Etisk kodeks

Introduktion

Denne etiske kodeks er blevet vedtaget af Bestyrelsen i Stryker Corporation for at forhindre forseelser og fremme ærlig og etisk adfærd, korrekt fremlæggelse af finansielle oplysninger i indlevering eller indsendelse til Securities and Exchange Commission og i andre offentlige meddelelser fra Virksomheden samt overholdelse af gældende love, regler og forskrifter fra Virksomhedens ledende administrerende direktør, president, ledende økonomidirektør, ledende regnskabsfører og registeransvarlig. Denne etiske kodeks skal supplere Strykers adfærdskodeks, der gælder for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Virksomheden.

Anvendelsesområde

Denne kodeks for etiske regler finder anvendelse på den ledende administrerende direktør, president, ledende økonomidirektør, ledende regnskabsfører og den registeransvarlige (de "Omfattede medlemmer af ledelsen"). Henvisninger i denne etiske kodeks til Virksomheden gælder også dens datterselskaber og afdelinger.

Principper og praksis.

Ved udførelsen af sine opgaver skal hver enkelt Omfattet medlem af ledelsen:

(1) Opretholde høje standarder for ærlig og etisk adfærd i alle forbindelser med andre ansatte, kunder og leverandører til Virksomheden og andre tredjeparter, herunder Virksomhedens uafhængige revisorer, på vegne af Virksomheden.

(2) Undgå enhver reel eller umiddelbar interessekonflikt mellem personlige og faglige forbindelser som defineret i Virksomhedens Adfærdskodeks.

(3) Rapportere til Bestyrelsens Revisionsudvalg om eventuelle interessekonflikter og enhver materiel transaktion eller forhold, som med rimelighed kan forventes at give anledning til en konflikt.

(4) Træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte fortrolighedshensyn i ikke-offentlige oplysninger om Virksomheden eller dens kunder eller leverandører og forhindre uautoriseret videregivelse af sådanne oplysninger, medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning eller forskrift eller lovmæssige eller forskriftsmæssige procedurer.

(5) Bevare alle Virksomhedsregnskabsbilag og rapporter, der er afledt heraf i overensstemmelse med gældende love, på en måde, der retfærdigt og korrekt afspejler de transaktioner eller hændelser, de vedrører, og sikre, at de på en rimelig måde afspejler Virksomhedens aktiver, passiver, indtægter og udgifter, og ikke indeholder falske eller forsætligt vildledende posteringer. I den forbindelse er det til enhver tid nødvendigt at overholde Virksomhedens interne kontrolsystem.

(6) Bestræbe sig på at sikre fuld, fair, præcis, rettidig og forståelig fremlæggelse i rapporter og dokumenter, som Virksomheden indleverer til eller forelægger Securities and Exchange Commission og andre offentlige meddelelser fra Virksomheden.

(7) Overholde og træffe rimelige foranstaltninger for at få andre til at overholde gældende myndighedslove, regler og forskrifter, og

(8) Øjeblikkeligt indberette formodede overtrædelser af denne etiske kodeks af enhver Omfattet medlem af ledelsen til Revisionsudvalget, som kan foretages anonymt.

Fritagelse

Enhver anmodning om fritagelse af enhver bestemmelse i denne kodeks skal indgives skriftligt og sendes til Revisionsudvalget. Enhver fritagelse for denne kodeks vil straks blive offentliggjort i overensstemmelse med Securities and Exchange Commissions regler og andre gældende krav.

Overensstemmelse og regnskabspligt

Revisionsudvalget vil regelmæssigt vurdere, om denne kodeks er overholdt, rapportere væsentlige overtrædelser til Bestyrelsen, og anbefale Bestyrelsen passende foranstaltninger for at sikre ansvarlighed for en eventuel overtrædelse af denne kodeks af et Omfattet medlem af ledelsen.

Personlig forpligtelse til Strykers etiske kodeks

Jeg erkender, at jeg har modtaget og læst Strykers etiske kodeks, dateret december 2003, og at jeg forstår, at jeg har pligt til at overholde den etiske kodeks.

Jeg forstår, at manglende overholdelse af kodeksens bestemmelser kan føre til disciplinære foranstaltninger, herunder ophør af afsættelsesforholdet, og at en overtrædelse af den etisk kodeks også kan udgøre en overtrædelse af lovgivningen, der kan føre til civile eller strafferetlige sanktioner for mig og/eller Stryker. Jeg forstår endvidere, at min aftale om at overholde den etiske kodeks ikke udgør en ansættelseskontrakt.