Etik Kuralları

Giriş

Bu Etik Kuralları; görevi suistimali önlemek, dürüst ve etik davranışları teşvik etmek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan başvuru ve taleplerde yahut Şirket'in bulunduğu diğer kamuya açık iletişimlerde mali bilgilerin uygun şekilde açıklanması ve Şirket'in baş icra kurulu yetkilisi, başkanı, baş finans icra yetkilisi, baş muhasebe yetkilisi ve denetçisi tarafından geçerli yasa, kural ve mevzuata uygunluk sağlanması için Stryker Corporation Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir. Bu Etik Kuralları, Şirket'in tüm çalışanları ve yöneticileri için geçerli olan Stryker Davranış Kuralları'nı tamamlayıcı niteliktedir.

Geçerlilik

Bu Etik Kuralları, baş icra yetkilisi, başkan, baş finans icra yetkilisi, baş muhasebe yetkilisi ve denetçi ("Üst Düzey Yetkililer") için geçerlidir. Bu Etik Kurallarında Şirket'e yapılan atıflar Şirket'in iştiraklerini ve bölümlerini kapsamaktadır.

İlkeler ve Uygulamalar.

Üst Düzey Yetkililer, görevlerini aşağıdaki ilke ve uygulamalara uygun şekilde ifa etmelidir:

(1) Şirket'in diğer çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve Şirket'in bağımsız denetçileri dâhil olmak üzere diğer üçüncü taraflarla yürütülen tüm iş ilişkilerinde Şirket adına yüksek standartlarda dürüst ve etik davranışlar sergilemek;

(2) Şirket'in Davranış Kuralları'nda tanımlandığı şekilde kişisel ve mesleki ilişkilerde bilfiil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarından kaçınmak;

(3) Hâsıl olabilecek tüm çıkar çatışmalarını yahut çıkar çatışmasına yol açması beklenen tüm maddi işlem ya da ilişkileri Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'ne rapor etmek;

(4) Şirket veya müşterileri veya tedarikçileri hakkında kamuya açık olmayan bilgilerin gizliliğini korumak ve bu tür bilgilerin geçerli yasa ve yönetmelikler veya yasa ve mevzuata ilişkin süreçler gerektirmediği sürece yetkisiz ifşasını önlemek adına makul tedbirler almak;

(5) Şirket'in tüm muhasebe kayıtlarını ve bu kayıtlar üzerinden oluşturulan raporları geçerli yasalara uygun ve ilgili işlem veya olayları adil ve doğru yansıtacak şekilde düzenlemek ve bu belgelerin Şirket'in varlıkları, yükümlülükleri, gelir ve giderlerini adil ve doğru şekilde yansıttığının ve hatalı ya da kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içermediğinin güvencesini vermek. Bu bağlamda Şirket'in iç denetim sistemine her zaman uyulması gerekir;

(6) Şirket'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuru ve taleplerde sunduğu rapor ve belgelerin ve Şirket'in bulunduğu diğer kamuya açık iletişimlerin eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir şekilde sunulması için gayret göstermek;

(7) Diğer kişilerin geçerli yasa, kural ve yönetmeliklere uymalarını sağlamak için makul önlemler almak ve uygulamak;

(8) Bu Etik Kurallarına ilişkin herhangi bir Üst Düzey Yetkili tarafından yapılan şüpheli ihlalleri derhal Denetim Komitesi'ne raporlamak (anonim olarak da yapılabilir).

Feragat

Bu Kuralların herhangi bir hükmünden feragat talebi yazılı olup Denetim Komitesine iletilmelidir. Bu Kurallardan feragat kararı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kurallarına ve o tarihte yürürlükte bulunan ilgili sair koşullara uygun olarak derhal açıklanacaktır.

Uygunluk ve Hesap Verebilirlik

Denetim Komitesi, bu Kurallara uygunluğu düzenli olarak değerlendirecek, esaslı ihlalleri Yönetim Kuruluna raporlayacak ve bu Kuralların herhangi bir Üst Düzey Yetkili tarafından ihlali durumunda hesap verebilirlik sağlamak üzere gerçekleştirilmesi gereken eylemi Kurula önerecektir.

Stryker Etik Kurallarına Kişisel Bağlılık

Aralık 2003 tarihli Stryker Etik Kurallarını aldığımı, okuduğumu ve Etik Kurallarına uyma yükümlülüklerimi anladığımı kabul ediyorum.

Etik Kuralları koşullarına uymamam hâlinde iş akdinin feshi dâhil olmak üzere disiplin yaptırımlarına başvurulacağını ve Etik Kurallarını ihlalin şahsım ve/veya Stryker adına hukuki veya cezai yaptırımlarla sonuçlanabilecek bir yasa ihlali oluşturabileceğini anlıyorum. Ayrıca Etik Kurallarına uymayı kabul etmemin bir iş akdi yerine geçmediğini de kabul ediyorum.