Polityka pośredniego kanału dystrybucji Stryker Europe

Stryker Europe przyjęła niniejszą politykę pośredniego kanału dystrybucji w celu zapewnienia, by każde wydarzenie realizowane przez pośredni kanał („wydarzenie firmowe”), każda forma wsparcia przez pośredni kanał działalności edukacyjnej i promocyjnej z udziałem pracowników służby zdrowia, w tym wydarzenia firmowe, konferencje edukacyjne organizowane przez osoby trzecie ( z ang. „Third Party Organised Educational Conferences - TPEC”) oraz szkolenia proceduralne organizowane przez osoby trzecie (z ang. „Third Party Organised Procedure Training -TPPT”), zwane dalej łącznie wydarzeniami organizowanymi przez osoby trzecie ( z ang. „Third Party Organised Events - TPE”), a także wszelkie artykuły edukacyjne i upominki rozdawane przez pośredni kanał były zgodne z wyznawaną przez Stryker wartością uczciwości zawodowej oraz ze wszystkimi mającymi zastosowanie obowiązującymi wymogami prawnymi i etycznymi.


Wyrażenie „pośredni kanał” oznacza każdą niezależną osobę trzecią, która sprzedaje, odsprzedaje bądź wspiera sprzedaż lub odsprzedaż produktów wytworzonych lub dystrybuowanych przez spółkę Stryker, zanim produkty te trafią do klienta końcowego, oraz pobiera z tego tytułu opłatę lub prowizję otrzymuje rabat lub innego rodzaju wynagrodzenie od spółki Stryker w zamian za świadczone usługi. Do pośredniego kanału zaliczają się między innymi niezależni pośrednicy, dystrybutorzy, dealerzy i odsprzedawcy.

1.  Zasady przewodnie

1.1 Wszystkie działania promocyjne i edukacyjne wpierane przez pośredni kanał muszą być:

 • zgodne z przepisami prawa i zasadami, w tym z zasadami i procedurami Stryker, politykami szpitali oraz kodeksami etyki w krajach lub systemach prawnych, w których przebywa pracownik służby zdrowia („PSZ”) lub urzędnik administracji publicznej („UAP”), m.in. z kodeksem etyki działalności MedTech Europe.  W przypadku rozbieżności wymogów stosuje się wymogi ściślejsze;
 •  obiektywnie konieczne. Uzasadnionego celu gospodarczego nie da się racjonalnie osiągnąć bez wsparcia TPE;
 • zgodne z oczekiwaniami społecznymi,, biorąc pod uwagę wizerunek oraz reputację spółki Stryker, pośredniego kanału oraz branży technologii medycznych.
 • zgodne z uczciwą wartością rynkową, biorąc pod uwagę racjonalną wartość komercyjną lub rynkową wsparcia;
 • przejrzyste. Pośredni kanał przestrzega wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa, regulaminów oraz kodeksów branżowych dotyczących przejrzystości. 
 • nie mogą służyć niewłaściwym celom, czyli do wywierania wpływu bądź usiłowania wywarcia wpływu na decyzje zakupowe za sprawą nienależnych lub nieodpowiednich korzyści, ani taka interakcja nie może być zależna od zawarcia transakcji sprzedaży, użytkowania lub polecenia produktów Stryker, ani stanowić gratyfikacji lub gestu wdzięczności za takie transakcje sprzedaży, użytkowanie lub polecenie produktów Stryker;
 • udokumentowane.

 

Wydarzenia firmowe

1. Ogólne kryteria mające zastosowanie do wydarzeń firmowychs
1.1 Każde wydarzenie firmowe, które ma uzyskać wsparcie pośredniego kanału, powinno spełniać następujące wymagania:

 • koncentrować się na obiektywnych treściach medycznych, naukowych i edukacyjnych w dziedzinie zainteresowania Stryker - taki profil wydarzenia powinien potwierdzać jego program/plan;
 • nie mieć charakteru rekreacyjnego ani rozrywkowego. Wydarzenie firmowe nie powinno zawierać elementów wypoczynkowych, rekreacyjnych, turystycznych ani rozrywkowych. Tego typu działania nie mogą być sponsorowane ani organizowane przez pośredni kanał;
 • mieć odpowiednią lokalizację i miejsce. Wybrana lokalizacja i miejsce nie powinny stanowić centralnego atrybutu ani głównej atrakcji wydarzenia, a przy ich wyboru należy dokonać w kontekście (potencjalnie nieprzychylnego) postrzegania społecznego, a także pory roku (pora roku nie powinna być kojarzona z sezonem turystycznym w wybranej lokalizacji). Zasadniczo miejscowość i kraj wydarzenia oraz jego miejsce winny być położone centralnie względem miejsca zamieszkania jak największej liczby uczestników, być łatwo dostępne dla podróżujących (m.in. znajdować się w pobliżu dużych lotnisk z możliwością bezpośrednich lotów do większości innych dużych lotnisk). Lokalizacja powinna być powszechnie kojarzona przede wszystkim jako ośrodek biznesowy, naukowy lub edukacyjny.
 • Przykłady potencjalnie nieodpowiednich miejsc: luksusowe hotele, ośrodki wypoczynkowe lub sportowe, stadiony, pola golfowe, atrakcje turystyczne, bary, kluby nocne, jachty lub ośrodki narciarskie, spa lub kurorty;
 • wszelkie usługi lub produkty wymagane w związku z takim przedsięwzięciem powinny być opłacone zgodnie z ich racjonalną wartością komercyjną lub rynkową. Zapłata za nie powinna być proporcjonalna do ogółu kosztów wydarzenia;
 • Warunki podróży i zakwaterowania powinny być zgodne z treścią Załącznika F :Polityka podróży i gościnności pośredniego kanału względem PSZ/UAP.
 • Na żądanie pośredni kanał przedłoży spółce Stryker całą dokumentację związaną z wydarzeniem firmowym.

2. Płatność

2.1 Pośredni kanał wdroży odpowiedni system kontroli finansowej dla zapewnienia prawidłowego udokumentowania każdej płatności lub wsparcia rzeczowego. Taka dokumentacja powinna zawierać: nazwy, daty, lokalizacje i miejsca wydarzeń; program wydarzenia, tematy i prelegentów; kosztorys z łączną kwotą wsparcia, imiona i nazwiska PSZ uczestniczących w wydarzeniach oraz nazwy ich szpitali, daty podróży i dane dotyczące zakwaterowania, poświadczenie zgodności z wymogami przejrzystości/powiadomienia pracodawcy.

2.2 Nie należy dokonywać żadnych płatności gotówką. 

Wsparcie wydarzeń organizowanych przez osoby trzecie (TPE)

1. Ogólne kryteria mające zastosowanie do wspierania TPE
1.1 Każde TPE, które ma uzyskać wsparcie pośredniego kanału, powinno spełniać następujące wymagania:

 • być poprowadzone przez faktycznego organizatora konferencji - może nim być instytucja ochrony zdrowia jako zrzeszenie branżowe bądź przez komercyjnego organizatora konferencji niezależnego od Stryker. W przypadku gdy organizator konferencji zleca zbiórkę środków od sponsorów osobie trzeciej, np, organizatorowi wydarzenia, to należy podjąć odpowiednie kroki służące zapewnieniu przez organizatora konferencji przejrzystości co do charakteru i poziomu wsparcia ze strony Stryker (np. zawierając umowę lub powołując się na ogólnodostępne dokumenty/strony internetowe);
 • ma koncentrować się na obiektywnych treściach medycznych, naukowych i edukacyjnych w dziedzinie zainteresowania Stryker - taki profil wydarzenia powinien potwierdzać jego program/plan;
 • być niezależne od pośredniego kanału lub spółki Stryker. Organizator konferencji musi być samodzielnie odpowiedzialny za treść programu, dobór kadry oraz metod i materiałów edukacyjnych.
 • ograniczony zakres elementów rekreacyjnych i rozrywkowych. Wszelkie elementy wypoczynkowe, turystyczne lub rozrywkowe w programie powinny mieć charakter podrzędny względem treści naukowych, oraz być oddzielone od programu edukacyjnego; ich koszt powinni osobno pokryć uczestnicy;
 • mieć odpowiednią lokalizację i miejsce. Wybrana lokalizacja i miejsce nie powinny stanowić centralnego atrybutu ani głównej atrakcji wydarzenia, a przy ich wyboru należy dokonać w kontekście (potencjalnie nieprzychylnego) postrzegania społecznego, a także pory roku (pora roku nie powinna być kojarzona z sezonem turystycznym w wybranej lokalizacji). Zasadniczo miejscowość i kraj wydarzenia oraz jego miejsce winny być położone centralnie względem miejsca zamieszkania jak największej liczby uczestników, być łatwo dostępne dla podróżujących (m.in. znajdować się w pobliżu dużych lotnisk z możliwością bezpośrednich lotów do większości innych dużych lotnisk). Lokalizacja powinna być powszechnie kojarzona przede wszystkim jako ośrodek biznesowy, naukowy lub edukacyjny.
  • Przykłady potencjalnie nieodpowiednich miejsc: luksusowe hotele, ośrodki wypoczynkowe lub sportowe, stadiony, pola golfowe, atrakcje turystyczne, bary, kluby nocne, jachty lub ośrodki narciarskie, spa lub kurorty.
 • Sponsoring powinien mieć racjonalną wartość komercyjną lub rynkową dla organizatora konferencji; Zapłata nie powinna być proporcjonalna do ogółu kosztów wydarzenia i nie należy uiszczać jej bezpośrednio osobom fizycznym.
 • W wymaganych przypadkach powinno uzyskać zatwierdzenie MedTech Conference Vetting System (CVS). CVS dotyczy międzynarodowych TPE z uczestnikami z więcej niż jednego kraju. 
 • Na żądanie pośredni kanał przedłoży spółce Stryker całą dokumentację związaną z TPE.

2. Rodzaje dopuszczalnego wsparcia
2.1 Dopuszcza się następujące typowe formy wsparcia TPE:

 • Generalny sponsoring i działalność promocyjna. Płatności lub dostawy produktów na rzecz organizatora TPE. W zamian za to pośredni kanał może uzyskać przestrzeń wystawową na stoiskach w celu prezentacji produktów Stryker, powierzchnię reklamową, sympozja/warsztaty (zob. też „sympozja towarzyszące” poniżej, uznanie jako sponsor wydarzenia oraz możliwości budowania świadomości marki (branding). Ogólny wizerunek działań promocyjnych musi być przez cały czas profesjonalny.
 • Sympozja towarzyszące. Pośredni kanał może nabywać pakiety sympozjów towarzyszących podczas TPE, na potrzeby prezentacji zagadnień spójnych z ogólną treścią danego wydarzenia. Za dobór kadry (osoby prowadzącej prezentację w imieniu pośredniego kanału) odpowiada pośredni kanał. Taka osoba może otrzymać bezpośrednie wsparcie w zakresie udziału w TPE (pokrycie opłaty rejestracyjnej, organizacja podróży i zakwaterowania - o ile dotyczy). 
 • Bezpośrednie sponsorowanie obecności PSZ podczas TPE. UWAGA:Okres przejściowy na wycofanie bezpośredniego sponsorowania obecności PSZ podczas TPEC upłynął z dniem 1 stycznia 2018 r.. Po tej dacie kanały pośrednie nie mogą udzielać żadnego wsparcia finansowego (m.in. na pokrycie opłaty rejestracyjnej, kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia) bezpośrednio na rzecz PSZ w celu pokrycia kosztów ich udziału w TPEC. Muszą zostać spełnione wszystkie niżej wymienione uwarunkowania:
  • wydarzenie musi mieć charakter szkolenia proceduralnego organizowanego przez osobę trzecią (TPPT) (np. praktyczne szkolenie kliniczne). Sponsorowanie wydarzeń TPEC dopuszczone było tylko do 31 grudnia 2017,
  • Dobór PSZ następuje na podstawie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych określonych w dobrej wierze, a pośredni kanał nie może mieć wiedzy o żadnych kwestiach dotyczących uczciwości i niezależności. Dobór musi zostać przeprowadzony na równych warunkach Zasadniczo PSZ musi mieszkać kraju, w którym odbywa się TPEC, chyba że 1) większość uczestniczących PSZ nie zamieszkuje w kraju organizacji TPEC; 2) potrzeby edukacyjne PSZ można spełnić wyłącznie poprzez udział w TPEC poza krajem zamieszkania PSZ;
  • Spełnione są wszystkie wymagania dotyczące przejrzystości relacji z PSZ oraz powiadomienia pracodawcy PSZ;
  • Proponowane wsparcie ogranicza się do a) opłaty rejestracyjnej na potrzeby udziału w konferencji, bez żadnych elementów rozrywkowych, rekreacyjnych, towarzyskich ani turystycznych; oraz (b) pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i gościnności w rozsądnej wysokości, zgodnie z postanowieniami Załącznika F: Polityka podróży i gościnności pośredniego kanału względem PSZ/UAP
 • Granty edukacyjneoznaczają zapewnienie finansowania, produktów lub innych form wsparcia rzeczowego dla organizacji ochrony zdrowia (tj. towarzystw naukowych, szpitala, organizatorów wydarzeń) przez pośredni kanał lub w jego lub w imieniu, wyłącznie na potrzeby wsparcia oraz kontynuacji kształcenia medycznego pracowników służby zdrowia, pacjentów lub społeczeństwa w zakresie zagadnień klinicznych, naukowych lub związanych z opieką zdrowotną odnoszących się do dziedzin leczenia, którymi zainteresowany jest/którymi zajmuje się pośredni kanał. Należy przestrzegać wszystkich niżej wymienionych zastrzeżeń:
  • Granty edukacyjne przekazuje się bezpośrednio kwalifikującej się organizacji ochrony zdrowia - nigdy bezpośrednio do rąk PSZ. 
  • Grantów edukacyjnych nie udziela się w odpowiedzi na wniosek PSZ, chyba że dany PSZ jest pracownikiem lub działaczem kwalifikującej się organizacji lub podmiotu i składa wniosek w imieniu tej kwalifikującej się organizacji lub podmiotu.
  • Granty edukacyjne muszą zostać odpowiednio udokumentowane przez pośredni kanał.
  • Ponadto grantów edukacyjnych można udzielać wyłącznie w odpowiedzi na pisemny wniosek złożony przez ubiegającą się organizację lub na pisemną inicjatywę zawierającą dostateczne informacje do przeprowadzenia obiektywnej oceny wniosku.
  • Pośredni kanał może wdrożyć niezależne procedury decyzyjne/weryfikacyjne na potrzeby rozpoznawania i łagodzenia zagrożeń łapownictwem i korupcją oraz zapobiegania takim zagrożeniom powstającym w związku z udzielaniem grantów edukacyjnych konkretnym potencjalnym beneficjentom.

3. Płatność 

3.1 Pośredni kanał dopilnuje, by płatności na rzecz organizatorów TPE były realizowane dopiero po otrzymaniu następującej dokumentacji: a) pisemnego wniosku organizatora TPE przestawiającego sposób obliczenia wartości sponsoringu, b) budżetu organizatora TPE ze wskazaniem szczegółowych kosztów konferencji, oraz c) pisemnej umowy zawierającej odpowiednie postanowienia zgodne z FCPA oraz kodeksem MedTech z pkt 5 umowy dystrybucyjnej, podpisanej przez pośredni kanał oraz organizatora TPE.

3.2 Pośredni kanał wdroży odpowiedni system kontroli finansowej dla zapewnienia prawidłowego udokumentowania każdej płatności lub wsparcia rzeczowego na rzecz organizatora TPE. Taka dokumentacja powinna zawierać: 

3.2.1 wsparcie TPE: nazwę, daty, lokalizację i miejsce wydarzenia; program wydarzenia, tematy i prelegentów; oszacowanie budżetu ze wskazaniem łącznej kwotą wsparcia, informacje o organizatorze - np. wydruk z urzędowego rejestru przedsiębiorców oraz informacje ze strony internetowej organizatora; oraz opublikowany kosztorys lub pismo organizatora z prośbą o wsparcie ze strony Stryker, ze wskazaniem odbiorcy płatności lub formy wsparcia. Zamiennie projekt umowy o wsparcie.

3.2.2 Sponsoring bezpośredni: nazwę, daty, lokalizację i miejsce wydarzenia; program wydarzenia, tematy i prelegentów; oszacowanie budżetu ze wskazaniem łącznej kwotą wsparcia, informacje o organizatorze - np. wydruk z urzędowego rejestru przedsiębiorców oraz informacje ze strony internetowej organizatora; imię i nazwisko PSZ i nazwę szpitala, daty podróży i szczegóły dotyczące zakwaterowania; potwierdzenie zgodności z wymogami w zakresie przejrzystości/powiadomienia pracodawcy. 

3.3 Nie należy dokonywać żadnych płatności gotówką na rzecz PSZ lub organizatora TPE. 3.4 Wszystkie płatności należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy zarejestrowany w kraju odbiorcy lub inną ogólnie akceptowaną metodą płatności. 

Artykuły edukacyjne i upominki

1. Artykuły edukacyjne i upominki

1.1 Wszelkie artykuły edukacyjne i upominki kwalifikowane do wsparcia przez pośredni kanał, powinny spełniać następujące wymagania:

 • pośredni kanał może od czasu do czasu przekazywać PSZ niedrogie artykuły opatrzone lub nieopatrzone firmowym logo, jeżeli ich wartość jest nieznaczna, a ich charakter nawiązuje do praktyki PSZ LUB są one przeznaczone dla pacjentów LUB mają funkcję edukacyjną. Ponadto pośredni kanał może od czasu do czasu przekazywać artykuły edukacyjne (np. służące do prezentacji - takie jak laserowe wskaźniki, pamięci USB z informacjami o produktach), pozycje literatury medycznej i naukowej, modele kości, modele anatomiczne i plansze).
 • W żadnym wypadku upominki nie mogą mieć formy pieniężnej ani odpowiedników pieniędzy (np. kart podarunkowych, kuponów, voucherów zakupowych, talonów na książki). Do innych przypadków niedopuszczalnych upominków należą: literatura niemedyczna, ekskluzywna żywność i napoje, czekoladki, wina lub podobne trunki, perfumy, kosmetyki, kosze upominkowe lub zestawy wakacyjne, zabawki, noże, zegarki, artykuły sportowe, kuchenne, dekoracyjne, kolekcjonerskie, kwiaty (z wyjątkiem okoliczności pogrzebu), odzież i dodatki (niezwiązane z praktyką zawodową), artykuły skórzane, bilety na wydarzenia rozrywkowe.
 • Nieodpowiednie są również przedmioty do użytku w domu lub w samochodzie, nawet jeśli można używać ich również w związku z praktyka PSZ lub na rzecz pacjentów. 
 • Pośredni kanał nie może ofiarowywać PSZ prezentów okolicznościowych, np. z okazji zawarcia małżeństwa, narodzin dziecka, urodzin, rocznic, doktoratów, profesury ani rocznic zawodowych. W razie śmierci PSZ dopuszczalne jest ofiarowanie stosownego podarku, np. kwiatów w celu okazania szacunku zmarłemu.
 • Pośredni kanał nie może ofiarowywać prezentów na życzenie PSZ.