Etyka i przejrzystość łańcucha dostaw

Polityka dotycząca surowców mineralnych z obszarów dotkniętych konfliktami

Cel
Firma Stryker Corporation oraz firmy z nią powiązane („Stryker”) popierają odpowiedzialne wybieranie źródeł zaopatrzenia.

Zakres
Nieustające wysiłki firmy Stryker na rzecz eliminacji wykorzystywania cyny, tantalu, wolframu oraz złota („3TG”) ze źródeł, które mogą finansować konflikty zbrojne i propagować łamanie praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga oraz krajach sąsiadujących, w tym: Angoli; Burundi; Republice Środkowoafrykańskiej; Republice Konga; Rwandzie; Sudanie Południowym; Tanzanii; Ugandzie oraz Zambii („Rejonie konfliktu”).

Szczegóły
Firma Stryker popiera odpowiedzialne pozyskiwanie zaopatrzenia z Rejonu konfliktu i oczekuje, by jej dostawcy pozyskiwali materiał zawierający 3TG z odpowiedzialnych społecznie źródeł. Celem jest eliminacja finansowania tych, którzy łamią prawa człowieka, przy nieustającym wsparciu odpowiedzialnego społecznie handlu w Rejonie konfliktu.

W ramach wspierania tej polityki firma Stryker między innymi:

 • prowadzi uzasadnione dochodzenia na temat krajów pochodzenia i upewnia się na bieżąco, że jej dostawcy zachowują należytą staranność zgodnie z wydanymi przez OECD
  Wskazówkami dotyczącymi należytej staranności w stosunku do odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z rejonów objętych konfliktem oraz rejonów wysokiego ryzyka, by stwierdzić, czy surowce 3TG z Rejonu konfliktu występują w surowcach, komponentach oraz/lub gotowych urządzeniach firmy Stryker, a jeśli tak, czy materiały 3TG pozyskano w sposób odpowiedzialny;
 • wymaga od dostawców postępowania z należytą starannością oraz zapewniania odpowiednich informacji, by pomóc w ustaleniu pochodzenia
  materiałów 3TG wykorzystywanych w produktach, które dostarczają firmie Stryker;
 • nawiązuje i prowadzi współpracę z dostawcami, by pracować na rzecz trwale odpowiedzialnego pozyskiwania surowców 3TG oraz 
 • składa w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd coroczne formularze SD i raporty ujawniające stosowanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz publikuje je na swojej stronie internetowej.

Pytania oraz komentarze dotyczące tej procedury należy kierować na adres: conflictminerals@stryker.com 

Nasze formularze SEC Form SD i raporty ujawniające stosowanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami są dostępne w sekcji Obsługa inwestorów na naszej stronie internetowej.

 

 

Deklaracja dotycząca Kalifornijskiej ustawy o przejrzystości łańcucha dostaw

Od czasu założenia Stryker Corporation przez doktora Homera H. Strykera w 1941 r. Firma zobowiązała się prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Firma Stryker oczekuje również od swoich partnerów biznesowych i dostawców, aby wspierali dalszą realizację naszych zobowiązań do odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. Wysiłki w zakresie wyeliminowania niewolnictwa i handlu ludźmi z naszego łańcucha dostaw są częścią kompleksowego zaangażowania w kwestie etyczne, zgodności z przepisami i odpowiedzialności społecznej.

Kalifornijska ustawa o przejrzystości łańcucha dostaw z 2010 r. weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Ustawa deklaruje, że niewolnictwo i handel ludźmi są przestępstwami zgodnie z przepisami prawa stanowego, federalnego i międzynarodowego, oraz wymaga, aby sprzedawcy detaliczni i producenci prowadzący działalność w stanie Kalifornia ujawnili swoje wysiłki dotyczące wyeliminowania niewolnictwa i handlu ludźmi z bezpośredniego łańcucha dostaw. Poniższe oświadczenia są reakcją firmy Stryker na to wymaganie.

 1. Firma Stryker będzie prowadzić ocenę ryzyka w celu oszacowania i uwzględnienia ryzyka handlu ludźmi i niewolnictwa w ramach dorocznej oceny łańcucha dostaw naszych produktów. Przy przeprowadzaniu weryfikacji nie korzystamy z pomocy osób trzecich.
 2. Firma Stryker prowadzi audyty swoich dostawców w celu oceny, czy zachowują zgodność z naszymi standardami dla dostawców, w tym standardami, których celem jest wyeliminowanie handlu ludźmi i niewolnictwa z łańcuchów dostaw. Weryfikacji nie dokonuje się w drodze niezależnych niezapowiedzianych audytów.
 3. Wymagamy od naszych bezpośrednich dostawców, aby poświadczyli, że materiały włączane do produktów są zgodne z przepisami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi kraju lub krajów, w których prowadzą działalność.
 4. Utrzymujemy wewnętrzne procedury i standardy pociągania do odpowiedzialności pracowników lub dostawców, którzy nie spełniają naszych firmowych standardów dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi.
 5. Planujemy zapewnić pracownikom i kierownikom firmy, którzy będą bezpośrednio odpowiadać za zarządzanie łańcuchem dostaw, szkolenia w zakresie handlu ludźmi i niewolnictwa, szczególnie w odniesieniu do zmniejszenia ryzyka związanego z łańcuchami dostaw produktów.

 

 

Warunki dotyczące zleceń zakupu