Codul etic

Introducere

Acest Cod etic a fost adoptat de către Consiliul de administrație al Stryker Corporation pentru a descuraja ilegalitățile și a promova o conduită onestă și etică, dezvăluirea corectă a informațiilor financiare în documentele depuse la Comisia pentru valori mobiliare și schimburi și sau publicate în alte moduri de către Companie, precum și conformitatea Directorului general, Președintelui, Directorului financiar, Directorului de contabilitate și Inspectorului Companiei cu legile, regulile și reglementările aplicabile. Acest Cod etic are rolul de a completa Codul de conduită Stryker, care se aplică tuturor angajaților și membrilor Consiliului de administrație al Companiei.

Domeniu de aplicare

Acest Cod etic se aplică Directorului general, Președintelui, Directorului financiar, Directorului de contabilitate și Inspectorului Companiei („Responsabilii acoperiți”). Referirile la Companie din cadrul acestui Cod etic inclus filialele și diviziile acesteia.

Principii și practici.

În cadrul îndeplinirii îndatoririlor sale, fiecare Responsabil acoperit trebuie:

(1) să respecte, în conduita sa, înalte standarde etice și de onestitate în relațiile cu ceilalți angajați, clienții și furnizorii Companiei și cu alte terțe părți, inclusiv auditorii independenți ai Companiei, în numele Companiei;

(2) să evite orice conflicte de interese reale sau aparente între relațiile sale personale și cele profesionale, conform definiției din Codul de conduită al Companiei;

(3) să raporteze Comitetului de audit al Consiliului de administrație orice conflict de interese care poate apărea și orice tranzacție sau relație relevantă care ar putea, conform unor așteptări rezonabile, să dea naștere unui conflict;

(4) să adopte măsuri rezonabile de protecție a confidențialității informațiilor referitoare la Companie, la clienții sau furnizorii săi care nu sunt publice și să prevină dezvăluirea neautorizată a acestor informații, exceptând situațiile prevăzute de legile, reglementările sau procesele legale sau de reglementare aplicabile;

(5) să gestioneze toate evidențele contabile ale Companiei și rapoartele derivate pe baza acestora în conformitate cu legile aplicabile, într-un mod care să reflecte cu exactitate și obiectivitate tranzacțiile sau evenimentele cu care sunt asociate și să se asigure că acestea reflectă cu exactitate și obiectivitate și la un nivel rezonabil de detaliu activele, pasivele, veniturile și cheltuielile Companiei, fără a conține informații false sau înșelătoare în mod intenționat. În acest sens, conformitatea cu sistemul de control intern al Companiei este obligatorie în orice situație;

(6) să depună toate eforturile necesare pentru a asigura, în intervalul de timp necesar, dezvăluirea completă, corectă, exactă și inteligibilă rapoartelor și documentelor depuse sau remise de Companie către Comisia pentru valori mobiliare și schimburi și a altor comunicări publice ale Companiei;

(7) să respecte și să adopte acțiuni rezonabile pentru a determina respectarea de către alte persoane a legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile; și

(8) să raporteze Comitetului de audit cu promptitudine încălcările suspectate ale acestui Cod etic de către orice Responsabil acoperit, fapt care poate avea loc în mod anonim.

Derogările

Orice solicitare de derogare de la orice prevedere a acestui Cod trebuie adresată în scris Comitetului de audit. Orice derogare de la acest Cod va fi dezvăluită cu promptitudine, în conformitate cu regulile Comisiei pentru valori mobiliare și schimburi și orice alte reglementări aplicabile aflate în vigoare.

Conformitatea și responsabilitatea

Comitetul de audit va evalua regulat conformitatea cu acest Cod, va raporta încălcările semnificative Consiliului de administrație și va recomanda Consiliului acțiunile adecvate pentru asigurarea responsabilității pentru încălcarea acestui Cod de către orice Responsabil acoperit.

Angajamentul personal față de Codul etic Stryker

Confirm faptul că am primit și citit Codul etic Stryker, datat în luna decembrie 2003, și că îmi înțeleg obligațiile de a respecta Codul etic.

Înțeleg că nerespectarea termenilor Codului etic poate avea ca rezultat acțiuni disciplinare, inclusiv închiderea contractului de muncă, și că o încălcare a Codului etic poate constitui, de asemenea, o încălcare a legii, putând avea ca rezultat sancțiuni civile sau penale pentru mine și/sau Stryker. Înțeleg, de asemenea, că angajamentul meu de a respecta Codul etic nu constituie un contract de muncă.