Więcej informacji o 
obrazowaniu fluorescencyjnym
Czym jest obrazowanie fluorescencyjne? Obrazowanie fluorescencyjne w bliskiej podczerwieni (NIR, ang. Near Infrared) to technika obrazowania wykorzystująca źródło promieniowania podczerwonego (bliska podczerwień) służącego do wzbudzania barwnika, który emituje światło wykrywane i wizualizowane przez kamerę cyfrową w czasie rzeczywistym. Jest to technika stosowana przez naukowców do badania perfuzji tkanek, cech anatomicznych, narządów wewnętrznych i naczyń limfatycznych; a także przez lekarzy do wizualizowania perfuzji guzów i pomocniczo podczas zabiegów chirurgicznych. 
Systemy obrazowania fluorescencyjnego firmy Stryker

SPY-PHI
Przenośny system obrazowania SPY

Wskazania do stosowania

Przenośny system obrazowania SPY (System SPY-PHI) jest wykorzystywany do wizualizacji krążenia, w tym w naczyniach limfatycznych oraz krwionośnych, a także powiązanej z nim perfuzji tkanek dzięki technice obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni podczas rozmaitych zabiegów chirurgicznych.

 

1688 AIM
System kamer 4K

Wskazania do stosowania

Platforma 1688 AIM 4K (ang. Advanced Imaging Modalities — zaawansowane metody obrazowania) umożliwia chirurgom przeprowadzanie minimalnie inwazyjnych zabiegów z wykorzystaniem standardowego światła endoskopowego, a także pozwala na wizualną ocenę naczyń i mikronaczyń, przepływu krwi oraz perfuzji powiązanych tkanek i narządów, naczyń limfatycznych, ocenę perfuzji powiązanej z guzami oraz ocenę granic guza, a także ocenę co najmniej jednego z zewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych (przewodu pęcherzykowego, przewodu żółciowego wspólnego oraz przewodu wątrobowego wspólnego), wykorzystując obrazowanie w bliskiej podczerwieni.

Czy chirurgia wspomagana fluorescencją jest tak skuteczna, jak inne znaczniki, w wykrywaniu węzła wartowniczego (SLN, ang. Sentinel Lymph Node) u pacjentek z rakiem piersi?

Biopsja SLN wspomagana fluorescencją u pacjentek z rakiem piersi nie jest gorsza od techniki z użyciem radioizotopu (RI, ang. Radioisotope) i niebieskiego barwnika (BD, ang. Blue Dye) ani techniki z samym RI.

 • Ballardini i in. (2013) włączyli n = 134 kobiety do badania prospektywnego i ocenili zgodność między metodą z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG, ang. Indocyanine Green) a metodą polegającą na użyciu radioizotopu technet-99m (99mTc). Autorzy stwierdzili, że metoda z ICG nie jest gorsza od metody z radioizotopem (RI) i że może być stosowana samodzielnie do niezawodnego rozpoznawania węzłów wartowniczych (SLN).
 • W badaniu prospektywnym prowadzonym przez Samorani i in. (2015) celem była walidacja metody ICG wykrywania SLN u pacjentek z rakiem piersi. Autorzy włączyli do badania n = 301 pacjentek, u których wykonano wykrywanie SLN przy użyciu obu technik — metodą z 99mTc oraz metodą z ICG. 99% węzłów zostało rozpoznanych metodą z użyciem ICG, a 76,7% rozpoznano, stosując 99mTc.
 • Somashekbar i in. (2020) przeprowadzili prospektywne badanie porównawcze celem oceny wykrywania oraz dokładności wykrywania SLN z użyciem ICG w porównaniu z techniką dwubarwnikową (RI+BD). Wykrywanie SLN przeprowadzono u n = 100 pacjentek. Odsetek rozpoznania w przypadku techniki z dwoma barwnikami wyniósł 94%, a z użyciem tylko ICG wyniósł 96%.
 • W ramach metaanalizy Kedrzycki i in. (2021) wykazali, że metoda z ICG jest równoważna z metodą z RI w zakresie rozpoznawania węzłów. To spostrzeżenie bazowało na wynikach n = 944 pacjentek z 10 badań.

Biopsja SLN wspomagana fluorescencją u pacjentek z rakiem piersi nie jest gorsza od techniki z użyciem radioizotopu (RI, ang. Radioisotope) i niebieskiego barwnika (BD, ang. Blue Dye) ani techniki z samym RI.

 • Ballardini i in. (2013) włączyli n = 134 kobiety do badania prospektywnego i ocenili zgodność między metodą z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG, ang. indocyanine green) a metodą polegającą na użyciu radioizotopu technet-99m (99mTc). Autorzy stwierdzili, że metoda z ICG nie jest gorsza od metody z radioizotopem (RI) i że może być stosowana samodzielnie do niezawodnego rozpoznawania węzłów wartowniczych (SLN).
 • W badaniu prospektywnym prowadzonym przez Samorani i in. (2015) celem była walidacja metody ICG wykrywania SLN u pacjentek z rakiem piersi. Autorzy włączyli do badania n = 301 pacjentek, u których wykonano wykrywanie SLN przy użyciu obu technik — metodą z 99mTc oraz metodą z ICG. 99% węzłów zostało rozpoznanych metodą z użyciem ICG, a 76,7% rozpoznano, stosując 99mTc.
 • Somashekbar i in. (2020) przeprowadzili prospektywne badanie porównawcze celem oceny wykrywania oraz dokładności wykrywania SLN z użyciem ICG w porównaniu z techniką dwubarwnikową (RI+BD). Wykrywanie SLN przeprowadzono u n = 100 pacjentek. Odsetek rozpoznania w przypadku techniki z dwoma barwnikami wyniósł 94%, a z użyciem tylko ICG wyniósł 96%.
 • W ramach metaanalizy Kedrzycki i in. (2021) wykazali, że metoda z ICG jest równoważna z metodą z RI w zakresie rozpoznawania węzłów. To spostrzeżenie bazowało na wynikach n = 944 pacjentek z 10 badań.

Uwaga — platforma 1688 AIM nie jest wskazana do mapowania limfatycznego w zabiegach chirurgicznych piersi.

Czy chirurgia wspomagana fluorescencją jest tak skuteczna, jak inne znaczniki, w wykrywaniu węzła wartowniczego u pacjentek z rakiem szyjki macicy?

Angiografia fluorescencyjna z użyciem ICG (ICG-FA) cechuje się wyższym odsetkiem wykrywania SLN niż technika z użyciem 99mTc + BD.

 • Beaten i in. (2021) włączyli do metaanalizy 589 pacjentek z 7 badań i stwierdzili, że metoda z ICG wydaje się zwiększać obustronne wykrywanie SLN w porównaniu z kombinacją 99mTc + BD.
 • Buda i in. (2016) włączyli do badania retrospektywnego 114 kobiet z rakiem szyjki macicy celem porównania odsetka wykrywania SLN przy użyciu ICG oraz przy użyciu RI+BD. Mapowanie obustronne uzyskano w 98,5% w przypadku ICG i w 76,3% w przypadku 99mTc + BD. 
 • Buda i in. (2018) przeprowadzili inne badanie retrospektywne, do którego włączyli 65 kobiet z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium. Autorzy porównali odsetki obustronnego wykrywania SLN w przypadku ICG z metodą z 99mTc + BD (95,2% w porównaniu z 69,6%).
 • Di Martino i in. (2017) przeprowadzili retrospektywne badanie wieloośrodkowe i ocenili 95 kobiet z rakiem szyjki macicy w stadium IB1. 47 pacjentek poddano mapowaniu SLN z użyciem 99mTc +/-BD, a u 48 pacjentek wykonano takie mapowanie z użyciem ICG. W przypadku ICG osiągnięto odsetek obustronnego wykrywania SLN wynoszący 91,7%, a w przypadku 99mTc uzyskano odsetek 66%.

Czy chirurgia wspomagana fluorescencją jest użytecznym narzędziem pozwalającym na zmniejszenie powikłań pooperacyjnych po operacjach raka jelita grubego?

Angiografia fluorescencyjna z użyciem ICG (ICG-FA) może przyczynić się do zmniejszenia nieszczelności zespoleń po operacjach raka jelita grubego.

 • Alekseev i in. (2020) wykazali podczas jednoośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego (n = 380 pacjentów) znaczące zmniejszenie odsetka nieszczelności zespoleń (AL, ang. Anastomotic Leakage) po operacjach niskiej przedniej resekcji odbytnicy (LAR, ang. Low Anterior Resection) z 25,7% w grupie, w której nie zastosowano ICG-FA, do 14,4% w grupie z użyciem ICG-FA.
 • W retrospektywnym badaniu porównawczym Ishii i in. (2020) odkryli, że u pacjentów z rakiem odbytnicy odsetek AL był znacząco niższy w grupie, w której stosowano ICG (1,8%), w porównaniu z grupą, w której nie stosowano ICG (5,3%).
 • Kim i in. (2016) przeprowadzili badanie kohortowe 436 pacjentów z rakiem odbytnicy i wykazali znaczące zmniejszenie odsetka AL w grupie, w której zastosowano ICG (0,8% w porównaniu z 5,4%).
 • W serii 50 pacjentów Skrovinaet i in. (2020) stwierdzili znaczącą redukcję AL w grupie, w której użyto ICG-FA (10%), w porównaniu z kontrolą historyczną bez ICG-FA (18%).
 • Wada i in. (2019) przeprowadzili retrospektywne badanie metodą PSM (ang. Propensity Score Matching, statystyczny wpływ netto) 149 pacjentów i wykryli zmniejszenie odsetka objawowych AL z 14,7% (bez ICG) do 8,8% (ICG-FA).
 • W badaniu retrospektywnym Mizrahi i in. (2018) porównali odsetki AL u pacjentów, których poddano operacji LAR, i zaobserwowali zmniejszenie odsetka AL z 6,7% (grupa bez ICG) do 0% (grupa z ICG-FA).
 • Wanatabe i in. (2019) stwierdzili znaczące zmniejszenie odsetka AL w retrospektywnym badaniu PSM (OR 0,427; CI 0,197–0,926).

Angiografia fluorescencyjna z użyciem ICG (ICG-FA) może zmniejszyć ryzyko ponownego zabiegu po operacji raka odbytnicy.

 • Wanatabe i in. (2019) przeprowadzili wieloośrodkowe, retrospektywne badanie PSM i stwierdzili znacząco mniejszy odsetek ponownych operacji w grupie, w której użyto ICG-FA (OR 0,19; CI 0,042–0,889). 
 • W retrospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym Jafari i in. (2013) stwierdzili zmniejszenie odsetka ponownych operacji z 9% do 6% odpowiednio dla grupy, w której nie zastosowano ICG, i grupy, w której użyto ICG. 

Angiografia fluorescencyjna z użyciem ICG (ICG-FA) może skrócić czas hospitalizacji.

 • W retrospektywnym badaniu PSM Wanatabe i in. (2019) stwierdzili znacząco krótszy pobyt w szpitalu po operacji w grupie, w której zastosowano ICG-FA: x (średnia) = 2,62 dnia, (CI 0,96–4,28). 

Angiografia fluorescencyjna z użyciem ICG (ICG-FA) może skrócić czas operacji.

 • W retrospektywnym badaniu n = 657 pacjentów z rakiem odbytnicy Kim i in. (2017) stwierdzili znaczącą różnicę pod względem ilości czasu na sali operacyjnej między grupą, w której użyto ICG-FA (177 ± 43 min) a grupą, w której nie użyto ICG-FA (197 ± 47 min).

System obrazowania fluorescencyjnego firmy Stryker wymaga użycia barwnika zieleń indocyjaninowa (ICG, ang. Indocyanine Green). Zieleń indocyjaninowa (ICG) to środek farmaceutyczny, który nie jest dostarczany przez firmę Stryker — klient musi pozyskać go z niezależnego źródła. Status dopuszczenia tego środka może być różny. Klienci powinni sprawdzić ten status w ich szpitalu oraz kraju, a także zapoznać się ze specyfikacją i sposobami użycia podanymi w instrukcji użytkowania środka dostarczonej przez producenta.

Chwile z systemem SPY

Prof. nadzw. dr n. med. Mustafa Muallem
Niemcy

Zastępca dyrektora Oddziału Ginekologii z Centrum Chirurgii Onkologicznej na Uniwersytecie Medycznym Charité w Berlinie

Pan John Butler
Zjednoczone Królestwo

Konsultant ds. ginekologii i ginekologiczny chirurg onkologiczny
Szpital Royal Marsden

Profesor Dawid Murawa
Polska

Specjalista chirurgii onkologicznej
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

Razem możemy zrobić więcej Zaprojektowaliśmy jedną z najbardziej nowatorskich technologii chirurgicznych na rynku, aby możliwe było zapewnienie pacjentom jeszcze lepszej opieki. Już dziś skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o platformie 1688 AIM 4K. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość.
Dziękujemy!