Styrelsesvedtægter


for STRYKER CORPORATION
en virksomhed i Michigan
(“Virksomheden”) (Som ændret d. 22. oktober 2008)

Hjemsted, registreret agent

HJEMSTED, REGISTRERET AGENT

Afsnit 1.1. Hjemstedsadresse, navn på registreret agent. Virksomhedens hjemstedsadresse er i staten Michigan i USA, og navnet på den registrerede agent på denne adresse angives i den seneste indgivne erklæring i henhold til den amerikanske lov The Michigan Business Corporation Act (the “MBCA”). Virksomheden kan også have andre kontorer på sådanne steder inden for eller uden staten Michigan, som Bestyrelsen fra tid til anden kan udpege eller som Virksomheden forretning kan kræve.

Afsnit 1.2. Ændring af hjemsted eller registreret agent. Adressen på Virksomhedens hjemstedskontor i staten Michigan eller udpegelsen af den registrerede agent kan ændres, når der indgives en erklæring i henhold til forskrifterne i MBCA.

Artikel II

Aktionærmøder

Afsnit 2.1. Årsmøde. Det årlige møde for aktionærerne i Virksomheden med henblik på valg af bestyrelsesmedlemmer og for transaktionen af sådanne andre aktiviteter, som måtte være blevet forelagt på korrekt vis, skal finde sted et sådant sted, da som Bestyrelsen fastlægger kl. 14.00 den tredje mandag i april hvert år eller på andre tidspunkter, som Bestyrelsen bestemmer.

Afsnit 2.2. Aktionærmødernes indhold. Ingen beslutninger kan træffes på et aktionærårsmøde, udover beslutninger, der enten er (a) specificeret i mødeindkaldelsen (eller et tillæg hertil), der er udsendt af Bestyrelsen, (b) på anden måde på korrekt vis fremlagt for årsmødet efter Bestyrelsens anvisning, eller (c) på anden måde korrekt fremlagt for årsmødet af en aktionær i Virksomheden, der (i) er registreret aktionær på datoen for meddelelsen i henhold til dette afsnit 2.2 og på registreringsdatoen for fastsættelse af aktionærer, der har ret til at modtage indkaldelse og stemme på et sådant årsmøde og (ii) er i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i dette afsnit 2.2.

Forslag fra en aktionær på årsmøde kan kun forelægges årsmødet, hvis denne aktionær har givet rettidig meddelelse herom i korrekt skriftlig form til sekretæren. For at være rettidig meddelt skal en aktionærs meddelelse til sekretæren modtages på Virksomhedens hovedbestyrelseskontor ikke mindre end halvfems dage (90) eller mere end et hundredetyve (120) dage før årsdagen for det umiddelbart forudgående aktionærårsmøde; forudsat at årsmødet er en dato, der ikke er inden for tredive (30) dage før eller efter denne dato, aktionærens meddelelse må for at kunne komme rettidigt på den tiende (10.) dag ikke være modtaget senere end sidst på arbejdsdagen den tiende (10.) dag efter den dato, hvor datoen for årsmødet blev offentliggjort.

For at være i behørig skriftlig form skal en aktionærs meddelelse til sekretæren angive, hvad der er relevant for hver sag, at en sådan aktionær foreslår, at der før årsmødet fremlægges en kort beskrivelse af det forslag, der ønskes bragt til årsmødet, samt årsagerne til at fremlægge et sådant forslag på årsmødet og om aktionæren, der giver meddelelse og enhver "aktionær tilknyttet person" (som i henhold til disse vedtægter betyder (a) enhver person, der direkte eller indirekte handler med sådan aktionær og (b) enhver person, der kontrollerer, kontrolleres af eller under fælles kontrol med en sådan aktionær eller en tilknyttet aktionær), (i) navn og adresse på en sådan person, (ii) klassen eller serien og antallet af aktier i Virksomhedens kapitalbeholdning, der ejes retmæssige eller er registreret af en sådan person, (iii) en proformaaktionær og antallet af aktier, der ejes retmæssigt, men ikke registreres hos en sådan person, (iv) hvorvidt og i hvilket omfang en risikodækning eller anden transaktion eller serie af transaktioner er indgået af eller på vegne af eller enhver anden aftale, ordning eller forståelse (herunder eventuelle afledte eller korte positioner, overskudsinteresser, optioner eller lånte eller udlånte aktier) er foretaget, hvis virkning eller hensigt er at mindske tab eller styre risiko eller fordel af kursændringer, eller at øge eller formindske stemmerettigheden hos en sådan person med hensyn til enhver aktiebeholdning i Virksomheden, (v) i det omfang den aktionær, der indsender meddelelsen, kender navn og adresse på en anden aktionær, der støtter forslaget på datoen for den pågældende aktionærs meddelelse, (vi) en beskrivelse af alle arrangementer eller forståelser mellem eller blandt sådanne personer i forbindelse med forslaget om sådant forslag fra en sådan aktionær og enhver væsentlig interesse i et sådant forslag og (vii) en angivelse af, at den aktionær, der fremsætter forslaget, har til hensigt at møde personligt eller ved fuldmagt på årsmødet for at forelægge et sådant forslag for mødet. Alle oplysninger, der kræves i henhold til dette afsnit, suppleres af aktionæren, der fremsender forslaget senest ti (10) dage efter datoen for mødet på registreringsdatoen.

Der fremlægges ingen forslag på et ekstraordinært aktionærårsmøde med undtagelse af de forslag, som skal være forelagt til mødet i henhold til Virksomhedens indkaldelse. Hvis dirigenten for et årsmøde eller et ekstraordinært årsmøde fastslår, at forslaget ikke er blevet ordentligt frembragt på mødet efter de procedurer, der er fastsat i dette afsnit 2.2 (herunder tilvejebringelse af de oplysninger, der kræves i henhold til det umiddelbart foregående afsnit), skal dirigenten for det pågældende møde erklære, at forslaget ikke er blevet bragt ordentligt frem før mødet, og at sådanne forslag ikke må gennemføres.

Afsnit 2.3. Udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer. Kun personer, der er udpeget i overensstemmelse med følgende procedurer, kan vælges som bestyrelsesmedlemmer i Virksomheden, medmindre andet er fastsat i stiftelsesvedtægterne med hensyn til ihændehavere af præferenceaktiers rettigheder til at udpege og vælge et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer under visse omstændigheder. Der kan på et aktionærårsmøde eller på et ekstraordinært aktionærårsmøde, der indkaldes med henblik på at udnævne bestyrelsesmedlemmer, udpeges personer med henblik på valg til Bestyrelsen, (a) efter anvisning af Bestyrelsen eller (b) af en aktionær i Virksomheden, der (i) er registreret aktionær på tidspunktet for udgivelsen af den meddelelse, der er fastsat i dette afsnit 2.3, og på optagelsesdatoen for fastlæggelse af aktionærer, der har ret til at stemme på et sådant møde og (ii) er i overensstemmelse med procedurerne for varsling, som fastsat i nærværende afsnit 2.3.

En aktionær må kun fremkomme med udnævnelser, hvis denne aktionær har givet rettidig meddelelse herom i korrekt skriftlig form til sekretæren. For at være rettidig meddelt skal en aktionærs meddelelse til sekretæren modtages på Virksomhedens hovedbestyrelseskontor, (a) hvis det drejer sig om et årsmøde, ikke mindre end halvfems dage (90) eller mere end et hundredetyve (120) dage før årsdagen for det umiddelbart forudgående aktionærårsmøde; forudsat at årsmødet er en dato, der ikke er inden for tredive (30) dage før eller efter denne dato, aktionærens meddelelse må for at kunne komme rettidigt på den tiende (10.) dag ikke være modtaget senere end sidst på arbejdsdagen den tiende (10.) dag efter den dato, hvor datoen for årsmødet blev offentliggjort, og (b) i tilfælde af et ekstraordinært aktionærårsmøde, der indkaldes med henblik på at udnævne bestyrelsesmedlemmer, senest den tiende (10.) dag efter offentliggørelsen af datoen for det særlige mødeårsmødet blev offentliggjort.

For at være i behørig skriftlig form skal en aktionærs meddelelse til sekretæren angive, hver enkelt person, som aktionæren påtænker at udnævne til valg som bestyrelsesmedlem og om aktionæren, der indsender meddelelsen og enhver aktionærforbundet person (i) alle oplysninger vedrørende en sådan person, der måtte være forpligtet til at blive oplyst i en fuldmagtserklæring eller andre indgivelser, der er påkrævet i forbindelse med anmodning om fuldmagter til valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til afsnit 14 i den amerikanske lov The Securities Exchange Act fra 1934 med senere ændringer ("Loven om værdipapirer") og de regler og forskrifter, der er udstedt herom, (ii) navn og adresse på en sådan person, (iii) klassen eller serien og antallet af aktier i Virksomhedens kapitalbeholdning, der ejes retmæssige eller er registreret af en sådan person, (iv) en proformaaktionær og antallet af aktier, der ejes retmæssigt, men ikke registreres hos en sådan person, (v) hvorvidt og i hvilket omfang en risikodækning eller anden transaktion eller serie af transaktioner er indgået af eller på vegne af eller enhver anden aftale, ordning eller forståelse (herunder eventuelle afledte eller korte positioner, overskudsinteresser, optioner eller lånte eller udlånte aktier) er foretaget, hvis virkning eller hensigt er at mindske tab eller styre risiko eller fordel af kursændringer, eller at øge eller formindske stemmerettigheden hos en sådan person med hensyn til enhver aktiebeholdning i Virksomheden, (vi) i det omfang den aktionær, der indsender meddelelsen, kender navn og adresse på en anden aktionær, der støtter udnævnelsen til valg eller genvalg af et bestyrelsesmedlem på datoen for den pågældende aktionærs meddelelse, vii) en beskrivelse af alle arrangementer eller forståelser mellem eller blandt sådanne personer, i henhold til hvilke udnævnelser skal udfærdiges af aktionæren og ethvert forhold mellem eller blandt aktionæren, der giver meddelelse og enhver aktionær tilknyttet person på den ene side og hver foreslået kandidat på den anden side og (viii) en angivelse af, at aktionæren har til hensigt at møde personligt eller ved fuldmagt på årsmødet for at udnævne de personer, der nævnes i meddelelsen. Alle oplysninger, der kræves i henhold til dette afsnit, suppleres af aktionæren, der fremsender forslaget senest ti (10) dage efter datoen for mødet på registreringsdatoen. En sådan meddelelse skal ledsages af en skriftlig godkendelse fra hver foreslået kandidat, der udnævnes som kandidat og som skal fungere som bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende vælges. Virksomheden kan kræve, at enhver foreslået kandidat fremlægger andre oplysninger, som med rimelighed kan kræves af Virksomheden, for at fastslå, om en sådan kandidat er berettiget til at fungere som uafhængigt bestyrelsesmedlem i Virksomheden, eller som kan tjene som baggrund til en aktionærs rimelige forståelse af uafhængigheden eller mangel heraf.

Hvis dirigenten for mødet fastslår, at en udnævnelse ikke er foretaget i overensstemmelse med ovennævnte procedurer (herunder tilvejebringelse af de oplysninger, der kræves i henhold til det umiddelbart foregående afsnit), skal dirigenten erklære, at udnævnelsen er mangelfuld, og at en sådan mangelfuld udnævnelse skal afvises.

Afsnit 2.4. Ekstraordinære møder Ekstraordinære aktionærmøder kan til enhver tid indkaldes af Bestyrelsesformanden, af Virksomhedens President eller af Bestyrelse. Der afholdes ekstraordinære aktionærmøder på et sådant sted og på et sådant tidspunkt og på et sådant tidspunkt, som angives i mødeindkaldelsen.

Afsnit 2.5. Mødeindkaldelse. Der indkaldes skriftligt til aktionærårsmøde og ekstraordinært årsmøde med angivelse af tidspunkt, sted og formål mindst ti eller mere end tres dage før datoen for dette møde til hver aktionær, der har ret til at stemme på mødet. En sådan indkaldelse kan gives personligt, pr. post eller via en form for elektronisk overførsel, som aktionæren har givet tilsagn om. Hvis en aktionær eller fuldmagtshaver kan være til stede og stemme på et møde via fjernkommunikation, skal det tilladte udstyr for fjernkommunikation være omfattet af mødeindkaldelsen.

Afsnit 2.6. Deltagelse via fjernkommunikation. Hvis Bestyrelsen efter eget skøn har godkendt, og hvis det sker i henhold de retningslinjer og procedurer, som Bestyrelsen måtte vedtage, kan aktionærer og fuldmagtshavere, der ikke fysisk er til stede på et aktionærårsmøde, deltage i et årsmøde via konferenceopkald eller andre midler til fjernkommunikation, hvorigennem alle personer, der deltager i mødet, kan kommunikere med de øvrige deltagere, der anses for at være til stede personligt og kan stemme på mødet, hvad enten et sådant møde afholdes på et bestemt sted eller udelukkende ved hjælp af fjernkommunikation, forudsat at (a) Virksomheden træffer rimelige foranstaltninger for at bekræfte, at hver person, der anses for til stede og har tilladelse til at stemme på mødet ved hjælp af fjernkommunikation, er en aktionær eller fuldmagtshaver, (b) Virksomheden træffer rimelige foranstaltninger for at give hver aktionær og fuldmagtsmager en rimelig mulighed for at deltage i mødet og at stemme om spørgsmål, der forelægges aktionærerne, herunder mulighed for at læse eller høre mødets afholdelse så vidt muligt samtidig med selve afholdelsen, (c) hvis en aktionær eller en fuldmagtshaver stemmer eller udøver en anden handling på mødet ved hjælp af fjernkommunikation, skal Virksomheden opretholde en fortegnelse over afstemningen eller anden handling, og d) alle deltagere rådgives om midlerne til fjernkommunikation, og navnene på deltagerne i mødet bliver videregivet til alle deltagere..

Afsnit 2.7. Liste over aktionærer med stemmeret. Den direktør eller agent, der har ansvaret for Virksomhedens aktieoverdragelsesdokumenter, udarbejder og attesterer en fuldstændig liste, på grundlag af den dato, hvor der er fastsat et aktionærmøde, som er fastsat i henhold til afsnit 5.8 heri, for de aktionærer, der har ret til at stemme på dette møde eller til en eventuel udsættelse heraf, ordnet alfabetisk inden for hver klasse og serie med adresse og antal aktier, som hver aktionær har. Denne liste skal fremlægges på mødetidspunktet og -stedet og være til rådighed for gennemsyn af alle aktionærer under hele mødet. Hvis et møde for aktionærer udelukkende afholdes ved hjælp af fjernkommunikation, skal listen være åben for en undersøgelse af enhver aktionær på hele mødet ved at lægge listen ud på et rimeligt tilgængeligt elektronisk netværk, og de oplysninger, der kræves for at få adgang til listen, skal være udleveres sammen med mødeindkaldelsen.

En sådan liste skal være umiddelbart bevis for, hvilke aktionærer, der har ret til at undersøge listen eller til at stemme personligt eller ved fuldmagt på mødet.

Afsnit 2.8. Mødeudsættelse og meddelelse derom. Ethvert aktionærmøde kan udsættes til et andet tidspunkt eller sted, og Virksomheden kan på møde, der er udsat kun behandle sager, der kunne være blevet behandlet på det oprindelige møde, medmindre varsel om det udsatte møde er blevet givet. Det er ikke nødvendigt at give varsel om det udsatte møde, hvis det tidspunkt og sted, hvor mødet udsættes, meddeles på det møde, hvor udsættelsen finder sted, medmindre Bestyrelsen efter udsættelsen af mødet fastsætter en ny registreret dato for det udsatte møde. Hvis der gives varsel om et udsat møde, skal et sådant varsel give til alle aktionærer, der har ret til at stemme på det udsatte møde, på den måde, der er foreskrevet i disse vedtæger i forbindelse med varsling af møder. En aktionær eller fuldmagtshaver kan være til stede og stemme på det udsatte møde ved hjælp af fjernkommunikation, hvis vedkommende har fået tilladelse til at være til stede og stemme ved hjælp af det pågældende fjernkommunikationsmiddel i den oprindelige mødeindkaldelse.

Afsnit 2.9. Beslutningsdygtighed. På ethvert aktionærmøde, medmindre andet er fastsat i MBCA, udgør indehavere af aktieregisteret, der er berettiget til at afgive et flertal af stemmerne på et møde, et beslutningsdygtigt flertal på mødet. De aktionærer, der er til stede personligt eller ved fuldmagt på et sådant møde, kan fortsat arbejde indtil udsættelsen, uanset om et antal aktionær forlader mødet, hvorved der ikke længere er beslutningsdygtighed. Hvad enten der er beslutningsdygtighed eller ej, kan mødet udsættes ved en afstemning blandt de tilstedeværende aktier. Når indehaverene af en klasse eller en serie aktier har ret til særskilt at stemme om et forretningsområde, finder dette afsnit 2.9 anvendelse ved at fastslå, om der er beslutningsdygtighed for en sådan klasse eller serier i forbindelse med beslutningstagning.

Afsnit 2.10. Afstemning. Fuldmagter. På ethvert aktionærmøde har hver udestående aktiebeholdning med stemmerettigheder ret til én stemme om hvert enkelt spørgsmål, der er til afstemning på et sådant møde, medmindre andet er fastsat i stiftelsesvedtægterne. Der kan stemmes enten mundtligt eller skriftligt eller på anden måde som fastsat i disse vedtægter Hvis aktionærerne skal stemme om andet end valg af bestyrelsesmedlemmer, godkendes dette med et flertal af de stemmer, der afgives af de aktionærer med ret til at stemme om sagen, medmindre et større antal stemmer kræves af MBCA. Afholdelse fra at stemme eller afgivelse af en stemmeseddel markeret med "blank" i forbindelse med en beslutning tæller ikke som en stemme afgivet til den beslutning. Medmindre andet er fastsat i stiftelsesvedtægterne, vælges bestyrelsesmedlemmer med et flertal af de afgivne stemmer.

Enhver aktionær, der har ret til at stemme på et aktionærmøde, kan give en anden person eller personer tilladelse til at handle på vegne af vedkommende med en fuldmagt. Uden at begrænse den måde, hvorpå en aktionær kan give en anden person eller personer tilladelse til at handle som stedfortræder, udgør følgende metoder et gyldigt middel, hvorved en aktionær kan give en anden person myndighed til at fungere som stedfortræder med fuldmagt: a) udførelse af en skriftlig erklæring, der giver en anden eller flere personer tilladelse til at handle som stedfortræder, som kan opnås af aktionæren eller af en direktør, et bestyrelsesmedlem, en medarbejder eller agent, der underskriver eller på anden vis lader sin underskrift blive påført skriftligt på enhver rimeligt måde, herunder, men ikke begrænset til, telefax, og (b) at sende eller give tilladelse til fremsendelse af et telegram, kabelgram eller andre elektroniske midler til den person, der vil besidde fuldmagten eller til en fuldmagtsserviceorganisation eller en befuldmægtiget agent, der er godkendt af den person, der har fuldmagt til at modtage denne fremsendelse. Ethvert telegram, kabelgram eller andre elektroniske transmissionsmidler skal enten være iværksat eller indsendes med oplysninger, hvorfra det kan fastslås, at et sådant telegram, kabelgram eller anden elektronisk transmission er godkendt af aktionæren. Hvis et telegram, kabelgram eller anden elektronisk transmission er gyldig, skal valginspektørerne eller, hvis der ikke findes inspektører, de personer, der træffer afgørelsen, angive de oplysninger, de har påberåbt sig. Ingen fuldmagt kan stemme eller være gyldig efter tre år fra dens dato, medmindre fuldmagten angiver en længere periode. Godkendelsen af en fuldmagt til at træffe beslutninger tilbagekaldes ikke ved den fuldmagtsafgivende aktionærs inkompetence eller død, medmindre, før godkendelsen udøves, skriftligt varsel om en afgørelse om inkompetence eller død modtages af den person, der har ansvaret for at opretholde listen over aktionærer.

Afsnit 2.11. Afholdelse af møder. På hvert aktionærmøde skal Bestyrelsesformanden eller, hvis Bestyrelsesformanden er fraværende, Virksomhedens President eller en anden person, der er udpeget af Bestyrelsen, lede og fungere som dirigent for mødet. Dirigenten fastsætter dagsordenen og har beføjelse til at fastsætte regler for mødet, som uden begrænsninger kan omfatte følgende: (i) fastsættelse af en dagsorden eller en rækkefølge for mødet, (ii) fastsættelse af, hvornår afstemninger skal åbne og lukke for eventuelle spørgsmål, der skal stemmes om på mødet, (iii) regler og procedurer for opretholdelse af orden på mødet og sikkerhed for disse, (iv) begrænsninger for deltagelse i Virksomhedens aktionærmøder, deres behørigt bemyndigede og oprettede fuldmagter eller andre personer som mødedirigenten skal fastlægge, (v) begrænsninger for adgang til mødet efter den tid, der er fastsat for indledningen af dette, og (vi) begrænsninger for den tid, der tildeles spørgsmål eller bemærkninger fra deltagerne.

Afsnit 2.12. Control Share Acquisition Act. Virksomheden vælger hermed ikke at være underlagt bestemmelserne i den amerikanske lov The Stacey, Bennett and Randall Shareholder Equity Act under MBCA.

Artikel III

Bestyrelsen

Afsnit 3.1. Almindelige beføjelser. Virksomhedens forretning og anliggender forvaltes af eller under ledelse af Bestyrelsen, medmindre andet er bestemt i MBCA.

Afsnit 3.2. Antal bestyrelsesmedlemmer. Virksomhedens Bestyrelse består af et eller flere medlemmer. Det præcise antal medlemmer i Bestyrelsen vedtages fra tid til anden ved et flertal af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsen kan ved en beslutning, der vedtages af et flertal af Bestyrelsen, fra tid til anden ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udgør hele Bestyrelsen, dog forudsat at en nedsættelse antallet af bestyrelsesmedlemmer under ingen omstændigheder afkorte perioden for et siddende bestyrelsesmedlem.

Afsnit 3.3. Kvalificering. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være hjemmehørende i staten Michigan eller aktionærer i Virksomheden.

Afsnit 3.4. Valg. Virksomhedens bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på aktionærernes årsmøde, undtagen som anført i afsnit 3.7 heri.

Afsnit 3.5. Periode. Hvert bestyrelsesmedlem sidder i Bestyrelsen, indtil det efterfølgende årsmøde, og indtil vedkommendes efterfølger er behørigt valgt og kvalificeret, eller indtil vedkommendes tilbagetræden eller afgang.

Afsnit 3.6. Udpegelse og fjernelse. Ethvert bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde tilbage efter skriftlig meddelelse til Virksomheden. Ethvert bestyrelsesmedlems tilbagetræden får virkning, når den har modtaget meddelelse herom eller på et senere tidspunkt, der er angivet i en sådan meddelelse. Ethvert bestyrelsesmedlem kan til enhver tid, med eller uden grund, fjernes ved afstemning af indehaverne af et flertal af de aktier, der har ret til at stemme ved et valg af bestyrelsesmedlemmer.

Afsnit 3.7. Ledige poster. Ledige poster i Bestyrelsen og nyoprettede bestyrelsesposter, som følge af en eventuel forøgelse af det godkendte antal bestyrelsesmedlemmer, kan besættes af aktionærerne eller Bestyrelsen. Hvis det aktuelt valgte antal bestyrelsesmedlemmer udgør færre end et beslutningsdygtigt antal, så kan ledige poster besættes ved positiv flertalsafstemning af de resterende siddende bestyrelsesmedlemmer.

Afsnit 3.8. Bestemmelser. Bestyrelsen kan vedtage sådanne regler og bestemmelser for ledelsen af Virksomheden, som ikke er i modstrid med MBCA eller med stiftelsesvedtægterne eller disse styrelsesvedtægter, som Bestyrelsen måtte anse for hensigtsmæssige.

Afsnit 3.9. Bestyrelsens generalforsamling Bestyrelsen indkaldes og afholdes årligt generalforsamling med henblik på organisation, valg af ledere og beslutning af andre sager. Hvis en sådan generalforsamling afholdes straks efter og på det sted, der er fastsat for aktionærernes årsmøde, skal der ikke indkaldes til Bestyrelsens generalforsamling. Ellers skal en sådan generalforsamling afholdes på et tidspunkt (ikke mere end tredive dage efter aktionærernes årsmøde) og sted, som kan angives i en indkaldelse til generalforsamlingen.

Afsnit 3.10. Almindelige møder. Bestyrelsen afholder almindelige møder på et tidspunkt og sted, som fra tid til anden fastsættes af Bestyrelsen. Når der er truffet en sådan afgørelse og meddelelse, er det ikke påkrævet at give hvert bestyrelsesmedlem yderligere meddelelse om sådanne almindelige møder.

Afsnit 3.11. Særlige møder Særlige møder i Bestyrelsen kan fra tid til anden indkaldes af Bestyrelsesformanden eller Virksomhedens President og skal indkaldes af Bestyrelsesformanden, Virksomhedens President eller sekretæren efter skriftlig anmodning fra et flertal af Bestyrelsen, der er rettet til Bestyrelsesformanden eller sekretæren. Hvert bestyrelsesmedlem skal modtage en indkaldelse til eventuelle særlige møder i Bestyrelsen med angivelse af tidspunkt og sted for sådanne særlige møder. Sådanne indkaldelser skal gives personligt, over telefonen, med 24 timers kurer eller med elektronisk fremsendelse ikke mindre end otteogfyrre (48) timer før tidspunktet for mødets afholdelse (eller med kortere varsel som den person eller de personer, der indkalder til mødet måtte anse for værende passende efter omstændighederne).

Afsnit 3.12. Bestyrelsens udvalg. Bestyrelsen kan udpege et eller flere udvalg, hvor hver udvalg består af et eller flere af Bestyrelsesmedlemmerne i Virksomheden. Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer som suppleanter til ethvert udvalg, som kan erstatte ethvert fraværende eller diskvalificeret medlem på et hvilket som helst møde i udvalget. Hvert udvalg og hvert medlem af dette tjener Bestyrelsen.

Afsnit 3.13. Udvalgenes beføjelser og opgaver. Ethvert udvalg, i det omfang det er fastsat i beslutning eller beslutninger om oprettelse af et sådant udvalg, har og kan udøve alle beføjelser og opgaver i Bestyrelsen i ledelsen af Virksomhedens forretning og anliggender, dog underlagt eventuelle begrænsninger fra MBCA eller disse styrelsesvedtægter. Intet udvalg har beføjelser i forbindelse med ændring af stiftelsesvedtægterne (dog kan et udvalg fastsætte de relative rettigheder og præferencer for de dele af den præferenceaktieserie, som Bestyrelsen har tilladelse til at fastsætte i overensstemmelse med stiftelsesvedtægterne), i forbindelse med vedtagelse af en aftale om fusion eller aktieombytning, anbefaling til aktionærerne om at sælge, lease eller ombytte alle eller næsten alle Virksomhedens ejendomme og aktiver, eller anbefaling aktionærerne om at opløse Virksomheden eller tilbagekalde en opløsning, ændring af disse vedtægter eller i forbindelse med at besætte ledige poster i Bestyrelsen eller fastsætte aflønning af medlemmer i Bestyrelsen eller i et Bestyrelsesudvalg, og, medmindre Bestyrelsen beslutter det, fastsættelse af udlodning eller udbytte eller godkende udstedelse af aktier.

Hvert udvalg kan vedtage egne forretningsordener og kan træde sammen på et givet tidspunkt eller med et sådant varsel, som udvalget kan fastsætte, og medmindre andet er fastsat i en Bestyrelsesbeslutning, kan der udpege et eller flere underudvalg, som hver består af et eller flere medlemmer, som alle eller en del af udvalgets beføjelser kan uddelegeres til. Hvert udvalg fører regelmæssige mødereferater og aflægger rapport herom til Bestyrelsen.

Afsnit 3.14. Beslutningsdygtighed og afstemning. Et flertal af medlemmerne af den siddende Bestyrelse, medmindre Bestyrelsens beslutning for oprettelse af udvalget angiver noget andet, så er udvalgets medlemmer beslutningsdygtige for hvad angår forretningsbeslutninger for Bestyrelsen eller et sådant udvalg. Et bestyrelsesmedlem, der er interesseret i en kontrakt eller transaktion, kan medregnes i afgørelsen af, om der er beslutningsdygtighed, på et møde i Bestyrelsen eller det udvalg, der godkender kontrakten eller transaktionen. I fravær af beslutningsdygtighed kan flertallet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne eller udvalget udsætte et møde i Bestyrelsen eller et sådant udvalg, indtil der er opnået beslutningsdygtighed.

Medlemmer af Bestyrelsen eller et udvalg, som er udpeget af Bestyrelsen, kan deltage i et møde i Bestyrelsen eller et sådant udvalg ved hjælp af konferenceopkald eller anden fjernkommunikation, hvor alle personer, der deltager i mødet, kan kommunikere med de andre deltagere, og deltagelse i et sådant møde skal udgøre personlig tilstedeværelse ved et sådant møde.

Stemmeflertal for de Bestyrelsesmedlemmer, der er til sted ved et sådant møde, hvor der er beslutningsdygtighed, kan træffe beslutninger for Bestyrelsen eller udvalget, medmindre der kræves et større antal stemmer i henhold til MBCA, eller, hvis det drejer sig om et udvalg, den Bestyrelsesbeslutning, der oprettede udvalget, hvis Bestyrelsens ændring af styrelsesvedtægterne kræver et stemmeantal på ikke mindre end stemmeflertal for de siddende bestyrelsesmedlemmer.

Afsnit 3.15. Beslutning uden møde. Der kan træffes beslutninger, der er nødvendige eller tilladt i henhold til godkendelse, som er vedtaget på et møde i Bestyrelsen eller i et udvalg, uden et møde, hvis alle siddende Bestyrelsesmedlemmer eller i et sådant udvalg, accepterer beslutningen skriftligt eller via elektronisk transmission. Samtykke tilføjes referatet af et sådant møde i Bestyrelsen eller et sådant udvalg og har samme virkning som Bestyrelsens eller udvalgets afstemning.

Artikel IV

Ledere og bestyrelsesformand

Afsnit 4.1. Ledere. Virksomhedens ledelse omfatter en President, en Sekretær og en Treasurer og kan efter Bestyrelsens eget valg også omfatte en Bestyrelsesformand, en eller flere Vice Presidents, Assistant Treasurers og assisterende sekretærer og andre ledere, som kan fastlægges i henhold til afsnit 4.2. Ingen ledere, undtagen Bestyrelsesformanden, hvis nogen, behøver at bestyrelsesmedlem i Virksomheden.

Afsnit 4.2. Valg af ledelsen; tjenesteperiode. Personer i Virksomhedens ledelse vælges hvert år af Bestyrelsen på Bestyrelsens generalforsamling. Hvis en stilling bliver ledig, eller der skal oprettes en ny stilling, kan en sådan stilling besættes af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere beføjelser til Virksomhedens President til at udpege ledelsens personer. Hvert medlem af ledelsen skal tjene i den periode, som vedkommende vælges eller udnævnes til, eller indtil vedkommendes efterfølger er behørigt valgt og kvalificeret, eller indtil vedkommendes tilbagetræden eller afgang.

Afsnit 4.3. Udpegelse og fjernelse af medlemmer af ledelsen. Ethvert medlem af Virksomhedens ledelse kan til enhver tid træde tilbage efter skriftlig meddelelse til Virksomheden. Ethvert ledelsesmedlems tilbagetræden får virkning, når Virksomheden har modtaget meddelelse herom eller på et senere tidspunkt, der er angivet i en sådan meddelelse. Et medlem af Virksomhedens ledelse kan til enhver tid fjernes af Bestyrelsen med eller uden grund, men en sådan fjernelse berører ikke eventuelle kontraktmæssige rettigheder for den leder, der skal fjernes. Valget eller udnævnelsen af et medlem af ledelsen udgør i sig selv ingen kontraktrettigheder.

Afsnit 4.4. Formand for Bestyrelsen. Bestyrelsens formand, som kan være et medlem af Virksomhedens ledelse eller være en ekstern Bestyrelsesformand, som fastlagt af Bestyrelsen, skal lede alle aktionærmøder og Bestyrelsesmøder, hvor vedkommende er til stede. Bestyrelsesformanden har andre beføjelser og udfører andre opgaver, som kan overdrages til vedkommende fra tid til anden af disse vedtægter eller Bestyrelsen.

Afsnit 4.5. Virksomhedens President. Virksomhedens President, hvis Bestyrelsesformanden ikke er til stede, skal lede alle aktionærmøder og Bestyrelsesmøder, hvor vedkommende er til stede. Virksomhedens President har det generelle tilsyn med Virksomhedens forretning. Virksomhedens President har alle beføjelser og pligter, som normalt tilfalder stillingen, medmindre det specifikt er begrænset af Bestyrelsen. Virksomhedens President har andre beføjelser og udfører andre opgaver, som kan overdrages til vedkommende fra tid til anden af Bestyrelsen.

Afsnit 4.6. Virksomhedens Vice President. Hvis Virksomhedens President er fraværende eller uegnet eller stillingen som President er ledig, skal Virksomhedens Vice Presidents i den rækkefølge, som Bestyrelsen har fastsat, eller hvis der ikke er truffet en sådan afgørelse, i rækkefølge efter deres anciennitet, udførebeføjelser og pligter, som Virksomhedens President udøver på et hvilket som helst tidspunkt, med forbehold af Bestyrelsens ret til at udvide eller begrænse sådanne beføjelser og pligter eller til at overdrage dem til andre. Enhver Vice President kan have en sådan yderligere betegnelse i vedkommendes titel som Bestyrelsen eller Virksomhedens President kan afgøre, hvilket kan afspejle anciennitet, pligter eller ansvar for en sådan Vice President. Virksomhedens Vice Presidents bistår Virksomhedens President på en sådan måde som vedkommende bestemmer. Hver Vice President har andre beføjelser og udfører andre opgaver, som kan overdrages til vedkommende fra tid til anden af Bestyrelsen eller Virksomhedens President.

Afsnit 4.7. Sekretær. Sekretæren skal fungere som sekretær for alle aktionærmøder og Bestyrelsesmøder, hvor vedkommende skal være til stede og skal registrere alle mødedrøftelser i en bog, der skal opbevares med henblik herpå, skal føre tilsyn med udstedelsen og overlevering af meddelelser fra Virksomheden og skal føre tilsyn med pleje og varetægt af Virksomhedens registreringer og segl. Sekretæren har beføjelser til at anbringe Virksomhedens segl på dokumenter, hvis fuldbyrdelse på Virksomhedens vegne under dens segl er behørigt autoriseret, og når den er anbragt, kan det godtgøre det samme. Virksomhedens sekretær har alle beføjelser og pligter, som normalt tilfalder stillingen, medmindre det specifikt er begrænset af Bestyrelsen. Sekretæren har andre beføjelser og udfører andre opgaver, som kan overdrages til vedkommende fra tid til anden af Bestyrelsen eller Virksomhedens President.

Afsnit 4.8. Kasserer. Kassereren har generelt tilsyn med midlernes pleje og opbevaring og med Virksomhedens indtægter og udbetalinger og skal foranledige, at Virksomhedens midler deponeres i Virksomhedens navn i sådanne banker eller andre indlånsbærer, som Bestyrelsen kan udpege. Kassereren skal have tilsyn med Virksomhedens værdipapirer. Kassereren har alle beføjelser og pligter, som normalt tilfalder stillingen, medmindre det specifikt er begrænset af Bestyrelsen. Kassereren har andre beføjelser og udfører andre opgaver, som kan overdrages til vedkommende fra tid til anden af Bestyrelsen eller Virksomhedens President.

Artikel V

Kapitalbeholdning

Afsnit 5.1. Udstedelse af aktiecertifikater. Aktier i Virksomheden skal udstedes med certifikater, eller, hvis Bestyrelsen har godkendt det, kan udstedes uden certifikater. Godkendelse til udstedelse af aktier i ucertificeret form berører ikke udestående aktier, der allerede er udstedt med et certifikat, før certifikatet er overleveret til Virksomheden. Medmindre Bestyrelsen træffer anden afgørelse, har hver aktionær efter skriftlig anmodning til Virksomhedens sekretær ret til et certifikat eller certifikater, der repræsenterer antallet af aktier, som vedkommende besidder i Virksomheden.

Inden for et rimeligt tidsrum efter udstedelse eller overdragelse af ucertificerede aktier, så længe det samme er påkrævet af MBCA, sender Virksomheden en skriftlig erklæring om udpegelsen, relative rettigheder, præferencer og begrænsninger af aktierne i hver klasse, der kan udstedes, samt eventuelle andre oplysninger, som skal angives i henhold til MBCA i forbindelse med udstedelse af aktiecertifikater.

Afsnit 5.2. Underskrifter på aktiecertifikater. Virksomhedens aktiecertifikater skal være i en sådan form, som Bestyrelsen har godkendt, og underskrives af, eller i Virksomhedens navn, af Bestyrelsesformanden, Virksomhedens President eller en Vice President og kan også underskrives af sekretæren, kassereren, en sekretærassistent eller en kassererassistent. Enhver eller alle underskrifter på certifikatet kan være en faksimile. Hvis et medlem af ledelsen, der har underskrevet eller hvis faksimileunderskrift er blevet placeret på et certifikat, ophører med at være medlem af ledelsen inden et sådant certifikat udstedes, kan dette certifikat udstedes af Virksomheden med samme virkning, som om en sådan underskriver var medlem af ledelsen på udstedelsesdagen.

Afsnit 5.3. Aktiebog. Registrering af alle aktier, der er udstedt af Virksomheden, skal opbevares af sekretæren eller ethvert andet medlem af ledelsen eller en ansat i Virksomheden, der er udpeget af sekretæren eller af enhver transfer agent, der er udpeget i henhold til afsnit 5.4 heri. En sådan registrering skal vise navn og adresse på den person, hvor aktierne er registreret, antallet af aktier, der er registreret i denne persons navn, datoen for ethvert certifikat udstedt for sådanne aktier, og, for så vidt angår ethvert certifikat, der er annulleret, annulleringsdatoen for et udstedt certifikat.

Virksomheden har ret til at behandle indehaveren af aktier i kapitalbeholdningen som anført i aktiebogen, som ejer og som den person, der har ret til at modtage udbytte heraf, til at stemme med sådanne aktier, til at modtage mødeindkaldelser og til alle andre formål. Virksomheden er ikke forpligtet til at anerkende noget rimeligt eller andet krav på eller interesse i nogen andel af kapitalbeholdningen, uanset om Virksomheden har modtaget udtrykkelig eller anden meddelelse herom.

Afsnit 5.4. Bestemmelser, der vedrører overdragelse. Bestyrelsen kan fastsætte sådanne regler og bestemmelser, som det måtte anse for hensigtsmæssige, der ikke er i modstrid med MBCA, stiftelsesvedtægterne eller disse styrelsesvedtægter vedrørende udstedelse, overførsel og registrering af aktier i Virksomheden. Bestyrelsen kan udpege eller bemyndige ethvert senior medlem af ledelsen til at udpege en eller flere overdragelsesagenter og en eller flere registratorer og kræve alle certifikater i kapitalbeholdningen skal underskrives af sådanne personer.

Afsnit 5.5. Overdragelser. Alle overdragelser af aktiekapitalen må kun foretages i Virksomhedens regnskaber, når de er leveret til Virksomheden eller dets overdragelsesagent på en skriftlig foranledning af den registrerede indehaver af aktierne, personligt eller af en sådan indehavers advokat lovligt udformet skriftligt, og, hvis sådanne aktier er certificerede, efter returnering af certifikatet eller certifikater for sådanne aktier, der behørigt er påtegnet.

Afsnit 5.6. Annullering. Hvert certifikat for aktiekapital, der er returneret til Virksomheden til udveksling eller overdragelse, annulleres, og der udstedes ikke nye certifikater eller ikke-certificerede aktier til gengæld for eksisterende certifikater, bortset fra i henhold til afsnit 5.7, før det eksisterende certifikat er annulleret.

Afsnit 5.7. Tabt, destrueret, stjålet og beskadiget certifikat. Hvis et aktiecertifikat i Virksomheden bliver beskadiget, skal Virksomheden udstede et nyt certifikat eller ucertificerede aktier i stedet for sådanne beskadigede certifikater. Hvis et sådant certifikat går tabt eller destrueres, kan Virksomheden udstede et nyt certifikat for aktiekapital eller ikkecertificerede aktier i stedet for sådanne tabte eller destruerede certifikater. Ansøgeren til ethvert erstatningscertifikat eller til ucertificerede aktier skal udlevere eventuelle ødelagte certifikater eller, hvis der er tale om et tab, tyveri eller ødelæggelse, frembringe tilfredsstillende bevis for sådan tab, tyveri eller ødelæggelse af sådanne certifikater og ejerskabet heraf. Bestyrelsen kan efter eget skøn kræve, at ejeren af et tabt eller destrueret certifikat eller dennes repræsentant stiller sikkerhed med en acceptabel kaution og på et sådant beløb, som er tilstrækkeligt til at godtgøre Virksomheden mod ethvert krav, der måtte stilles mod Virksomheden på grund af det tabte eller destruerede certifikat eller udstedelsen af sådanne nye certifikater eller ucertificerede aktier i forbindelse med dette.

Afsnit 5.8. Fastsættelse af afslutningsdato for register. Bestyrelsen kan på forhånd fastsætte en afslutningsdato for register, som ikke må være mere end tres eller mindre end ti dage før datoen for et aktionærmøde, eller højst tres dage før nogen anden handling, med henblik på at bestemme hvilke aktionærer, der har ret at modtage mødeindkaldelse og ret til at stemme ved et sådant aktionærmøde eller en eventuel udsættelse heraf, eller for at afgive samtykke eller protest af et forslag uden et møde, eller til at modtage betaling eller udbytte eller tildeling af rettigheder eller til andre handlinger.

Hvis Bestyrelsen ikke fastsætter nogen afslutningsdato for register, skal registerafslutningsdatoen for afgørelser vedrørende aktionærers ret til at blive underrettet eller stemme på et aktionærmøde, være afslutning på forretningsdagen på dagen før den dag, hvor der gives underretning, eller hvis der ikke gives underretning, dagen umiddelbart før mødet, og afslutningsdatoen for register i forbindelse med bestemmelse af aktionærer til ethvert andet formål skal være afslutning på forretningsdagen den dag, hvor Bestyrelsen vedtager beslutningen herom En bestemmelse af registrerede aktionærer, der har ret til at blive underrettet om eller stemme på et møde, finder anvendelse ved eventuel udsættelse af mødet, medmindre Bestyrelsen fastsætter en ny afslutningsdato for register for det udsatte møde.

Artikel VI

Skadesløsholdelse

Afsnit 6.1. Skadesløsholdelse. Virksomheden skal skadesløsholde sine bestyrelsesmedlemmer og visse medlemmer af ledelsen som udpeget af Bestyrelsen fra tid til anden i det omfang, det er godkendt eller tilladt af loven (som er gældende nu eller senere), og en sådan ret til skadesløsholdelse fortsætter for en person, der er ophørt med at være en bestyrelsesmedlem eller udpeget medlem af ledelsen i Virksomheden og fortsætter til gavn for vedkommendes arvinger, eksekutorer eller personlige og juridiske repræsentanter, forudsat at, bortset fra procedurer til håndhævelse af skadeserstatningskrav, Virksomheden ikke er forpligtet til at skadesløse noget bestyrelsesmedlem eller udpeget medlem af ledelsen (eller vedkommendes arvinger, eksekutorer eller personlige eller juridiske repræsentanter) i forbindelse med en procedure (eller en del heraf), der er indledt af en sådan person, medmindre en sådan procedure (eller en del heraf) blev godkendt af Bestyrelsen. Retten til skadesløsholdelse, der er tildelt i dette afsnit 6.1, skal omfatte retten til straks at modtage betaling af Virksomheden, de rimelige udgifter til forsvar eller på anden måde deltagelse i enhver handling, søgsmål eller sager forud for dets endelige disposition ved modtagelse af en skriftlig forpligtelse, der er udført af eller på vegne af et sådant bestyrelsesmedlem eller udpeget medlem af ledelsen, til at tilbagebetale forskuddet, hvis det i sidste ende er fastslået, at vedkommende ikke opfyldte eventuelle adfærdsregler, som måtte være påkrævet i forbindelse med skadesløsholdelse af en person under omstændighederne. Virksomheden kan, i det omfang Bestyrelsen giver tilladelse til fra tid til anden, tildele ret til skadesløsholdelse og til at tilbageførsel af udgifter til andre medlemmer af ledelsen, medarbejdere og agenter i Virksomheden. Retten til skadesløsholdelse og tilbageførsel af udgifter, der er tildelt i dette afsnit 6.1, er ikke eksklusiv nogen anden rettighed, som enhver person kan have eller i følgende opnå i henhold til disse styrelsesvedtægter, stiftelsesvedtægterne, andre vedtægter, aftaler, aktionærers stemmeafgivelse, bestyrelsesmedlemmer uden interessekonflikt eller andet. Enhver ophævelse eller ændring af dette afsnit 6.1 må ikke negativt påvirke nogen rettigheder til skadesløsholdelse og tilbageførsel af udgifter til et bestyrelsesmedlem eller et udpeget medlem af Virksomheden, der findes på tidspunktet for en sådan ophævelse eller ændring, for så vidt angår handlinger eller undladelser, der forekommer, inden sådanne ophævelse eller ændring.

Afsnit 6.2. Forsikring mod skadesløsholdelse. Virksomheden skal have beføjelse til at købe og opretholde forsikring på vegne af enhver person, der er eller var bestyrelsesmedlem, medlem af ledelsen, medarbejder eller agent for Virksomheden, eller som er eller har arbejdet på vegne af Virksomheden som bestyrelsesmedlem, medlem af ledelsen, medarbejder eller agent for et andet selskab, partnerskab, joint venture, trust eller andre virksomheder, mod enhver forpligtelse, der er blevet påstået over for vedkommende, i en sådan egenskab eller på baggrund af vedkommendes status som sådan, uanset om Virksomheden ville have beføjelse til at skadesløsholde vedkommende mod en sådan forpligtelse i henhold til gældende lovgivning.

Artikel VII

Diverse bestemmelser

Afsnit 7.1. Virksomhedssegl. Virksomhedens segl skal være cirkulært med Virksomhedens navn og ordet Michigan i omkredsen og ordene "Corporate Seal - Kalamazoo" i midten. Seglet kan anvendes ved at påføre, præge eller på anden måde reproducere det eller en faksimile.

Afsnit 7.2. Regnskabsår. Virksomhedens regnskabsår skal være fra den 1. januar til den 31. december begge dage inklusive hvert år, eller andre tolv på hinanden følgende måneder, som Bestyrelsen kan udpege.

Afsnit 7.3. Elektronisk overførsel. Når udtrykket "elektronisk overførsel" anvendes i disse vedtægter, skal udtrykket "elektronisk overførsel" omfatte ethvert telegram, kabelgram, telefax, kommunikation via elektronisk post eller anden kommunikationsform, der ikke direkte involverer fysisk fremsendelse af papir, eller skaber en registrering, der kan opbevares og findes frem af modtageren, og kan blive direkte gengivet i papir af modtageren i en automatisk proces.

Afsnit 7.4. Meddelelser og meddelelser generelt. Når en meddelelse er påkrævet eller tilladt i henhold til disse vedtægter, udgør elektronisk overførsel en skriftlig meddelelse. Når en meddelelse eller anden kommunikation er tilladt af MBCA til elektronisk overførsel, afgives meddelelsen eller anden kommunikation, når den elektronisk sendes til den person, der har ret til at modtage meddelelsen eller kommunikationen på en måde, som er godkendt af denne person.

Når en meddelelse eller kommunikation afgives pr. post, skal den, medmindre andet er angivet i MBCA, sendes til den person, som den er rettet mod, på den adresse, som vedkommende har angivet til det formål, eller, hvis intet er angivet, på sin sidste kendte adresse. Meddelelsen eller kommunikationen gives, når den deponeres på et postkontor eller officiel central under eksklusiv varetægt og forvaring af det amerikanske postvæsen Meddelelse og enhver anden skriftlig rapport, erklæring eller kommunikation, der skal gives aktionærerne, anses for at være blevet givet til alle registrerede aktionærer, der deler en adresse, hvis der gives en meddelelse, eller en sådan anden rapport, erklæring eller kommunikation, som afgives i overensstemmelse med reglerne om "husholdning" i Regel 14a-3(e) i den amerikanske lov The Exchange Act og i afsnit 143 i MBCA.

Når en meddelelse eller kommunikation i henhold til MBCA, stiftelsesvedtægterne eller disse styrelsesvedtægter eller andet er påkrævet at blive givet til en person, og kommunikation med denne person er ulovlig i henhold til en lovbestemmelse for Michigan eller USA eller en regel, bestemmelse, proklamation eller påbud udstedt i henhold til en sådan lovbestemmelse, kræves det ikke, at meddelelsen eller kommunikationen til en sådan person skal overgives, og der er ingen pligt til at ansøge om tilladelse til at gøre dette.

Afsnit 7.5. Afkald på meddelelse. Når enhver meddelelse skal gives i henhold til en bestemmelse i disse vedtægter, anses et afkald deraf, som er underskrevet af den person eller de personer, der er berettiget til en sådan meddelelse eller, når det drejer sig om en aktionær, vedkommendes juridiske stedfortræder, eller afgivet via elektronisk overførsel, hvad enten det er før eller efter det tidspunkt, der er angivet deri for mødet, for at være lig med meddelelse.

Deltagelse af en person i et møde skal udgøre et afkald på meddelelse om et sådant møde, medmindre personen deltager i et møde med det udtrykkelige formål at protestere, ved mødets begyndelse, mod en forretningstransaktion, fordi mødet ikke er lovligt indkaldt.

Afsnit 7.6. Eksekvering af instrumenter, kontrakter osv.

Medmindre andet er fastsat i loven, stiftelsesdokumentet eller disse styrelsesvedtægter, kan enhver kontrakt, overdragelse, lejekontrakt, fuldmagt eller anden aftale, instrument eller dokument udføres og leveres i navnet og på vegne af Virksomheden af sådanne medlemmer af ledelsen eller personer, der fra tid til anden udpeges af Bestyrelsen eller af sådanne medlemmer af ledelsen i Virksomheden, der er godkendt af Bestyrelsen til at foretage sådan benævnelse.

Afsnit 7.7. Ændring af styrelsesvedtægter. Disse vedtægter kan ændres eller ophæves, eller nye vedtægter kan vedtages af aktionærerne eller af et flertal af den siddende Bestyrelse.