Privacyverklaring

Inleiding
Stryker erkent dat de persoonlijke informatie die het ontvangt vertrouwelijk is. Stryker probeert dat vertrouwen na te komen door zich te houden aan de algemene beginselen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen tijdens onze bedrijfsvoering.

Reikwijdte
Deze privacyverklaring ("Verklaring") is van toepassing op de persoonlijke informatie van consumenten die verzameld of gebruikt wordt door Stryker, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (collectief "Stryker", "wij", "onze", "ons"). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die Stryker verzamelt wanneer consumenten interactie hebben met ons, zoals bij het bezoeken van onze websites, het gebruik van onze producten of diensten, bij contact met de klantenservice en bij het omgaan met ons als een zakelijke klant, leverancier of zakelijke partner (collectief de "Diensten"). 

Dit omvat, zonder beperking, alle online en offline verzameling van alle soorten persoonlijke informatie. Sommige Stryker-gegevensverzamelingen bevatten echter soorten gegevens met speciale vereisten (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie) waarvoor een andere privacyverklaring vereist is. Wanneer dat het geval is, zal Stryker duidelijk maken dat de betreffende privacyverklaring verschilt van deze verklaring.

Voor degenen die in Californië wonen, verwijzen wij u naar onze Privacykennisgeving voor inwoners van Californië voor aanvullende informatie over onze praktijken.

Informatieverzameling 
Stryker kan u vragen persoonlijke informatie te verstrekken voor doeleinden zoals onder andere:

 • Het kopen van producten en diensten van Stryker;
 • Het activeren of registreren van bepaalde producten en diensten of het verbeteren van de functionaliteit;
 • Het ontvangen van informatie over producten en diensten van Stryker;
 • Het deelnemen aan online gemeenschappen van Stryker, waaronder onze sociale mediakanalen/-pagina's; 
 • Het opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van Stryker; 
 • Ons te helpen producten en diensten te ontwikkelen en campagnes op te zetten die rond u zijn ontworpen, de klantenservice te optimaliseren en onze websites voortdurend te verbeteren; 
 • Ons te helpen producten en diensten te verbeteren en Stryker in staat te stellen u op de hoogte te houden van, of u te betrekken bij het testen van, nieuwe producten en diensten; 
 • Het oplossen van problemen met consumenten en/of producten en diensten; 
 • Het registreren van bezoekers van vestigingen van Stryker of door Stryker georganiseerde evenementen en conferenties; 
 • Contract- of aanbestedingsbeheer; en 
 • Het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons gedeeld hebt en op de informatie die wij via cookies of soortgelijke technieken verzameld hebben met betrekking tot uw gebruik van de websites/social media/blogs van Stryker. 

Met fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen beschermt Stryker uw persoonlijke informatie en het bedrijf staat alleen wettelijk toegestane bekendmaking toe voor de levering van producten of diensten. We kunnen ook product- en service-informatie verzamelen en deze statistieken aan anderen verstrekken in een geaggregeerde vorm waarin de informatie geanonimiseerd is.  

Verzamelde persoonlijke informatie omvat:

 • Contactinformatie, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, naam van de organisatie en/of functie;
 • Unieke identificatiegegevens en informatie over voorkeuren, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, marketingvoorkeuren, internetprotocol (IP) adres, browsertype, besturingssysteem, computer of mobiel apparaat, of surf- en klikgedrag voor online interacties;
 • Resume of cv, inclusief arbeidsverleden, beroepskwalificaties, publicaties, onderscheidingen, referenties, gevolgde opleidingen en handtekening;
 • Voedingsbeperkingen, paspoortinformatie voor reisboekingen of identificatiedoeleinden, burgerservicenummer (indien wettelijk vereist), bankrekeninggegevens, (nood)contactpersonen, familiegegevens (indien van toepassing en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving);
 • Kredietwaardigheid, BTW-nummer, product-, aankoopinformatiegeschiedenis, aangevraagde documentatie;
 • Foto's, video- en geluidsopnamen waarvoor u toestemming hebt gegeven;
 • Gevoelige persoonlijke informatie, zoals gezondheidsinformatie of verslagen van een individuele eindklant (bv. betreffende productclaims en onderzoeken, pre- en postoperatieve resultaten van patiënten voor onderzoeks- en statistische doeleinden of strafbladen voor due diligence-procedures in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

Stryker bewaart en gebruikt de persoonlijke informatie die verzameld is voor bovengenoemde processen en verwerkingsdoeleinden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. 

Juridische basis
De juridische basis op grond waarvan Stryker persoonlijke informatie verwerkt is afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de juridische vereisten in uw rechtsgebied. Wanneer de betrokken verzamelde persoonlijke informatie afkomstig is van EU-burgers, gebruiken wij in het algemeen de volgende basis:

 • Toestemming om de persoonlijke informatie te gebruiken, bv. wanneer het gaat om (digitale) direct-marketingactiviteiten en wanneer wij een foto, video- of geluidsopname met identificeerbare personen willen gebruiken voor externe publicatie; 
 • Totstandkoming of uitvoering van een contract, bijvoorbeeld wanneer wij een contract sluiten met een partij en wij contactgegevens en handtekeningen verzamelen, evenals mogelijke bankrekeninggegevens die gekoppeld kunnen zijn aan een vertegenwoordiger van een bedrijf waarmee wij zaken doen; 
 • Naleving van een wettelijke verplichting, bv. wanneer wij consumentengegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan (plaatselijke of bedrijfstakspecifieke) wetten, zoals de Physician Payments Sunshine Act of om te voldoen aan de verordening inzake medische hulpmiddelen; 
 • Rechtmatig belang van Stryker, bv. wanneer Stryker contactgegevens en voorkeuren verzamelt, gegevens voor logies en reizen voor deelnemers aan door Stryker georganiseerde evenementen en trainingen of door derden gehoste evenementen en trainingen in samenwerking met Stryker; 
 • Algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag in strikt beperkte gevallen, bv. wanneer wij met de politie of andere overheidsinstanties zouden moeten samenwerken in geval van onwettig gedrag; 
 • Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, bv. voor rechtszaken; 
 • Voor wetenschappelijke of onderzoeksdoeleinden, bv. voor klinisch wetenschappelijk onderzoek, met voldoende waarborgen om de vertrouwelijkheid te waarborgen; 
 • Voor preventieve geneeskunde en bedrijfsgeneeskunde, medische diagnose op grond van een contract met zorgprofessionals; 
 • Voor het algemeen belang van de volksgezondheid om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en de producten te garanderen; en
 • Wanneer de betrokkene uit eigen beweging ervoor kiest de persoonlijke informatie openbaar te maken. 

Als u ervoor kiest om de persoonlijke informatie die wij redelijkerwijs nodig hebben niet te verstrekken, kan dat het vermogen van Stryker belemmeren in het verstrekken van de informatie of diensten die u hebt aangevraagd.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten
Voor zover persoonlijke informatie wordt overgedragen uit het land waar de eigenaar van die persoonlijke informatie woont, bijvoorbeeld aan aan Stryker gelieerde ondernemingen of zakenpartners in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen er andere normen van toepassing zijn op het gebruik en de bescherming van uw gegevens in die landen. Stryker beschikt over passende waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat gegevens adequaat worden beschermd, ongeacht het land. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van derden die toegang hebben gekregen tot uw gegevens, zodat zij normen moeten vaststellen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming waarborgen als dat van Stryker en gestandaardiseerde bedrijfswaarborgen en contractuele maatregelen (gebaseerd op EU-modelclausules) voor interne gegevensoverdracht aan Stryker-filialen in derde landen die worden geacht een onvoldoende niveau van gegevensbescherming te bieden.

Privacyverklaring voor kinderen
Stryker zal geen persoonlijke informatie verzamelen van iemand van wie wij weten dat deze jonger is dan 16 jaar zonder de voorafgaande, verifieerbare toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Een dergelijke wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de door het kind verstrekte informatie te bekijken en/of te vereisen dat deze wordt verwijderd. 

Bewaring van informatie
Stryker behoudt uw persoonlijke informatie zolang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of niet langer dan nodig is voor legitieme zakelijke doelen. 

Openbaarmaking van informatie
Stryker kan persoonlijke informatie die we hebben verzameld delen met bedrijven of agenten die technisch onderhoud plegen of namens ons werken om aan zakelijke behoeften te voldoen, waaronder het leveren van klantenservice en het verspreiden van marketingcommunicatie. Stryker kan bovendien persoonlijke informatie delen met onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven.

Andere serviceproviders die kunnen worden gebruikt om bepaalde functies namens ons uit te voeren en aan wie persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt om hun beoogde functie uit te voeren, omvatten callcenterondersteuning, het verzenden of verwerken van post of elektronische post of het analyseren of hosten van informatie op cloud- gebaseerde servers. 

Stryker deelt uw persoonlijke informatie niet met niet-gelieerde derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden.

Beveiliging
De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Om deze reden heeft Stryker fysieke, technische en administratieve controles ingesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Stryker evalueert deze waarborgen voortdurend om het risico van nieuwe beveiligingsbedreigingen te minimaliseren zodra zij bekend worden.

Rechten
U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die we over u hebben. Als u denkt dat persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het onderstaande adres. We zullen alle persoonlijke informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

U kunt altijd bezwaar maken tegen het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie of u kunt uw informatie laten wissen. Als u voor eigen gebruik of voor overdracht aan derden een kopie wilt hebben van de informatie die over u wordt bewaard, of als u enig ander recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via globalprivacy@stryker.com.

Aanpassingen in de privacyverklaring

Deze verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Als belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de manier waarop persoonlijke informatie worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of op andere wijze worden verwerkt, wordt deze verklaring bijgewerkt en worden kennisgevingen verstuurd wanneer/waar van toepassing. Belangrijke wijzigingen van deze privacyverklaring zullen van kracht worden vanaf het moment waarop de kennisgeving van de update wordt gepubliceerd. Waar wettelijk verplicht kan Stryker u voorafgaand om uw toestemming vragen voor belangrijke wijzigingen die wij in deze Privacyverklaring aanbrengen.

Contact

Als u vragen, zorgen of opmerkingen over deze verklaring hebt, kunt u contact met ons opnemen. Stryker zal er al het mogelijk aan doen om zo snel mogelijk te reageren.


Stuur uw bericht naar:
Stryker Corporation
T.a.v.: Directeur gegevensprivacy
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Stuur uw e-mail naar:
globalprivacy@stryker.com

EU-functionaris voor gegevensbescherming: europe.privacy@stryker.com

Als we niet binnen een redelijke termijn schriftelijk reageren op u of als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw eigen land.