Hisseye Dayalı Ücret Ödülleri Verme Politikası

Hisse Senedi Ödül Verme Politikası

Genel Bilgiler

Stryker Corporation'ın ("Stryker") Yönetim Kurulu ("Kurul") ve Yönetim Kurulunun Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi ("Komite"), hisse bazlı ödüllerin Stryker'ın genel ücret programlarının önemli bir bileşeni olduğuna inanmaktadır. Stryker çalışanlarına ve çalışan olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık hisse bazlı ödülleri onaylamak uygulanagelmiştir. Komite tüzüğü uyarınca, Stryker'ın İcra Kurulu Başkanı'na verilen herhangi bir hisse senedi ödülü, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına tabidir. Yıllık hibelere ek olarak Komite, Stryker'ın yeni çalışanları kendine çekmek veya çalışanları özel başarılar için takdir etmek (burada "döngü dışı hibeler" olarak anılmaktadır) ve başka bir şirketin satın alınmasının bir sonucu olarak yeni çalışanları ödüllendirmek (burada "satın almayla ilişkili hibeler" olarak anılmaktadır) istediği diğer durumlarda veya başka olağanüstü durumlarda (burada "diğer ödüller" olarak anılmaktadır) ödül verme yetkisini (belirli sınırlamalara tabi olarak) İcra Kurulu Başkanına (İcra Kurulu Başkanının yönetim kurulu üyesi olması şartıyla) devretmiştir. Çalışan olmayan yönetim kurulu üyesi ödülleri Kurul tarafından verilir.

Genel Politika Bildirimi

Yönetim Kurulu ve Komite'nin politikası, Şirketin herhangi bir hisse senedi ödülünün tarihini öne çekmemesi veya hisse senedi fiyatını manipüle etmemesidir. Bu politikayı desteklemek için, Kurul ve Komite aşağıda açıklanan özel uygulamaları benimsemiştir. Tüm hibeler yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere, Komite tüzüğüne veya uygun olduğu şekilde yetkilendirme yetkisine ve geçerli hisse senedi planı belgelerine uygun olarak yapılmalıdır.

Hibe Kategorileri

Kurul ve Komite, mümkün olduğu ölçüde önceden sabit hibe tarihleri belirlemenin, ödül verme sürecinin dürüstlüğünü sağlamak için önemli olduğuna inanmaktadır. Buna göre, hisse bazlı ödüllerin her biri aşağıdaki şekilde önceden belirlenmiş bir tarihte verilmelidir:

Yıllık Hibe: Hisse bazlı ödüller çalışanlara yıllık olarak Komite tarafından verilir (İcra Kurulu Başkanına verilen herhangi bir hibe, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayını gerektirir) ve çalışan olmayan yönetim kurulu üyelerine ise Yönetim Kurulu tarafından her durumda Şubat ayı Yönetim Kurulu toplantısı tarihinde verilir ve bu tarih, bu tür ödüllerin verildiği tarih olarak kabul edilir. Şubat ayı Yönetim Kurulu toplantısının tarihi, Kurul tarafından bir önceki yılın Temmuz ayı olağan toplantısında belirlenir. Yıllık hibe tarihindeki herhangi bir değişiklik önceden Kurul onayı ile yapılmalıdır.

Döngü Dışı Hibeler – Komite, çalışanlara (1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasasının 16. Bölümü hükümlerine tabi olan veya Milli Gelir Yasasının 162(m) Bölümü uyarınca nitelendirilmesi amaçlanan memurlara verilen hibeler hariç) döngü dışı hibe verme yetkisini İcra Kurulu Başkanına devretmiştir. Döngü dışı hibeler, İcra Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak onaylanmalı ve hibenin İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylandığı tarihi veya döngü dışı hibenin yeni bir çalışana verilmesi durunda çalışanın istihdam tarihini takip eden Mayıs, Ağustos veya Kasım aylarının ilk iş gününde verilmelidir. İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylanan döngü dışı hibeler, bir sonraki olağan toplantılarında Komiteye ve Yönetim Kuruluna rapor edilmelidir.

Satın Almayla İlişkili Hibeler – Komite, satın alınan bir şirketin çalışanlarına (1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasasının 16. Bölümü hükümlerine tabi olan veya Milli Gelir Yasasının 162(m) Bölümü uyarınca nitelendirilmesi amaçlanan memurlara verilen hibeler hariç) satın almayla ilişkili hibe verme yetkisini İcra Kurulu Başkanına devretmiştir. Satın almayla ilişkili hibeler, İcra Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak onaylanmalı ve hibenin İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylandığı iş gününde; bu, genellikle bir satın almanın tamamlandığı tarihtir veya daha sonrasıysa alıcının Şirketteki işine başladığı tarihte verilmelidir. İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylanan satın almayla ilişkili hibeler, bir sonraki olağan toplantılarında Komiteye ve Yönetim Kuruluna rapor edilmelidir.

Diğer Ödüller – Yıllık hibe, döngü dışı hibeler veya satın almayla ilişkili hibeler dışındaki ödüllerle ilgili olarak, Yönetim Kurulu veya Komite ya da İcra Kurulu Başkanına yetki verilmişse İcra Kurulu Başkanı, bir kararı onaylamak üzere eyleme geçer veya Yönetim Kurulu veya Komite veya İcra Kurulu Başkanı'nın onayda belirleyeceği daha sonraki bir tarih, Stryker'ın hisse planları amaçları için ödülün veriliş tarihi olarak kullanılacaktır. Bu bağlamda Kurul, yeni seçilen üyeye, seçildiği toplantıda hisse senedi ödülü verilmesini onaylayabilir ve söz konusu ödül o tarihte verilmiş sayılır. İcra Kurulu Başkanı tarafından onaylanan diğer ödüller, bir sonraki olağan toplantılarında Komiteye ve Yönetim Kuruluna rapor edilmelidir.

Verilen Yetki İçin Yıllık Sınırlar

Dönem dışı hibeler, satın almayla ilişkili hibeler ve diğer ödüllerle ilgili olarak İcra Kurulu Başkanına devredilen yetki, çalışan başına yıllık takvim yılı sınırına ve sırasıyla toplamda 20.000 hisse ve 300.000 hisseye tabidir. Bu limitlerin her biri ile ilgili olarak, opsiyonlar dışındaki ödüllerle bağlantılı olarak verilen hisseler, 2006 Planı kapsamında verildiğinde iki hisse ve 2011 Planı kapsamında verildiğinde 2,86 hisse sayılacaktır. Komite, yıllık bireysel ve yıllık toplu ödül limitlerini herhangi bir yıla veya gelecek tüm yıllara göre değiştirebilir.

Adil Piyasa Değeri Belirleme

Stryker Hisse Senedinin adil piyasa değeri, ABD dışındaki yerlerde adil piyasa değerinin yerel yasa ve düzenlemelere uymak için gereken şekilde belirlenebileceği durumlar hariç olmak üzere, veriliş tarihinden önceki son piyasa işlem gününde New York Menkul Kıymetler Borsası-Kompozit İşlemlerinde raporlanan kapanış satış fiyatı anlamına gelir.

Genel İlanların Zamanlaması.

Stryker, beklemede olan bir hisse senedi ödülüne ilişkin önemli bilgilerin kamuya açıklanmasını, hibe alan kişinin daha uygun bir hisse senedi fiyatından yararlanmasını sağlamak amacıyla kasıtlı olarak hızlandıramaz veya geciktiremez. Bununla birlikte Kurul ve Komite, Stryker tarafından bir hisse senedi ödülünün verilişine yakın bir zamanda bilgi verilmesinin, böyle bir fayda amaçlanmasa bile, duyurunun hibe alan kişinin yararına olacak şekilde zamanlanması çabası izlenimi oluşturabileceğini dikkate alır. Buna göre, Stryker'ın Sekreteri, hisse bazlı bir ödülün verilmesine yakın bir zamanda kamuya açık olmayan önemli bilgilerin kamuya açıklanması planlandığında; döngü dışı ödüller, satın almayla ilgili ödüller veya diğer ödüllerle ilgili olarak İcra Kurulu Başkanına tavsiyede bulunmak da dahil olmak üzere, hibenin ertelenip ertelenmeyeceğini değerlendirebilmeleri için Kurul ve Komiteye tavsiyede bulunmaktan sorumludur.

Ödül Koşulları ve Hükümleri

Komite (veya çalışan olmayan yönetici hibeleri durumunda Kurul), hisse senedi planı belgelerinin koşulları dahilinde hisse senedi ödüllerinin süresini, yetkilendirilmesini, ödül tipini, kısıtlamalarını ve diğer hükümlerini belirlemelidir.

Hibenin Alıcılara Bildirilmesi

Herhangi bir hisse senedi ödülünün onaylanmasının ardından idari olarak mümkün olan en kısa sürede, ödülün maddi koşulları ve ilgili bilgiler alıcıya bildirilmelidir.

Yayınlar

Bu Politika, Stryker'ın web sitesinde "Kurumsal Yönetim" sayfasında yayınlanmalıdır.

Yönetim Kurulu ve Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi tarafından 1 Kasım 2022 tarihinde onaylanmıştır.