Privacyverklaring

Inleiding
Stryker erkent dat de persoonlijke informatie die het ontvangt vertrouwelijk is. Stryker probeert dat vertrouwen na te komen door zich te houden aan de algemene beginselen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen tijdens het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring ("verklaring") is van toepassing op de persoonsgegevens van consumenten die worden verzameld of gebruikt door Stryker, zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (gezamenlijk "Stryker", "wij", "onze", "ons"). Deze verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Stryker verzamelt wanneer consumenten met ons communiceren, zoals wanneer zij onze websites bezoeken, onze producten of diensten gebruiken of aanschaffen, contact opnemen met de klantenservice en wanneer zij met ons communiceren als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner (gezamenlijk de "diensten"). 

Dit omvat, zonder beperking, alle online en offline verzamelde soorten persoonsgegevens. Sommige verzamelingen door Stryker bevatten echter soorten gegevens met speciale voorwaarden (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) waarvoor een andere privacyverklaring nodig is. In dat geval zal Stryker duidelijk aangegeven dat de betreffende privacyverklaring verschilt van deze verklaring.

Voor degenen die in Californië wonen, zie onze privacyverklaring voor inwoners van Californië voor aanvullende informatie over onze praktijken.

Verzamelen van gegevens 
Stryker kan u voor allerlei doeleinden om uw persoonsgegevens vragen, waaronder maar niet beperkt tot het volgende:

 • Kopen van producten en diensten van Stryker;
 • Activeren of registreren van bepaalde producten en diensten of verbeteren van functionaliteit;
 • Ontvangen van informatie over producten en diensten van Stryker;
 • Deelnemen aan online gemeenschappen van Stryker, inclusief onze sociale media-kanalen/-pagina's; 
 • Opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van Stryker; 
 • Ons helpen producten en diensten te ontwikkelen en campagnes te voeren die rondom u zijn ontworpen, de klantenservice te optimaliseren en onze websites continu te verbeteren; 
 • Ons helpen producten en diensten te verbeteren en Stryker de mogelijkheid te bieden op de hoogte te houden van, of u te betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten; 
 • Oplossen van problemen met consumenten en/of producten en diensten; 
 • Bezoekers van Stryker-faciliteiten of door Stryker georganiseerde evenementen en conferenties registreren; 
 • Contract- of aanbestedingsbeheer; en 
 • Het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons gedeeld hebt en op de informatie die wij via cookies of soortgelijke technieken verzameld hebben met betrekking tot uw gebruik van de websites/social media/blogs van Stryker. 

Met fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen beschermt Stryker uw persoonlijke informatie en het bedrijf staat alleen wettelijk toegestane bekendmaking toe voor de levering van producten of diensten. Wij kunnen ook product- en servicegegevens verzamelen en deze statistieken in geaggregeerde vorm aan anderen verstrekken als die gegevens zijn geanonimiseerd.  

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Contactinformatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, naam van de organisatie en/of functie;
 • Unieke identificatiegegevens en informatie over voorkeuren, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, marketingvoorkeuren, internetprotocol (IP) adres, browsertype, besturingssysteem, computer of mobiel apparaat, of surf- en klikgedrag voor online interacties;
 • Resume of cv, inclusief arbeidsverleden, beroepskwalificaties, publicaties, onderscheidingen, referenties, gevolgde opleidingen en handtekening;
 • Voedingsbeperkingen, paspoortinformatie voor reisboekingen of identificatiedoeleinden, burgerservicenummer (indien wettelijk vereist), bankrekeninggegevens, (nood)contactpersonen, familiegegevens (indien van toepassing en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving);
 • Kredietwaardigheid, btw-nummer, product, geschiedenis aankoopgegevens, aanvraag documentatie;
 • Foto's, video- en audio-opnamen waarvoor u toestemming hebt gegeven;
 • Gevoelige persoonlijke informatie, zoals gezondheidsinformatie of verslagen van een individuele eindklant (bv. betreffende productclaims en onderzoeken, pre- en postoperatieve resultaten van patiënten voor onderzoeks- en statistische doeleinden of strafbladen voor due diligence-procedures in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

Stryker bewaart en gebruikt de persoonlijke informatie die verzameld is voor bovengenoemde processen en verwerkingsdoeleinden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. 

Wettelijke grondslagen
De wettelijke basis die Stryker gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, is afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de wettelijke eisen van de jurisdictie. Waar het de persoonsgegevens van ingezetenen van de EU betreft, gebruiken we in het algemeen het volgende beginsel:

 • Toestemming om de persoonlijke informatie te gebruiken, bv. wanneer het gaat om (digitale) direct-marketingactiviteiten en wanneer wij een foto, video- of geluidsopname met identificeerbare personen willen gebruiken voor externe publicatie; 
 • Totstandkoming of uitvoering van een contract, bijvoorbeeld wanneer wij een contract sluiten met een partij en wij contactgegevens en handtekeningen verzamelen, evenals mogelijke bankrekeninggegevens die gekoppeld kunnen zijn aan een vertegenwoordiger van een bedrijf waarmee wij zaken doen; 
 • Naleving van een wettelijke verplichting, bv. wanneer wij consumentengegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan (plaatselijke of bedrijfstakspecifieke) wetten, zoals de Physician Payments Sunshine Act of om te voldoen aan de verordening inzake medische hulpmiddelen; 
 • Rechtmatig belang van Stryker, bv. wanneer Stryker contactgegevens en voorkeuren verzamelt, gegevens voor logies en reizen voor deelnemers aan door Stryker georganiseerde evenementen en trainingen of door derden gehoste evenementen en trainingen in samenwerking met Stryker; 
 • Algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag in strikt beperkte gevallen, bv. wanneer wij met de politie of andere overheidsinstanties zouden moeten samenwerken in geval van onwettig gedrag; 
 • Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, bv. voor rechtszaken; 
 • Voor wetenschappelijke of onderzoeksdoeleinden, bv. voor klinisch wetenschappelijk onderzoek, met voldoende waarborgen om de vertrouwelijkheid te waarborgen; 
 • Voor preventieve en arbeidsgeneeskundige, medische diagnose volgens contract met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; 
 • Voor het algemeen belang bij de volksgezondheid om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en producten te waarborgen; en
 • Wanneer het individu ervoor kiest om zijn of haar persoonsgegevens op eigen initiatief openbaar te maken. 

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens die we redelijkerwijs nodig hebben, niet te verstrekken, kan dit Stryker belemmeren om de gegevens of diensten te leveren waar u om hebt gevraagd.

Grensoverschrijdende doorgiften
Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven buiten het land waar de eigenaar van die persoonsgegevens woont, zoals aan Stryker gelieerde ondernemingen of zakenpartners in andere landen, inclusief in de Verenigde Staten, kunnen andere regels van toepassing zijn op hoe uw gegevens worden gebruikt en beschermd in die landen. Stryker heeft passende voorzorgsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen om ervoor te zorgen dat gegevens ongeacht het land adequaat worden beschermd. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van derden die toegang hebben gekregen tot uw gegevens, zodat zij normen moeten vaststellen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming waarborgen als dat van Stryker en gestandaardiseerde bedrijfswaarborgen en contractuele maatregelen (gebaseerd op EU-modelclausules) voor interne gegevensoverdracht aan Stryker-filialen in derde landen die worden geacht een onvoldoende niveau van gegevensbescherming te bieden.

Privacyverklaring voor kinderen
Stryker zal zonder de voorafgaande, verifieerbare toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van een kind dat jonger is dan 16 jaar, geen persoonsgegevens van het kind in kwestie verzamelen. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de door het kind verstrekte gegevens in te zien en/of te eisen dat die gegevens worden verwijderd. 

Bewaartermijn van gegevens
Stryker bewaart uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of niet langer zoals vereist voor legitieme zakelijke doeleinden. 

Vrijgeven van informatie
Stryker kan persoonsgegevens die wij hebben verzameld, delen met bedrijven of agents die technologisch onderhoud uitvoeren of namens ons werken om te helpen voorzien in zakelijke behoeften, waaronder het leveren van klantenservices en het verspreiden van marketingcommunicatie. Stryker kan ook persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen en aan ons gelieerde ondernemingen.

Andere serviceproviders die kunnen worden gebruikt om namens ons bepaalde functies uit te voeren en aan wie persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt om hun beoogde functie uit te voeren, zijn onder meer callcenters, het verzenden of verwerken van post of elektronische post of het analyseren of hosten van informatie op cloudgebaseerde servers. 

Stryker deelt uw persoonsgegevens niet met niet-gelieerde derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden.

Beveiliging
De beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Daarom heeft Stryker fysieke, technische en administratieve controles ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Stryker evalueert deze waarborgen voortdurend om het risico van nieuwe beveiligingsbedreigingen te minimaliseren zodra zij bekend worden.

Rechten
U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die we over u hebben. Als u denkt dat persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het onderstaande adres. We zullen persoonsgegevens die onjuist blijken te zijn, onmiddellijk corrigeren.

U kunt naar eigen goeddunken bezwaar maken tegen het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens en zo nodig uw persoonsgegevens laten verwijderen. Als u voor eigen gebruik of voor overdracht aan derden een kopie wilt hebben van de informatie die over u wordt bewaard, of als u enig ander recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via globalprivacy@stryker.com.

Aanpassingen in de privacyverklaring

Deze verklaring kan op elk moment worden gewijzigd. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of anderszins worden verwerkt, zal deze verklaring worden bijgewerkt en zal dit waar en wanneer nodig bekend worden gemaakt. Alle wezenlijke wijzigingen in deze verklaring gaan in op het moment dat wij de kennisgeving van de update publiceren. Waar wettelijk verplicht kan Stryker u voorafgaand om uw toestemming vragen voor belangrijke wijzigingen die wij in deze Privacyverklaring aanbrengen.

Contact

Als u vragen, zorgen of opmerkingen over deze verklaring hebt, kunt u contact met ons opnemen. Stryker zal u binnen het redelijke zo snel mogelijk antwoorden.


Stuur een brief naar:
Stryker Corporation
T.a.v.: Directeur gegevensprivacy
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Stuur uw e-mail naar:
globalprivacy@stryker.com

EU-functionaris voor gegevensbescherming: europe.privacy@stryker.com

Als we niet binnen een redelijke termijn schriftelijk reageren op u of als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw eigen land.