Kodeks etyki

Wstęp

Niniejszy Kodeks etyki został przyjęty przez radę dyrektorów firmy Stryker Corporation w celu ograniczenia nieprawidłowości oraz promowania uczciwego i etycznego postępowania, właściwego ujawniania informacji finansowych w dokumentach przekazywanych lub składanych Komisji papierów wartościowych i giełd oraz w innych oficjalnych komunikatach sporządzanych przez firmę, a także zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulaminami przez dyrektora generalnego firmy, jej przewodniczącego, dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz głównego rewidenta. Niniejszy Kodeks etyki stanowi dodatek do Kodeksu postępowania firmy Stryker, który obowiązuje wszystkich jej pracowników i dyrektorów.

Zastosowanie

Niniejszy Kodeks etyki stosuje się do dyrektora generalnego, przewodniczącego, dyrektora finansowego, głównego księgowego i głównego rewidenta („Objęci dyrektorzy”). Zawarte w niniejszym Kodeksie etyki odniesienia do firmy dotyczą również jej spółek zależnych oraz oddziałów.

Zasady i praktyki.

Każdy Objęty dyrektor, w ramach wypełniania swoich obowiązków, powinien:

(1) utrzymywać wysokie standardy uczciwego i etycznego postępowania we wszelkich kontaktach w imieniu firmy z innymi pracownikami, klientami oraz dostawcami, a także z innymi osobami trzecimi, w tym z niezależnymi rewidentami firmy;

(2) unikać wszelkiego faktycznego lub możliwego konfliktu interesów między stosunkami osobistymi i służbowymi, zgodnie z firmowym Kodeksem postępowania;

(3) zgłaszać komisji audytowej rady dyrektorów wszelkie potencjalne konflikty interesów, a także wszelkie istotne transakcje lub stosunki, które w uzasadniony sposób mogłyby spowodować zaistnienie takiego konfliktu;

(4) podejmować uzasadnione środki ochrony poufności informacji niejawnych dotyczących firmy lub jej klientów i dostawców, a także chronić takie informacje przed nieuprawnionym ujawnieniem, chyba że takie ujawnienie będzie wymagane na mocy przepisów właściwego prawa lub rozporządzenia, bądź też procedury prawnej lub regulacyjnej;

(5) dbać o zgodność wszystkich rejestrów księgowych oraz sporządzonych na ich podstawie sprawozdań firmy z odpowiednimi przepisami prawa tak, aby uczciwie i rzetelnie odzwierciedlały one transakcje lub zdarzenia, do których się odnoszą oraz uczciwie i rzetelnie odzwierciedlały w sposób dostatecznie szczegółowy aktywa, pasywa, przychody i wydatki firmy oraz nie zawierały żadnych zapisów fałszywych lub celowo wprowadzających w błąd. W tej kwestii wymagana jest stała zgodność z systemem kontroli wewnętrznych firmy;

(6) dążyć do zapewnienia, że sprawozdania i dokumenty, które firma przekazuje lub składa Komisji papierów wartościowych i giełd oraz inne oficjalne komunikaty sporządzane przez firmę są kompletne, uczciwe, rzetelne, terminowe oraz zrozumiałe;

(7) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i regulacji oraz podejmować uzasadnione działania w celu zadbania o ich przestrzeganie przez innych oraz

(8) niezwłocznie zgłaszać komisji audytowej podejrzenie naruszenia Kodeksu etyki przez któregokolwiek z Objętych Dyrektorów — zgłoszeń można dokonywać anonimowo.

Uchylenie

Wszelkie wnioski o uchylenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Kodeksu muszą być sporządzone na piśmie i przekazane komisji audytowej. Wszelkie uchylenia niniejszego Kodeksu będą ogłaszane niezwłocznie zgodnie z regulaminem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także wszelkimi innymi wymaganiami obowiązującymi w danym momencie.

Zgodność z przepisami i odpowiedzialność

Komisja audytowa będzie regularnie oceniać zgodność z przepisami niniejszego Kodeksu, zgłaszać radzie dyrektorów jego istotne naruszenia, a także zalecać radzie odpowiednie działania w celu poniesienia odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu przez któregokolwiek z Objętych dyrektorów.

Osobiste zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu etyki firmy Stryker

Potwierdzam otrzymanie oraz przeczytanie Kodeksu etyki firmy Stryker datowanego na grudzień 2003 r., a także potwierdzam, że rozumiem mój obowiązek przestrzegania Kodeksu etyki.

Rozumiem, że nieprzestrzeganie zapisów Kodeksu etyki może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, łącznie z wypowiedzeniem stosunku pracy, oraz że naruszenie Kodeksu etyki może również stanowić złamanie prawa, skutkujące sankcjami cywilnymi bądź karnymi wobec mnie i/lub firmy Stryker. Ponadto rozumiem, że zgoda na przestrzeganie niniejszego Kodeksu nie stanowi umowy o pracę.