Erklæring om persondatabeskyttelse

Introduktion
Stryker erkender, at de personlige oplysninger, de modtager, udgør et tillidsforhold. Stryker søger at opfylde denne tillid ved at overholde de generelle principper om beskyttelse af personoplysninger. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter oplysninger ifm. virksomhedens drift.

Omfang
Denne erklæring om persondatabeskyttelse ("Erklæring") vedrører personoplysninger om forbrugere, som Stryker, vores datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Stryker", "vi", "vores", "os"), indsamler eller bruger. Denne Erklæring vedrører alle persondata, som Stryker indsamler, når forbrugerne interagerer med os, f.eks. når de besøger vores websteder, bruger eller køber vores produkter eller serviceydelser, kontakter kundeservice, og når de interagerer med os som erhvervskunde, leverandør eller samarbejdspartner (samlet benævnt "Serviceydelser"). 

Dette omfatter uden begrænsning al online- og offlineindsamling af alle typer personoplysninger. Nogle former for dataindsamling af Stryker omfatter dog datatyper med særlige krav, f.eks. helbredsoplysninger, som kræver en særskilt meddelelse om persondatabeskyttelse. I så fald tydeliggør Stryker, at denne meddelelse adskiller sig fra denne Erklæring.

Personer, der er bosiddende i Californien, bedes se vores Meddelelse om persondatabeskyttelse for borgere i Californien for at få yderligere oplysninger om vores praksis.

Indsamling af oplysninger 
Stryker kan bede dig om at afgive personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, i følgende tilfælde:

 • Køb af Stryker-produkter eller -serviceydelser
 • Aktivering eller registrering af bestemte produkter og serviceydelser eller funktionalitetsforbedringer
 • Modtagelse af oplysninger om af Stryker-produkter eller -serviceydelser
 • Deltagelse i online Stryker-forummer, herunder vores profiler på de sociale medier 
 • Lagring af foretrukne indstillingerne med henblik på fremtidig interaktion og korrespondance med Stryker 
 • Hjælp til at udvikle produkter og serviceydelser samt oprettelse af kampagner til gavn for brugerne, optimering af kundeservice og løbende forbedring af vores websteder 
 • Hjælp til at forbedre produkter og serviceydelser og samtykke til, at Stryker holder dig opdateret med, eller inddrager dig i afprøvningen af, nye produkter og serviceydelser 
 • Support til forbrugerne og/eller afhjælpning af problemer med produkt og serviceydelser 
 • Registrering af besøgende i Strykers virksomheder eller til Stryker-arrangementer og -konferencer 
 • Administration af kontrakter og licitationsudbud og 
 • Modtagelse af personlige meddelelser, særlige tilbud og annoncer, der er relevante for dig ud fra de oplysninger, du har videregivet til os, og som vi har indsamlet via cookies eller lignende teknologier i forbindelse med din brug af Strykers websteder, sociale medier eller blogs. 

Stryker opretholder fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og fremlægger kun oplysninger, som det er tilladt i henhold til lovgivningen, for at hjælpe med at levere produkter eller serviceydelser. Vi må også indsamle produkt- og serviceoplysninger og give disse statistikker til andre i en samlet form, hvor oplysningerne er blevet afidentificeret.  

Personoplysninger, der indsamles, kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, bopæl, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer, navn på virksomhed og/eller stillingsbetegnelse.
 • Unikke identifikatorer og præferenceoplysninger, såsom brugernavn, adgangskode, markedsføringspræferencer, IP-adresse, browsertype, operativsystem, computer eller mobilenhed eller navigations- og clickstream-adfærd i forbindelse med onlineinteraktion.
 • CV med oplysninger om erhvervserfaring, kompetencer, publikationer, udmærkelser, referencer, efteruddannelse og underskrift.
 • Madrestriktioner, pasinformation i forbindelse med rejseplanlægning eller identifikation, cpr-nummer (hvis påkrævet ved lov), kontooplysninger, kontaktpersoner (også nødkontaktperson), familieoplysninger (hvis relevant og iht. lokal lovgivning).
 • Kreditværdighed, momsnummer, produkt, købshistorik og anmodningsdokumentation.
 • Billeder samt lyd- og videooptagelser, som du har givet samtykke til at dele.
 • Følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger eller rapporter om en bestemt forbruger (f.eks. i forbindelse med en reklamation eller undersøgelse, oplysninger om en patient før og efter et indgreb til forsknings- og statistiske formål eller straffeattest i forbindelse med procedurer for rettidig omhu og i henhold til gældende lovgivning).

Stryker opbevarer og anvender kun personoplysninger, som er indsamlet til ovenstående formål, iht. gældende lovmæssige forpligtelser. 

Retsgrundlag
Strykers retsgrundlag for at indsamle og behandle personoplysninger fra brugere afhænger af formålet med behandlingen og de gældende kompetencekriterier. Hvis de indsamlede personoplysninger vedrører en EU-borger, arbejder vi som regel ud fra følgende retsgrundlag:

 • Samtykke til, at vi må anvende personoplysninger, f.eks. hvor det involverer (digitale) direkte markedsføringsaktiviteter, og hvor vi vil bruge et billede, en video eller en lydoptagelse med identificerbare personer til ekstern publicering. 
 • Udarbejdelse eller opfyldelse af en kontrakt, f.eks. i forbindelse med indgåelse af en kontrakt med en part, hvorfra vi indsamler personoplysninger, underskrift og evt. kontooplysninger m.m., der kan knyttes til en repræsentant for en virksomhed, som vi samarbejder med. 
 • Overholdelse af lovmæssige forpligtelser, dvs. i forbindelse med videregivelse af forbrugeroplysninger for at overholde gældende lokale eller branchespecifikke lovkrav, såsom lovgivning inden for sundhedsvæsnet, eller diverse regulativer om medicinsk udstyr. 
 • Strykers legitime interesse, f.eks. indsamling af kontaktoplysninger og -præferencer, oplysninger om kost og logi til deltagere ved arrangementer, konferencer og kurser organiseret af Stryker eller i samarbejde med en tredjepart. 
 • I offentlighedens interesse eller i forbindelse med påbud fra en myndighed i særlige begrænsede tilfælde, f.eks. samarbejde med politiet eller andre offentlige myndigheder i forbindelse med ulovlig adfærd. 
 • Fastsættelse, udøvelse eller indsigelser i forbindelse med juridiske krav, f.eks. ved retssager. 
 • Videnskabelige eller forskningsrelaterede formål, f.eks. til kliniske undersøgelser med tilstrækkelig persondatabeskyttelse. 
 • Præventive og erhvervsmæssige lægemidler samt medicinske diagnoser i henhold til kontrakter med organisationer i sundhedsvæsnet 
 • Offentlig interesse i folkesundhed med henblik på at sikre en høj kvalitets- og sikkerhedsstandard inden for sundhedspleje og -produkter. Og
 • Personer, der offentliggør egne personoplysninger på eget initiativ. 

Hvis du vælger ikke at afgive de personoplysninger, som vi med rimelighed anmoder om, kan det påvirke Strykers evne til at levere de oplysninger eller serviceydelser, som du har anmodet om.

Overførsel på tværs af grænser
Hvis personoplysninger føres ud af det land, hvor ejeren af personoplysningerne bor, såsom til Stryker-tilknyttede selskaber eller forretningspartnere i andre lande, herunder USA, kan der gælde andre standarder for, hvordan dine data bruges og beskyttes i disse lande. Stryker har passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende retlige krav for at sikre, at data beskyttes tilstrækkeligt, uanset hvilket land, det drejer sig om. Dette omfatter indhentning af skriftlige garantier fra tredjeparter, som har fået adgang til dine personoplysninger, for at kræve, at de indfører standarder, som sikrer det samme databeskyttelsesniveau som i Stryker, samt standardiserede sikkerhedsforanstaltninger og kontraktforhold for virksomheder (baseret på Europa-Kommissionens modelklausuler) i forbindelse med intern dataoverførsel til Strykers tilknyttede virksomheder i tredjelande, der anses for at have et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Persondatabeskyttelse for børn
Stryker indsamler ikke personoplysninger fra nogen, vi ved, der er under 16 år uden forudgående, verificerbar samtykke fra en værge. En sådan værge har på anmodning ret til at se de oplysninger, som barnet har udleveret, og/eller til at kræve, at de slettes. 

Opbevaring af oplysninger
Stryker opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at overholde lovkrav eller i så kort tid som muligt ifm. legitime forretningsmæssige formål. 

Videregivelse af oplysninger
Stryker må dele personoplysninger, vi har indsamlet, med virksomheder eller repræsentanter, der udfører teknisk vedligeholdelse eller arbejder på vores vegne for at hjælpe med at opfylde forretningsmæssige behov, herunder at levere kundeservice og distribuere markedsføringsmeddelelser. Stryker må også dele personoplysninger med sine datterselskaber og tilknyttede selskaber.

Andre serviceudbydere, der muligvis bruges til at udføre visse opgaver for os, og til hvem personoplysninger kan videregives, så de kan udføre deres funktion, omfatter callcentre, afsendelse og behandling af fysisk eller elektronisk post eller analyse og hosting af oplysninger på cloud-baserede servere. 

Stryker deler ikke dine personoplysninger med utilknyttede tredjeparter til deres egne direkte markedsføringsformål.

Datasikkerhed
Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for os. Derfor har Stryker indført fysiske, tekniske og administrative kontroller for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Stryker vurderer løbende disse sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at minimere risici på grund af nye sikkerhedstrusler, efterhånden som de opdages.

Rettigheder
Du kan anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Hvis du mener, at nogle af de personoplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, bedes du kontakte os hurtigst muligt på nedenstående adresse. Herefter retter vi straks eventuelt forkerte personoplysninger om dig.

Du kan altid vælge at gøre indsigelse mod indsamlingen eller brugen af dine personoplysninger, eller få dine oplysninger slettet. Hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af vores oplysninger om dig til eget brug eller til en anden part, eller hvis du ønsker at gøre brug af en anden rettighed, bedes du kontakte os på globalprivacy@stryker.com.

Opdateringer til erklæringen om persondatabeskyttelse

Denne Erklæring om persondatabeskyttelse kan ændres til enhver tid. Hvis der foretages væsentlige ændringer af, hvordan personoplysninger indsamles, anvendes, offentliggøres eller behandles, vil denne Erklæring blive opdateret, og du vil modtage yderligere oplysninger herom. Eventuelle væsentlige ændringer i denne Erklæring er gældende på det tidspunkt, hvor vi lægger meddelelsen om opdateringen ud. Hvis loven kræver det, kan Stryker anmode om dit forudgående samtykke til eventuelle væsentlige ændringer, vi foretager i denne erklæring om persondatabeskyttelse.

Erklæringen blev sidst opdateret den [23-04-2018]

Kontakt
Kontakt os, hvis du har spørgsmål, bekymringer eller kommentarer til denne Erklæring. Stryker svarer i videst muligt omfang på henvendelser så hurtigt som muligt.


Send post til:
Stryker Corporation
Att.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Send e-mail til:
globalprivacy@stryker.com

Databeskyttelsesansvarlig for EU: europe.privacy@stryker.com

Hvis vi ikke svarer inden for en rimelig frist, efter vi har modtaget en skriftlig henvendelse, eller hvis du er utilfreds med det svar, du har modtaget fra os, kan du klage til databeskyttelsesmyndighederne i dit hjemland.