Pernyataan Privasi

Pengenalan
Stryker menyedari bahawa maklumat peribadi yang diterimanya disimpan dalam kedudukan beramanah. Stryker berusaha untuk memenuhi amanah itu dengan mematuhi prinsip umum berkenaan perlindungan maklumat peribadi. Pernyataan Privasi ini menerangkan cara kami mengumpulkan, menggunakan, berkongsi dan melindungi maklumat dalam menjalankan perniagaan kami.

Skop
Pernyataan Privasi ini (“Pernyataan”) terpakai pada maklumat peribadi pengguna yang dikumpulkan atau digunakan oleh Stryker, sekutu atau anak syarikatnya (secara kolektif, “Stryker”, “kami”, “kita”). Pernyataan ini terpakai kepada semua maklumat peribadi yang Stryker kumpul apabila pengguna berinteraksi dengan kami, seperti semasa melawati laman web kami, menggunakan atau membeli produk atau perkhidmatan kami, menghubungi perkhidmatan pelanggan dan semasa berinteraksi dengan kami sebagai pelanggan perniagaan, pembekal atau rakan kongsi perniagaan (secara kolektif, “Perkhidmatan”). 

Ini termasuk, tanpa had, semua koleksi dalam talian dan luar talian bagi semua jenis maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, sesetengah pengumpulan maklumat Stryker melibatkan jenis data dengan keperluan khas (contohnya, maklumat kesihatan) yang memerlukan notis privasi yang berbeza. Apabila itu berlaku, Stryker akan menjelaskan dengan jelas bahawa notis privasi yang berkenaan adalah berbeza daripada Pernyataan ini.

Bagi mereka yang menetap di California, sila lihat Notis Privasi kami untuk Penduduk California bagi mendapatkan maklumat tambahan berkenaan amalan kami.

Pengumpulan maklumat 
Stryker mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi untuk tujuan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:

 • Membeli produk dan perkhidmatan Stryker;
 • Mengaktifkan atau mendaftarkan produk dan perkhidmatan tertentu atau meningkatkan fungsi;
 • Menerima maklumat tentang produk dan perkhidmatan Stryker;
 • Mengambil bahagian dalam komuniti dalam talian Stryker, termasuk saluran/halaman media sosial kami; 
 • Menyimpan pilihan anda untuk interaksi dan komunikasi masa hadapan daripada Stryker; 
 • Membantu kami membangunkan produk dan perkhidmatan serta mencipta kempen yang dibuat berdekatan anda, mengoptimumkan perkhidmatan pelanggan dan menambah baik laman web kami secara berterusan; 
 • Membantu kami menambah baik produk dan perkhidmatan, dan membenarkan Stryker sentiasa memberi anda maklumat, atau melibatkan anda dalam ujian produk dan perkhidmatan baharu; 
 • Menyelesaikan isu pengguna dan/atau produk dan perkhidmatan; 
 • Mendaftarkan pelawat untuk kemudahan Stryker atau Stryker menganjurkan acara dan persidangan; 
 • Pengurusan kontrak atau tender; dan 
 • Menerima mesej yang diperibadikan, tawaran istimewa dan iklan yang berkaitan dengan kepentingan peribadi anda, berdasarkan maklumat yang anda kongsikan dengan kami dan maklumat yang telah kami kumpulkan melalui kuki atau teknik serupa berkenaan penggunaan anda terhadap laman web/media sosial/blog Stryker. 

Stryker mengekalkan perlindungan fizikal, teknikal dan pentadbiran untuk melindungi maklumat peribadi anda dan hanya membenarkan pendedahan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membantu dalam menyediakan produk atau perkhidmatan. Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat produk dan perkhidmatan dan memberikan statistik ini kepada orang lain dalam bentuk jumlah keseluruhan yang maklumat itu telah tidak dikenal pasti.  

Maklumat peribadi yang dikumpul mungkin termasuk:

 • Maklumat perhubungan, seperti nama, alamat, e-mel, nombor telefon, nombor faks, nama organisasi dan/atau jawatan;
 • Pengecam unik dan maklumat pilihan seperti nama pengguna, kata laluan, pilihan pemasaran, alamat protokol Internet (IP), jenis pelayar, sistem pengendalian, komputer atau peranti mudah alih atau navigasi dan perilaku aliran klik untuk interaksi dalam talian;
 • Resume atau CV, termasuk sejarah kerja, kelayakan profesional, penerbitan, anugerah, rujukan, latihan yang lengkap dan tandatangan;
 • Sekatan makanan, maklumat pasport untuk tempahan perjalanan atau tujuan pengenalan, nombor keselamatan sosial (jika diperlukan oleh undang-undang), butiran akaun bank, (kecemasan) orang yang boleh dihubungi, maklumat keluarga (jika berkaitan dan mengikut undang-undang tempatan);
 • Kepercayaan kredit, nombor VAT, produk, sejarah maklumat pembelian, dokumentasi permintaan;
 • Gambar, rakaman video dan audio yang anda telah memberikan kebenaran anda;
 • Maklumat peribadi yang sensitif, seperti maklumat kesihatan atau laporan pelanggan akhir individu (cth, berkenaan tuntutan dan penyiasatan produk, sebelum dan selepas pembedahan pesakit untuk tujuan penyelidikan dan statistik atau rekod jenayah untuk prosedur usaha wajar mengikut undang-undang yang berkaitan).

Stryker akan mengekalkan dan menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul untuk proses dan tujuan pemprosesan yang dinyatakan di atas mengikut kewajipan undang-undang. 

Asas Undang-undang
Asas undang-undang yang digunakan Stryker untuk memproses maklumat peribadi akan bergantung pada tujuan pemprosesan dan keperluan undang-undang bidang kuasa. Jika maklumat peribadi yang dikumpulkan akan melibatkan rakyat EU, secara amnya, kami menggunakan asas berikut:

 • Persetujuan untuk menggunakan maklumat peribadi, cth. yang melibatkan aktiviti pemasaran langsung (digital) dan kami ingin menggunakan foto, rakaman video atau audio dengan individu yang boleh dikenal pasti untuk penerbitan luar; 
 • Penubuhan atau pelaksanaan kontrak, cth., apabila kami mengikat kontrak dengan satu pihak dan kami mengumpulkan maklumat hubungan dan tandatangan, serta butiran akaun bank berpotensi yang mungkin dihubungkan dengan wakil syarikat yang kami berurusan dengannya; 
 • Pematuhan terhadap kewajipan undang-undang, cth., apabila kami perlu mendedahkan butiran pengguna untuk pematuhan undang-undang (tempatan atau industri) seperti Akta Sunshine Pembayaran Doktor atau untuk pematuhan dengan Peraturan Peranti Perubatan; 
 • Kepentingan sah Stryker, cth., apabila Stryker mengumpulkan maklumat hubungan dan pilihan, butiran untuk penginapan dan perjalanan bagi peserta acara dan latihan yang dianjurkan Stryker atau acara dan latihan yang dihoskan oleh pihak ketiga dengan kerjasama Stryker; 
 • Kepentingan awam atau untuk menjalankan kuasa awam dalam kes yang sangat terhad, cth., apabila kami dikehendaki untuk bekerjasama dengan polis atau badan kerajaan lain sekiranya berlaku kelakuan yang menyalahi undang-undang; 
 • Untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, cth., untuk kes mahkamah; 
 • Untuk tujuan saintifik atau penyelidikan, cth., untuk kajian penyelidikan klinikal dengan perlindungan mencukupi untuk menjaga kerahsiaan; 
 • Untuk perubatan pencegahan dan pekerjaan, diagnosis perubatan menurut kontrak dengan pakar penjagaan kesihatan; 
 • Untuk kepentingan awam dalam kesihatan awam untuk memastikan standard kualiti dan keselamatan penjagaan kesihatan dan produk yang tinggi; dan
 • Apabila individu memilih untuk mendedahkan maklumat peribadi secara terbuka dengan caranya sendiri. 

Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat peribadi yang kami perlukan secara munasabah, ini mungkin menghalang keupayaan Stryker untuk memberikan maklumat atau perkhidmatan yang anda minta.

Pemindahan Rentas Sempadan
Maklumat peribadi dipindahkan setakat ke luar negara tempat pemilik maklumat peribadi itu tinggal, seperti kepada sekutu Stryker atau rakan kongsi perniagaan di negara lain, termasuk di Amerika Syarikat, standard berbeza mungkin digunakan untuk cara data anda digunakan dan dilindungi di negara-negara tersebut. Stryker mempunyai perlindungan yang sewajarnya mengikut keperluan undang-undang yang berkaitan untuk memastikan data dilindungi secukupnya tanpa mengira negara. Ini termasuk mendapatkan jaminan bertulis daripada mana-mana pihak ketiga yang diberikan akses kepada data anda, untuk meminta mereka menerima pakai standard yang memastikan tahap perlindungan yang setara untuk data seperti yang diterima pakai oleh Stryker dan langkah perlindungan korporat dan kontrak yang standard (berdasarkan Klausa Model Suruhanjaya Eropah) untuk pemindahan data dalaman kepada sekutu Stryker di negara ketiga yang dianggap untuk memberikan tahap perlindungan data yang tidak mencukupi.

Pernyataan Privasi untuk Kanak-kanak
Stryker tidak akan mengumpulkan maklumat peribadi daripada sesiapa yang kami tahu berada di bawah umur 16 tahun tanpa kebenaran yang boleh disahkan terlebih dahulu daripada wakil sahnya. Wakil undang-undang tersebut mempunyai hak, atas permintaan, untuk melihat maklumat yang diberikan oleh kanak-kanak itu dan/atau meminta maklumat itu dipadamkan. 

Pengekalan Maklumat
Stryker akan mengekalkan maklumat peribadi anda selama yang wajar diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau tidak lagi diperlukan untuk tujuan perniagaan yang sah. 

Pendedahan Maklumat
Stryker boleh berkongsi maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan dengan syarikat atau ejen yang melakukan penyelenggaraan teknologi atau bekerja bagi pihak kami untuk membantu memenuhi keperluan perniagaan, termasuk menyediakan perkhidmatan pelanggan dan mengedarkan komunikasi pemasaran. Stryker juga boleh berkongsi maklumat peribadi dengan anak syarikat dan sekutu kami.

Pembekal perkhidmatan lain yang mungkin digunakan untuk melaksanakan fungsi tertentu bagi pihak kami dan kepada pihak yang maklumat peribadi mungkin didedahkan untuk melaksanakan fungsi yang dimaksudkan termasuk sokongan pusat panggilan, menghantar atau memproses mel pos atau elektronik atau menganalisis atau mengehoskan maklumat di pelayan berasaskan awan. 

Stryker tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan untuk tujuan pemasaran langsung mereka sendiri.

Keselamatan
Keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda penting kepada kami. Atas sebab ini, Stryker mempunyai kawalan fizikal, teknikal dan pentadbiran untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Stryker menilai perlindungan ini secara berterusan untuk membantu meminimumkan risiko daripada ancaman keselamatan baharu apabila risiko tersebut diketahui.

Hak
Anda boleh meminta butiran tentang maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda. Jika anda percaya bahawa mana-mana maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila hubungi kami secepat mungkin di alamat di bawah. Kami akan segera membetulkan mana-mana maklumat peribadi yang didapati tidak betul.

Anda sentiasa boleh memilih untuk membantah pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda atau untuk memadamkan maklumat anda. Jika anda inginkan salinan maklumat yang disimpan tentang anda untuk kegunaan anda sendiri atau untuk dipindahkan kepada pihak lain atau jika anda ingin menggunakan apa-apa hak lain, sila hubungi kami di globalprivacy@stryker.com.

Kemas Kini pada Pernyataan Privasi

Pernyataan ini boleh dipinda pada bila-bila masa. Jika perubahan material dibuat dalam cara maklumat peribadi dikumpulkan, digunakan, didedahkan ataupun diproses, Pernyataan ini akan dikemas kini dan notis akan diberikan apabila/jika sesuai. Apa-apa perubahan material kepada Pernyataan ini akan berkuat kuasa pada masa kami menyiarkan notis kemas kini. Jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, Stryker boleh mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu untuk apa-apa perubahan material yang kami buat pada Pernyataan Privasi ini.

Pernyataan dikemas kini kali terakhir pada [23-04-2018]

Hubungi
Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan, kebimbangan atau komen tentang Pernyataan ini, sila hubungi kami. Stryker akan menggunakan usaha wajar untuk membalas kepada anda secepat mungkin.


Hantar mel ke:
Stryker Corporation
Perhatian: Pengarah Privasi Data
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Hantar e-mel ke:
globalprivacy@stryker.com

Pegawai Perlindungan Data EU: europe.privacy@stryker.com

Jika kami gagal untuk membalas kepada anda dalam tempoh yang wajar selepas menerimanya secara bertulis atau jika anda tidak berpuas hati dengan maklum balas yang anda terima daripada kami, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data di negara asal anda.