Ethische code

Inleiding

Deze Ethische code is aangenomen door de Raad van Bestuur van Stryker Corporation ter voorkoming van overtredingen en ter bevordering van eerlijk en ethisch gedrag, gepaste bekendmaking van financiële informatie in de documenten die worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission, en in andere openbare kennisgevingen van het Bedrijf, en naleving van van toepassing zijnde wetten, regels en verordeningen door de algemeen directeur van het Bedrijf, de president-directeur, de financieel directeur, de rekenplichtige en de controller. De Ethische code is bedoeld als aanvulling op de Gedragscode van Stryker die van toepassing is op alle werknemers en bestuurders van het Bedrijf.

Toepasbaarheid

Deze Ethische code is van toepassing op de algemeen directeur, de president-directeur, de financieel directeur, de rekenplichtige en de controller (de “onder de Ethische code vallende kaderleden”) . Verwijzingen in deze Ethische code naar het Bedrijf omvatten de dochtermaatschappijen en divisies van het Bedrijf.

Beginselen en werkwijzen.

Bij de uitvoering van zijn of haar taken moet elk onder de Ethische code vallend kaderlid:

(1) Hoge normen inzake eerlijk en ethisch gedrag hanteren in alle betrekkingen namens het Bedrijf met andere werknemers, klanten en leveranciers van het Bedrijf en met andere derden, met inbegrip van de onafhankelijke auditors van het Bedrijf;

(2) Daadwerkelijke of ogenschijnlijke belangenconflicten tussen persoonlijke en professionele relaties, zoals gedefinieerd in de Gedragscode van het Bedrijf, zien te vermijden;

(3) Eventuele belangenconflicten die zich kunnen voordoen en elke materiële transactie of relatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze tot een belangenconflict kan leiden, melden aan de Auditcommissie van de Raad van Bestuur;

(4) Redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van niet-openbare informatie over het Bedrijf of zijn klanten of leveranciers te beschermen en ongeautoriseerde bekendmaking van dergelijke informatie voorkomen, tenzij de van toepassing zijnde wet- of regelgeving of een juridisch of regelgevend proces een dergelijke openbaarmaking verplicht stelt.

(5) Ervoor zorgen dat alle boekhoudkundige overzichten en daarvan afgeleide verslagen van het Bedrijf in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving, zodanig dat ze een accurate weergave zijn van de transacties of gebeurtenissen waar ze betrekking op hebben en dat ze een eerlijke en accurate en voldoende gedetailleerde weergave zijn van de activa, passiva, inkomsten en uitgaven van het Bedrijf en geen valse of opzettelijk misleidende informatie bevatten. In deze context is naleving van het interne controlesysteem van het Bedrijf te allen tijde noodzakelijk;

(6) Zich inspannen om volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking te garanderen in verslagen en documenten die het Bedrijf indient of neerlegt bij de Securities and Exchange Commission en in andere openbare mededelingen die door het Bedrijf worden gedaan.

(7) Voldoen aan en redelijke actie ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen voldoen aan de geldende wetten, voorschriften en reglementen van de overheid; en

(8) Vermoede schendingen van deze Ethische code door een onder deze Ethische code vallend kaderlid direct melden aan de Auditcommissie, wat anoniem mag worden gedaan.

Ontheffing

Ieder verzoek tot een ontheffing van een bepaling van deze Code moet schriftelijk worden gedaan en dient te worden gericht aan de Auditcommissie. Elke ontheffing van deze Code wordt direct openbaar gemaakt in overeenstemming met de regels van de Securities and Exchange Commission en alle eventuele andere op dat moment van toepassing zijnde voorwaarden.

Naleving en verantwoording

De Auditcommissie zal de naleving van deze Code regelmatig beoordelen, wezenlijke schendingen melden aan de Raad van Bestuur en passende maatregelen aanbevelen aan de Raad om te waarborgen dat verantwoording wordt afgelegd voor schending van deze Code door een onder de Code vallend kaderlid.

Persoonlijke verbintenis aan de Ethische code van Stryker

Ik verklaar dat ik de Ethische code van Stryker d.d. December 2003 heb ontvangen en gelezen en dat ik begrijp dat ik de Ethische code moet naleven.

Ik begrijp dat, als het mij niet lukt de voorwaarden van de Ethische code na te leven, dit kan resulteren in disciplinaire maatregelen, met inbegrip van beëindiging van dienstverband, en dat een schending van de Ethisch code ook een schending van de wet kan inhouden, hetgeen kan resulteren in civiele of strafrechtelijke straffen voor mij en/of Stryker. Ik begrijp voorts dat mijn instemming om mij aan de Ethische code te houden geen arbeidsovereenkomst vormt.