Triathlon Tritanium

Bezcementowy system całkowitej endoprotezy stawu kolanowego

Bezcementowa całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego (TKA) przy użyciu systemu Triathlon Tritanium to najnowsza pozycja w ofercie systemu endoprotez kolana Triathlon. Implant Triathlon Tritanium łączy w sobie kinematykę systemu Triathlon z najnowszą technologią stabilizacji biologicznej na powierzchni o dużej porowatości. Innowacyjne elementy systemu Tritanium w postaci płytki piszczelowej i rzepki z metalową powierzchnią tylną zostały skonstruowane przy użyciu technologii SOMA i są dostępne dzięki opatentowanej technologii wytwarzania przyrostowego (drukowania przestrzennego) firmy Stryker.

Zalety bezcementowej całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (TKA)

 

Zachęcające wyniki w przypadku pacjentów z danymi demograficznymi stanowiącymi wyzwanie

Coraz młodszy wiek i wyższa masa ciała pacjentów poddawanych całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego (TKA)1,2 stanowią czynniki ryzyka operacji rewizyjnej3–5. Zastosowanie endoprotezy bezcementowej może zapewnić trwalsze połączenie kość-implant, bardziej odporne na dodatkowe obciążenie mechaniczne u otyłych pacjentów, pod warunkiem uzyskania stabilizacji biologicznej implantu6. W retrospektywnym badaniu z udziałem 193 pacjentów, w którym okres obserwacji trwał co najmniej pięć lat, u pacjentów z chorobliwą otyłością (BMI ≥ 40) po pierwotnej TKA z użyciem systemu bezcementowego Triathlon w wersji PS zaobserwowano lepszą przeżywalność implantu w porównaniu z pacjentami po TKA z użyciem systemu cementowego Triathlon5. Według danych z rejestru American Joint Replacement Registry pacjenci płci męskiej w wieku poniżej 65 lat, u których wykonano TKA techniką bezcementową, również wykazywali lepsze wskaźniki przeżywalności endoprotezy niż pacjenci po TKA w wariancie cementowym; różnica nie jest jednak istotna (<1%) i nie uwzględnia innych potencjalnych czynników zakłócających7.

Potencjalna oszczędność czasu i kosztów

Rosnąca liczba zabiegów całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego oznacza, że koszt pozostaje istotnym aspektem tych procedur. Wykonanie zabiegu TKA techniką bezcementową pozwala skrócić czas operacji8,9 i obniżyć wydatki związane z zakupem cementu kostnego i akcesoriów10. W badaniu ekonomiki zdrowia w USA wykazano, że skrócenie czasu operacji oraz niestosowanie cementu kostnego i akcesoriów równoważy rzeczywisty całkowity koszt bezcementowej TKA10.

Wiarygodne dane kliniczne

Bezcementowa operacja TKA zyskuje na popularności7. Długoterminowe efekty stosowania bezcementowych komponentów kości udowej w Wielkiej Brytanii potwierdzono w krajowym rejestrze endoprotez z 2019 r.,11 a w opartych na dowodach wytycznych praktyki klinicznej AAOS przedstawiono solidne dane, które świadczą o porównywalnych wynikach funkcjonalnych po zastosowaniu płytek piszczelowych cementowych i bezcementowych12. Bezcementowy system Triathlon Tritanium do całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego uzyskał doskonałe wyniki kliniczne w wielu badaniach z okresem obserwacji trwającym co najmniej pięć lat12,14 oraz równie korzystne wyniki w zakresie poprawy funkcjonalności stawu i zmniejszenia bólu w porównaniu z cementowym systemem Triathlon do całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w wielu badaniach krótko- i średnioterminowych8,19.

WynikiŹródło

Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 99,5% w przypadku 228 płytek Triathlon Tritanium w pięcioletnim okresie obserwacji13.

Tarazi et al. Journal of Knee Surgery. 2020

Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 100% bez obluzowania aseptycznego w przypadku 28 płytek Triathlon Tritanium z elementem udowym do zabiegów zachowaniem więzadła krzyżowego (CR) z powłoką porowatą nakładaną metodą PA w pięcioletnim okresie obserwacji14.

Silverstein et al. Doroczny zjazd Orthopaedic Research Society w 2020 r.

Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 98% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn w przypadku 261 elementów systemu Triathlon Tritanium w postaci rzepki z metalową powierzchnią tylną w 4,5-rocznym okresie obserwacji15.

Harwin et al. Journal of Knee Surgery. 2020

Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 99,5% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn w przypadku 1024 bezcementowych endoprotez Triathlon ze stabilizacją tylną (PS) do TKA w czteroletnim okresie obserwacji16. Uwzględniono płytkę piszczelową i rzepkę z metalową powierzchnią tylną zarówno w wersji Tritanium, jak i w wersji z powłoką porowatą nakładaną metodą PA.

Harwin et al. Journal of Arthroplasty. 2017

Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 99% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn w przypadku 708 systemów Triathlon Tritanium do TKA w okresie obserwacji od dwóch do czterech lat17. Zastosowano płytki Tritanium, rzepki z metalową powierzchnią tylną Tritanium i elementy udowe PS z powłoką porowatą nakładaną metodą PA.

Bhowmik-Stoker et al. 2018 World Arthroplasty Congress.

Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 100% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn w przypadku 72 systemów Triathlon Tritanium do TKA w okresie obserwacji trwającym średnio trzy lata10. Zastosowano płytki Tritanium, rzepki z metalową powierzchnią tylną Tritanium i elementy udowe CR z powłoką porowatą nakładaną metodą PA.

Cohen et al. Orthopedics. 2018

Brak operacji rewizyjnych z powodu aseptycznego lub septycznego obluzowania w przypadku płytki Triathlon Tritanium w dwuletnim okresie obserwacji.18.

Masini et al. Plakat przedstawiony na dorocznym zjeździe American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) w 2019 r. #2263

W prospektywnym, randomizowanym badaniu z grupą kontrolną porównującym 76 płytek Triathlon Tritanium z elementami udowymi CR z powłoką porowatą nakładaną metodą PA z 65 cementowymi endoprotezami Triathlon Tritanium CR do TKA wykazano doskonałe wyniki kliniczne bez przypadków obluzowania aseptycznego w żadnej z kohort w dwuletnim okresie obserwacji8.

Nam et al. Journal of Bone and Joint Surgery. 2019

Porównanie w odpowiednio dobranych kohortach 200 płytek Triathlon Tritanium z elementami udowymi PS z powłoką porowatą nakładaną metodą PA i 200 cementowych endoprotez Triathlon Tritanium PS do TKA wykazało w obydwu kohortach podobne wyniki funkcjonalne i dotyczące przeżywalności z odsetkiem przeżywalności implantów wynoszącym 99,95% bez aseptycznego obluzowania w przypadku płytek Triathlon Tritanium w okresie obserwacji trwającym średnio 2,4 roku19.

Miller et al. Journal of Arthroplasty. 2018