Przedstawiamy Mako SmartRobotics

Mako SmartRobotics łączy w sobie trzy kluczowe elementy: planowanie przedoperacyjne oparte na tomografii komputerowej 3D, technologię dotykową AccuStop i wnikliwą analizę danych w ramach jednej platformy, która umożliwia uzyskanie lepszych efektów całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego oraz częściowej endoprotezoplastyki stawu kolanowego u wszystkich pacjentów1,2,3.

 
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wszystko zaczyna się od trójwymiarowych obrazów anatomii pacjenta uzyskanych metodą tomografii komputerowej. Na podstawie tych informacji, które nigdy wcześniej nie były dostępne, można utworzyć plan anatomii pacjenta oraz dokonać oceny i wyosiowania stawu.

Mako Total Knee

W niezależnym, prospektywnym badaniu porównującym przypadki kolejnych pacjentów poddawanych całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego wykonywanej przez tego samego chirurga z użyciem szablonów oraz w technologii Mako (40 pacjentów) wykazano, że zastosowanie całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w technologii Mako z systemem Triathlon przekłada się na: niższe zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe (p<0,001), krótszy czas hospitalizacji (o 26%), niższe zapotrzebowanie na fizjoterapię w warunkach szpitalnych (p<0,001) i mniejsze nasilenie bólu pooperacyjnego (p<0,001)4.

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako

Po co najmniej 3 latach obserwacji u pacjentów po częściowej endoprotezoplastyce stawu kolanowego w technologii Mako (n=51) nie stwierdzono żadnych przypadków uszkodzenia endoprotezy, powikłań związanych z endoprotezą ani operacji rewizyjnych; aż 96,1% pacjentów było bardzo zadowolonych lub zadowolonych z efektów zabiegu5.

Mako Total Hip

W badaniu na zwłokach w zabiegach całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w technologii Mako uzyskano znacznie dokładniejsze odtworzenie środka rotacji i orientacji panewki endoprotezy według planu przedoperacyjnego w porównaniu z implantacją manualną6.

MNIEJ CIĘCIA

Technologia dotykowa Mako AccuStop wykorzystuje wszystkie dane z TK pacjenta i umożliwia precyzyjne usunięcie wyłącznie właściwych obszarów tkanki1,14,15. U niektórych pacjentów udaje się zachować tkankę miękką, a u innych osób można skutecznie ochronić zdrową tkankę kostną7,8,9,10.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako

W prospektywnym badaniu porównującym przypadki kolejnych pacjentów poddawanych całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego wykonywanej przez tego samego chirurga z użyciem szablonów oraz w technologii Mako (30 pacjentów) wykazano, że zastosowanie całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w technologii Mako z systemem Triathlon przekłada się na mniejsze uszkodzenie tkanki kostnej i miękkiej (p<0,05)8.

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako

W badaniu kolejnych pacjentów operowanych przez tego samego chirurga porównującym częściową endoprotezoplastykę stawu kolanowego w technologii Mako (n=73) z zabiegiem z użyciem manualnego systemu Oxford uni (n=73) w grupie poddanej częściowej endoprotezoplastyce stawu kolanowego w technologii Mako wykazano: mniejsze nasilenie bólu pooperacyjnego (p<0,001), niższe zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe (p<0,001), krótszy czas do uniesienia prostej nogi (p<0,001), niższą liczbę sesji fizykoterapii (5 w porównaniu do 9, p<0,001), poprawę maksymalnego zgięcia kolana przy wypisie ze szpitala (p<0,001) oraz krótszy średni czas do wypisu ze szpitala (29 godzin)11.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego w technologii Mako

Wyniki uzyskane po zastosowaniu rozmiaru panewki jako przybliżonej pośredniej miary resekcji kości panewki w kontrolowanym badaniu z dobranymi parami wskazują, że całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego w technologii Mako pozwala zachować większe łożysko kostne w porównaniu z operacją wykonaną techniką manualną12.

BADANIA KLINICZNE

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Dokładna realizacja planu

 

Tytuł

Robotic-arm assisted total knee arthroplasty more accurately restored the posterior condylar offset ratio and the Insall-Salvati Index compared to the manual technique; a cohort-matched study

Czasopismo

Surgical Technology International

Rok

2019

Autor/autorzy

Sultan AA, Khlopas A, Sodhi N, Bhowmik-Stoker M, Chen A, Orozco F, Kolisek F, Mahoney O, Smith LS, Malkani A, Molloy RM, Mont MA

Instytucje

Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio; Rothman Institute, Philadelphia, Pennsylvania; OrthoIndy, Indianapolis, Indiana; Athens Orthopaedic Clinic, Athens, Georgia; Shea Orthopedic Group, Louisville, Kentucky; Lenox Hill Hospital, New York City, New York

Wniosek

„U pacjentów, u których wykonano całkowitą endoprotezoplastykę stawu kolanowego wspomaganą ramieniem robotycznym, odnotowano niższe średnie różnice dotyczące współczynnika PCOR, które, jak wcześniej wykazano, korelowały z lepszym zakresem ruchu stawu kolanowego po upływie 1 roku od zabiegu. U pacjentów tych stwierdzono również niższe prawdopodobieństwo przekroczenia prawidłowych wartości wskaźnika Insalla i Salvatiego, co może przekładać się na mniejszą podatność na zbyt niskie ustawienie rzepki (patella baja), w którym rzepka zakleszcza się na komponencie rzepkowym endoprotezy, powodując ograniczenia w zgięciu i ogólnej ruchomości stawu”.

 

 

Tytuł

Robotic-arm assisted total knee arthroplasty demonstrated greater accuracy and precision to plan compared with manual techniques

Czasopismo

Journal of Knee Surgury

Rok

2018

Autor/autorzy

Hampp EL, Chughtai M, Scholl LY, Sodhi N, Bhowmik-Stoker M, Jacofsky DJ, Mont MA

Instytucje

Cleveland Clinic; Lenox Hill Hospital; CORE Institute

Wniosek

W badaniu na zwłokach, w którym porównywano całkowitą endoprotezoplastykę stawu kolanowego wspomaganą robotycznie (RA-TKA) i manualną (M-TKA), „w 11 z 12 pomiarów nacięcia kości wykonywane podczas RA-TKA były równie dokładne lub dokładniejsze od zaplanowanych, biorąc pod uwagę nominalne wartości mediany. Nacięcia kości w RA-TKA były bardziej precyzyjne od zaplanowanych w 8 z 12 pomiarów. W pięciu na pięć pomiarów ostateczne osadzenie komponentów endoprotezy w RA-TKA było równie dokładne lub dokładniejsze od zaplanowanych, biorąc pod uwagę wartości mediany. Ostateczne ustawienie komponentów endoprotezy w RA-TKA było bardziej precyzyjne od zaplanowanego w czterech z pięciu pomiarów… W zabiegach RA-TKA uzyskano dokładniejsze i bardziej precyzyjne niż w planie przedoperacyjnym cięcia kości i osadzenie endoprotez w porównaniu do zabiegów M-TKA”.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Tkanka miękka

 
Tytuł

Iatrogenic bone and soft tissue trauma in robotic-arm assisted total knee arthroplasty compared with conventional jig-based total knee arthroplasty: a prospective cohort study and validation of a new classification system

Czasopismo

Journal of Arthroplasty

Rok

2019

Autor/autorzy

Kayani B, Konan S, Pietrzak JRT, Haddad FS

Instytucja/instytucje

University College Hospital, London, UK; Princess Grace Hospital, London, UK

Wniosek

„Stwierdzono zmniejszenie uszkodzenia kości i okołostawowych tkanek miękkich” u pacjentów poddanych RA-TKA w porównaniu z konwencjonalną TKA.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Wyniki

 

Tytuł

Do total knee arthroplasty surgical instruments influence clinical outcomes? A prospective parallel study of 150 patients

Czasopismo

Zaprezentowano podczas sympozjum ORS

Rok

2019

Autor/autorzy

Bhowmik-Stoker M, Faizan A, Nevelos J, Tippett B, Clark G

Instytucja/instytucje

St. John of God, Perth, Australia

Wniosek

U pacjentów, u których wykonano endoprotezoplastykę stawu kolanowego wspomaganą robotycznie, wykazano znaczne złagodzenie bólu pooperacyjnego, obniżenie całkowitej ilości podanej morfiny i skrócenie hospitalizacji w porównaniu z endoprotezoplastyką całkowitą stawu kolanowego z nawigacją komputerową.

 

 

Tytuł

Multicenter analysis of outcomes after robotic-arm assisted total knee arthroplasty

Czasopismo

Zaprezentowano na spotkaniu Knee Society Meeting

Rok

2018

Autor/autorzy

Hozack W, Chen A, Khlopas A, Mahoney O, Mont M, Murray T, Orozco F, Higuera Rueda C, Stearns K

Instytucja/instytucje

Rothman Institute; Brigham and Women’s Orthopaedic Center; Cleveland Clinic; Athens Orthopaedic Clinic; Lenox Hill Hospital

Wniosek

Dane wskazują, że u pacjentów, u których wykonano całkowitą endoprotezoplastykę stawu kolanowego wspomaganą robotycznie (RA-TKA), uzyskano większą poprawę w zakresie oceny aktywności funkcjonalnej (chodzenia i stania) zarówno po 4–6 tygodniach, jak i po 6 miesiącach obserwacji (odpowiednio p=0,019 i p=0,017) w porównaniu z pacjentami, u których wykonano TKA techniką konwencjonalną. Dodatkowo u pacjentów po RA-TKA zaobserwowano większą ogólną poprawę aktywności funkcjonalnej po roku obserwacji (p=0,020).

 

 

Tytuł

Patient satisfaction outcomes after robotic-arm assisted total knee arthroplasty: a short-term evaluation

Czasopismo

Journal of Knee Surgury

Rok

2017

Autor/autorzy

Marchand RC, Sodhi N, Khlopas A, Sultan AA, Harwin SF, Malkani AL, Mont MM

Instytucja/instytucje

Ortho Rhode Island, Wakefield, RI; Cleveland Clinic, Cleveland, OH; Mount Sinai West Hospital, New York; KentuckyOne Health, Louisville, KY

Wniosek

W badaniu obejmującym 28 zabiegów cementowej całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego wspomaganej ramieniem robotycznym (RA-TKA), wykonywanych przez jednego chirurga, w kohorcie RA-TKA uzyskano istotnie niższą średnią ocenę nasilenia bólu i większą satysfakcję pacjenta niż w kohorcie manualnej TKA. Wyniki tego badania wskazują na lepsze ogólne zadowolenie pacjentów i wskaźniki funkcjonalne po RA-TKA.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne

Koszty

 

Tytuł

Health care utilization and payer cost analysis of robotic arm assisted total knee arthroplasty at 30, 60, and 90 days

Czasopismo

Journal of Knee Surgury

Rok

2019

Autor/autorzy

Mont MA, Cool C, Gregory D, Coppolecchia A, Sodhi N, Jacofsky D

Instytucja/instytucje

Lenox Hill Hospital; Baker Tilly; The CORE Institute

Wniosek

U pacjentów po RA-TKA odnotowano niższy ogólny średni 90-dniowy koszt leczenia epizodu choroby (EOC) po stronie płatnika (Medicare) w porównaniu z konwencjonalną TKA. Na obniżenie kosztów wpłynęły następujące czynniki: niższe koszty świadczenia indeksowego, krótsza hospitalizacja, miejsce pobytu pacjenta po wypisie ze szpitala i niższa liczba ponownych przyjęć do szpitala.

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Dokładna realizacja planu

 

Tytuł

Improved accuracy of component positioning with robotic-assisted unicompartmental knee arthroplasty: data from a prospective, randomized controlled study

Czasopismo

Journal of Bone and Joint Surgery

Rok

2016

Autor/autorzy

Bell SW, Anthony I, Jones B, MacLean A, Rowe P, Blyth M

Instytucja/instytucje

Glasgow Royal Infirmary, UK

Wniosek

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako umożliwia dokładniejsze osadzenie komponentów endoprotezy zgodnie z planem zabiegowym w porównaniu z konwencjonalnymi technikami manualnymi (Oxford).

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Przeżywalność implantu

 

Tytuł

Clinical outcomes of robotically assisted UKAs at 3 years follow-up

Czasopismo

Zaprezentowano na spotkaniu Partial Knee Meeting (Bruges, Belgia)

Rok

2018

Autor/autorzy

Catani, F

Instytucja/instytucje

Universita degli Studi di Modena e Reggio-Emilia, Włochy

Wniosek

Przeżywalność endoprotezy po zabiegu częściowej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w technologii Mako po 3 latach obserwacji wyniosła odpowiednio 99,2% i 100% w grupie, w której przeprowadzono przyśrodkową (n=388) i boczną (n=67) jednoprzedziałową endoprotezoplastykę stawu kolanowego.

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Wyniki

Tytuł

An assessment of early functional rehabilitation and hospital discharge in conventional versus robotic-arm assisted unicompartmental knee arthroplasty

Czasopismo

Bone Joint Journal

Rok

2018

Autor/autorzy

Kayani B, Konan S, Tahmassebi J, Rowan FE, Haddad FS

Instytucja/instytucje

University College London Hospital; Princess Grace Hospital

Wniosek

W badaniu kolejnych pacjentów operowanych przez tego samego chirurga porównującym częściową endoprotezoplastykę stawu kolanowego w technologii Mako (n=73) z zabiegiem z użyciem manualnego systemu Oxford uni (n=73) w grupie poddanej częściowej endoprotezoplastyce stawu kolanowego w technologii Mako wykazano: mniejsze nasilenie bólu pooperacyjnego (p<0,001), niższe zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe (p<0,001), krótszy czas do uniesienia prostej nogi (p<0,001), niższą liczbę sesji fizykoterapii (5 w porównaniu do 9, p<0,001), poprawę maksymalnego zgięcia kolana przy wypisie ze szpitala (p<0,001) oraz krótszy średni czas do wypisu ze szpitala (29 godzin).

 

 

Tytuł

Outcomes of robotic-arm assisted medial unicompartmental knee arthroplasty: minimum 3-year follow-up

Czasopismo

European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology

Rok

2019

Autor/autorzy

Dretakis K, Igoumenou VG

Instytucja/instytucje

Hygeia Hospital, Ateny, Grecja; National and Kapodistrian University of Athens, Grecja

Wniosek

Po co najmniej 3 latach obserwacji u pacjentów po częściowej endoprotezoplastyce stawu kolanowego w technologii Mako (n=51) nie stwierdzono żadnych przypadków uszkodzenia endoprotezy, powikłań związanych z endoprotezą ani operacji rewizyjnych; aż 96,1% pacjentów było bardzo zadowolonych lub zadowolonych z efektów zabiegu.

 

 

Tytuł

Robotic-arm assisted vs. conventional unicompartmental knee arthroplasty: the 2 year clinical outcomes of a randomized controlled trial

Czasopismo

J Arthroplasty

Rok

2018

Autor/autorzy

Gilmour A, MacLean AD, Rowe PJ, Banger MS, Donnelly I, Jones BG, Blyth M

Instytucja/instytucje

Glasgow Royal Infirmary, Scotland, UK; University of Strathclyde, Scotland, UK

Wniosek

U aktywniejszych pacjentów, u których przeprowadzono częściową endoprotezoplastykę stawu kolanowego w technologii Mako, po 2 latach od zabiegu uzyskano lepsze wyniki w ocenie w skali AKSS (p=0,017), OKS (p=0,036), FJS (p=0,017) i VAS w zakresie sztywności stawu (p=0,019) w porównaniu z pacjentami po endoprotezoplastyce techniką manualną z użyciem systemu Oxford uni.

 

 

Tytuł

Robotic-arm assisted versus conventional unicompartmental knee arthroplasty: exploratory secondary analysis of a randomized controlled trial

Czasopismo

Bone and Joint Research

Rok

2017

Autor/autorzy

Blyth MJG, Anthony I, Rowe P, Banger MS, MacLean A, Jones B

Instytucja/instytucje

University of Strathclyde, Glasgow, UK

Wniosek

Pacjenci, u których przeprowadzono częściową endoprotezoplastykę stawu kolanowego w technologii Mako, zgłaszali mniejsze o 55,4% nasilenie bólu pooperacyjnego w porównaniu z pacjentami po endoprotezoplastyce techniką manualną (Oxford) od pierwszego dnia do ósmego tygodnia po zabiegu (p=0,04) i uzyskali lepszą ocenę w skali AKSS w porównaniu z pacjentami po endoprotezoplastyce techniką manualną po 3 miesiącach od operacji. Kluczowymi czynnikami warunkującymi uzyskanie doskonałych wyników klinicznych w ocenie AKSS były: poziom aktywności przed operacją >5 w skali UCLA i operacja wspomagana ramieniem robotycznym.

Częściowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Koszty

Tytuł

Revision analysis of robotic-arm assisted and manual unicompartmental knee arthroplastyJournalJ Arthroplasty

Rok

2019

Autor/autorzy

Cool CL, Needham KA, Khlopas A, Mont MA

Instytucja/instytucje

Baker Tilly, NY; Cleveland Clinic, OH; Lenox Hill Hospital, NY

Wniosek

W tym badaniu wykazano, że u pacjentów, u których przeprowadzono częściową endoprotezoplastykę stawu kolanowego w technologii Mako, odnotowano mniej zabiegów rewizyjnych, krótszy czas hospitalizacji i niższe średnie koszty leczenia podczas pierwszej hospitalizacji i 24 miesiące po operacji.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Dokładna realizacja planu

 

Tytuł

Accuracy of component positioning in 1980 total hip arthroplasties: a comparative analysis by surgical technique and mode of guidance

Czasopismo

The Journal of Arthroplasty

Rok

2018

Autor/autorzy

Domb B, Redmond J, Louis S, Alden K, Daley R, LaReau J, Petrakos A, Gui C, Suarez-Ahedo C

Instytucja/instytucje

American Hip Institute

Wniosek

Chirurgia wspomagana robotycznie umożliwia dokładniejszą realizację planu zabiegowego w porównaniu z innymi technikami i metodami wspomagania chirurgicznego pod względem osadzenia komponentu panewkowego w strefach bezpiecznych według Lewinnek i Callanan.

 

 

Tytuł

Variance in predicted cup size by 2-dimensional vs 3-dimensional computerized tomography-based templating in primary total hip arthroplasty

Czasopismo

Arthroplasty Today

Rok

2017

Autor/autorzy

Osmani F, Thakkar S, Ramme A, Elbuluk A, Wojack P, Vigdorchik J

Instytucja/instytucje

NYU Langone Medical Center, Hospital for Joint Disease

Wniosek

Planowanie oparte na TK pozwala dokładniej przewidzieć rozmiar panewki endoprotezy biodrowej w porównaniu z szablonami cyfrowymi i szablonami z octanu, które wiążą się ze znacznym przeszacowaniem rozmiaru panewki. Przygotowanie szablonów pod kontrolą TK może również prowadzić do lepszych wyników pod względem zachowania łożyska kostnego w związku z mniejszym i dokładniej dopasowanym rozmiarem panewki w porównaniu z szablonami cyfrowymi i szablonami z octanu.

 

 

Tytuł

Precision of acetabular cup placement in robotic integrated total hip arthroplasty

Czasopismo

Hip International

Rok

2015

Autor/autorzy

Elson L, Dounchis J, Illgen R, Marchand R, Padgett D, Bragdon C, Malchua H

Instytucja/instytucje

Massachusetts General Hospital; Creekside Medical Center; South County Hospital; Hospital for Special Surgery

Wniosek

W wieloośrodkowym badaniu z udziałem 120 pacjentów wykazano, że śródoperacyjne wspomaganie robotyczne podczas zabiegów całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego umożliwiło precyzyjne przygotowanie i osadzenie panewki zgodnie z planem.

 

 

Tytuł

Accuracy of cup positioning and achieving desired hip length and offset following robotic THA

Czasopismo

Zaprezentowano podczas sympozjum CAOS

Rok

2014

Autor/autorzy

Jerabek S, Carroll K, Marratt J, Mayman D, Padgett D

Instytucja/instytucje

Hospital for Special Surgery

Wniosek

W badaniu obejmującym 21 zabiegów całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego wspomaganych robotycznie przeprowadzonych na zwłokach potwierdzono doskonałą dokładność i precyzję osadzenia panewki, długości stawu biodrowego i offsetu w zabiegach z użyciem systemu robotycznego.

 

 

Tytuł

Comparison of robotic-assisted and conventional acetabular cup placement in THA: a matched-pair control study

Czasopismo

Clinical Orthopaedics and Related Research

Rok

2013

Autor/autorzy

Domb B, Bitar Y, Sadik A, Stake C, Botser I

Instytucja/instytucje

American Hip Institute

Wniosek

Zastosowanie systemu robotycznego umożliwiło dokładniejsze osadzenie panewki w „strefach bezpiecznych“ wg Lewinnek i Callanan.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Ochrona tkanki kostnej

 

Tytuł

Robotic-arm assisted total hip arthroplasty results in smaller acetabular cup size in relation to the femoral head size: a matched-pair controlled study

Czasopismo

Hip International

Rok

2017

Autor/autorzy

Suarez-Ahedo C, Gui C, Martin T, Chandrasekaran S, Lodhia P, Domb B

Instytucja/instytucje

American Hip Institute

Wniosek

Wyniki uzyskane po zastosowaniu panewki w rozmiarze zależnym od rozmiaru głowy kości udowej jako przybliżonej pośredniej miary resekcji kości panewki mogą sugerować, że całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego wspomagana robotycznie pozwala zachować większe łożysko kostne w porównaniu z endoprotezoplastyką wykonywaną metodą konwencjonalną.

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego w technologii Mako — najważniejsze badania kliniczne
Wyniki

 

Tytuł

Conventional vs robotic-arm assisted total hip arthroplasty (THA) surgical time, transfusion rates, length of stay, complications and learning curve

Czasopismo

Journal of Arthritis

Rok

2018

Autor/autorzy

Heng Y, Gunaratne R, Ironside C, Taheri A

Instytucja/instytucje

Joondalup Health Campus, Australia; Curtin University, Australia

Wniosek

W tym retrospektywnym badaniu z udziałem jednego chirurga korzyści wynikające z zaobserwowanego skrócenia czasu hospitalizacji, porównywalnego czasu zabiegu i niższego ryzyka powikłań mogą przewyższać początkowy wyższy koszt leczenia wynikający z zastosowania systemu robotycznego.

 

 

Tytuł

Robotic-assisted total hip arthroplasty: outcomes at minimum two-year follow-up

Czasopismo

Surgical Technology International

Rok

2017

Autor/autorzy

Illgen R, Bukowski B, Abiola R, Anderson P, Chughtai M, Khlopas A, Mont M

Instytucja/instytucje

University of Wisconsin; Cleveland Clinic

Wniosek

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego wspomagana robotycznie zapewnia dokładniejsze osadzenie komponentu panewki i niższe wskaźniki zwichnięć w porównaniu z zabiegiem wykonywanym metodą manualną.

 

 

Tytuł

Improved functional outcomes with robotic compared with manual total hip arthroplasty

Czasopismo

Surgical Technology International

Rok

2016

Autor/autorzy

Bukowski B, Anderson P, Khlopas A, Chughtai M, Mont M, Illgen R

Instytucja/instytucje

University of Wisconsin; Cleveland Clinic

Wniosek

W retrospektywnym badaniu kohortowym uwzględniającym bazę danych z jednego ośrodka w kohorcie całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego wspomaganej robotycznie (rTHR) wykazano wyższe średnie pooperacyjne oceny w skali UCLA, wyższe średnie pooperacyjne oceny w zmodyfikowanej skali Harrisa (mHHS) i większy odsetek pacjentów z oceną w skali mHHS wynoszącą od 90 do 100 punktów w porównaniu z manualną endoprotezoplastyką całkowitą stawu biodrowego (mTHA) po co najmniej jednym roku obserwacji.

SMARTROBOTICS DZIŚ

Mako stat sheet q2 2022 PL

MKOSYM-SS-15_29279

Kontakt

* W przypadku całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w technologii Mako „mniej cięcia” oznacza mniejsze uszkodzenie tkanek miękkich i większą ochronę tkanki kostnej w porównaniu z chirurgią manualną8,9. W przypadku całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego i częściowej endoprotezoplastyki stawu kolanowego w technologii Mako „mniej cięcia” oznacza większą ochronę tkanki kostnej w porównaniu z chirurgią manualną7,10.

Piśmiennictwo:

 1. Illgen, R, Bukowski, B, Abiola, R, Anderson, P, Chughtai, M, Khlopas, A, Mont, M. Robotic-assisted total hip arthroplasty: Outcomes at minimum two year follow up. Surgical Technology International. 25 lipca 2017 r.; 30:365-372.
 2. Kayani B, Konan S, Tahmassebi J, Pietrzak JRT, Haddad FS. Robotic-arm assisted total knee arthroplasty is associated with improved early functional recovery and reduced time to hospital discharge compared with conventional jig-based total knee arthroplasty: a prospective cohort study. The Bone and Joint Journal. 2018;100-B:930-7.
 3. Kleeblad LJ, Borus T, Coon T, Dounchis J, Nguyen J, Pearle A. Midterm survivorship and patient satisfaction of robotic-arm assisted medial unicompartmental knee arthroplasty: a multicenter study. The Journal of Arthroplasty. 2018:1-8.
 4. Haddad, F.S., et al. Robotic-arm assisted total knee arthroplasty is associated with improved early functional recovery and reduced time to hospital discharge compared with conventional jig-based total knee arthroplasty. The Bone & Joint Journal, July 2018.
 5. Dretakis, K, Igoumenou, VG. Outcomes of robotic-arm assisted medial unicompartmental knee arthroplasty: minimum 3-year follow-up. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2019 Aug;29(6):1305-1311.
 6. Nawabi D, Conditt M, Ranawat A, Dunbar N, Jones J, Banks S, Padgett D. Haptically guided robotic technology in total hip arthroplasty: A cadaveric investigation. Proc Inst Mech Eng H. 2013 Mar;227(3):302-9.
 7. Suarez-Ahedo, C; Gui, C; Martin, T; Chandrasekaran, S; Domb, B. Robotic arm assisted total hip arthoplasty results in smaller acetabular cup size in relation to the femoral head size: A Matched-Pair Controlled Study. Hip Int. 2017; 27 (2): 147-152.
 8. Haddad, F.S, et al. Iatrogenic Bone and Soft Tissue Trauma in Robotic-Arm Assisted Total Knee Arthroplasty Compared With Conventional Jig-Based Total Knee Arthroplasty: A Prospective Cohort Study and Validation of a New Classification System. J Arthroplasty. 2018 Aug;33(8):2496-2501. Epub 2018 Mar 27.
 9. Hozack, W, Chen, A, Khlopas, A, Mahoney, O, Mont, M, Murray, T, Orozco, F, Higuera Rueda, C, Stearns, K. Multicenter Analysis of Outcomes after Robotic-Arm Assisted Total Knee Arthroplasty. American Academy of Orthopedic Surgeons Annual Meeting. Las Vegas, NV. 12–16 marca 2019 r.
 10. Hampp E, Chang TC, Pearle A. Robotic partial knee arthroplasty demonstrated greater bone preservation compared to robotic total knee arthroplasty. Annual Orthopaedic Research Society. Austin, TX. 2–5 lutego 2019 r.
 11. Kayani B, Konan S, Tahmassebi J, Rowan FE, Haddad FS. An assessment of early functional rehabilitation and hospital discharge in conventional versus robotic-arm assisted unicompartmental knee arthroplasty. Bone Joint J. 2019 Jan;101-B(1):24-33.
 12. Suarez-Ahedo C, Gui C, Martin T, Chandrasekaran S, Lodhia P, Domb B. Robotic-arm assisted total hip arthroplasty results in smaller acetabular cup size in relation to the femoral head size: a matched-pair controlled study. Hip Int. 2017; 27 (2): 147-152.
 13. Dane firmy Stryker dotyczące sprzedaży i analizy przypadków
 14. Anthony I, Bell SW, Blyth M, Jones B et al. Improved accuracy of component positioning with robotic-assisted unicompartmental knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2016;98-A(8):627-35.
 15. Mahoney O, Kinsey T, Mont M, Hozack W, Orozco F, Chen A. Can computer generated 3D bone models improve the accuracy of total knee component placement compared to manual instrumentation: a prospective multi-center evaluation? International Society for Technology in Arthroplasty 32nd Annual Congress. Toronto, Canada. 2–5 października 2019 r.