Aandelengerelateerd beloningsbeleid

Beleid voor toekenning van aandelen

Achtergrond

De raad van bestuur (de "raad") en de Commissie Compensatie en Menselijk Kapitaal van de raad van bestuur (de "commissie") van Stryker Corporation ("Stryker") zijn van mening dat op aandelen gebaseerde beloningen een belangrijk onderdeel vormen van Stryker's algemene beloningsprogramma's. Het is gebruikelijk om jaarlijkse op aandelen gebaseerde beloningen goed te keuren voor medewerkers en niet-werknemersbestuurders van Stryker. In overeenstemming met het handvest van de commissie is elke toekenning van aandelen aan de Chief Executive Officer van Stryker onderworpen aan goedkeuring door de onafhankelijke bestuurders. Naast de jaarlijkse toekenningen heeft de Commissie aan de Chief Executive Officer (op voorwaarde dat de Chief Executive Officer een bestuurder is) de bevoegdheid gedelegeerd (behoudens bepaalde beperkingen) om op andere momenten prijzen toe te kennen in situaties waarin Stryker nieuwe werknemers aannemen of erkennen voor speciale prestaties (hierna "off-cycle" subsidies genoemd), aan nieuwe werknemers als gevolg van de overname van een ander bedrijf (hierna "acquisitiegerelateerde subsidies" genoemd) of in andere bijzondere omstandigheden (hierna "andere prijzen" genoemd). Beloningen voor niet-werknemer bestuurders worden toegekend door de raad van bestuur.

Algemene beleidsverklaring

Het is het beleid van de Raad van Bestuur en de Commissie dat de Vennootschap geen aandelentoekenning met terugwerkende kracht zal doen of de aandelenprijs zal manipuleren. Om dit beleid te ondersteunen, hebben de Raad van Bestuur en de Commissie de hieronder beschreven specifieke praktijken overgenomen. Alle subsidies worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wetten, regels en voorschriften, het handvest van de commissie of de delegatiebevoegdheid, naargelang het geval, en de toepasselijke voorraadplandocumenten.

Subsidiecategorieën

Het bestuur en de commissie zijn van mening dat het, voor zover mogelijk, vooraf vastleggen van vaste toekenningsdata belangrijk is om de integriteit van het toekenningsproces te waarborgen. Dienovereenkomstig zal elke toekenning van op aandelen gebaseerde beloningen worden gedaan op een vooraf bepaalde datum, als volgt:

Jaarlijkse toekenning – De jaarlijkse toekenning van op aandelen gebaseerde beloningen aan werknemers zal worden gedaan door de commissie (elke toekenning aan de Chief Executive Officer vereist goedkeuring door de onafhankelijke bestuurders), en aan niet-werknemers zullen worden gemaakt door de Raad, in elk geval op de datum van de vergadering van de Raad van Bestuur in februari, en die datum zal gelden als de toekenningsdatum van dergelijke toekenningen. De datum van de bestuursvergadering in februari wordt door het bestuur vastgesteld tijdens zijn gewone vergadering in juli van het voorgaande jaar. Elke wijziging in de jaarlijkse toekenningsdatum moet worden aangebracht met voorafgaande goedkeuring van de Raad.

Subsidies buiten de cyclus – De commissie heeft haar bevoegdheid gedelegeerd om subsidies buiten de cyclus te verstrekken aan werknemers (met uitzondering van subsidies aan functionarissen die vallen onder de bepalingen van sectie 16 van de Securities Exchange Act van 1934 of beoogde om gekwalificeerd te zijn op grond van Sectie 162(m) van de Internal Revenue Code) aan de Chief Executive Officer. Subsidies buiten de cyclus worden schriftelijk goedgekeurd door de Chief Executive Officer en worden geacht te zijn toegekend op de eerste werkdag van mei, augustus of november die volgt op de datum waarop de subsidie is goedgekeurd door de Chief Executive Officer, en ook daarna de datum van indiensttreding in het geval van subsidies buiten de cyclus aan nieuwe medewerkers. Door de Chief Executive Officer goedgekeurde subsidies buiten de cyclus zullen worden gerapporteerd aan de Commissie en de Raad van Bestuur in verband met hun volgende gewone vergadering.

Acquisitiegerelateerde subsidies – De commissie heeft haar bevoegdheid gedelegeerd om acquisitiegerelateerde subsidies te verstrekken aan werknemers van een overgenomen bedrijf (met uitzondering van subsidies aan functionarissen die vallen onder de bepalingen van Sectie 16 van de Securities Exchange Act van 1934 of beoogd om gekwalificeerd te zijn op grond van Sectie 162(m) van de Internal Revenue Code) aan de Chief Executive Officer. Acquisitiegerelateerde subsidies worden schriftelijk goedgekeurd door de Chief Executive Officer en worden geacht te zijn toegekend op de werkdag waarop de subsidie wordt goedgekeurd door de Chief Executive Officer, doorgaans op de sluitingsdatum van een overname of, indien later, de datum waarop de ontvanger in dienst treedt bij de Vennootschap. Door de Chief Executive Officer goedgekeurde acquisitiegerelateerde subsidies zullen worden gerapporteerd aan de Commissie en de Raad van Bestuur in verband met hun volgende gewone vergadering.

Andere toekenningen – Met betrekking tot andere toekenningen dan de jaarlijkse toekenning, toekenningen buiten de cyclus of aan acquisitiegerelateerde toekenningen, de datum waarop de raad van bestuur of het comité of, indien machtiging is verleend aan de Chief Executive Officer, de De Chief Executive Officer handelt om een toekenning goed te keuren of een later gespecificeerde datum die de Raad of het Comité of de Chief Executive Officer in de goedkeuring zal aanwijzen, zal worden gebruikt als de toekenningsdatum van de toekenning ten behoeve van de aandelenplannen van Stryker. In dit verband kan de Raad van Bestuur de toekenning van aandelen aan een nieuw gekozen bestuurder goedkeuren op de vergadering waarop deze bestuurder is gekozen en een dergelijke toekenning wordt geacht op die datum te zijn toegekend. Door de Chief Executive Officer andere toekenningen buiten de cyclus zullen worden gerapporteerd aan de Commissie en de Raad van Bestuur in verband met hun volgende gewone vergadering.

Jaarlijkse limieten voor gedelegeerde bevoegdheden

De gedelegeerde bevoegdheid aan de Chief Executive Officer met betrekking tot toekenningen buiten de cyclus, acquisitiegerelateerde toekenningen en andere toekenningen is onderworpen aan een jaarlijkse kalenderjaarlimiet per werknemer en in totaal van respectievelijk 20.000 aandelen en 300.000 aandelen. Met betrekking tot elk van deze limieten tellen aandelen die worden uitgegeven in verband met toekenningen anders dan opties als twee aandelen wanneer ze worden toegekend onder het 2006 Plan en 2,86 aandelen wanneer ze worden toegekend onder het 2011 Plan. De Commissie kan de jaarlijkse individuele en jaarlijkse totale toekenningslimieten wijzigen met betrekking tot elk jaar of alle toekomstige jaren.

Reële marktwaarde vaststellen

De reële marktwaarde van Stryker Stock betekent de slotverkoopprijs zoals gerapporteerd op de New York Stock Exchange-Composite Transactions voor de laatste markthandelsdag voorafgaand aan de toekenningsdatum, behalve dat op niet-Amerikaanse locaties de reële marktwaarde kan worden bepaald op de manier die vereist is om te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.

Timing van openbare aankondigingen

Stryker zal de openbare vrijgave van materiële informatie met betrekking tot een lopende toekenning van aandelen niet opzettelijk versnellen of vertragen om de rechthebbende in staat te stellen te profiteren van een gunstigere aandelenprijs. De raad van bestuur en de commissie merken echter op dat het vrijgeven van informatie door Stryker dichtbij een aandelentoekenning de schijn zou kunnen wekken dat de aankondiging wordt getimed in het voordeel van een gerechtigde, zelfs als een dergelijk voordeel niet was bedoeld. Dienovereenkomstig is de secretaris van Stryker verantwoordelijk om de raad van bestuur en de commissie te adviseren wanneer belangrijke niet-openbare informatie naar het publiek zal worden vrijgegeven dichtbij de toekenning van een op aandelen gebaseerde toekenning, zodat zij kunnen overwegen of de toekenning moet worden vertraagd, inclusief het adviseren van de Chief Executive Officer in dat verband met betrekking tot beloningen buiten de cyclus, aan acquisitiegerelateerde toekenningen of andere toekenningen.

Voorwaarden en bepalingen van toekenningen

De commisie (of de raad van bestuur in het geval van subsidies voor niet-werknemer bestuurders) stelt de termijn, het onvoorwaardelijk worden, het beloningstype, de beperkingen en andere bepalingen van aandelentoekenningen vast binnen de voorwaarden van de aandelenplandocumenten.

Communicatie van toekenningen aan ontvangers

Zodra administratief mogelijk is na goedkeuring van een aandelentoekenning, worden de materiële voorwaarden van de toekenning en gerelateerde informatie aan de ontvanger meegedeeld.

Publicatie

Dit beleid zal worden geplaatst op de pagina "Corporate Governance" van de website van Stryker.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Commissie Compensatie en Menselijk Kapitaal op 1 november 2022.