Polityka korporacyjna nr 1 Kodeks etyki 

Cel
Spółka Stryker dokłada wszelkich starań, aby załatwiać swoje sprawy zgodnie z etyką i obowiązującym prawem.  Niniejszy kodeks etyki przewiduje zasady i procedury służące jako wytyczne dla pracowników, kierowników i dyrektorów do wykonywania ich obowiązków oraz zapewnienia zgodności ze zobowiązaniem spółki do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami etyki i obowiązującym prawem. 

Zakres
Niniejsze zasady i procedury maja zastosowanie do wszystkich pracowników i kierowników (zwanych dalej zbiorczo „pracownikami”) oraz dyrektorów Stryker oraz jego krajowych i zagranicznych jednostek zależnych.  Dodatkowe polityki i procedury zostały/zostaną przyjęte przez wydziały, jednostki zależne i jednostki operacyjne oraz biuro przedsiębiorstwa.

Podstawowe zasady

1. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM: spółka prowadzi swoją działalność oraz załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulaminami, oraz zgodnie z wysokimi standardami etycznymi przedsiębiorstwa.

2. ŚRODOWISKO PRACY: spółka utrzymuje bezpieczne i wolne od narkotyków środowisko pracy, ponadto wolne od dyskryminacji i prześladowania ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, dziedzictwo, obywatelstwo, stosunek do służby wojskowej, orientację seksualną oraz inne niedozwolone czynniki.

3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW: spółka zajmuje się wytwarzaniem bezpiecznych i skutecznych produktów. Spółka wypracowała i utrzymuje standardy opracowywania i wytwarzania wyrobów medycznych oraz innych produktów, które spełniają lub przewyższają wymogi regulacyjne przyjęte przez Departament Żywności i Leków USA oraz określone przepisami prawa krajów ich opracowywania i produkcji. Wytwarzając swoje produkty spółka będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. PRAKTYKI KONKURENCYJNE: spółka będzie dynamicznie, uczciwie, etycznie i zgodnie z prawem konkurować o wszelkie możliwości biznesowe. Spółka zachowuje zgodność z przepisami antymonopolowymi oraz przepisami regulującymi konkurencję i handel w każdym kraju, w którym prowadzi działalność i nie wchodzi w zmowy cenowe, kosztowe, dotyczące planów produkcji, strategii działalności i innych informacji zastrzeżonych lub poufnych z konkurencją.

5. MARKETING I SPRZEDAŻ: spółka prezentuje swoje produkty i usługi w sposób precyzyjny oraz przestrzega obowiązujących wymogów regulacyjnych i prawnych dotyczących marketingu i sprzedaży produktów i usług..

6. ZAPISYWANIE I RELACJONOWANIE INFORMACJI: mając na uwadze, że precyzyjne informacje są nieodzowne dla możliwości zaspokojenia przez przedsiębiorstwo wymogów prawnych i regulacyjnych, wszyscy pracownicy i dyrektorzy zapisują i relacjonują informacje w sposób precyzyjny i uczciwy Żaden pracownik ani dyrektor nie podpisze i nie przedłoży ani nie dopuści, by inne osoby podpisały lub przedłożyły w imieniu spółki jakiekolwiek dokumenty lub oświadczenia, które zgodnie z jego wiedzą lub uzasadnionym przypuszczeniem są nieprawdziwe.

7. PŁATNOŚCI: spółka i jej pracownicy oraz dyrektorzy nie będą dokonywać żadnych budzących zastrzeżenia płatności na rzecz urzędników rządowych lub pozarządowych, pracowników, klientów, osób lub podmiotów, ani spółka, jej dyrektorzy i pracownicy nie będą domagać się żadnych budzących zastrzeżenia płatności od dostawców, klientów lub wszelkich osób chcących współpracować ze spółką.

8. UCZCIWE POSTĘPOWANIE: każdy pracownik lub dyrektor będzie postępował uczciwie ze wszystkimi klientami, dostawcami, konkurentami, niezależnymi audytorami i innymi pracownikami i nie będzie zdobywał nieuczciwej przewagi nad kimkolwiek przez manipulację, zatajanie, nadużywanie uprzywilejowanych informacji, błędne przedstawianie faktów materialnych ani przez żadne inne nieuczciwe postępowanie lub praktykę.

9. INFORMACJE POUFNE: żaden pracownik ani dyrektor nie wykorzysta dla własnej, osobistej korzyści, ani nie ujawni osobie trzeciej żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych, które uzyskał na skutek zatrudnienia w spółce lub powiązania ze spółką. Do informacji poufnych lub zastrzeżonych zalicza się wszystkie informacje niejawne, które mogą być użyteczne dla konkurencji bądź wyrządzić szkodę spółce lub jej klientom w razie ich ujawnienia. Żaden pracownik ani dyrektor nie będzie nabywał, sprzedawał majątku spółki ani nim obracał na podstawie informacji niejawnych.

10. ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE: Spółka nie angażuje się w działalność polityczną partii lub jednostek, nawet jeśli jej wkład byłby legalny, ale zachęca swoich pracowników i dyrektorów do uczestniczenia w sprawach społeczności oraz wykonywania obowiązków obywatelskich. 

11. MOŻLIWOŚCI KORPORACYJNE: Pracownicy i dyrektorzy mają obowiązek sprzyjać uzasadnionym interesom spółki, kiedy pojawią się takie możliwości. Pracownikom i dyrektorom zabrania się prywatnego wykorzystywania możliwości poznanych w trakcie korzystania z mienia, informacji lub pozycji spółki, wykorzystywania mienia, informacji lub pozycji spółki dla prywatnych korzyści, jak również konkurowania ze spółką.

12. KONFLIKT INTERESÓW: Pracownicy ani dyrektorzy nie będą angażować się w działalność ani prowadzić pobocznych interesów, które mogą podważać ich lojalność wobec spółki, przeszkadzać w należytym wykonywaniu ich obowiązków zawodowych, utrudniać obiektywne i skuteczne wykonywanie obowiązków wobec spółki lub szkodzić spółce. Pracownicy i dyrektorzy są zobowiązani do niezwłocznego ujawnienia na piśmie każdego rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów, który może ich dotyczyć, prezesowi lub członkowi kadry zarządzającej odpowiedzialnemu za dany wydział, jednostkę zależną lub operacyjną, bądź dyrektorowi generalnemu spółki w celu rozwiązania takiego konfliktu. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy prywatne interesy danej osoby kolidują lub wydają się kolidować w jakikolwiek sposób z interesami spółki, a ponadto może występować wówczas gdy pracownik, dyrektor bądź członek jego rodziny czerpie nienależne korzyści osobiste na skutek pozycji w spółce.  Do przykładów konfliktów interesów zaliczają się sytuacje gdy:

12.1. pracownik lub dyrektor zajmuje stanowisko poza spółką lub prowadzi działalność poboczną, które mają wpływ na wykonywanie jego obowiązków zawodowych w spółce;

12.2. pracownik, dyrektor lub członek jego rodziny jest zatrudniony, sprawuje funkcję konsultanta lub posiada udziały lub inne interesy (inne niż nominalne inwestycje w akcje spółki notowanej na giełdzie) w koncernie konkurującym ze spółką, u dostawcy lub dealera spółki, lub jest zaangażowany we wspólne przedsiębiorstwo ze spółką;

12.3. pracownik, dyrektor lub członek jego rodziny nabywa udziały w podmiocie lub koncernie mając wiedzę, że spółka rozważa go jako kandydata do fuzji, przejęcia lub wspólnego przedsiębiorstwa.

13. OCHRONA I PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z MIENIA SPÓŁKI: kradzieże, niedbałość oraz marnotrawstwo mają bezpośredni wpływ na rentowność spółki. Wszyscy pracownicy i dyrektorzy podejmą odpowiednie działania w celu ochrony mienia spółki oraz zapewnienia efektywnego korzystania z niego w uzasadnionych celach biznesowych.

Zgodność

1. Prezes lub członek kadry zarządzającej odpowiedzialny za każdy wydział, jednostkę zależną lub jednostkę operacyjna odpowiada za zrozumienie i przestrzeganie przez swoich pracowników niniejszego kodeksu etyki oraz za stworzenie środowiska pracy, w którym zgodność z zasadami i przepisami jest oczekiwana i nagradzana.

2. Każde odstępstwo od zasad lub procedur przewidzianych w niniejszym kodeksie etyki wobec członka kadry zarządzającej lub dyrektora może zostać udzielone wyłącznie przez zarząd spółki lub komisję ds. ładu korporacyjnego i obsadzania stanowisk, oraz zostanie ono niezwłocznie ujawnione udziałowcom.

3. Każde naruszenie tych zasad i procedur zostanie niezwłocznie ujawnione prezesowi lub członkowi kadry zarządzającej odpowiedzialnemu za dany wydział, jednostkę zależną lub operacyjną, bądź dyrektorowi generalnemu spółki, dyrektorowi finansowemu, głównemu radcy prawnemu lub dyrektorowi ds. zgodności regulacyjnej spółki.  Zamiennie naruszenie można zgłosić w sposób przewidziany w polityce gorącej linii ds. etyki.  Tożsamość zgłaszających pozostanie poufna, z wyjątkiem przypadków konieczności jej ujawnienia. Zgłoszenia mogą być anonimowe. Prezes lub członek kadry zarządzającej odpowiedzialny za wydział, jednostkę zależną lub jednostkę operacyjną, dyrektor finansowy, główny radca prawny lub dyrektor ds. zgodności regulacyjnej spółki przedłoży dyrektorowi generalnemu wszelkie otrzymane zgłoszenia naruszeń.

4. Kierownicy, dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej odpowiedzialni za każdy wydział, jednostkę zależną lub jednostkę operacyjną oraz właściwi pracownicy są obowiązani do okresowego potwierdzania w formie pisemnej, że rozumieją te zasady oraz ich przestrzegają oraz, że nie wiadomo im o żadnych naruszeniach tych zasad bądź odpowiednio zgłosili znane im naruszenia.

5. Spółka niezwłocznie zbada każde podejrzewane naruszenie tych zasad. Naruszenia zasad, działania odwetowe za zgłoszenie naruszenia lub inne formy nieprzestrzegania tych zasad nie będą tolerowane i będą skutkować podjęciem czynności dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę lub zwolnieniem dyscyplinarnym.

Pytania dotyczące niniejszego kodeksu etyki należy adresować do prezesa lub członka kadry zarządzającej odpowiedzialnego za dany wydział, jednostkę zależną lub operacyjną, bądź do dyrektora generalnego spółki Stryker, dyrektora finansowego, głównego radcy prawnego lub dyrektora ds. zgodności regulacyjnej spółki. 


1.  Zgłaszanie naruszeń Kodeksu za pośrednictwem Infolinii ds. Etyki firmy Stryker

Firma Stryker zobowiązuje się do prowadzenia swoich spraw zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Kodeks postępowania firmy Stryker określa kluczowe zasady i procedury regulujące postępowanie pracowników firmy Stryker. Gorąca linia firmy Stryker ds. etyki zapewnia zgłaszanie podejrzeń naruszeń Kodeksu postępowania, niewłaściwego postępowania lub innych spraw do firmy w sposób dozwolony przez prawo kraju, w którym ma miejsce zgłoszenie.

Pracownicy firmy Stryker każdego dnia dokonują wyborów, które wpływają na charakter firmy Stryker. Podejmując etyczne decyzje, pracownicy firmy Stryker postępują uczciwie z klientami, dostawcami, udziałowcami i między sobą.

System zgłaszania Gorącej linii ds. etyki firmy Stryker nie zastępuje istniejących wewnętrznych mechanizmów firmy Stryker służących do rozwiązywania codziennych problemów i problemów operacyjnych. Na przykład pracownicy i inne osoby są zawsze zachęcani do skontaktowania się z lokalnym kierownictwem w celu rozwiązania ich problemów przed złożeniem zgłoszenia na Infolinię. Usługę zgłaszania przez Gorącą linię ds. etyki firmy Stryker należy traktować po prostu jako kolejną drogę dla pracowników firmy Stryker i innych osób do poufnego i/lub anonimowego zgłaszania wszelkich uzasadnionych problemów związanych z kodeksem postępowania w bezpiecznym środowisku bez obawy przed odwetem.

System zgłaszania Gorącej linii ds. etyki firmy Stryker jest dostępny dla osób spoza firmy Stryker w celu zgłaszania rzeczywistych lub podejrzewanych naruszeń Kodeksu postępowania firmy Stryker lub innych wykroczeń. Dostęp można uzyskać w Internecie pod adresem: www.ethicshotline.stryker.com. Na stronie dostępnie są również numery telefonów krajowych za pomocą których można zgłosić naruszenie.


2.  Kodeks etyki działalności Medtech 

1. Pierwsza zasada kształtowania wizerunku i postrzegania tłumaczy, że trzeba stale uwzględniać wizerunek i postrzeganie branży technologii medycznych kształtowane w społeczeństwie poprzez kontakty z pracownikami służby zdrowia i organizacjami ochrony zdrowia.

2. Zasada rozdziału służy potrzebie zapewnienia w przejrzysty sposób, by pracownik służby zdrowia mógł podejmować niezależne decyzje dotyczące leczenia Zasada ta ma eliminować konflikty interesów dzięki wyraźnemu rozdzieleniu stosunków handlowych - dotyczących sprzedaży i zakupów, od różnorakich innych stosunków między pracownikami służby zdrowia a branżą medyczną - w tym opartych na badaniach naukowych, wymaganym kształceniu w zakresie produktów oraz innych rodzajach szkoleń.

3. Zasada przejrzystości tłumaczy, że stosunki między branżą technologii medycznych a pracownikami służby zdrowia/organizacjami ochrony zdrowia muszą być przejrzyste oraz zgodne z miejscowym prawem, regulaminami i kodeksami etyki.

4. Zasada równoważności odnosi się do wynagrodzenia za usługi świadczone przez pracownika służby zdrowia oraz służby zapewnieniu, by zapłata za te usługi odpowiadała uczciwej wartości rynkowej tych usług.

5. Wreszcie zasad dokumentacji reguluje wszelkie porozumienia miedzy dwiema stronami i wymaga dostępności dokumentów towarzyszących, na podstawie których można wykazać uczciwość współpracy.
Spółka Stryker przestrzega tego kodeksu w Europie, oraz w innych obszarach, które przyjęły ów kodeks.
Kopia kodeksu znajduje się na stronie http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/Medtech%20Europe%20Code%20of%20Conduct.pdf or can be supplied by Stryker upon request.

 

3. Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych – zwięzłe omówienie

O 1977 roku przedsiębiorstw amerykańskie (w tym ich jednostki zależne) prowadzące interesy z zagranicznymi podmiotami rządowymi i urzędnikami administracji publicznej muszą przestrzegać przepisów ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), zakazującymi korumpowania zagranicznych urzędników w celu pozyskania lub utrzymania możliwości biznesowych. Spółki i osoby prywatne przyłapane na naruszeniu przepisów FCPA mogą podlegać karom wysokiej grzywny, pozbawienia wolności lub przepadku mienia, a wobec niedawnej intensyfikacji ścigania przez agencje rządowe spółki jeszcze sumienniej współpracują w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy.

Według przepisów antykorupcyjnych ustawy FCPA realizacja płatności przez amerykańską spółkę na rzecz zagranicznego urzędnika w celu pozyskani lub utrzymania możliwości biznesowych lub ukierunkowania działalności na daną osobę stanowi naruszenie prawa. Zakres pojęcia zagranicznego urzędnika jest szeroki. Przykładowo lekarze w szpitalach państwowych lub należących do skarbu państwa także są zagranicznymi urzędnikami w rozumieniu FCPA, podobnie jak każda osoba pracująca dla instytucji lub spółki państwowej. W ustawie nie przyjęto żadnego progu wartości materialnej: nielegalne jest oferowanie wszystkiego, co ma wartość, w tym środków pieniężnych lub rzeczy. Rząd skupia się raczej na zamiarze przekupstwa aniżeli na oferowanych kwotach.

FCPA nakłada również na spółki notowane na amerykańskiej giełdzie obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości. Przepisy FCPA dotyczące rachunkowości nakładają na spółki kapitałowe wymóg prowadzenia ksiąg i rejestrów, które dokładnie i uczciwie odzwierciedlają transakcje spółki, co pozwala utrzymać odpowiedni system wewnętrznej kontroli finansowej.Więcej informacji o FCPA znajduje się na stronie: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/