Terma penggunaan

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI. Terma penggunaan ini menerangkan peraturan untuk pengguna (“anda” atau “milik anda”) daripada mana-mana laman web Stryker ("laman web Stryker"). Laman web Stryker boleh digunakan hanya untuk tujuan maklumat dan, dalam keadaan tertentu, untuk membuat pesanan yang selamat mengikut Perjanjian Pengguna Stryker yang berkaitan. Dengan menggunakan laman web Stryker atau memuat naik bahan ke laman web Stryker, anda bersetuju untuk mematuhi terma penggunaan yang dinyatakan dalam notis ini ("Terma Penggunaan") dan Pernyataan Privasi Stryker (“Pernyataan Privasi”). Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi, jangan gunakan laman web Stryker dalam apa-apa jua cara termasuk, tetapi tidak terhad kepada, memuat naik atau memuat turun apa-apa maklumat atau bahan.

Semua laman web Stryker dimiliki dan dikendalikan oleh Stryker. Stryker ialah nama yang kami gunakan untuk merujuk kepada keseluruhan perniagaan kami, termasuk Stryker Corporation (“Stryker”) dengan ibu pejabat sedunianya di 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002, USA. dan mana-mana syarikat yang dikawalnya, seperti anak syarikat, bahagian-bahagian dan sekutunya.

Dengan mengakses laman web Stryker, anda bersetuju dengan terma berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma berikut, sila ambil perhatian bahawa anda tidak dibenarkan menggunakan mana-mana laman web Stryker. Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi terpakai pada semua laman web Stryker. Stryker dan sekutunya juga mengendalikan laman web lain. Terma Penggunaan juga boleh terpakai pada laman web lain tersebut. Sila semak Terma Penggunaan yang disiarkan pada laman web Stryker yang lain apabila anda melawatinya. Stryker boleh mengubah Terma Penggunaan pada bila-bila masa. Dengan menggunakan laman web Stryker, anda menyatakan dan memberikan jaminan bahawa anda menerima terma ini dan mana-mana versi Terma Penggunaan akan datang. Terma Penggunaan ini dikemas kini kali terakhir pada 21 Mei 2010.

Terma Penggunaan terpakai secara eksklusif untuk akses dan penggunaan anda pada mana-mana laman web Stryker dan jangan ubah terma atau syarat mana-mana perjanjian lain yang mungkin anda miliki dengan Stryker atau syarikat induk, anak syarikat atau sekutunya berkenaan topik lain selain penggunaan mana-mana laman web Stryker.

Sila baca Pernyataan Privasi kami untuk memahami peraturan privasi tentang penggunaan anda terhadap laman web Stryker. Kecuali seperti yang tertulis dalam mana-mana perjanjian pengguna yang lain, penafian, dasar, terma penggunaan, pernyataan atau notis lain di laman web Stryker, Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi kami ialah perjanjian lengkap antara anda dengan Stryker berkenaan penggunaan anda terhadap laman web Stryker. Anda mungkin tertakluk pada terma tambahan yang mungkin terpakai apabila anda mengakses perkhidmatan atau bahan tertentu di kawasan tertentu pada laman web Stryker atau dengan mengikuti pautan yang membawa anda keluar daripada laman web Stryker.

Maklumat yang terkandung dalam laman web Stryker (i) adalah untuk panduan umum tentang perkara yang berkepentingan sahaja dan tidak boleh disatukan atau digantikan untuk nasihat undang-undang atau perubatan dan (ii) tidak membentuk tawaran atau permintaan untuk pembelian produk atau perkhidmatan.

Rujukan kepada produk atau perkhidmatan Stryker di laman web Stryker tidak menunjukkan bahawa produk atau perkhidmatan tersebut tersedia atau akan tersedia di negara anda yang produk atau perkhidmatan tersebut mungkin tertakluk pada peraturan dan syarat penggunaan yang berbeza. Rujukan sedemikian tidak menunjukkan apa-apa niat daripada pihak kami untuk menjual produk atau perkhidmatan ini di negara anda dan anda harus sentiasa bergantung pada maklumat produk yang dicipta khas untuk negara anda. Laman web Stryker mengandungi maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin tersedia atau mungkin tidak tersedia di mana-mana negara atau rantau tertentu di dunia, mungkin tersedia di bawah tanda dagangan yang berbeza di negara yang berbeza dan jika berkaitan, boleh diluluskan atau disahkan oleh badan kawal selia kerajaan untuk penjualan atau digunakan dengan petunjuk dan sekatan yang berbeza di negara yang berbeza.

Walaupun boleh diakses oleh orang lain, maklumat produk di laman web awam Stryker bertujuan untuk digunakan oleh penduduk Amerika Syarikat sahaja melainkan ditetapkan dengan bendera kebangsaan atau simbol rantau. Laman web Stryker mungkin berhubung ke laman web lain yang dihasilkan oleh pelbagai bahagian pengendalian dan anak syarikat Stryker, beberapa daripadanya berada di luar AS. Laman web Stryker tersebut mungkin mengandungi maklumat yang sesuai hanya untuk negara atau rantau asal tertentu tempat laman web tersebut berpusat. Anda tidak boleh mentafsirkan apa-apa di laman web yang dipautkan sebagai promosi atau permintaan untuk mana-mana produk atau untuk penggunaan mana-mana produk yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan negara tempat anda berada.

Laman web Stryker mungkin mengandungi maklumat dari masa ke masa yang berkaitan dengan pelbagai keadaan kesihatan, perubatan dan kecergasan serta rawatannya. Maklumat tersebut tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat yang diberikan oleh doktor atau pakar perubatan lain. Anda tidak seharusnya menggunakan maklumat yang terkandung di sini untuk mendiagnosis masalah kesihatan atau kecergasan atau penyakit. Anda harus sentiasa berunding dengan pakar perubatan, seperti doktor, untuk menentukan siri rawatan, jika ada, yang mungkin sesuai untuk anda.

Hak Cipta dan Tanda Dagangan. Kandungan laman web Stryker dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan sedunia. Apa-apa hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara. Pengeluaran semula, pemindahan, pengedaran atau penyimpanan sebahagian atau semua kandungan dalam apa-apa bentuk tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Stryker adalah dilarang kecuali mengikut terma berikut. Stryker membenarkan anda melayari laman web Stryker pada komputer anda dan mencetak atau memuat turun kandungan hanya untuk kegunaan peribadi anda untuk tujuan bukan komersial dengan syarat penggunaan tersebut tidak bersaing atau menjejaskan Stryker; tetapi pengubahsuaian atau pengeluaran semula kandungan selanjutnya adalah tidak dibenarkan. Kandungan tersebut sebaliknya tidak boleh disalin atau digunakan dalam apa-apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada wakil Stryker yang diberi kuasa. Dokumen individu di laman web Stryker mungkin tertakluk pada terma tambahan yang dinyatakan dalam dokumen tersebut.

Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, kemasan dagang dan produk yang terkandung dalam laman web Stryker dilindungi di Amerika Syarikat dan di peringkat antarabangsa. Stryker ialah tanda dagangan berdaftar Stryker Corporation. Nama produk dan syarikat lain yang disebut dalam laman web Stryker mungkin merupakan tanda dagangan atau nama dagangan pemiliknya yang berkenaan. Akses anda ke laman web Stryker tidak boleh ditafsirkan sebagai dibenarkan, secara tersirat, estopel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan apa-apa tanda yang muncul di laman web Stryker tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada wakil Stryker yang diberi kuasa atau pemilik pihak ketiganya kecuali untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan syarikat.

Jika anda percaya bahawa harta intelek anda telah digunakan secara tidak wajar pada laman web Stryker, sila hubungi Jabatan Pematuhan Stryker di alamat yang diberikan di bawah.

Perisian. Apa-apa perisian termasuk apa-apa fail, imej yang dijana dengan perisian, kod, sumber dan destinasi, dan data yang mengiringi perisian (secara kolektif, "Perisian"), yang digunakan atau boleh diakses melalui laman web Stryker boleh anda gunakan semata-mata untuk mengakses dan menggunakan laman web Stryker untuk tujuan dan mengikut syarat yang dinyatakan secara jelas di laman web Stryker. Stryker mengekalkan hak milik penuh dan lengkap pada dan semua hak harta intelek dalam Perisian. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, mengedar, menjual, mengubah suai atau mencipta karya terbitan daripada mana-mana bahagian Perisian mahupun menyahkompil, kejuruteraan balikan atau menyahhimpun yang sama, melainkan dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan.

Representasi Pengguna. Dalam menggunakan mana-mana laman web Stryker, anda bersetuju: (a) untuk tidak mengganggu atau masuk campur dengan keselamatan, ataupun menyalahgunakan, laman web Stryker atau mana-mana perkhidmatan, sumber sistem, akaun, pelayan atau rangkaian yang disambungkan atau boleh diakses melalui laman web Stryker atau laman web yang bersekutu atau dipautkan; (b) untuk tidak mengganggu atau masuk campur dengan keseronokan mana-mana pengguna lain terhadap laman web Stryker atau laman web yang bersekutu atau dipautkan; (c) untuk tidak memuat naik, menyiarkan ataupun menghantar apa-apa virus atau fail lain yang berbahaya, mengganggu atau merosakkan melalui atau pada mana-mana laman web Stryker; (d) untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan akaun, perkhidmatan atau sistem orang lain tanpa kebenaran daripada Stryker, atau mencipta atau menggunakan identiti palsu di laman web Stryker; (e) untuk tidak menghantar spam, surat berangkai, mel remeh atau apa-apa jenis e-mel massa lain yang tidak diminta melalui atau pada laman web Stryker kepada orang atau entiti yang tidak bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada mel tersebut; (f) untuk tidak mendedahkan nama pengguna dan kata laluan anda kepada orang lain sama ada di dalam atau di luar laman web Stryker; (g) untuk tidak cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran ke laman web Stryker atau bahagian laman web Stryker yang dihadkan daripada akses umum; dan, (h) untuk tidak menggunakan laman web Stryker untuk meminta, memberikan atau mendapatkan nasihat perubatan, pendapat perubatan atau diagnosis tertentu yang berkaitan dengan keadaan atau situasi tertentu pesakit.

Selain itu, anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan dan komunikasi yang dijalankan atau dihantar di bawah akaun anda, dan anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negeri, kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan eksport Amerika Syarikat, yang berkaitan dengan penggunaan atau aktiviti anda di laman web Stryker.

Kecuali untuk Pengguna Berdaftar (seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna yang berkaitan) yang menggunakan laman web Stryker yang selamat untuk kegunaan profesional, berkaitan dengan rawatan pesakit, anda secara nyata bersetuju bahawa anda tidak akan memberikan, membincangkan atau merujuk kepada mana-mana pesakit tertentu, mana-mana keadaan perubatan pesakit tertentu atau apa-apa maklumat lain yang boleh mengenal pasti pesakit tertentu. Anda seterusnya secara nyata bersetuju bahawa anda tidak akan membincangkan, menyokong atau merujuk kepada penggunaan produk perubatan "tanpa label", termasuk apa-apa penggunaan yang belum diluluskan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan AS atau mana-mana agensi kawal selia lain yang berkenaan.

Kemas Kini Laman Web. Semua kandungan yang tersedia melalui laman web Stryker, termasuk tetapi tidak terhad kepada data, lukisan teknikal, konfigurasi, maklumat sebut harga dan pesanan serta penyenaraian katalog dipercayai adalah tepat. Walau bagaimanapun, anda harus menilai secara sendiri ketepatan maklumat dan kegunaan untuk keperluan khusus anda bagi apa-apa kandungan, produk atau perkhidmatan yang tersedia melalui mana-mana laman web Stryker. Spesifikasi produk dan perkhidmatan tertakluk pada perubahan tanpa notis dan Stryker berhak untuk membuat perubahan tanpa notis kepada pemprosesan, bahan atau konfigurasi. Stryker tidak menjamin bahawa produk atau perkhidmatan yang disenaraikan dalam talian akan tersedia pada masa pesanan anda.

Stryker boleh menamatkan, mengubah, menggantung atau menghentikan mana-mana aspek laman web Stryker, termasuk ketersediaan apa-apa ciri, pada bila-bila masa. Stryker boleh mengalih keluar, mengubah suai ataupun mengubah mana-mana kandungan, termasuk kandungan pihak ketiga, pada atau daripada laman web Stryker. Stryker boleh mengenakan had pada ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda ke bahagian atau semua laman web Stryker tanpa notis atau liabiliti. Stryker boleh menamatkan kebenaran dan hak yang diberikan di sini dan penggunaan anda terhadap mana-mana laman web Stryker pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya dan selepas penamatan tersebut, anda hendaklah segera memusnahkan semua bahan yang telah anda muat turun daripada mana-mana laman web Stryker.

Pautan ke Laman Web Lain. Untuk kebolehcapaian mudah anda, Stryker mungkin memasukkan pautan ke laman web di Internet yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga yang Terma Penggunaan ini tidak terpakai. Stryker tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web lain tersebut. Anda juga bersetuju bahawa Stryker tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan di laman web pihak ketiga dan tidak boleh memikul apa-apa tanggungjawab untuk bahan yang dicipta atau diterbitkan oleh laman web pihak ketiga tersebut. Oleh itu, apabila berhubung ke laman web pihak ketiga tersebut, anda harus menyemak dan bersetuju dengan peraturan penggunaan laman web tersebut sebelum menggunakan laman web tersebut. Selain itu, ringkasan dan/atau pautan ke laman web yang bukan Stryker, tidak menunjukkan bahawa Stryker menyokong laman web atau produk atau perkhidmatan, atau menjamin ketepatan mana-mana kandungan yang dirujuk dalam laman web pihak ketiga tersebut. Stryker tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau kecederaan yang timbul daripada akses pengguna atau ketidakupayaan untuk mengakses ke laman web tersebut.

Pautan ke Laman Web Stryker. Semua pautan ke laman web Stryker mesti diluluskan secara bertulis oleh Stryker, kecuali Stryker membenarkan pautan yang: (a) pautan ialah pautan teks sahaja yang hanya mengandungi tajuk halaman utama laman web Stryker, (b) pautan "menunjukkan" hanya ke halaman utama laman web Stryker dan bukan ke halaman yang lebih dalam, (c) pautan, apabila diaktifkan oleh pengguna, memaparkan halaman utama laman web Stryker ini dalam skrin penuh dan bukan dalam "bingkai" pada laman web yang dipautkan, dan (d) rupa, kedudukan dan aspek lain pada pautan tidak (i) mencipta rupa palsu yang entiti, aktiviti atau produknya dikaitkan atau ditaja oleh Stryker atau sekutunya, atau (ii) merosakkan atau melemahkan muhibah yang dikaitkan dengan nama dan tanda dagangan Stryker atau sekutunya. Dalam apa-apa jua keadaan, anda bersetuju bahawa Stryker berhak untuk menarik balik kebenaran ini untuk menghubungkan tanpa sebab atau notis dan pada bila-bila masa dan anda selanjutnya berusaha untuk memadamkan mana-mana pautan yang kebenaran daripada Stryker telah ditarik balik.

Kandungan dan Idea Anda. Dengan menyerahkan bahan kepada mana-mana pelayan kami, contohnya, melalui e-mel atau Internet, anda bersetuju bahawa: (a) bahan itu tidak akan mengandungi apa-apa item yang menyalahi undang-undang ataupun tidak sesuai untuk diterbitkan; (b) anda akan menggunakan usaha yang wajar untuk mengimbas dan mengalih keluar mana-mana virus atau ciri lain yang mencemarkan atau merosakkan sebelum menyerahkan apa-apa bahan; (c) anda memiliki bahan tersebut atau mempunyai hak tanpa had untuk memberikannya kepada kami dan Stryker boleh menerbitkan bahan tersebut secara percuma dan/atau menggabungkannya atau mana-mana konsep yang diterangkan di dalamnya dalam produk kami tanpa akauntabiliti atau liabiliti; (d) anda bersetuju untuk tidak mengambil tindakan terhadap kami berhubung dengan bahan yang anda serahkan dan anda bersetuju untuk membayar ganti rugi jika mana-mana pihak ketiga mengambil tindakan terhadap kami berhubung dengan bahan yang anda serahkan; (e) tidak melanggar terma Perjanjian ini, Pernyataan Privasi Stryker atau mana-mana perjanjian pengguna berdaftar yang lain (jika berkaitan); dan, (f) anda hendaklah bertanggungjawab ke atas kandungan dan maklumat yang terkandung di dalamnya, termasuk semua persetujuan yang diperlukan, kebenaran dan ketepatannya.

Stryker tidak menyemak dan tidak boleh menyemak kandungan yang disiarkan oleh pengguna pada setiap laman web Stryker dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan tersebut. Stryker boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, mengalih keluar apa-apa kandungan yang disiarkan oleh pengguna.

Penafian Keselamatan. Laman web Stryker mungkin mengandungi "pernyataan yang berpandangan ke hadapan" seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Keselamatan Persendirian 1995. Pernyataan ini, pada masa dibuat, adalah berdasarkan jangkaan semasa peristiwa masa hadapan.

Jika mana-mana andaian asas tersebut membuktikan atau telah terbukti tidak tepat atau tidak diketahui atau jika berisiko atau ketidakpastian menjadi kenyataan atau telah menjadi kenyataan, keputusan sebenar mungkin berbeza atau mungkin telah berubah secara material daripada jangkaan dan unjuran Stryker dalam pernyataan ini.

Risiko dan ketidakpastian ini termasuk keadaan umum industri dan persaingan: keadaan ekonomi, seperti kadar faedah dan turun naik kadar pertukaran mata wang, kemajuan teknologi dan paten yang dicapai oleh pesaing, cabaran yang wujud dalam pembangunan produk baharu termasuk mendapatkan kelulusan kawal selia, pembaharuan penjagaan kesihatan dalam dan luar negara, undang-undang dan peraturan kerajaan serta trend ke arah penyekatan kos penjagaan kesihatan.

Senarai dan penerangan lanjut tentang risiko, ketidakpastian dan faktor lain ini boleh didapati dalam Laporan Tahunan Stryker pada Borang 10-K untuk tahun kewangan semasa. Salinan Borang 10-K ini, serta pemfailan seterusnya, boleh didapati dalam talian di www.sec.gov atau atas permintaan daripada Syarikat.

Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini apa-apa pernyataan yang berpandangan ke hadapan akibat maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan masa hadapan.

Apa-apa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang dihantar ke laman web Stryker dikawal oleh Pernyataan Privasi Stryker, yang digabungkan dengan rujukan seperti yang dinyatakan sepenuhnya dalam Terma Penggunaan ini. Stryker bebas untuk menggunakan atau menyalin semua maklumat lain dalam mana-mana komunikasi sedemikian, termasuk apa-apa idea, ciptaan, konsep, teknik atau pengetahuan yang didedahkan di dalamnya, atas apa-apa tujuan. Tujuan sedemikian mungkin termasuk pendedahan kepada pihak ketiga dan/atau membangun, mengilang dan/atau memasarkan barangan atau perkhidmatan.

Jaminan. Penggunaan mana-mana laman web Stryker dan kandungan di dalamnya adalah dibenarkan untuk kegunaan peribadi yang bukan komersial. Kandungan dalam setiap laman web Stryker disediakan sebagai kemudahan kepada anda. Stryker akan menggunakan usaha yang wajar untuk memasukkan maklumat terkini dan tepat dalam laman webnya tetapi tidak membuat representasi, waranti atau jaminan tentang ketepatan, mata wang atau kesempurnaan maklumat yang terkandung di mana-mana laman web Stryker yang disediakan secara "seadanya" dan "seperti yang tersedia".

Setakat yang dibenarkan mengikut undang-undang yang berkaitan, Stryker dan sekutunya menafikan semua jaminan dalam apa-apa jua bentuk, sama ada yang nyata atau tersirat, termasuk apa-apa jaminan kebolehdagangan tanpa had, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau yang bukan pelanggaran. Anda secara nyata bersetuju bahawa apa-apa penggunaan laman web Stryker, termasuk semua kandungan, data atau perisian yang diedarkan, dimuat turun atau diakses daripada atau melalui laman web Stryker adalah atas risiko anda sendiri. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas apa-apa kerosakan pada perniagaan anda, sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh muat turun kandungan, data dan/atau perisian tersebut.

Anda mengakui bahawa Stryker tidak mengawal dalam apa-apa aspek maklumat, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga melalui mana-mana laman web termasuk laman web Stryker. Kecuali seperti yang dipersetujui secara bertulis, Stryker dan sekutunya tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan jaminan atau representasi tentang ketepatan, mata wang, kesempurnaan, kebolehpercayaan atau kegunaan apa-apa nasihat, pendapat, ringkasan, pernyataan atau kandungan lain atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang diedarkan atau disediakan oleh pihak ketiga melalui mana-mana laman web pihak ketiga atau Stryker.

Stryker tidak memberikan apa-apa jaminan bahawa laman web atau kandungannya akan memenuhi keperluan anda, atau laman web Stryker atau kandungannya tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, bebas ralat atau kecacatan, jika ada, akan diperbetulkan. Stryker juga tidak memberikan apa-apa jaminan tentang keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan laman web Stryker atau kandungannya atau tentang ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan apa-apa maklumat yang diperoleh melalui penggunaan mana-mana laman web Stryker.

Stryker tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan yang dialami oleh pengguna, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan data akibat kelewatan, kandungan atau e-mel yang tidak dihantar, ralat, masa henti sistem, salah penghantaran kandungan atau e-mel, gangguan rangkaian atau sistem, kerosakan fail atau gangguan perkhidmatan yang disebabkan oleh kecuaian Stryker, ahli sekutunya, pemberi lesennya atau ralat dan/atau ketinggalan pengguna sendiri.

Kecuali diperuntukkan sebaliknya di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan keselamatan data peribadi, Stryker menafikan apa-apa jaminan atau representasi bahawa kerahsiaan maklumat yang dihantar melalui laman web Stryker akan dikekalkan.

Tiada nasihat atau maklumat, sama ada lisan atau bertulis, yang anda peroleh daripada Stryker atau pihak ketiga melalui mana-mana laman web Stryker boleh mewujudkan apa-apa jaminan.

Sesetengah negeri tidak membenarkan pembatasan atau pengecualian jaminan atau syarat tertentu, jadi, beberapa pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Had Liabiliti SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM APA-APA KEADAAN, TERMASUK, TANPA HAD, KECUAIAN, STRYKER ATAU SYARIKAT INDUKNYA, ANAK SYARIKAT, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, EJEN ATAU PEMBEKALNYA BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KEBETULAN, KHAS ATAU LANJUTAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB STRYKER ATAU MANA-MANA KANDUNGAN YANG TERKANDUNG PADA LAMAN WEB STRYKER, ATAU, KECUALI YANG DIPERUNTUKKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKAITAN TENTANG KESELAMATAN DATA PERIBADI, AKIBAT DARIPADA AKSES TANPA KEBENARAN ATAU PERUBAHAN PENGHANTARAN ATAU DATA ANDA ATAU MAKLUMAT LAIN YANG DIHANTAR ATAU DITERIMA ATAU TIDAK DIHANTAR ATAU DITERIMA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KEROSAKAN ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN, DATA ATAU LAIN-LAIN YANG TIDAK KETARA, WALAUPUN STRYKER TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. PIHAK-PIHAK MENGAKUI BAHAWA INI MERUPAKAN PERUNTUKAN RISIKO YANG WAJAR, WALAUPUN STRYKER TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN ATAU HAD LIABILITI TERTENTU, JADI, HAD ATAU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. LIABILITI STRYKER DALAM KES TERSEBUT AKAN TERHAD SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Undang-udang Berkaitan. Terma Penggunaan ini akan dikawal oleh undang-undang Negeri Michigan dan tuntutan akan ditentukan di mahkamah negeri dan persekutuan Negeri Michigan, Amerika Syarikat. Sekiranya mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, maka peruntukan tersebut akan dianggap boleh diasingkan, dan tidak akan menjejaskan kesahihan atau kebolehkuatkuasaan peruntukan yang selebihnya.

Hubungi Stryker. Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan tentang Terma Penggunaan ini, sila tulis kepada:

Stryker Corporation
dengan alamat: Pegawai Pematuhan Korporat
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
USA

Jika Terma Penggunaan berubah, Terma Penggunaan yang disemak akan disiarkan pada semua laman web Stryker. Sila semak semula secara berkala, dan terutamanya sebelum anda memberikan apa-apa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Terma penggunaan ini telah dikemas kini kali terakhir pada 21 Mei 2010.