Z misją ulepszania służby zdrowia
Defibrylator/monitor LIFEPAK® 20e z modułem CodeManagement Module® 
jest po prostu

niezwykły
Lifepak 20e

Wydajność

Zarządzaj swoim sprzętem

Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z modułem CodeManagement Module umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych dla zapewnienia gotowości do działania – czytelność, wgląd w dane oraz kontrola zapewniają odpowiednie przygotowanie personelu i sprzętu, dzięki temu szpital posiada zasoby pozwalające na lepsze prowadzenie resuscytacji w dowolnym miejscu i czasie.

Moduł CodeManagement Module z oprogramowaniem CODE-STAT do analizy danych umożliwia łatwe gromadzenie i analizowanie danych po zdarzeniu w celu poprawy jakości, dostarczania przeszkolonemu personelowi wartościowych informacji, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka i usprawnienie działań mających na celu ratowanie życia.

Broszura informacyjna

Poznaj LIFEPAK 20e

 

System LIFENET

Łatwość użycia

Ładowanie

Przejrzysty i znormalizowany interfejs użytkownika we wszystkich produktach LIFEPAK – bez skomplikowanych przycisków oprogramowania lub wielopoziomowych menu – usprawnia proces szkolenia i przyspiesza czas reakcji na zdarzenia.

Tryb AED z trzema krokami (1-2-3) z intuicyjnym systemem drzwiczek umożliwia podstawowemu zespołowi resuscytującemu rozpoczęcie defibrylacji jeszcze przed przybyciem specjalistycznego zespołu na miejsce zdarzenia.

Znormalizowany i przejrzysty interfejs użytkownika będzie od razu rozpoznany przez członków zespołów korzystających również z urządzeń LIFEPAK 12 i LIFEPAK 15.

Poznaj LIFEPAK 20e

Monitorowanie jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Kapnografia jest ważnym wskaźnikiem skuteczności RKO, ponieważ stwierdzono, że wartości EtCO2 generowane podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej są statystycznie powiązane z głębokością uciśnięć klatki piersiowej i częstotliwością oddychania.

LIFEPAK 20e z modułem CodeManagement Module jest wyposażony w funkcję monitorowania EtCO2, która mierzy i rejestruje wartość EtCO2, częstość oddechów i kształt fali kapnograficznej.

Poznaj LIFEPAK 20e

Broszura dotycząca kapnografii

Kapnografia

Czy wiesz, że…

Wytyczne ERC z 2015 r. kładą większy nacisk na wykorzystanie krzywej kapnograficznej w celu potwierdzania umiejscowienia i ciągłego monitorowania położenia rurki intubacyjnej oraz jakości RKO?1

LIFEPAK 20e z modułem CodeManagement Module jest wyposażony w funkcję monitorowania EtCO2, która mierzy i rejestruje wartość EtCO2, częstość oddechów i kształt fali kapnograficznej.

Czy wiesz, że…

Wszystkimi produktami LIFEPAK 20/20e z funkcją CodeManagement Module można zarządzać w jednym miejscu za pośrednictwem LIFENET Asset.

Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e z modułem CodeManagement Module umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych dla zapewnienia gotowości do działania – czytelność, wgląd w dane oraz kontrola zapewniają odpowiednie przygotowanie personelu i sprzętu, dzięki temu szpital posiada zasoby pozwalające na lepsze prowadzenie resuscytacji w dowolnym miejscu i czasie.

Czy wiesz, że…

W wytycznych ERC z 2015 r.: Wykazano, że sesje podsumowujące, skupiające się na efektywności w oparciu o dane, poprawiają efektywność zespołów resuscytacyjnych. Wysoce zalecamy zastosowanie takiego podejścia zespołom zajmującym się chorymi z zatrzymaniem akcji serca.1

Moduł CodeManagement Module z oprogramowaniem CODE-STAT do analizy danych umożliwia łatwe gromadzenie i analizowanie danych po zdarzeniu w celu poprawy jakości, dostarczania przeszkolonemu personelowi wartościowych informacji, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka i usprawnienie działań mających na celu ratowanie życia.

Czy wiesz, że…

LIFEPAK 20e jest łatwy w użyciu z trybem AED z trzema krokami (1-2-3) z intuicyjnym systemem drzwiczek, który umożliwia podstawowemu zespołowi resuscytującemu przeprowadzenie defibrylacji przed przybyciem specjalistycznego zespołu na miejsce zdarzenia.

Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e wyposażony w przejrzysty i znormalizowany interfejs użytkownika - bez skomplikowanych przycisków oprogramowania lub wielopoziomowych menu - usprawnia proces szkolenia i przyspiesza czas reakcji na zdarzenia.

Czy wiesz, że…

Wytyczne ERC z 2015 r. dotyczące defibrylacji: W przypadku dwufazowych przebiegów fali pierwsze uderzenie (szok) musi mieć moc co najmniej 150 J, a drugie i kolejne uderzenia muszą mieć moc 150–360 J. Jeśli to możliwe, należy rozważyć eskalację energii po nieudanej próbie defibrylacji oraz u pacjentów, u których nastąpił nawrót migotania komór.1

Defibrylator/monitor LIFEPAK 20e wykorzystuje dwufazową technologię 360 J, która zapewnia największą dostępną energię dla pacjentów mniej podatnych na defibrylację. Dane kliniczne wskazują, że w przypadku pacjentów z zatrzymaniem akcji serca, którzy wymagają zastosowania wielokrotnych wyładowań, energia 360 dżuli daje lepszy współczynnik umiarowiania2. To energia, nie natężenie prądu, określa współczynnik umiarowiania.

Czy wiesz, że…

W wytycznych ERC z 2015 r.: Wykazano, że należy przeprowadzić defibrylację w ciągu trzech minut od zapaści.1

Zatrzymanie akcji serca może nastąpić w dowolnym miejscu w szpitalu, a ankieta Heart Safe Hospital może zwiększyć szanse pacjentów na przeżycie i pozwala osiągnąć cel na poziomie trzech minut dzięki strategicznemu rozmieszczeniu defibrylatorów/monitorów i automatycznych defibrylatorów zewnętrznych we wszystkich placówkach.

 

Mechaniczna RKO

Europejska Rada Resuscytacji oświadcza:

„Wysokiej jakości RKO ma nadal kluczowe znaczenie dla poprawy wyników“1

System kompresji klatki piersiowej LUCAS® 3 w wersji 3.1 zapewnia zgodne z wytycznymi, wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej, które pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi pracować wydajniej i bezpieczniej.
 

Transport – LUCAS 3
Pracownia hemodynamiki – Lucas 3
Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Transport

Niektórzy pacjenci z zatrzymaniem akcji serca nie zareagują na sam proces RKO i defibrylację. System LUCAS umożliwia interwencje ratujące życie (takie jak przezskórna interwencja wieńcowa i pozaustrojowe utlenowanie krwi/ECPR), zapewniając miarowe uciskanie klatki piersiowej w oczekiwaniu na wykonanie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i podczas nich.

Poznaj system LUCAS

Bezpieczeństwo

W przypadku opornego zatrzymania krążenia w pracowni hemodynamiki wyposażonej w sprzęt rentgenowski, gdzie pacjent leży na stole do przezskórnej interwencji wieńcowej, wykonanie wysokiej jakości zabiegu RKO jest prawie niemożliwe. Dodatkowo osoba wykonująca zabieg RKO może być narażona na niebezpieczne promieniowanie. Wczesna zmiana sprzętu na system LUCAS umożliwia ciągłą i potencjalnie ratującą życie przezskórną interwencję wieńcową.

Dowiedz się więcej na temat stosowania systemu LUCAS w pracowni hemodynmiki

Jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Wysoka jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest kluczowa dla zdrowia pacjentów. W przypadku przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta leżącego na łóżku szpitalnym, materac otrzymuje dużą część kompresji zamiast pacjenta. Skutkuje to zbyt płytkimi i mniej skutecznymi uciśnięciami ręcznymi.1 Dzięki konstrukcji podpierającej i desce system LUCAS niweluje „efekt materaca” i zapewnia wysokiej jakości zabieg RKO niezależnie od powierzchni.

Dowiedz się więcej na temat „efektu materaca”

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej
Dziękujemy!