Podmínky použití

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. Tyto podmínky použití popisují pravidla pro uživatele („vy“ nebo „vaše“) jakékoli webové stránky Stryker („webová stránka Stryker“). Webové stránky Stryker lze používat pouze pro informační účely a za určitých okolností pro zadávání zabezpečených objednávek v souladu s platnou smlouvou s uživatelem od společnosti Stryker. Používáním webových stránek Stryker nebo nahráváním materiálů na webové stránky Stryker souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami použití uvedenými v tomto oznámení („podmínky použití“) a prohlášením společnosti Stryker o ochraně osobních údajů („prohlášení o ochraně osobních údajů“). Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek použití a prohlášení o ochraně osobních údajů, nepoužívejte webové stránky Stryker žádným způsobem, mimo jiné včetně nahrávání nebo stahování informací nebo materiálů.

Všechny webové stránky Stryker vlastní a provozuje společnost Stryker. Stryker je název, který používáme k označení celé naší firmy, včetně pobočky Stryker Corporation (dále jen „Stryker“) se světovým ústředím na adrese 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002 USA a všech společností, které ovládá, jako jsou její dceřiné společnosti, divize či přidružené společnosti.

Vstupem na webové stránky Stryker souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s následujícími podmínkami nesouhlasíte, vezměte na vědomí, že vám nebude povoleno používat žádné webové stránky Stryker. Podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky Stryker. Společnost Stryker a její přidružené společnosti provozují také další webové stránky. Podmínky použití se mohou vztahovat i na tyto ostatní webové stránky. V okamžiku své návštěvy si přečtěte podmínky použití zveřejněné na těchto jiných webových stránkách Stryker. Společnost Stryker může podmínky použití kdykoli změnit. Používáním webových stránek Stryker prohlašujete a ručíte za přijetí této i jakékoli budoucí verze podmínek použití. Tyto podmínky použití byly naposledy aktualizovány 21. května 2010.

Podmínky použití se vztahují výhradně na váš přístup a používání webových stránek Stryker. Nemění podmínky žádné jiné smlouvy, kterou můžete mít uzavřenou se společností Stryker nebo její mateřskou společností, dceřinými společnostmi nebo přidruženými společnostmi v jiném kontextu, než je používání webových stránek Stryker.

Přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů a seznamte se s pravidly ochrany osobních údajů týkajících se vašeho používání webových stránek Stryker. Mimo případy uvedené v jakýchkoli jiných smlouvách s uživatelem, odmítnutí odpovědnosti, zásadách, podmínkách použití, prohlášení nebo jiných oznámeních na webových stránkách Stryker jsou podmínky použití a naše prohlášení o ochraně osobních údajů úplnou dohodou mezi vámi a společností Stryker upravující vaše používání webových stránek Stryker. Mohou se na vás vztahovat další platné podmínky pro přístup ke konkrétním službám nebo materiálům v určitých oblastech webových stránek Stryker nebo na použití odkazů, které vedou mimo webové stránky Stryker.

Informace obsažené na webových stránkách Stryker (i) slouží pouze jako obecné vodítko ve věci zájmů a nelze je připojovat k žádnému právnímu ani lékařskému doporučení ani jím takové doporučení nahradit a (ii) nepředstavují nabídku nebo výzvu k nákupu produktů nebo služeb.

Odkaz na produkt nebo službu Stryker na webových stránkách Stryker neznamená, že daný produkt nebo služba budou dostupné ve vaší zemi, kde se na ně mohou vztahovat určité právní předpisy a podmínky použití. Takový odkaz neznačí záměr z naší strany prodávat tento produkt nebo službu ve vaší zemi a vždy je nezbytné vycházet z informací o produktu vytvořených speciálně pro vaši zemi. Webové stránky Stryker obsahují informace o produktech a službách, které mohou nebo nemusí být dostupné v konkrétní zemi nebo oblasti na světě, mohou být dostupné pod různými ochrannými známkami v různých zemích a (je-li to relevantní) mohou být schváleny vládním orgánem k prodeji nebo užívání v souladu s indikacemi či omezeními v různých zemích.

Přestože jsou informace o produktu na veřejných webových stránkách Stryker dostupné pro ostatní, nejsou-li označeny státní vlajkou nebo symbolem oblasti, jsou určeny pouze pro obyvatele Spojených států. Webové stránky Stryker mohou odkazovat na jiné webové stránky vytvořené různými provozními divizemi nebo dceřinými společnostmi Stryker, z nichž některé se mohou nacházet mimo USA. Tyto webové stránky Stryker mohou obsahovat informace vhodné pouze pro konkrétní zemi původu nebo oblast, ve které se webové stránky nachází. Nic na odkazovaných webových stránkách nelze považovat za propagaci nebo nabídku produktu nebo výzvu k použití jakéhokoli produktu, pokud to není povoleno zákony či předpisy země, kde se nacházíte.

Webové stránky Stryker mohou čas od času obsahovat informace týkající se různých zdravotních stavů či kondice a jejich léčby. Tyto informace nejsou míněny jako náhrada za rady poskytnuté lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze používat k diagnostice zdravotního nebo tělesného problému či nemoci. Vždy byste se měli poradit s lékařem a určit, jaké případné léčebné postupy mohou být pro vás vhodné.

Autorská práva a ochranné známky. Obsah webových stránek Stryker je chráněn celosvětově platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukování, přenášení, distribuce nebo uchovávání části nebo celého obsahu v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Stryker je zakázáno s výjimkou případů, které splňují následující podmínky. Společnost Stryker souhlasí s tím, že budete procházet webové stránky Stryker na vašem počítači a tisknout nebo stahovat obsah pouze pro osobní použití pro nekomerční účely za předpokladu, že toto použití není konkurenční nebo nežádoucí pro společnost Stryker. Nicméně není povolena žádná úprava nebo další reprodukce obsahu. Obsah je zakázáno jinak kopírovat nebo používat dalším způsobem bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce společnosti Stryker. Jednotlivé dokumenty na webových stránkách Stryker mohou podléhat dalším podmínkám uvedeným v těchto dokumentech.

Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, obchodní oblečení a produkty na webových stránkách Stryker jsou chráněny ve Spojených státech i mezinárodně. Stryker je registrovaná ochranná známka společnosti Stryker Corporation. Ostatní názvy produktů a společností na webových stránkách Stryker mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy příslušných vlastníků. Váš přístup k webovým stránkám Stryker nelze vykládat jako implicitní, výslovné nebo jiné udělení jakékoli licence nebo práva k používání jakýchkoli známek na webových stránkách Stryker bez předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce Stryker nebo třetí strany, s výjimkou identifikování produktů nebo služeb společnosti.

Pokud se domníváte, že vaše duševní vlastnictví bylo na webových stránkách Stryker použito nesprávně, kontaktujte oddělení pro dodržování předpisů společnosti Stryker na následující adrese.

Software. Jakýkoli software, včetně souborů, obrázků vygenerovaných softwarem, kódu, zdroje a cíle a dat doprovázejících software (dále jen „software“), používaný nebo přístupný prostřednictvím webových stránek Stryker, můžete používat výhradně pro přístup a používání webových stránek Stryker pro účely a dle podmínek výslovně uvedených na webových stránkách Stryker. Společnost Stryker si ponechává úplné vlastnictví i všechna práva k duševnímu vlastnictví softwaru. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, distribuovat, prodávat, upravovat ani vytvářet odvozená díla z jakékoli části softwaru ani jej dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozebírat, pokud to nepovoluje příslušný zákon.

Uživatelská prohlášení. Používáním jakýchkoli webových stránek Stryker souhlasíte s následujícím: (a) nebudete narušovat nebo zasahovat do bezpečnosti nebo jinak zneužívat webové stránky Stryker nebo jakékoli služby, systémové zdroje, účty, servery nebo sítě připojené nebo přístupné prostřednictvím webových stránek Stryker nebo přidružených či propojených webových stránek; (b) nebudete jiným uživatelům narušovat ani zasahovat do užívání webových stránek Stryker nebo přidružených nebo propojených webových stránek; (c) nebudete nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet prostřednictvím webových stránek Stryker nebo na nich žádné viry nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory; (d) nebudete používat ani se pokoušet používat cizí účet, službu nebo systém bez povolení společnosti Stryker ani vytvářet či používat falešnou identitu na webových stránkách Stryker; (e) nebudete přenášet prostřednictvím webových stránek Stryker nebo na nich spam, řetězové dopisy, nevyžádanou poštu nebo jakýkoli jiný typ nevyžádaných hromadných e-mailů osobám nebo subjektům, které nesouhlasily se zapojením do této pošty; (f) nebudete prozrazovat své uživatelské jméno ani heslo ostatním na webových stránkách Stryker ani mimo ně; (g) nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup na webové stránky Stryker nebo části webových stránek Stryker, ke kterým je obecný přístup omezen; (h) nebudete používat webové stránky Stryker k vyhledání, poskytování nebo získávání konkrétních lékařských rad, posudků nebo diagnóz ve vztahu ke konkrétnímu stavu nebo situaci pacienta.

Kromě toho souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za akce a komunikaci prováděnou nebo přenášenou v rámci vašeho účtu a že budete dodržovat všechny příslušné místní, státní, národní a mezinárodní zákony a předpisy, mimo jiné včetně exportních omezení Spojených států ve vztahu k vašemu používání nebo aktivitám na webových stránkách Stryker.

S výjimkou registrovaných uživatelů (jak je definováno v příslušné uživatelské smlouvě) používajících zabezpečené webové stránky Stryker pro profesionální použití, v souvislosti s léčbou pacientů výslovně souhlasíte s tím, že nebudete poskytovat, diskutovat ani odkazovat na žádného konkrétního pacienta, zdravotní stav konkrétního pacienta nebo jakékoli jiné informace, které by mohly umožnit identifikaci konkrétního pacienta. Dále výslovně souhlasíte s tím, že nebudete diskutovat o „nedeklarovaných“ použitích zdravotnických produktů, schvalovat je ani na ně odkazovat, včetně použití, která nebyla schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv nebo jiným příslušným regulačním úřadem.

Aktualizace webových stránek. Veškerý obsah dostupný prostřednictvím webových stránek Stryker mimo jiné včetně dat, technických výkresů, konfigurací, informací o nabídkách a objednávkách a seznamů katalogů je považován za přesný. Je nutné však nezávisle vyhodnotit přesnost informací a užitečnost jakéhokoli obsahu, produktu nebo služeb dostupných prostřednictvím webových stránek Stryker pro vaše konkrétní potřeby. Specifikace produktů a služeb se mohou bez upozornění změnit a společnost Stryker si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny týkající se zpracování, materiálů nebo konfigurace. Společnost Stryker nezaručuje, že online uvedené produkty nebo služby budou dostupné v době vaší objednávky.

Společnost Stryker může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt webových stránek Stryker, a to včetně dostupnosti jakýchkoli funkcí. Společnost Stryker může odstranit, upravit nebo jinak změnit jakýkoli obsah, včetně obsahu třetích stran, na webových stránkách Stryker nebo z nich dostupný. Společnost Stryker může stanovit omezení pro určité funkce a služby nebo omezit váš přístup k částem nebo celým webovým stránkám Stryker bez předchozího upozornění a aniž by jí tím vznikla odpovědnost. Společnost Stryker může ukončit oprávnění a práva zde uvedená a vaše používání webových stránek Stryker, a to kdykoli a podle vlastního uvážení; po takovém ukončení okamžitě zničíte všechny materiály, které jste si stáhli z jakýchkoli webových stránek Stryker.

Odkazy na jiné webové stránky. Kvůli usnadnění přístupu mohou webové stránky Stryker obsahovat odkazy na webové stránky na internetu, které vlastní nebo provozují třetí strany, na které se nevztahují tyto podmínky použití. Společnost Stryker nenese odpovědnost za obsah těchto jiných webových stránek. Souhlasíte také s tím, že společnost Stryker nemá kontrolu nad obsahem na webových stránkách třetích stran a nemůže převzít odpovědnost za materiál vytvořený nebo publikovaný těmito webovými stránkami třetích stran. Proto je třeba si při použití odkazu na takové webové stránky třetích stran přečíst pravidla používání těchto webových stránek a odsouhlasit je. Kromě toho shrnutí a/nebo odkaz na jiné než webové stránky Stryker neznamená, že společnost Stryker podporuje webové stránky nebo produkty nebo služby, stejně jako nezaručuje přesnost jakéhokoli obsahu odkazovaného na takových webových stránkách třetí strany. Společnost Stryker nenese odpovědnost za škody nebo zranění vyplývající z přístupu nebo nemožnosti uživatelů přistupovat k takovým webovým stránkám.

Odkazy na webové stránky Stryker. Všechny odkazy na webové stránky Stryker musí být písemně schváleny společností Stryker mimo následující příklady odkazů: (a) odkaz je pouze textový odkaz obsahující pouze název domovské stránky webu Stryker, (b) odkaz „ukazuje“ pouze na domovskou stránku webu Stryker a nikoli na stránky hlouběji, (c) odkaz po použití uživatelem zobrazí tuto domovskou stránku webu Stryker na celé obrazovce a nikoli v „rámečku“ na odkazovaných webových stránkách a (d) vzhled, pozice a další aspekty odkazu (i) nesmí vytvářet falešné zdání, že subjekt nebo jeho aktivity či produkty jsou spojeny nebo sponzorovány společností Stryker nebo jejími přidruženými společnostmi, a (ii) nesmí poškozovat nebo kazit dobré jméno či ochranné známky společnosti Stryker nebo jejích přidružených společností. V každém případě souhlasíte s tím, že společnost Stryker si vyhrazuje právo kdykoli odvolat tento souhlas s odkazem bez udání důvodu nebo upozornění a zavazujete se smazat jakýkoli odkaz, pro který byl odvolán souhlas společností Stryker.

Váš obsah a nápady. Odesláním materiálu na některý z našich serverů, například e-mailem nebo přes internet, souhlasíte s následujícím: (a) materiál nebude obsahovat žádnou položku, která je nezákonná nebo jinak nevhodná ke zveřejnění; (b) před odesláním materiálu vynaložíte přiměřené úsilí k vyhledání a odstranění jakýchkoli virů nebo jiných kontaminujících nebo destruktivních prvků; (c) vlastníte materiál nebo máte neomezené právo nám jej poskytnout a společnost Stryker může materiál bezplatně publikovat a/nebo jej v plném nebo částečném rozsahu začlenit do našich produktů bez další odpovědnosti; (d) souhlasíte s tím, že proti nám nepodniknete žádné kroky ve vztahu k vámi odeslanému materiálu a souhlasíte, že nás odškodníte v případě, že proti nám v souvislosti s vámi odeslaným materiálem podnikne kroky jakákoli třetí strana; (e) neporušuje podmínky této smlouvy, prohlášení společnosti Stryker o ochraně osobních údajů nebo jinou smlouvu s registrovaným uživatelem (pokud existuje); a (f) nesete odpovědnost za obsah a obsažené informace, včetně všech požadovaných souhlasů, za pravost a za přesnost.

Společnost Stryker nekontroluje a nemůže kontrolovat obsah zveřejněný uživateli na všech webových stránkách Stryker a nenese za takový obsah odpovědnost. Společnost Stryker může kdykoli podle svého uvážení odstranit jakýkoli uživatelem zveřejněný obsah.

Prohlášení o cenných papírech. Webové stránky Stryker mohou obsahovat „výhledová prohlášení“, dle definice v zákoně PSLRA (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Tato prohlášení v době, kdy byla učiněna, vycházela z tehdy aktuálních očekávání budoucích událostí.

Pokud se některý z těchto základních předpokladů ukáže nebo se ukázal jako nepřesný nebo neznámý nebo pokud se realizuje nebo naplní rizika nebo nejistoty, skutečné výsledky se mohou lišit nebo se již mohly lišit od očekávání a projekcí společnosti Stryker v těchto prohlášeních.

Tato rizika a nejistoty zahrnují obecné podmínky v odvětví a konkurenci: ekonomické podmínky, jako je kolísání úrokových sazeb a směnných kurzů, technologický pokrok a patenty konkurence, výzvy spojené s vývojem nových produktů, včetně získání regulačních schválení, domácích a zahraničních reforem zdravotní péče a vládních zákonů a předpisů a trendů směřujících k omezení nákladů na zdravotní péči.

Další seznam a popis těchto rizik, nejistot a dalších faktorů lze nalézt ve výroční zprávě společnosti Stryker na formuláři 10-K za aktuální fiskální rok. Kopie tohoto formuláře 10-K stejně jako následná podání jsou k dispozici online na adrese www.sec.gov nebo na vyžádání od společnosti.

Společnost nemá povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku nových informací nebo budoucích událostí nebo vývoje.

Jakékoli osobně identifikovatelné informace přenášené na webové stránky Stryker se řídí prohlášením společnosti Stryker o ochraně osobních údajů, které je dostupné formou odkazu dle definice v těchto podmínkách použití. Společnost Stryker může volně používat nebo kopírovat veškeré další informace v jakékoli takové komunikaci, včetně jakýchkoli nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo znalostí v nich zveřejněných, a to pro jakékoli účely. Mezi takové účely může patřit zpřístupnění třetím stranám a/nebo vývoj, výroba či marketing zboží nebo služeb.

Záruka. Použití webových stránek Stryker a jejich obsahu je povoleno pro soukromé, nekomerční použití. Obsah webových stránek Stryker je poskytován pro vaše zjednodušení. Společnost Stryker vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby na svých webových stránkách zahrnula aktuální a přesné informace; nečiní ale žádná prohlášení, záruky ani neposkytuje jistoty ohledně přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti informací obsažených na jakýchkoli webových stránkách Stryker, které jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“.

Společnost Stryker a přidružené společnosti se v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných, nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Výslovně souhlasíte s tím, že jakékoli použití webových stránek Stryker i veškerého obsahu, dat nebo softwaru distribuovaného, staženého nebo přístupného na webových stránkách Stryker či jejich prostřednictvím, je na vaše výhradní riziko. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vaší firmy, vašeho počítačového systému nebo za ztrátu dat, ke které dojde v důsledku stažení takového obsahu, dat a/nebo softwaru.

Berete na vědomí, že společnost Stryker v žádném ohledu nekontroluje informace, produkty ani služby nabízené třetími stranami prostřednictvím jakýchkoli webových stránek, včetně webových stránek Stryker. Není-li písemně dohodnuto jinak, společnost Stryker a její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za přesnost, aktuálnost, úplnost, spolehlivost nebo užitečnost jakékoli rady, názoru, shrnutí, prohlášení nebo jiného obsahu nebo produktů či služeb distribuovaných nebo zpřístupněných třetími stranami prostřednictvím webových stránek třetích stran nebo společnosti Stryker.

Společnost Stryker neposkytuje záruky toho, že její webové stránky nebo jejich obsah splní vaše požadavky, stejně jako že webové stránky Stryker nebo jejich obsah budou nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné nebo že případné vady budou opraveny. Společnost Stryker neposkytuje žádnou záruku výsledků, kterých lze dosáhnout používáním webových stránek Stryker nebo jejich obsahu z hlediska přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací získaných používáním webových stránek Stryker.

Společnost Stryker nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody, které uživatel utrpí, mimo jiné včetně ztráty dat v důsledku zpoždění, nedoručení obsahu nebo e-mailu, chyb, výpadků systému, chybného doručení obsahu nebo e-mailu, výpadků sítě nebo systému, poškození souborů nebo přerušení služby způsobené nedbalostí společnosti Stryker, jejích přidružených společností, poskytovatelů licencí nebo vlastními chybami a/nebo opomenutími uživatele.

Pokud platné zákony a předpisy týkající se bezpečnosti osobních údajů nestanoví jinak, společnost Stryker se zříká záruky nebo prohlášení, že bude zachována důvěrnost informací přenášených prostřednictvím webových stránek Stryker.

Žádné rady nebo informace, ať už ústní, nebo písemné, získané od společnosti Stryker nebo třetích stran prostřednictvím jakýchkoli webových stránek Stryker, nejsou podkladem žádné případné záruky.

Některé země neumožňují omezení nebo vyloučení určitých záruk nebo podmínek, a některá z výše uvedených vyloučení se tak na vás nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI, SPOLEČNOST STRYKER NEBO JEJÍ MATEŘSKÁ SPOLEČNOST, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, FUNKCIONÁŘI, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY STRYKER NEBO JAKÝKOLI OBSAH OBSAŽENÝ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH STRYKER NEBO, NENÍ-LI STANOVENO JINAK PLATNÝMI ZÁKONY A PŘEDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEOPRÁVNĚNÝCH ZMĚN A PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO DATŮM NEBO JINÝM INFORMACÍM, KTERÉ JSOU ODESÍLÁNY NEBO PŘIJÍMÁNY NEBO NEBYLY ODESLÁNY NEBO PŘIJATY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZA UŠLÝ ZISK, POUŽÍVÁNÍ, DATA NEBO JINÉ NEHMOTNÉ STATKY, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST STRYKER NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. STRANY BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O PŘIMĚŘENÉ RIZIKO, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST STRYKER NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, A VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE TAK NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI STRYKER JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZENA V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

Platné právo. Tyto podmínky použití se budou řídit zákony státu Michigan a nároky budou rozhodovány u státních a federálních soudů státu Michigan, USA. Pokud by bylo jakékoli ustanovení těchto podmínek použití z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, pak bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od zbývajících ustanovení a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Kontaktní údaje společnosti Stryker. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto podmínek použití nás můžete kontaktovat zde:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
USA

V případě změny podmínek použití budou revidované podmínky použití zveřejněny na všech webových stránkách Stryker. Pravidelně je proto kontrolujte, a to zejména předtím, než poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto podmínky použití byly naposledy aktualizovány 21. května 2010.