Politicile Corporației 1
Cod de conduită

Obiectiv

Stryker s-a angajat să își desfășoare activitatea într-un mod etic și legal. Acest Cod de conduită stabilește politici și proceduri al căror rol este de a îndruma angajații, directorii și membrii CA în îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților acestora și de a asigura conformitatea cu angajamentul Companiei în sensul unui comportament etic și legal. 

Domeniu de aplicare

Aceste politici și proceduri se aplică tuturor angajaților și directorilor (numiți în continuare, colectiv, „angajați”), precum și membrilor Consiliului de administrație Stryker și ale filialelor sale naționale și internaționale. Fiecare divizie, filială și unitate operațională și sediul central al companiei au stabilit și vor stabili politici și proceduri suplimentare. 

Politicile de bază

 1. Conformitatea cu legislația: Compania își va desfășura activitatea și afacerile în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile și cu înaltele standarde etice ale companiei. 

 2. Mediul de lucru: Compania va crea și susține un mediu de lucru sigur, în care sunt interzise utilizarea drogurilor, discriminarea și hărțuirea bazate pe rasă, culoare, credințe, religie, sex, vârstă, dizabilități, naționalitate, etnie, cetățenie, calitatea de militar sau fost militar, starea civilă, calitatea de veteran, orientarea sexuală sau orice alt factor nepermis. 

 3. Fabricarea produselor: Compania s-a angajat să fabrice produse sigure și eficiente. În procesul de dezvoltare și fabricație a dispozitivelor medicale și a altor produse, compania a stabilit și respectă standarde care îndeplinesc sau depășesc cerințele reglementărilor promulgate de către Administrația S.U.A. a Alimentelor și Medicamentelor sau ale legilor și reglementărilor din țara în care sunt dezvoltate și fabricate produsele. În procesul de fabricație a produselor sale, compania va respecta toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv cele referitoare la mediul înconjurător și protecția muncii. 

 4. Practicile concurențiale: Compania va concura pentru orice oportunități de afaceri într-un mod energic, onest, etic și legal. Compania va respecta toate legile antitrust și orice alte legi care reglementează concurența și schimburile comerciale din fiecare țară în care își desfășoară activitatea și nu va discuta cu concurența prețurile, costurile, planurile de producție, strategiile de afaceri sau orice alte informații brevetate sau confidențiale. 

 5. Marketingul și vânzările: Compania își va descrie cu exactitate produsele și serviciile și va respecta cerințele legilor și reglementărilor aplicabile privind marketingul și vânzarea produselor și serviciilor sale. 

 6. Înregistrarea și raportarea informațiilor: Recunoscând faptul că exactitatea informațiilor este esențială pentru capacitatea companiei de a își îndeplini obligațiile prevăzute de legi și reglementări, toți angajații și membrii CA vor înregistra și raporta toate informațiile în mod exact și onest. Niciun angajat sau membru al CA nu va semna sau remite și nu va permite altor persoane să semneze sau să remită în numele companiei niciun document și nicio declarație despre care are cunoștința sau are motive să suspecteze că este fals(ă). 

 7. Plățile: Compania, angajații săi și membrii CA nu vor efectua nicio plată necorespunzătoare către funcționari sau responsabili guvernamentali sau non-guvernamentali, angajați, clienți, persoane fizice sau juridice; de asemenea, compania, angajații săi și membrii CA nu vor solicita sau accepta nicio plată necorespunzătoare de la furnizori, clienți sau alte persoane care doresc să desfășoare tranzacții cu compania. 

 8. Relații oneste: Fiecare angajat și membru al CA va avea relații oneste cu clienții, furnizorii, concurenții, auditorii independenți și ceilalți angajați ai companiei, fără a profita în mod incorect de nicio persoană prin manipulare, ascunderea adevărului, abuzul de accesul privilegiat la informații, reprezentarea înșelătoare a unor informații esențiale sau alte metode sau practici incorecte. 

 9. Informațiile confidențiale: Niciun angajat sau membru al CA nu va utiliza în beneficiu personal și nu va dezvălui niciunei terțe părți nicio informație confidențială sau brevetată a companiei pe care a obținut-o ca urmare a calității sale de angajat sau a relației sale cu compania. Informațiile brevetate sau confidențiale includ toate informațiile care nu sunt publice și care ar putea fi utilizate de către concurență sau care ar putea aduce daune companiei și clienților săi în cazul în care sunt dezvăluite. Niciun angajat sau membru al CA nu va cumpăra, vinde sau tranzacționa acțiuni ale companiei pe baza unor informații care nu au fost făcute publice. 

 10. Contribuțiile politice: Compania nu va face nicio donație în beneficiul unor partide politice sau al persoanelor implicate în politică, nici chiar acolo unde aceste contribuții sunt legale, însă încurajează angajații și membrii CA să participe la viața comunității și să își exercite drepturile cetățenești. 
  www.stryker.com CP-001 Rev 5.0 Codul de conduită | 2 

 11. Oportunitățile corporative: Angajații și membrii CA au obligația față de companie de a susține interesele legitime ale acesteia atunci când apar oportunități în acest sens. Le este interzis angajaților și membrilor CA să profite personal de oportunitățile descoperite prin utilizarea bunurilor, informațiilor sau pozițiilor companiei, să utilizeze bunurile, informațiile sau poziția companiei în interes personal sau să concureze cu compania. 

 12. Conflictele de interese: Niciun angajat sau membru al CA nu va desfășura activități și nu va avea interese externe companiei care ar putea afecta loialitatea acestuia față de companie sau îndeplinirea satisfăcătoare a îndatoririlor sale, care ar îngreuna o activitate obiectivă și eficientă a acestuia în cadrul companiei sau care ar putea aduce daune companiei. Angajații și membrii CA trebuie să dezvăluie imediat, în scris, președintelui sau directorului responsabil de divizia, filiala sau unitatea operațională respectivă, sau directorului general al companiei, orice conflict de interese real sau potențial apărut, în vederea rezolvării acestuia. Un conflict de interese apare atunci când interesul personal al unei persoane afectează sau pare a afecta în orice mod interesele companiei, putând apărea, de asemenea, atunci când un angajat, un membru al CA sau un membru al familiei acestuia primește avantaje personale necorespunzătoare ca urmare a poziției sale în cadrul companiei. Conflictele reale sau potențiale de interese pot apărea, de exemplu, atunci când:
  12.1 Orice angajat sau membru al CA deține o poziție externă companiei sau este implicat într-o activitate externă companiei care îi afectează performanțele sau activitatea în cadrul companiei. 
  12.2 Un angajat sau membru al CA, sau orice membru al familiei acestuia, are calitatea de angajat, consultant, proprietar sau titular al unui alt tip de interese (exceptând investițiile cu valoare nominală în acțiunile unei companii tranzacționate la bursă) în cadrul oricărei organizații care reprezintă un concurent al companiei, un furnizor sau distribuitor al companiei sau este implicată, împreună cu compania, într-un parteneriat cu capital mixt. 
  12.3 Un angajat sau membru al CA, sau orice membru al familiei acestuia, devine titular al oricărui tip de interes într-o persoană juridică sau organizație despre care are cunoștință că este luată în calcul de companie în vederea unei fuziuni, a unei achiziții sau a unui parteneriat cu capital mixt. 

 13. Protejarea și utilizarea corespunzătoare a activelor companiei: Furtul, neglijența și risipa afectează în mod direct profitabilitatea companiei. Toți angajații și membrii CA vor adopta măsurile necesare pentru a proteja activele companiei și a asigura utilizarea eficientă a acestora în scopuri legitime de afaceri. 

 

Conformitatea

 1. Președintele sau directorul responsabil de fiecare divizie, filială sau unitate operațională are responsabilitatea de a se asigura că angajații săi înțeleg și respectă acest Cod de conduită și de a crea un mediu de lucru în care conformitatea este impusă și recompensată. 

 2. Orice excepție de la politicile și procedurile descrise în acest Cod de conduită în cazul unui director sau membru al CA poate fi acordată numai de către Consiliul de administrație al companiei sau Comitetul de administrare și nominalizare al CA și va fi dezvăluită cu promptitudine acționarilor. 

 3. Orice încălcare a acestor politici și proceduri va fi raportată imediat președintelui sau directorului responsabil de divizia, filiala sau unitatea operațională respectivă, sau directorului general, directorului financiar, directorului juridic sau directorului de conformitate al companiei. Ca alternativă, încălcările pot fi raportate în modul descris în Politica pentru Numărul de Urgență privind Etica al companiei. Identitatea persoanei sau persoanelor care raportează o încălcare va rămâne confidențială, exceptând cazurile în care divulgarea acesteia către anumite persoane este necesară pentru desfășurarea procedurilor ce se impun. Raportarea poate fi anonimă. Președintele sau directorul responsabil de divizia, filiala sau unitatea operațională respectivă, directorul financiar, directorul juridic și directorul de conformitate vor informa directorul general în privința oricărui astfel de raport primit. 

 4.  Responsabilii, membrii CA, directorii responsabili de fiecare divizie, filială sau unitate operațională și alți angajați cu competențe corespunzătoare vor avea obligația de a confirma periodic, în scris, că înțeleg și respectă aceste politici și că nu au cunoștință despre nicio încălcare a acestor politici sau au raportat corespunzător toate încălcările. 

 5. Compania va investiga cu promptitudine toate acuzațiile de încălcare a acestor politici. Încălcarea unei politici, represaliile împotriva persoanelor care raportează o încălcare și nerespectarea altor prevederi ale acestor politici nu vor fi tolerate și vor avea ca rezultat acțiuni disciplinare, inclusiv închiderea contractului de muncă, acolo unde este cazul. 

 6. Întrebările referitoare la acest Cod de conduită trebuie trimise președintelui sau directorului responsabil de divizia, filiala sau unitatea operațională respectivă, sau directorului general, directorului financiar, directorului juridic sau directorului de conformitate al Stryker.