne wyniki mogą się różnić albo już się różnią od oczekiwań i prognoz firmy Stryker zawartych w tych oświadczeniach.

Takie ryzyko i niepewności mogą wynikać z ogólnych warunków branżowych i konkurencji: warunków ekonomicznych, takich jak stopa procentowa i wahania kursów walut, przewagi technologicznej i patentów uzyskanych przez konkurentów, wyzwań związanych z rozwojem nowych produktów, w tym uzyskiwania zezwoleń od organów regulacyjnych, krajowych i zagranicznych reform opieki zdrowotnej, a także przepisów i regulacji rządowych oraz trendów w zakresie ograniczania kosztów opieki zdrowotnej.

Szczegółową listę oraz opis takiego ryzyka, niepewności oraz innych czynników można znaleźć w sprawozdaniu rocznym firmy Stryker na Formularzu 10-K za bieżący rok podatkowy. Kopie tego Formularza 10-K wraz z kolejnymi składanymi dokumentami można znaleźć na stronie internetowej www.sec.gov lub otrzymać od firmy na żądanie.

Firma nie ma obowiązku aktualizować jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości pod kątem nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub okoliczności.

Wszelkie identyfikowalne osobowo informacje przekazane na stronę internetową firmy Stryker podlegają firmowej Polityce prywatności, która jest włączona przez odniesienie, jak gdyby stanowiła w całości część niniejszych Warunków użytkowania. Firma Stryker ma pełne prawo wykorzystywać oraz kopiować w dowolnym celu wszelkie inne zawarte w nich informacje tego typu, w tym pomysły, wynalazki, koncepty, techniki lub know-how. Do takich celów można zaliczyć ujawnianie osobom trzecim lub opracowywanie, wytwarzanie lub wprowadzanie na rynek towarów i usług.

Gwarancja. Korzystanie ze stron internetowych firmy Stryker i zawartych na nich treści jest dozwolone na użytek prywatny i niekomercyjny. Treści wszystkich stron są udostępnianie dla wygody użytkowników. Firma Stryker dołoży uzasadnionych starań, aby publikować na swoich stronach internetowych aktualne i rzetelne informacje, ale nie wydaje żadnych oświadczeń, nie udziela gwarancji ani zapewnień, co do rzetelności, aktualności ani kompletności informacji zawartych na którejkolwiek ze swoich stron, które są udostępnianie „w stanie, w jakim się znajdują” oraz „w miarę dostępności”.

Firma Stryker oraz jej podmioty zależne, w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, zrzekają się odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym bez ograniczeń za wszelkie gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że wszelkie korzystanie przez niego ze strony internetowej firmy Stryker, w tym ze wszelkich treści, danych lub oprogramowania rozpowszechnianych, pobieranych lub udostępnianych za pomocą takiej strony lub na niej, odbywa się na jego własne ryzyko. Użytkownik rozumie oraz zgadza się, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez jego przedsiębiorstwo, system komputerowy lub za utratę danych, które wynikają z pobierania takich treści, danych i/lub oprogramowania.

Użytkownik potwierdza, że firma Stryker nie kontroluje w żadnym względzie jakichkolwiek informacji, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem jakichkolwiek stron internetowych, w tym stron internetowych firmy Stryker. Poza przypadkami, kiedy pisemnie określono inaczej, firma Stryker oraz jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność, wiarygodność lub użyteczność jakichkolwiek porad, opinii, konspektów, oświadczeń lub innych treści czy jakichkolwiek produktów lub usług rozpowszechnianych lub udostępnianych przez osoby trzecie poprzez jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich lub firmy Stryker oraz nie udzielają w związku z tym żadnych gwarancji ani oświadczeń.

Firma Stryker nie udziela żadnych gwarancji, że jej strona internetowa lub treści na niej zamieszczane będą odpowiadały wymaganiom użytkownika, ani też, że nie będą ulegać przerwom w działaniu lub pozostawać aktualne, zabezpieczone czy też wolne od jakichkolwiek błędów, których to usunięcia także się nie gwarantuje. Firma Stryker nie udziela również żadnych gwarancji, co do wyników, które mogą zostać uzyskane w następstwie użytkowania jej strony lub zawartości takiej strony, ani co do rzetelności, kompletności jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem którejkolwiek z firmowych stron.

Firma Stryker nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, w tym, w szczególności, utratę danych z powodu opóźnień, niedostarczenie lub niepoprawne dostarczenie treści lub wiadomości e-mail, błędy, przerwy w działaniu systemu, awarie systemu lub sieci, uszkodzenia plików, czy też przerwy w świadczeniu usług, których wystąpienie zostało spowodowane przez zaniedbania po stronie firmy Stryker, jednostek stowarzyszonych lub licencjodawców, bądź też na skutek błędów i zaniechań użytkownika.

O ile w stosownych przepisach i regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych nie przewidziano inaczej, firma Stryker nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, że poufność informacji przekazywanych poprzez firmową stronę zostanie zachowana.

Żadna porada lub informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez użytkownika od firmy Stryker lub osób trzecich za pośrednictwem firmowej strony internetowej, nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji.

Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczanie lub wyłączanie pewnych gwarancji lub warunków, dlatego część powyższych wyłączeń może nie dotyczyć niektórych użytkowników.

Ograniczenie odpowiedzialności. FIRMA STRYKER LUB JEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCE, ZALEŻNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE I DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA ZAKRESIE, ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE ANI WYNIKOWE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA STRONY FIRMY STRYKER, CZY TEŻ TREŚCI TAMŻE ZAMIESZCZONYCH. WSPOMNIANE PODMIOTY NIE BĘDĄ RÓWNIEŻ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU, MIĘDZY INNYMI, UTRATY KORZYŚCI, UŻYTECZNOŚCI, DANYCH LUB INNYCH AKTYW NIEMATERIALNYCH NAWET, JEŚLI FIRMA STRYKER ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE KWESTIE NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W WYNIKU NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY POŁĄCZENIA, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI (WYSŁANYCH LUB OTRZYMANYCH, BĄDŹ TEŻ NIEWYSŁANYCH ANI NIEOTRZYMANYCH) NIE STANOWIĄ INACZEJ. STRONY POTWIERDZAJĄ, ŻE STANOWI TO ROZSĄDNY PODZIAŁ RYZYKA, NAWET JEŚLI FIRMA STRYKER ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY STRYKER BĘDZIE OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Prawo właściwe. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Michigan. Wynikające z nich spory rozstrzygać będą sądy stanowe i federalne tego stanu. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostało uznane za nieważne, Warunki użytkowania w pozostałej części pozostają ważne.

Kontakt z firmą Stryker. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do niniejszych Warunków użytkowania należy pisać na adres:

Stryker Corporation
Do wiadomości: Kierownik ds. korporacyjnej zgodności z przepisami
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
USA

W przypadku wprowadzania zmian do Warunków użytkowania zaktualizowana wersja Warunków użytkowania zostanie opublikowana na wszystkich stronach internetowych firmy Stryker. Należy okresowo, a szczególnie przed podaniem jakichkolwiek danych umożliwiających ustalenie tożsamości, sprawdzać, czy w Warunkach użytkowania wprowadzono zmiany. Niniejsze Warunki użytkowania aktualizowano ostatni raz 21 maja 2010 r.