Kurumsal Yönetim Yönergeleri

Stryker Corporation ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak için sorumluluklarını ifa eden Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak üzere işbu ilkeleri benimsemiştir. İşbu ilkelerin hiçbiri, Michigan Ticari Şirket Yasası yahut Tadil Edilmiş Esas Sözleşme ("Esas Sözleşme") yahut Şirket Ana Tüzüğü dahil olmak üzere Michigan federal ya da eyalet yasa ve yönetmeliklerini değiştirmeyi veya yorumlamayı amaçlamaz. İşbu ilkeler, Kurul tarafından uygun görüldüğü şekilde zaman zaman düzeltme veya değişikliğe tabi tutulabilir.

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi

1.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi.

Şirketin iş ve faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından ya da Yönetim Kurulu'nun talimatlarıyla yönetilir. Yönetim kurulu üyelerinin, sorumluluklarını uygun şekilde yerine getirmek için gereken zamanı ve çabayı göstermesi gereklidir.

1.2 Yönetim Kurulu Üye Sayısı.

Yönetim Kurulu'nun üye sayısı, üye tam sayısının çoğunluğunun benimsediği bir kararla zaman zaman belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesinde, Kurulun ve komitelerinin gözetimi ve diğer görevlerinin yanı sıra Kurulun etkili tartışmayı mümkün kılarken çeşitli beceri, nitelik, bakış açısı ve deneyimi dahil etme ve bunlardan yararlanma hedefi de dikkate alınacaktır.

1.3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.

Yönetim Kurulu, Yönetim ve Atama Komitesi'nin önerisine ve adayların ve bir bütün olarak aday listesinin uygunluğuna yönelik değerlendirmesine bağlı olarak bir yönetim kurulu aday listesi belirler ve Şirket paydaşlarının oylamasına sunar. Yönetim Kurulu ayrıca, Yönetim ve Atama Komitesi'nin önerilerine bağlı olarak mevcut ya da yeni yönetim kurulu pozisyonlarındaki boş kadroları doldurur. Yönetim ve Atama Komitesi, komitenin zaman zaman belirlediği prosedürlere uygun şekilde paydaşlar tarafından önerilen adayları da dikkate alır. Yönetim kurulu adaylarını değerlendirirken, Yönetim Kurulu ile Yönetim ve Atama Komitesi diğer hususların yanı sıra, çeşitli beceriler, uzmanlık, bakış açıları ve iş ve mesleki deneyime sahip bir Yönetim Kurulu oluşturma hedefiyle Yönetim ve Atama Komitesi tüzüğünde belirtilen nitelikler de dahil olmak üzere ilgili faktörleri dikkate alır.

1.4 Yönetim Kurulu Üyelerinin Oylanması; Zorunlu İstifa Politikası.

İşbu Esas Sözleşme gereğince, yönetim kurulu üyelerinin rakipsiz olduğu bir seçimde (yani, toplantı kayıt tarihi itibarıyla toplam aday sayısının seçimle doldurulacak boş kadro sayısını geçmediği bir seçimde) adayların Yönetim Kurulu'na ilk kez ya da yeniden seçilebilmesi için seçilmeleri yönünde kendi lehlerine daha fazla oy almaları gerekir. Yönetim Kurulu, yalnızca gayri kabili rücu şartlı istifasını yazılı olarak Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı'na ileten adayları yeniden seçime aday gösterir. Söz konusu istifa dilekçesi, yalnızca yönetim kurulu üyesinin yeniden seçim için yeterli sayıda oy alamaması ve Yönetim Kurulu'nun istifa dilekçesini kabul etmesi halinde yürürlüğe girer. Yönetim kurulu üyesinin yeniden seçim için yeterli sayıda oy alamaması durumunda, Yönetim ve Atama Komitesi derhal istifa dilekçesini gündeme alır ve söz konusu dilekçenin kabul edilip edilmemesi hususunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. +Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının tasdik edildiği tarihi izleyen 90 gün içinde Yönetim ve Atama Komitesi'nin önerisine ilişkin karar verir. Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Atama Komitesi'nin önerisine ilişkin aldığı kararın ardından Şirket, Yönetim Kurulu'nun istifa dilekçesine ilişkin kararını ve istifa reddedilmişse bunun sebeplerini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir dosyayla derhal kamuya açıklar. Yönetim Kurulu, bir ya da birden fazla üyenin istifa dilekçesini kabul etme yönünde bir karar aldığında Yönetim ve Atama Komitesi, boşalan üyeliği veya üyelikleri doldurup doldurmama ya da Yönetim Kurulu'nun üye sayısını azaltma konusunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.

1.5 Yönetimin Yapısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri.

Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisi her zaman bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın ilgili listeleme standartlarında ortaya konan tanımlar uyarınca belirlenir.

1.6 Bağımsız Yönetim Kurulu Liderliği.

Kurul, kendi üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı atar.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir zamanda New York Menkul Kıymetler Borsası'nın ilgili listeleme standartlarında ortaya konan tanımlar uyarınca bağımsız olmaması halinde, bağımsız yönetim kurulu üyeleri, bir Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı atayacaktır ve bu Başkan, yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini koordine etmekten ve aşağıda belirtilenler dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağımsız direktörlerin zaman zaman atayabileceği diğer sorumlulukları da üstlenecektir: (i) bağımsız yönetim kurulu üyelerinin icra oturumları da dahil olmak üzere, Başkan'ın bulunmadığı tüm Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek; (ii) bağımsız yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırma yetkisine sahip olmak; (iii) Yönetim Kurulu toplantı programlarını uygun şekilde onaylamak; (iv) Yönetim Kurulu ve komite toplantılarının gündemlerini gözden geçirmek; (v) Şirket yönetiminden Yönetim Kurulu'na yapılan bilgi akışını değerlendirmek ve uygun görüldüğü takdirde ek materyallerin dahil edilmesini talep etmek; (vi) Başkan ve CEO ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında irtibat görevi görmek; (vii) Yönetim Kurulu'nun tamamının katılım sağladığı toplantılar dışında önemli konular ve endişeler hakkında bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında fikir alışverişini kolaylaştırmak; (viii) uygun görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'na doğrudan rapor sunan danışmanların elde tutulmasını sağlamak; (ix) Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi üyeleri ve Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleriyle birlikte İcra Kurulu Başkanı'nın değerlendirilmesine katılmak ve Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi Başkanı (yahut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı aynı zamanda Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi Başkanı olduğu durumda Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi tarafından atanan bir bağımsız yönetim kurulu üyesi) ile birlikte söz konusu değerlendirmeyi tartışmak üzere İcra Kurulu Başkanı ile görüşmek; ve (x) tüm Kurul komitelerinin üye ve başkanları hakkında Yönetim ve Atama Komitesi üyelerine danışmak.

Yönetim Kurulu, yönetime etkili rehberlik ve gözetim sağlamak amacıyla Kurulun liderlik yapısını düzenli olarak yeniden değerlendirir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Baş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin (eğer atanmışsa) performansını yılda bir değerlendirir ve bu kimsenin bulunduğu pozisyonun görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getiremediğine karar verdiğinde, bu kimsenin yerine başka bir kimse getirilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin görev süresi hiçbir surette yedi yılı geçemez.

1.7 Yönetim Kurulu Üyesi Halefiyet Planlaması.

Yönetim ve Atama Komitesi, Yönetim Kurulu, komiteleri ve Yönetim Kurulundaki kilit liderlik pozisyonları (Yönetim Kurulu Başkanı, Bağımsız Baş Direktör ve her komitenin başkanı dahil) için düzenli halefiyet planlaması yapar. Bu halefiyet planlama sürecinin bir parçası olarak, Yönetim ve Atama Komitesi, mevcut yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliğini ve görev sürelerini ve Yönetim Kurulundaki beceri, nitelik, bakış açısı ve deneyim çeşitliliğini dikkate alır.

1.8 Yönetim Kurulu Yenilemesi.

Kurul, hem yeni bakış açılarının hem de Yönetim Kurulunda uzun süre görev yapmış ve Şirket ve faaliyetlerine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olan yöneticilerin katkılarına değer vermektedir. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu, kişilerin görev alabileceği dönem sayısını sınırlamanın ya da zorunlu emeklilik politikası oluşturmanın gerekli olduğu kanaatinde değildir. Sıkı görev süresi sınırlamalarına veya zorunlu emeklilik yaşına alternatif olarak, Yönetim ve Atama Komitesi, Yönetim Kurulu'nun ihtiyaçları ve çeşitliliği ile yönetim kurulu üyelerinin katılımı, katkıları ve nitelikleri gibi faktörleri dikkate alarak, her bir yönetim kurulu üyesinin Kurul'daki devamlılığını yıllık olarak gözden geçirir.

1.9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin genel politika, ödemelerin nakit ve hisse senedi karışımıyla yapılması yönündedir. Yönetici direktörlere, normal çalışan maaşlarına ek olarak Yönetim Kurulu üyeliği için ödeme yapılmayacaktır. Ücret ve İnsan Sermayesi Komitesi, yöneticilerin maaşlarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nu periyodik olarak gözden geçirir ve tavsiyelerde bulunur; ancak, herhangi bir değişiklik yalnızca Yönetim Kurulu'nda tam olarak tartışılması ve oybirliğiyle onaylanmasının ardından yapılabilir.

1.10 Hisse Senedi Sahibi Olma Yönergeleri.

Çalışan olmayan tüm yönetim kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu ve paydaşların çıkarlarının uyumunu güçlendirmek için Şirkette anlamlı bir hisse sahipliği pozisyonunda beklenir. Buna göre, atanmalarından itibaren beş yıl içinde, çalışan olmayan her yönetim kurulu üyesinin, Şirketin 500.000 ABD doları değerindeki hissesine sahip olması beklenmektedir. Bu hesaplamanın amaçları doğrultusunda, sahip olunan hisse senedi, doğrudan sahip olunan hisseleri ve kısıtlı hisse senedi birimlerini içerir.

1.11 Oryantasyon.

Daha önce New York Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı bir şirketin yönetim kurulunda görev almamış yeni yönetim kurulu üyeleri, masrafları Şirket tarafından karşılanmak kaydıyla yönetim kurulu üyeliğine ilişkin bir eğitim programına katılmaya teşvik edilir. Ayrıca, yeni yönetim kurulu üyelerinin her biri üst düzey yöneticilerle bir toplantı yapıp Şirketin stratejik planları, mali tabloları ve temel politika ve uygulamaları hakkında bilgilendirilir.

1.12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürekli Eğitimi.

Yönetim kurulu üyeleri, her yıl masrafları Şirket tarafından karşılanan yönetim kurulu üyeliğine ilişkin bir akredite eğitim programına katılabilir. Yönetim Kurulu, söz konusu eğitim programına her yıl en az bir yönetim kurulu üyesinin (dönüşümlü olarak belirlenir) katılım sağlamasını amaçlar.

1.13 Diğer Halka Açık Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri.

Şirket, Yönetim Kurulu üyeliğinin beraberinde getirdiği ciddi zaman yükünün farkındadır ve Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerinin söz konusu zamanın tamamını toplantılara hazırlık, katılım ve katkı sağlamaya ilişkin Yönetim Kurulu sorumluluklarına ayırmasını bekler. Yönetim Kurulu üyelerinin, başka bir halka açık şirketin yönetim kurulunda görev yapma davetini kabul etmeden önce Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanını bilgilendirmeleri gerekmektedir. Hiçbir Yönetim Kurulu üyesi, Stryker dahil dörtten (4) fazla halka açık şirketin yönetim kurulunda aynı anda görev yapamaz. Yönetim Kurulu üyesinin bir halka açık şirketin CEO'su olması durumunda, söz konusu Kurul üyesi aynı anda üçten (3) fazla halka açık şirketin (Stryker ve Kurulu üyesinin CEO olarak görev yaptığı halka açık şirket dahil) yönetim kurulunda görev yapamaz. Ayrıca, halka açık bir şirketin denetim komitesine üye olmanın beraberinde getirdiği zaman yükü bakımından, Denetim Komitesi'nin hiçbir üyesi aynı anda ikiden fazla halka açık şirketin denetim komitesinde görev alamaz.

1.14 Mevcut Görev Sorumluluklarını Değiştiren Yönetim Kurulu Üyeleri.

Yönetim Kurulu, emekliliğe ayrılan ya da Yönetim Kurulu üyesi olduğunda görevde bulunduğu pozisyonu değiştiren üyelerin, Yönetim Kurulu’ndan ayrılması gerektiği kanaatinde değildir. Böyle bir olayın ardından, yönetim kurulu üyesinin Yönetim ve Atama Komitesi’ni derhal bilgilendirmesi gerekir. Yönetim ve Atama Komitesi, söz konusu koşullar altında Yönetim Kurulu’nda kalan etkilenmiş yönetim kurulu üyesinin devamlı uygunluğunu inceler. Etkilenmiş yönetim kurulu üyesinin, söz konusu incelemeyi takiben Yönetim ve Atama Komitesi’nin sunduğu öneriye uygun şekilde hareket etmesi beklenir.

1.15 Yıllık Paydaşlar Toplantılarına Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılımı.

Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin yıllık olarak düzenlediği paydaşlar toplantısına katılması beklenir. Şirketin yıllık paydaşlar toplantısına katılamayan yönetim kurulu üyelerinin (zaman zaman yaşanabileceği anlayışla karşılanır) Yönetim Kurulu Başkanı'nı önceden bilgilendirmesi beklenir.

1.16 Yıllık Değerlendirmeler.

Yönetim ve Atama Komitesi, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın gerektirdiği şekilde etkin bir şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlamak için Kurul ve komitelerinin yıllık değerlendirmesini denetler. Yönetim kurulu üyelerinden, her yıl Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendilerinin ve görev aldıkları her komitenin performansına ilişkin bir değerlendirme sunmaları istenir. Söz konusu bireysel değerlendirmeler, Yönetim Kurulu'nun tamamı ve tüm komiteler tarafından tartışılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ya da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı (eğer atanmışsa) ve Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı'nın atadığı bir kimse tarafından düzenlenir ve özetlenir.

1.17 Yönetim Kurulu Üyelerinin Kurumsal Yatırımcılar Analiz Uzmanları, Basın ve Müşterilerle Etkileşimi.

Yönetim Kurulu, yönetimin genel olarak Şirket adına konuşması gerektiğine inanır. Yönetim kurulu üyelerinin, kurumsal yatırımcı, analiz uzmanı, basın veya müşterilerden gelen tüm soruları İcra Kurulu Başkanı'na ya da onun yerine görevlendirilen yetkiliye yönlendirmesi beklenir.

1.18 İcra Kurulu Başkanının Seçilmesi.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı'nın seçilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim ve Atama Komitesi, Şirketin İcra Kurulu Başkanlığı'nda görev alabilecek olası adayların belirlenmesi ve bu adayların Yönetim Kurulu'na önerilmesinden sorumludur ve bu adayları belirlerken deneyim, Şirketin iş ortamına vakıf olma, liderlik vasıfları, bilgi, beceri, uzmanlık, dürüstlük ve iş dünyasındaki itibar gibi konularla sınırlı olmamak kaydıyla adayı değerlendirir.
 

1.19 İcra Kurulu Başkanının Yıllık Değerlendirmesi.

(v) Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi yazılı olarak yıllık İcra Kurulu Başkanı Performans değerlendirmesini hazırlar ve bu değerlendirme öncelikle bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte incelenir. Bu incelemenin ardından, Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı (atanmışsa) (yahut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı aynı zamanda Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi Başkanı olduğu durumda Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi tarafından atanan bir bağımsız yönetim kurulu üyesi) ile birlikte söz konusu değerlendirmeyi İcra Kurulu Başkanı ile görüşür.
 

1.20 Yönetimin Halefiyeti. 

Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimin devrinin en önemli sorumlulukları arasında olduğuna inanır. Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimin devrine ilişkin olarak İcra Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı (ya da ilgili pozisyonun görev ve sorumluluklarını ifa eden başka bir kimse) ile birlikte İcra Kurulu Başkanlığı ve diğer üst düzey yönetim pozisyonlarına ilişkin olası geçici ve daimi adayların incelenmesi dahil olmak üzere yıllık bir incelemede bulunur. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, üst düzey yetkililerinin tümünün veya bir kısmının beklenmedik bir şekilde görev ve sorumluluklarını ifa edememesi halinde, Şirketin belirli görevlilerine geçici yetki devri sağlanmasını öngören kısa vadeli bir yetki devri planını onaylar ve sürdürür. Gerekli olması durumunda, söz konusu kısa vadeli yetki devri planı onaylandıktan sonra, Yönetim Kurulu durumu değerlendirme ve gerektiğinde harekete geçme imkanını bulana kadar uygulanır ve yürürlükte kalır.
 

2. Yönetim Kurulu Toplantıları

2.1 Toplantı Sıklığı ve Katılım. 

Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir olmak kaydıyla toplantılar düzenler. Gerekli görüldüğünde zaman zaman olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir. Yönetim Kurulu ayrıca, oybirliğiyle oluşturulan yazılı onaylarla zaman zaman harekete geçebilir. Her üyenin, Yönetim Kurulu ve üyesi olduğu tüm komitelerin toplantılarına mümkün olan her fırsatta katılma sorumluluğu olduğu anlaşılır. Toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerinin (zaman zaman yaşanabileceği anlayışla karşılanır) Yönetim Kurulu Başkanı'nı ya da ilgili komite başkanını önceden bilgilendirmesi beklenir. Yönetim kurulu üyeleri, üyesi olmadığı bir komitenin toplantısına söz konusu komitenin başkanının davetiyle katılabilir.

2.2 Gündem. 

Yönetim Kurulu Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı ve Şirket Sekreteri ile görüştükten sonra Yönetim Kurulu toplantısının gündemini belirler ve söz konusu gündemi toplantıdan önce Yönetim Kurulu'na iletir. Yönetim Kurulu üyeleri, gündeme ilave maddelerin dahil edilmesini isteyebilir.

2.3 Toplantı Materyallerinin Önceden Dağıtımı.

Genel bir kural olarak, gündem maddelerine ilişkin Yönetim Kurulu materyalleri, Yönetim Kurulu üyelerinin önemli konuları gözden geçirebilmeleri ve bu konular üzerine görüşlerini ifade edebilmeleri, gerektiğinde ek bilgiler talep edebilmeleri ve toplantıda yapılacak tartışmaya genel olarak hazırlanabilmelerine imkan sağlamak adına toplantıdan yeterli süre önce Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine iletilir. Hassas içerikli materyaller, Yönetim Kurulu toplantısında dağıtılmak üzere saklı tutulabilir.

2.4 Yönetim Kurulu Sunumları ve Çalışanlara Erişim.

Yönetim üyeleri, belirli faaliyet alanları hakkında sunumlar yapmak ve tartışmalara katılmak amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına ya da bir kısmına düzenli olarak katılır. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantılara katılacak misafir katılımcıları belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, hiçbir sınırlama olmaksızın yönetimin diğer üyelerine ve çalışanlara her zaman erişebilir.

2.5 İcra Oturumları.

Karar yetkisi olmayan yönetim kurulu üyeleri, karar yetkisi olan yönetim kurulu üyeleri yahut diğer mevcut ya da eski yönetim üyelerinin bulunmadığı bir gizli celsede karar yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerinin belirlediği konuları tartışmak üzere düzenli olarak toplantı düzenler. Her yıl en az bir defa, yalnızca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin (New York Menkul Kıymetler Borsası'nın ilgili listeleme standartlarında ortaya konan tanımlar uyarınca belirlenen) katılımıyla gizli celsede bir toplantı düzenlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı bu tür yönetim oturumları için üyeleri toplayacak ve toplantılara ve başkanlık edecektir.

2.6 Bağımsız Danışmanlara Erişim.

Yönetim Kurulu ve Kurul'un her üyesi, amaç veya sorumluluklarına ilişkin hususlarda soruşturmalar yürütme ve masrafları Şirket tarafından karşılanmak kaydıyla bağımsız hukuk, muhasebe, yatırım bankacılığı ya da diğer alanlarda bağımsız profesyonel danışmanlar tutma yetkisine sahiptir.

3. Yönetim Kurulu Komiteleri

3.1 Sayı ve Yapısı.

Yönetim Kurulu'na bağlı üç daimi komite bulunur: Denetim, Ücret ve Beşeri Sermaye Komitesi, Yönetim ve Atama Komitesi. Yönetim ve Atama Komitesi, her yıl Yönetim Kurulu'nun komite yapısını incelemeye tabi tutar ve Yönetim Kurulu'na faydalı ve makul bulduğu değişiklikleri önerir.

3.2 Komite Üyelerinin Ataması.

Yönetim ve Atama Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı'na (veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı aynı zamanda Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı olduğu durumda Yönetim ve Atama Komitesi tarafından atanan bir bağımsız yönetim kurulu üyesine) danıştıktan sonra, Yönetim Kurulu'na tüm komitelerin üye ve başkanlarını önerir. Yönetim Kurulu'nun, özel bilgi veya deneyim sahibi olmanın yönetim kurulu üyelerinin komitede uzun süre hizmet etmesine yardımcı olabileceğine olan inancı gereği, komite atamalarının dönüşümlü yapılmasını zorunlu kılan sabit bir politikası bulunmamaktadır.

3.3 Komite Toplantılarının Sıklığı ve Komite Gündemi.

Yönetim Kurulu Başkanı, düzenli komite toplantıları için tüm komite başkanlarına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı'na ve Şirket Sekreteri'ne danıştıktan sonra, söz konusu toplantıların sıklığını ve süresini belirler ve gündemini hazırlar. Aksi takdirde, her komite sorumluluklarının ifası için gerekli gördüğü sıklıkta toplantı düzenler. Komitelerin gündemi ve toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'nun tamamıyla paylaşılır.

İşbu ilkeler Yönetim Kurulu tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmıştır.

COMM-GSNPS-WEB-493752_Rev-2