Stryker Ticari Faaliyet İlkeleri

Stryker Faaliyet Kuralları 

Stryker Corporation faaliyetlerini etik kurallarına ve yasalara uygun şekilde yürütmeyi taahhüt etmektedir. İşbu Faaliyet Kuralları, çalışanlara, görevlilere ve yöneticilere görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken yol göstermek ve Şirketin faaliyetlerini etik kurallarına ve yasalara uygun şekilde yürütmesini sağlamak için hazırlanan politikaları ve prosedürleri belirlemektedir. Bu politikalar ve prosedürler, Stryker’ın ülke içindeki ve dışındaki bağlı firmalarının tüm çalışanları, görevlileri (bundan böyle hep birlikte “çalışanlar” olarak anılacaktır) ve yöneticileri için geçerlidir. İlave politika ve prosedürler şirketin ve kurumsal ofisin ilgili bölümleri, iştirakleri ve işletme birimleri tarafından her zaman çıkarılabilir. 

TEMEL POLİTİKALAR

1. YASALARA UYGUNLUK. Şirket işlerini ve faaliyetlerini tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere ve Şirketin yüksek etik standartlarına uygun şekilde yürütecektir.

2. ÇALIŞMA ORTAMI. Şirket güvenli, uyuşturucu kullanılmayan, ırk, renk, soy, din, cinsiyet, yaş, sakatlık, milliyet, ata, vatandaşlık, silahlı kuvvetlerde görev yapma, medeni hal, kıdem, cinsel tercih ve diğer izin verilmeyen faktörler açısından ayrımcılık ve taciz yapılmayan bir çalışma ortamı temin edecektir.

3. ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ. Şirket güvenli ve verimli ürünler üretmeyi taahhüt etmektedir. Şirket tıbbi cihazlar ve diğer ürünleri tasarlamak ve üretmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin yayınladığı yönetmelikleri veya tasarım ve üretim işlerinin yapıldığı ülkede yürürlükte olan yasaları ve yönetmelikleri yerine getiren standartlar saptamıştır ve söz konusu standartlara uymaktadır. Şirket ürünlerini üretirken, başta çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında olmak üzere tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere riayet edecektir. 

4. REKABETE UYGUN FAALİYETLER. Şirket tüm iş fırsatları için yoğun, dürüst, etik ve yasal şekilde rekabet edecektir. Şirket, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde rekabetin ve ticaretin tabi olduğu tüm tekelleşmeyi önleme yasalarına ve diğer yasalara riayet edecektir ve fiyatları, maliyetleri, üretim planları, iş stratejileri veya diğer özel veya gizli bilgileri rakipleriyle görüşmeyecektir.

5. PAZARLAMA VE SATIŞ. Şirket ürünlerini ve hizmetlerini doğru şekilde tanıtacaktır ve ürünlerini ve hizmetlerini pazarlama ve satış faaliyetlerinin tabi olduğu ruhsatlandırma kurallarını ve yasal kuralları yerine getirecektir. 

6. BİLGİNİN KAYIT VE RAPOR EDİLMESİ. Tüm çalışanlar ve yöneticiler, şirketin hukuki ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından doğru bilginin çok önemli olduğu bilincinde olarak tüm bilgileri doğru ve dürüst bir şekilde kayıt ve rapor edeceklerdir. Hiçbir çalışan veya yönetici şirket adına, doğru olmadığını bildiği veya doğru olmadığı yönünde bir kanaati olduğu herhangi bir dokümanı veya bildiriyi imzalamayacak veya ibraz etmeyecek; ayrıca başka kişilerin de bunları imzalamasına veya ibraz etmesine izin vermeyecektir. 

7. ÖDEMELER. Şirket ve çalışanları ve yöneticileri kamu sektörü veya diğer sektörlerin memurları, çalışanları, müşterileri, ilgili kişileri veya kurumlarına uygunsuz ödemeler yapmayacaktır ne Şirket ne de çalışanları ve yöneticileri Şirketle iş yapmak isteyen tedarikçiler, müşteriler veya diğer kişilerden uygunsuz ödemeler istemeyecek veya kabul etmeyecektir.

8. ADİL MUAMELE. Tüm çalışanlar ve yöneticiler şirketin müşterileri, tedarikçileri, rakipleri, bağımsız denetçileri ve diğer çalışanlarla adil biçimde muamele edecek ve hiç kimseden manipülasyon, gizleme, gizli bilgilerin usulsüz kullanımı, önemli verilerin yanlış aktarılması veya diğer herhangi bir haksız muamele ve uygulama gibi yöntemlerle haksız bir biçimde menfaat sağlamayacaktır. 

9. GİZLİ BİLGİLER. Hiçbir çalışan veya müdür, Şirkette istihdam edilmesinin veya Şirketle ilişkisinin sonucunda öğrendiği gizli bilgileri veya özel bilgileri kendi kişisel menfaati için kullanmayacaktır ya da üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Gizli bilgi kamuya açıklanmamış ve açıklandığı takdirde rakipler için önemli olabilecek veya şirkete veya müşterilerine zarar verebilecek her türlü bilgiyi ifade eder. Hiçbir çalışan veya yönetici, kamuoyuna ilan edilmemiş bilgilere dayanarak Şirketin hisselerini satın almayacak, satmayacak veya bu tür işlemlere aracılık etmeyecektir.

10. SİYASİ BAĞIŞLAR. Şirket siyasi partilere veya şahıslara kurumsal siyasi bağışlar yapmayacaktır, bu tür bağışlar yasalara uygun olsa bile yapmayacaktır, fakat çalışanlarını ve yöneticilerini toplumsal etkinliklere katılmaya ve vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik edecektir.

11. KURUMSAL FIRSATLAR. Çalışanlar ve yöneticiler, şirkete karşı, fırsat ortaya çıktığında bunu değerlendirmek suretiyle şirketin meşru menfaatlerini ileri bir noktaya taşıma yükümlülüğü altındadır. Çalışanlar ve yöneticiler, şirketin varlıklarını, bilgisini veya pozisyonunu kullanmak suretiyle sahip oldukları fırsatları kendi kişisel çıkarları veya şirketle rekabet etmek için kullanmayacaktır. 

12. MENFAAT ÇATIŞMALARI. Hiçbir çalışan veya yönetici, Şirkete olan sadakatini ortadan kaldırabilecek, görevlerini gereken şekilde yerine getirmesine engel olabilecek, şirkete karşı olan görevlerini objektif ve verimli bir şekilde yerine getirmesini zorlaştıracak ya da Şirkete zarar verebilecek veya Şirketin aleyhine olabilecek faaliyetlerde veya ilgi alanlarında yer almayacaktır.  Çalışanlar ve müdürler, böyle bir fiili veya olası menfaat çatışmasını derhal Genel Müdüre veya ilgili bölüm, bağlı firma veya ünite müdürüne ya da Şirketin İcra Kurulu Müdürüne yazılı olarak bildirmelidir ve onun kararına göre hareket etmelidir. Menfaat çatışması, bir kişinin şahsi menfaatleri, şirketin menfaatleri ile çakıştığında veya çakışma ihtimali ortaya çıktığında ve ayrıca bir çalışan veya bir yönetici veya bunların ailesinin herhangi bir üyesi, bunların şirketteki pozisyonları sonucu elde ettikleri uygun olmayan bir fayda sağladığında ortaya çıkar. Fiili veya olası menfaat çatışması örnekleri şunlardır:

(a) Bir çalışanın veya müdürün Şirketteki görevini yerine getirmesini etkileyen Şirket harici bir görevde bulunması veya böyle bir etkinlikte yer alması.

(b) Bir çalışanın veya müdürün veya bunların akrabalarından birinin Şirkete rakip bir firmada, Şirketin bir tedarikçisinde veya bayiinde çalışması veya danışmanlık yapması ya da (hisseleri bir borsada halka açık olarak işlem gören bir şirkette edinilen nominal yatırımlar hariç olmak üzere) hisse veya pay sahibi olması veya Şirketin bir ortak girişiminde yer alması.

(c) Bir çalışanın veya müdürün veya bunların akrabalarından birinin Şirketin birleşmeyi, devir almayı veya ortak girişim kurmayı düşündüğünü bildiği bir kuruluşta veya firmada pay iktisap etmesi.

13. ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI VE DÜZGÜN KULLANILMASI. Hırsızlık, dikkatsizlik ve israfın, şirketin karlılığı üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Tüm çalışanlar ve yöneticiler şirketin varlığını korumak için gerekli tedbirleri alacak ve söz konusu varlıkların meşru ticari amaca yönelik olarak verimli bir şekilde kullanıldığından emin olacaklardır. 

UYUMLULUK

1. Genel Müdür ya da her bölüm, bağlı firma veya ünitenin müdürü, çalışanlarının bu Faaliyet Kurallarını anlamasını ve buna uymasını sağlamakla ve bu Faaliyet Kurallarının yerine getirilmesinin beklendiği ve ödüllendirildiği bir çalışma ortamı oluşturmakla sorumludur.

1. İcra kurulu üyelerinin veya yöneticilerin, işbu Faaliyet Kurallarında düzenlenen bir politika veya prosedürden feragat etmesi ancak şirketin Yönetim Kurulu veya Kurulun Yönetim ve Atama Kurulu tarafından onaylanması halinde mümkün olup, söz konusu feragat derhal hissedarlara açıklanacaktır.  

3. Bu politikalar veya prosedürler herhangi bir şekilde ihlal edilirse derhal Genel Müdüre ya da ilgili bölüm, bağlı firma veya ünitenin müdürüne veya Şirketin İcra Kurulu Müdürüne, Mali İşler Müdürüne, Baş Hukuk Danışmanına veya Uyum Müdürüne bildirilmelidir.  Alternatif olarak, böyle bir ihlal şirketin Etik Çağrı Merkezi Politikasında düzenlenen şekilde de bildirilebilir. Bildirimde bulunan kişinin veya kişilerin isimleri gizli tutulacaktır ve sadece bilmesi gereken kişilere bildirilecektir. Bu tür bildirimler imzasız gönderilebilir. Genel Müdür, ilgili bölüm, bağlı firma veya ünitenin müdürü, Mali İşler Müdürü, Baş Hukuk Danışmanı ve Uyum Müdürü aldıkları bu tür bildirimleri İcra Kurulu Müdürüne bildirecektir.

4. Şirket görevlileri, yöneticileri, her bir bölüm, bağlı firma veya ünitenin müdürü ve diğer uygun çalışanlar, bu politikaları bildiklerini ve yerine getirdiklerini, bildikleri kadarıyla bu politikaların ihlal edilmediğini ya da tüm ihlal olaylarını uygun şekilde bildirdiklerini beyan eden yazılı bir teyidi düzenli aralıklarla tanzim edecektir. 

5. Şirket bu politikaların ihlal edildiğine ilişkin iddiaları derhal araştıracaktır. Bu politikaların ihlal edilmesine, böyle bir ihlali bildiren bir kişiye misilleme yapılmasına ya da bu başka türlü şekilde bu politikaları uygulanmamasına göz yumulmayacaktır ve disiplin cezası verilecektir, disiplin cezasına gerekirse işten çıkarma da dahil olacaktır.

6. Bu Faaliyet Kuralları hakkında sorular Genel Müdüre, ilgili bölümün, bağlı firmanın veya ünitenin müdürüne veya diğer yöneticisine ya da Stryker Corporation’ın İcra Kurulu Müdürüne, Mali İşler Müdürüne, Baş Hukuk Danışmanına veya Uyum Müdürüne bildirilmelidir.

1. Faaliyet Kuralları ihlallerinin Etik Bildirim Hattına bildirilmesi

Stryker faaliyetlerini tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere ve Şirketin yüksek etik standartlarına uygun şekilde yürütmeyi taahhüt etmektedir. Stryker Faaliyet Kuralları,

Stryker çalışanlarının davranışlarının tabi olduğu ana politikaları ve prosedürleri belirlemektedir. Faaliyet Kurallarının ihlal edildiğini, uygunsuz davranışları veya diğer olumsuz durumları ilgili ülkenin yasalarına uygun şekilde bildirmek için Stryker Etik Bildirim Hattı (EthicsPoint kapsamında) bulunmaktadır.

(a) Stryker çalışanları her gün yaptıkları seçimlerle Stryker’ın karakterine katkıda bulunmaktadır. Stryker çalışanları etik kurallarına uygun kararlar vererek Stryker’ın müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve diğer çalışanlar ile dürüst ilişkiler kurmaktadır.

(b) EthicsPoint bildirim sistemi, Stryker’ın günlük işletme konularının ve sorunlarının halledilmesi için mevcut olan dahili mekanizmaların yerine geçmemektedir. Örnek olarak, çalışanlar ve diğer kişiler, EthicsPoint sistemine bildirim yapmadan önce kendi yerel yöneticilerine danışarak sorunları çözmeye teşvik edilmektedir. Harici EthicsPoint bildirim hizmeti, sadece Stryker çalışanlarının ve diğer kişilerin Faaliyet Kuralları ihlallerini güvenli ve misilleme korkusu olmadan gizli ve/veya imzasız bildirmek için başvurabileceği bir yoldur.  

(c) EthicsPoint bildirim sistemi, Stryker dışındaki kişilerin Stryker Faaliyet Kurallarının fiili veya kuşkulanılan ihlallerini ya da diğer türlü uygunsuz davranışları bildirmek içindir. Bu sisteme erişmek için İnternet’te www.stryker.com sitesinde “Contact our Ethics Hotline” sayfasına girilebilir veya https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/16493/phone.html sayfasında ilgili ülke için belirtilen telefon numarası ücretsiz olarak aranabilir.

2. Medtech Avrupa Etik Ticari Uygulama Kuralları 

Stryker’ın üye olduğu Avrupa Tıbbi Teknoloji Sanayi Birliği (Medtech Europe), sağlık mesleği mensuplarıyla diğer tıbbi teknoloji sektörü çalışanları arasındaki etkileşimlerin etik kurallarına göre yapılmasını sağlamak için bir Etik Ticaret Kuralları Tüzüğü (“Tüzük”) hazırlamıştır. Tüzük, üye şirketlerin yasalara ve etik kurallarına uygun faaliyetlerini tanımlamakta ve tıbbi teknoloji sektöründe yüksek dürüst davranış standartları sağlamaktadır, böylece hastalar ve sağlık mesleği mensupları, sektörlerle ve ürünleriyle ilişkilerinde güven kazanmaktadır; Tüzük aşağıda açıklanan beş ana ilkeden oluşmaktadır:

Birinci ilke olan Görünüm & Algı, medikal teknoloji sektörünün görünümü ve algısının, sektörün Sağlık Mesleği Mensupları ve Sağlık Mesleği Organizasyonları ile olan ilişkilerinde kamuya yansıyan yönünün her zaman dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.

Ayırma ilkesi, tüm paydaşların Sağlık Mesleği Mensuplarının tedavi konusunda bağımsız karar verme yükümlülüğünü şeffaf şekilde yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu ilke, ticari etkileşimlerle (satış ve satın alma ile ilgili etkileşimler) Sağlık Mesleği Mensupları ve tıp sektörü arasındaki çok sayıda diğer etkileşimleri (araştırma, gerekli ürün eğitimi ve diğer türlü eğitimler dahil) birbirinden net şekilde ayırarak menfaat çatışmalarını engellemektedir.

Şeffaflık ilkesi Medtech sektörü ve Sağlık Mesleği Mensupları / Sağlık Mesleği Organizasyonları arasındaki etkileşimin şeffaf ve ulusal ve yerel kanun, yönetmelik ve mesleki faaliyet kurallarına uygun olması anlamına gelmektedir.  

Eşitlik ilkesi, Sağlık Çalışanlarının verdikleri hizmetleri için ücret koşullarını tanımlamaktadır ve bu tür hizmetler için piyasada uygulanan makul ücretlerin ödenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Son olarak, Belgeleme ilkesi, iki farklı taraf arasındaki anlaşmaları yönetmektedir ve iş birliğinin dürüst yapıldığını kanıtlayabilen belgelerin ibraz edilmesini gerektirmektedir.

Stryker, Tüzüğe Avrupa’da ve Tüzüğü kabul eden diğer bölgelerde riayet etmektedir.

Tüzük http://www.medtecheurope.org/ sites/default/files/resource_items/files/Medtech%20Europe%20Code%20of%20Conduct.pdf adresinden indirilebilir veya istek üzerine Stryker’dan alınabilir.

3.Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yolsuzluk Suçları Yasası – Kısa Özeti

Yabancı ülkelerin resmi kurumlarıyla ve devlet memurlarıyla iş yapan Amerikalı şirketler (bağlı firmaları dahil) 1977’den bu yana Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yolsuzluk Suçları Yasasına (FCPA) riayet etmekle yükümlüdür; söz konusu yasa iş almak veya devam ettirmek için yabancı ülke memurlarına rüşvet vermeyi yasaklamaktadır.

FCPA’yı ihlal eden şirketlere ve şahıslara ağır para cezası, hapis cezası ve/veya mülklerine el konma cezası verilmektedir ve resmi makamlar son zamanlarda bu yasayı sıkı şekilde uyguladığı için şirketlerin bu yasaya ve maddelerine riayet etmesi mutlaka gerekmektedir.FCPA’da yer alan rüşveti önleme hükümleri uyarınca, Amerikalı şirketlerin herhangi bir kişiden iş almak, iş devam ettirmek veya iş yöneltmek için yabancı ülke devlet memurlarına rüşvet vermesi yasaktır. “Yabancı ülke devlet memuru” terimi geniş bir alanı kapsamaktadır. Örnek olarak, FCPA uyarınca devlete ait ya da devlet yönetiminde hastanelerde çalışan doktorlar da yabancı devlet memuru sayılmaktadır, devlete ait veya devlet yönetiminde kurumlarda veya kuruluşlarda çalışan kişiler de yabancı devlet memuru sayılmaktadır. Bu yasada belirli bir miktar sınırı yoktur, nakit para veya her türlü değerli nesnenin rüşvet olarak teklif edilmesini yasaklamaktadır. Bu yasa, rüşvet miktarını değil niyetini hedef almaktadır.

FCPA ayrıca hisseleri Amerika Birleşik Devletleri’nde borsada işlem gören şirketlerin FCPA’da yer alan muhasebe hükümlerine de riayet etmesini gerektirmektedir. FCPA’nın rüşvet önleme hükümleriyle birlikte uygulanmak için konulan muhasebe hükümleri uyarınca, şirketlerin muhasebe defterlerini ve kayıtlarını doğru ve işlemlerini dürüst şekilde gösterecek şekilde tutmaları ve yeterli bir dahili muhasebe kontrol sistemi kurmaları gerekmektedir.

FCPA hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.usdoj.gov/criminal/fraud/docs/dojdocb.html