Licencja i własność praw własności intelektualnej

Licencja.  
Spółka Stryker niniejszym udziela ograniczonej i niewyłącznej licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej związanych z produktami w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Szwajcarii, na potrzeby wykonania zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie.

Własność.   
Wszelkie prawa, tytuły i interesy związane z własnością, z wyjątkiem praw z tytułu ograniczonej licencji udzielonej w niniejszej umowie, pozostają wyłączną własnością spółki Stryker i jej licencjodawców.  Niniejsza umowa nie przenosi na dystrybutora żadnych praw, tytułów ani interesów związanych z własnością praw własności intelektualnej Stryker.  Wszelkie prawa nie udzielone jednoznacznie przez spółkę Stryker w niniejszej umowie pozostają zastrzeżone przez spółkę Stryker.