Erklæring om persondatabeskyttelse

Introduktion
Stryker anerkender, at opbevaringen af de personlige oplysninger, som Stryker modtager, er et tillidshverv. Stryker søger at styrke denne tillid ved at overholde de generelle principper vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter oplysninger ifm. virksomhedens drift.

Omfang
Denne erklæring om persondatabeskyttelse ("Erklæring") vedrører personoplysninger om forbrugere, som Stryker, vores datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Stryker", "vi", "vores", "os"), indsamler eller bruger. Denne Erklæring vedrører alle persondata, som Stryker indsamler, når forbrugerne interagerer med os, f.eks. når de besøger vores websteder, bruger eller køber vores produkter eller serviceydelser, kontakter kundeservice, og når de interagerer med os som erhvervskunde, leverandør eller samarbejdspartner (samlet benævnt "Serviceydelser"). 

Dette omfatter uden begrænsning al online- og offlineindsamling af alle typer personoplysninger. Nogle former for dataindsamling af Stryker omfatter dog datatyper med særlige krav, f.eks. helbredsoplysninger, som kræver en særskilt meddelelse om persondatabeskyttelse. I så fald tydeliggør Stryker, at denne meddelelse adskiller sig fra denne Erklæring.

Personer, der er bosiddende i Californien, bedes se vores Meddelelse om persondatabeskyttelse for borgere i Californien for at få yderligere oplysninger om vores praksis.

Indsamling af oplysninger 
Stryker kan bede dig om at afgive personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, i følgende tilfælde:

 • Køb af Stryker-produkter eller -serviceydelser
 • Aktivering eller registrering af bestemte produkter og serviceydelser eller funktionalitetsforbedringer
 • Modtagelse af oplysninger om af Stryker-produkter eller -serviceydelser
 • Deltagelse i online Stryker-forummer, herunder vores profiler på de sociale medier 
 • Lagring af foretrukne indstillingerne med henblik på fremtidig interaktion og korrespondance med Stryker 
 • Hjælp til at udvikle produkter og serviceydelser samt oprettelse af kampagner til gavn for brugerne, optimering af kundeservice og løbende forbedring af vores websteder 
 • Hjælp til at forbedre produkter og serviceydelser og samtykke til, at Stryker holder dig opdateret med, eller inddrager dig i afprøvningen af, nye produkter og serviceydelser 
 • Support til forbrugerne og/eller afhjælpning af problemer med produkt og serviceydelser 
 • Registrering af besøgende i Strykers virksomheder eller til Stryker-arrangementer og -konferencer 
 • Administration af kontrakter og licitationsudbud og 
 • Modtagelse af personlige meddelelser, særlige tilbud og annoncer, der er relevante for dine personlige interesser, på baggrund af de oplysninger, du har delt med os, og på de oplysninger, vi har indsamlet gennem cookies eller lignende teknikker vedrørende din brug af Strykers websteder/sociale medier/blogs. 

Stryker opretholder fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger og tillader kun videregivelse som tilladt ved lov for at hjælpe med at levere produkter eller tjenester. Vi må også indsamle produkt- og serviceoplysninger og give disse statistikker til andre i en samlet form, hvor oplysningerne er blevet afidentificeret.  

Personoplysninger, der indsamles, kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, faxnummer, organisationsnavn og/eller stillingsbetegnelse.
 • Unikke identifikatorer og præferenceoplysninger såsom brugernavn, adgangskode, markedsføringspræferencer, IP-adresse, browsertype, operativsystem, computer eller mobilenhed, eller navigations- og clickstream-adfærd i forbindelse med onlinehandlinger.
 • Resumé eller CV, herunder arbejdshistorik, faglige kvalifikationer, publikationer, priser, referencer, fuldførte uddannelser og underskrift.
 • Fødevarerestriktioner, pasoplysninger til rejsereservationer eller identifikationsformål, personnummer (hvor krævet ved lov), bankkontooplysninger, (nød)kontaktpersoner, familieoplysninger (hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning).
 • Kreditværdighed, momsnummer, produkt, købshistorik og anmodningsdokumentation.
 • Billeder samt lyd- og videooptagelser, som du har givet samtykke til at dele.
 • Følsomme personlige oplysninger, såsom helbredsoplysninger eller rapporter fra en individuel slutkunde (f.eks. vedrørende produktanprisninger og undersøgelser, patientpræ- og postoperative resultater til forskningsmæssige og statistiske formål eller strafferegistre for procedurer for rettidig omhu i overensstemmelse med gældende lov).

Stryker beholder og anvender de indsamlede personlige oplysninger til ovennævnte processer og behandlingsformål i overensstemmelse med juridiske forpligtelser. 

Retsgrundlag
Strykers retsgrundlag for at indsamle og behandle personoplysninger fra brugere afhænger af formålet med behandlingen og de gældende kompetencekriterier. Hvis de indsamlede personoplysninger vedrører en EU-borger, arbejder vi som regel ud fra følgende retsgrundlag:

 • Samtykke til brug af de personlige oplysninger, f.eks. hvor dette involverer (digitale) direkte markedsføringsaktiviteter, og hvor vi gerne vil bruge et foto, en video eller lydoptagelse med identificerbare personer til ekstern publicering. 
 • Etablering eller opfyldelse af en kontrakt, f.eks. hvor vi indgår en kontrakt med en part, og vi indsamler kontaktoplysninger og underskrifter samt potentielle bankkontooplysninger, der kan være knyttet til en repræsentant for en virksomhed, vi handler med. 
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser, f.eks. hvor vi er nødt til at afsløre forbrugeroplysninger for at overholde (lokale eller for branchen) love, f.eks. Physician Payments Sunshine Act eller overholde direktivet om medicinsk udstyr. 
 • Strykers legitime interesse, f.eks. hvor Stryker indsamler kontaktoplysninger og præferencer, detaljer om overnatning og rejser for deltagere til Stryker-begivenheder og -træninger eller begivenheder og træninger arrangeret af tredjepart i samarbejde med Stryker. 
 • Offentlig interesse eller til udøvelse af offentlig myndighed i strengt begrænsede tilfælde, f.eks. hvor vi ville være forpligtet til at samarbejde med politiet eller andre statslige organer i tilfælde af ulovlig adfærd. 
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, f.eks. i forbindelse med retssager. 
 • Til videnskabelige eller forskningsmæssige formål, f.eks. til kliniske forskningsundersøgelser med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter fortroligheden. 
 • Præventive og erhvervsmæssige lægemidler samt medicinske diagnoser i henhold til kontrakter med organisationer i sundhedsvæsnet 
 • Offentlig interesse i folkesundhed med henblik på at sikre en høj kvalitets- og sikkerhedsstandard inden for sundhedspleje og -produkter. Og
 • Personer, der offentliggør egne personoplysninger på eget initiativ. 

Hvis du vælger ikke at afgive de personoplysninger, som vi med rimelighed anmoder om, kan det påvirke Strykers evne til at levere de oplysninger eller serviceydelser, som du har anmodet om.

Overførsel på tværs af grænser
Hvis personoplysninger føres ud af det land, hvor ejeren af personoplysningerne bor, såsom til Stryker-tilknyttede selskaber eller forretningspartnere i andre lande, herunder USA, kan der gælde andre standarder for, hvordan dine data bruges og beskyttes i disse lande. Stryker har passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende retlige krav for at sikre, at data beskyttes tilstrækkeligt, uanset hvilket land, det drejer sig om. Dette omfatter indhentning af skriftlige forsikringer fra enhver tredjepart, der får adgang til dine data, med henblik på krav om, at de vedtager standarder, som sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau for data som det, der er vedtaget af Stryker og standardiserede sikkerhedsforanstaltninger og kontraktmæssige foranstaltninger (baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser) for interne dataoverførsler til Stryker-associerede selskaber i tredjelande, der anses for a tyde et utilstrækkeligt niveau af databeskyttelse.

Persondatabeskyttelse for børn
Stryker indsamler ikke personoplysninger fra nogen, vi ved, der er under 16 år uden forudgående, verificerbar samtykke fra en værge. En sådan værge har på anmodning ret til at se de oplysninger, som barnet har udleveret, og/eller til at kræve, at de slettes. 

Opbevaring af oplysninger
Stryker opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at overholde lovkrav eller i så kort tid som muligt ifm. legitime forretningsmæssige formål. 

Videregivelse af oplysninger
Stryker må dele personoplysninger, vi har indsamlet, med virksomheder eller repræsentanter, der udfører teknisk vedligeholdelse eller arbejder på vores vegne for at hjælpe med at opfylde forretningsmæssige behov, herunder at levere kundeservice og distribuere markedsføringsmeddelelser. Stryker må også dele personoplysninger med sine datterselskaber og tilknyttede selskaber.

Andre serviceudbydere, der muligvis bruges til at udføre visse opgaver for os, og til hvem personoplysninger kan videregives, så de kan udføre deres funktion, omfatter callcentre, afsendelse og behandling af fysisk eller elektronisk post eller analyse og hosting af oplysninger på cloud-baserede servere. 

Stryker deler ikke dine personoplysninger med utilknyttede tredjeparter til deres egne direkte markedsføringsformål.

Datasikkerhed
Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for os. Derfor har Stryker indført fysiske, tekniske og administrative kontroller for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Stryker evaluerer disse sikkerhedsforanstaltninger løbende for at hjælpe med at minimere risici fra nye sikkerhedstrusler, efterhånden som Stryker bliver opmærksom på dem.

Rettigheder
Du har ret til at anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig. Hvis du mener, at nogen personlige oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, bedes du kontakte os hurtigst muligt på nedenstående adresse. Herefter retter vi straks eventuelt forkerte personoplysninger om dig.

Du kan altid vælge at gøre indsigelse mod indsamlingen eller brugen af dine personoplysninger, eller få dine oplysninger slettet. Hvis du ønsker en kopi af de oplysninger, der opbevares om dig til eget brug eller til overførsel til en anden part, eller hvis du ønsker at udøve en anden ret, bedes du kontakte os på globalprivacy@stryker.com.

Opdateringer af fortrolighedserklæring

Denne Erklæring om persondatabeskyttelse kan ændres til enhver tid. Hvis der foretages væsentlige ændringer af, hvordan personoplysninger indsamles, anvendes, offentliggøres eller behandles, vil denne Erklæring blive opdateret, og du vil modtage yderligere oplysninger herom. Eventuelle væsentlige ændringer i denne Erklæring er gældende på det tidspunkt, hvor vi lægger meddelelsen om opdateringen ud. Hvor påkrævet ved lov, kan Stryker søge dit forudgående samtykke til eventuelle væsentlige ændringer, som vi foretager til denne fortrolighedserklæring.

Kontakt

Du bedes kontakte os, hvis du har eventuelle spørgsmål, klager eller kommentarer til denne erklæring. Stryker svarer i videst muligt omfang på henvendelser så hurtigt som muligt.


Send post til:
Stryker Corporation
Att.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Send e-mail til:
globalprivacy@stryker.com

EU's databeskyttelsesansvarlige: europe.privacy@stryker.com

Hvis vi ikke besvarer din klage inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget den skriftligt, eller hvis du er utilfreds med det svar, som du modtager fra os, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne i dit hjemland.