Privacyverklaring

Inleiding
Stryker onderschrijft dat de persoonsgegevens die Stryker ontvangt, vertrouwelijk zullen worden behandeld. Stryker probeert dat vertrouwen niet te beschamen door zich te houden aan de algemene principes met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen tijdens het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring ("verklaring") is van toepassing op de persoonsgegevens van consumenten die worden verzameld of gebruikt door Stryker, zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (gezamenlijk "Stryker", "wij", "onze", "ons"). Deze verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Stryker verzamelt wanneer consumenten met ons communiceren, zoals wanneer zij onze websites bezoeken, onze producten of diensten gebruiken of aanschaffen, contact opnemen met de klantenservice en wanneer zij met ons communiceren als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner (gezamenlijk de "diensten"). 

Dit omvat, zonder beperking, alle online en offline verzamelde soorten persoonsgegevens. Sommige verzamelingen door Stryker bevatten echter soorten gegevens met speciale voorwaarden (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) waarvoor een andere privacyverklaring nodig is. In dat geval zal Stryker duidelijk aangegeven dat de betreffende privacyverklaring verschilt van deze verklaring.

Voor degenen die in Californië wonen, zie onze privacyverklaring voor inwoners van Californië voor aanvullende informatie over onze praktijken.

Verzamelen van gegevens 
Stryker kan u voor allerlei doeleinden om uw persoonsgegevens vragen, waaronder maar niet beperkt tot het volgende:

 • Kopen van producten en diensten van Stryker;
 • Activeren of registreren van bepaalde producten en diensten of verbeteren van functionaliteit;
 • Ontvangen van informatie over producten en diensten van Stryker;
 • Deelnemen aan online gemeenschappen van Stryker, inclusief onze sociale media-kanalen/-pagina's; 
 • Opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van Stryker; 
 • Ons helpen producten en diensten te ontwikkelen en campagnes te voeren die rondom u zijn ontworpen, de klantenservice te optimaliseren en onze websites continu te verbeteren; 
 • Ons helpen producten en diensten te verbeteren en Stryker de mogelijkheid te bieden op de hoogte te houden van, of u te betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten; 
 • Oplossen van problemen met consumenten en/of producten en diensten; 
 • Bezoekers van Stryker-faciliteiten of door Stryker georganiseerde evenementen en conferenties registreren; 
 • Contract- of aanbestedingsbeheer; en 
 • Ontvangen van gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, op basis van de gegevens die u met ons hebt gedeeld, en op basis van de gegevens die wij hebben verzameld via cookies of vergelijkbare technieken met betrekking tot uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van Stryker. 

Stryker handhaaft fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en staat alleen openbaarmaking toe wanneer wettelijk is toegestaan voor het leveren van producten of diensten. Wij kunnen ook product- en servicegegevens verzamelen en deze statistieken in geaggregeerde vorm aan anderen verstrekken als die gegevens zijn geanonimiseerd.  

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, faxnummer, naam van de organisatie en/of functie;
 • Unieke identificatiegegevens en voorkeursinformatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, marketingvoorkeuren, IP-adres (internetprotocol), type browser, besturingssysteem, computer of mobiel apparaat of navigatie- en clickstream-gedrag voor online interacties;
 • Curriculum vitae of cv, inclusief werkgeschiedenis, beroepskwalificaties, publicaties, prijzen, referenties, gevolgde cursussen en handtekening;
 • Voedselbeperkingen, paspoortgegevens voor het boeken van reizen of identificatiedoeleinden, burgerservicenummer (indien wettelijk vereist), bankrekeninggegevens, contactpersonen in geval van nood, familiegegevens (indien van toepassing en in overeenstemming met de lokale wetgeving);
 • Kredietwaardigheid, btw-nummer, product, geschiedenis aankoopgegevens, aanvraag documentatie;
 • Foto's, video- en audio-opnamen waarvoor u toestemming hebt gegeven;
 • Gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of -rapporten van een individuele eindklant (bijv. met betrekking tot productclaims en onderzoeken, pre- en postoperatieve resultaten van patiënten voor onderzoeks- en statistische doeleinden of strafregisters voor due diligence-procedures in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving).

Stryker bewaart en gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld voor de bovengenoemde processen en verwerkingsdoeleinden in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. 

Wettelijke grondslagen
De wettelijke basis die Stryker gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, is afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de wettelijke eisen van de jurisdictie. Waar het de persoonsgegevens van ingezetenen van de EU betreft, gebruiken we in het algemeen het volgende beginsel:

 • Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld waar het (digitale) direct-marketingactiviteiten betreft en wanneer we een foto-, video- of audio-opname met identificeerbare individuen willen gebruiken voor externe publicaties; 
 • Totstandkoming of uitvoering van een contract, bijvoorbeeld wanneer we een contract aangaan met een partij en we contactgegevens en handtekeningen verzamelen, evenals mogelijke bankrekeninggegevens die kunnen worden gekoppeld aan een vertegenwoordiger van een bedrijf waarmee we zaken doen; 
 • Naleving van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer we consumentgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan (lokale of industriële) wetten, zoals de Physician Payments Sunshine Act, of om te voldoen aan de Medical Device Regulation; 
 • Gerechtvaardigd belang van Stryker, bijvoorbeeld waar Stryker contactgegevens en voorkeuren, gegevens voor accommodatie en reizen voor bezoekers van door Stryker georganiseerde evenementen en trainingen of door derden gehoste evenementen en trainingen in samenwerking met Stryker verzamelt; 
 • Algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag in strikt beperkte gevallen, bijvoorbeeld wanneer we zouden moeten samenwerken met de politie of andere overheidsinstanties in geval van illegale activiteiten; 
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, bijvoorbeeld voor rechtszaken; 
 • Voor wetenschappelijke of onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld voor klinische onderzoeksstudies met voldoende waarborgen om de vertrouwelijkheid te waarborgen; 
 • Voor preventieve en arbeidsgeneeskundige, medische diagnose volgens contract met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; 
 • Voor het algemeen belang bij de volksgezondheid om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en producten te waarborgen; en
 • Wanneer het individu ervoor kiest om zijn of haar persoonsgegevens op eigen initiatief openbaar te maken. 

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens die we redelijkerwijs nodig hebben, niet te verstrekken, kan dit Stryker belemmeren om de gegevens of diensten te leveren waar u om hebt gevraagd.

Grensoverschrijdende doorgiften
Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven buiten het land waar de eigenaar van die persoonsgegevens woont, zoals aan Stryker gelieerde ondernemingen of zakenpartners in andere landen, inclusief in de Verenigde Staten, kunnen andere regels van toepassing zijn op hoe uw gegevens worden gebruikt en beschermd in die landen. Stryker heeft passende voorzorgsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen om ervoor te zorgen dat gegevens ongeacht het land adequaat worden beschermd. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van een derde partij die toegang heeft tot uw gegevens, om hen te verplichten zich aan regels te houden die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming garanderen als aangenomen door Stryker en gestandaardiseerde zakelijke waarborgen en contractuele maatregelen (gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie) voor interne doorgifte van gegevens naar aan Stryker gelieerde ondernemingen in derde landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

Privacyverklaring voor kinderen
Stryker zal zonder de voorafgaande, verifieerbare toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van een kind dat jonger is dan 16 jaar, geen persoonsgegevens van het kind in kwestie verzamelen. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de door het kind verstrekte gegevens in te zien en/of te eisen dat die gegevens worden verwijderd. 

Bewaartermijn van gegevens
Stryker bewaart uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of niet langer zoals vereist voor legitieme zakelijke doeleinden. 

Vrijgeven van informatie
Stryker kan persoonsgegevens die wij hebben verzameld, delen met bedrijven of agents die technologisch onderhoud uitvoeren of namens ons werken om te helpen voorzien in zakelijke behoeften, waaronder het leveren van klantenservices en het verspreiden van marketingcommunicatie. Stryker kan ook persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen en aan ons gelieerde ondernemingen.

Andere serviceproviders die kunnen worden gebruikt om namens ons bepaalde functies uit te voeren en aan wie persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt om hun beoogde functie uit te voeren, zijn onder meer callcenters, het verzenden of verwerken van post of elektronische post of het analyseren of hosten van informatie op cloudgebaseerde servers. 

Stryker deelt uw persoonsgegevens niet met niet-gelieerde derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden.

Beveiliging
De beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Daarom heeft Stryker fysieke, technische en administratieve controles ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Stryker evalueert voortdurend deze veiligheidsmaatregelen om de risico's van nieuwe bedreigingen voor de veiligheid die worden ontdekt, tot een minimum te beperken.

Rechten
U kunt informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, onjuist of onvolledig zijn, neem dan zo snel mogelijk via het onderstaande adres contact met ons op. We zullen persoonsgegevens die onjuist blijken te zijn, onmiddellijk corrigeren.

U kunt naar eigen goeddunken bezwaar maken tegen het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens en zo nodig uw persoonsgegevens laten verwijderen. Als u voor eigen gebruik of voor overdracht aan een derde een kopie wilt hebben van de gegevens die over u worden bewaard, of als u een ander recht wilt uitoefenen, neem dan via globalprivacy@stryker.com contact met ons op.

Updates voor de privacyverklaring

Deze verklaring kan op elk moment worden gewijzigd. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of anderszins worden verwerkt, zal deze verklaring worden bijgewerkt en zal dit waar en wanneer nodig bekend worden gemaakt. Alle wezenlijke wijzigingen in deze verklaring gaan in op het moment dat wij de kennisgeving van de update publiceren. Indien wettelijk vereist, kan Stryker uw voorafgaande toestemming vragen voor alle wezenlijke wijzigingen die wij aanbrengen in deze privacyverklaring.

De verklaring is voor het laatst bijgewerkt op [23-04-2018].

Contact
Als u vragen, zorgen of opmerkingen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op. Stryker zal u binnen het redelijke zo snel mogelijk antwoorden.


Stuur een brief naar:
Stryker Corporation
T.a.v.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Stuur een e-mail naar:
globalprivacy@stryker.com

EU Data Protection Officer: europe.privacy@stryker.com

Als wij niet binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk reageren of als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw thuisland.