Obowiązki związane z poufnością. 
Każda strona („strona otrzymująca”) przyjmuje do wiadomości, że w trakcie trwania umowy może wejść w posiadanie informacji poufnych należących do strony ujawniającej.  W czasie trwania niniejszej umowy i przez okres pięciu (5) lat po jej wygaśnięciu Strona otrzymująca zachowuje poufność tych informacji w charakterze ich powiernika oraz podejmuje wszelkie stosowane przez siebie środki ochrony własnych poufnych materiałów o podobnym charakterze.  Strona otrzymująca nie wykorzystuje poufnych informacji strony ujawniającej w celach innych niż do wykonania zobowiązań na podstawie niniejszej umowy bądź w celach wyraźnie dopuszczonych w treści niniejszej umowy lub osobnej pisemnej umowy.  Strona otrzymująca podejmuje wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych strony ujawniającej oraz zapobieżenia znalezieniu się ich w domenie publicznej lub wejściu w posiadanie nieuprawnionych osób. Strona otrzymująca nie ujawnia informacji poufnych należących do strony ujawniającej żadnym osobom ani podmiotom innym niż własna kadra zarządzająca, pracownicy, konsultanci i członkowie ich grup, którzy potrzebują dostępu do takich informacji poufnych w celu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a także chroni informacje poufne należące do strony ujawniającej w takim samym zakresie, jak własne informacje poufne.  Strona otrzymująca niezwłocznie powiadamia stronę ujawniającą o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu lub ujawnieniu informacji poufnych należących do strony ujawniającej.  Strona otrzymująca zobowiązuje się wspierać stronę ujawniającą w przeciwdziałaniu takiemu nieuprawnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu informacji poufnych należących do strony ujawniającej.

Wyjątki od poufności informacji. 
Informacje znajdujące się w domenie publicznej (które trafiły tam w inny sposób niż na skutek niewłaściwego działania lub zaniechania strony otrzymującej, członka jej grupy, przedstawiciela lub pracownika) nie są uważane na informacje poufne w rozumieniu niniejszej umowy.  Nie przyznając żadnych licencji ani uprawnień strona ujawniająca przyjmuje do wiadomości, że wyżej wymienione obowiązki określone w obowiązki związane z poufnością nie znajdują zastosowania w zakresie, w jakim informacje poufne obejmują informacje, co do których strona otrzymująca potrafi udokumentować, że

i) znajdowały się w jej prawowitym posiadaniu lub były jej znane jeszcze przed ich otrzymaniem od strony ujawniającej,

ii) zostały zgodnie z prawem ujawnione jej przez osobę trzecią bez żadnych zastrzeżeń, lub

iii) zostały niezależnie wygenerowane bez wykorzystywania żadnych informacji poufnych należących do strony ujawniającej przez pracowników strony otrzymującej, którzy nie mieli dostępu do takich informacji poufnych, lub

iv) są lub stały się publicznie dostępne (nie za sprawą niewłaściwego działania lub zaniechania strony otrzymującej, członka jej grupy, przedstawiciela, konsultanta lub pracownika).