Oświadczenie o ochronie prywatności

Wstęp
Firma Stryker rozumie, że przekazywane jej dane osobowe są poufne. Firma Stryker dąży do tego, aby nie zawieść zaufania użytkowników, i przestrzega ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy informacje w ramach prowadzenia naszej działalności.

Zakres
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) dotyczy danych osobowych konsumentów, które są gromadzone lub wykorzystywane przez firmę Stryker, jej podmioty stowarzyszone lub zależne (zwane łącznie „Stryker”, „my”, „nasze”, „nas”). Niniejsze Oświadczenie dotyczy wszystkich danych osobowych, które firma Stryker zbiera, gdy konsumenci utrzymują z nami kontakt, na przykład odwiedzając nasze strony internetowe, korzystając lub kupując nasze produkty bądź usługi, kontaktując się z nami jako klient biznesowy, dostawca lub partner biznesowy (zbiorczo „Usługi”). 

Obejmuje to bez ograniczeń całość zbierania w formie online i offline wszelkiego rodzaju danych osobowych. Jednak niektóre zbiórki firmy Stryker obejmują rodzaje danych o specjalnych wymaganiach (na przykład dane zdrowotne), które wymagają innych informacji na temat ochrony prywatności. Niezależnie od tego, firma Stryker wyjaśni, że dane informacje na temat prywatności są inne od niniejszego Oświadczenia.

W przypadku osób mieszkających w stanie Kalifornia w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych praktyk należy odnieść się do naszej informacji na temat ochrony prywatności w stanie Kalifornia.

Gromadzenie danych 
Firma Stryker może poprosić użytkownika o podanie danych osobowych między innymi do następujących celów:

 • Kupowanie produktów i usług firmy Stryker;
 • Aktywowanie lub rejestrowanie pewnych produktów i usług lub poprawianie funkcjonalności;
 • Otrzymywanie informacji na temat produktów i usług firmy Stryker;
 • Udział w społecznościach online firmy Stryker, w tym naszych kanałach/stronach mediów społecznościowych; 
 • Przechowywanie swoich preferencji do przyszłych interakcji i komunikacji firmy Stryker; 
 • Pomaganie nam w opracowywaniu produktów i usług oraz tworzenie kampanii zaprojektowanych wokół klienta, optymalizacja naszych usług oraz ciągłe poprawienia naszych stron internetowych; 
 • Pomaganie nam w ulepszaniu produktów i usług oraz umożliwienie firmie Stryker ciągłego informowania lub umożliwienie udziału w testowaniu nowych produktów i usług; 
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących konsumenta i/lub produktów i usług; 
 • Rejestrowanie gości zakładów firmy Stryker lub zorganizowanych przez firmę Stryker zdarzeń i konferencji; 
 • Zarządzanie kontraktami lub przetargami; oraz 
 • Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości, ofert specjalnych i reklam, które są istotne dla zainteresowań osobistych na podstawie informacji udostępnionych nam oraz informacji, które zgromadziliśmy za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technik dotyczących korzystania przez użytkownika ze stron internetowych/mediów społecznościowych/blogów firmy Stryker. 

Firma Stryker utrzymuje zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników i zezwala wyłącznie na ujawnianie informacji zgodnie z prawem w ramach wsparcia w zakresie dostarczania produktów lub świadczenia usług. Możemy także zbierać informacje na temat produktów i usług oraz przekazywać te dane statystyczne innym osobom w formie zagregowanej, w przypadku której informacje te będą pozbawione elementów umożliwiających identyfikację poszczególnych osób.  

Gromadzone dane osobowe mogą obejmować następujące informacje:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwa organizacji lub stanowisko;
 • Unikatowe identyfikatory i informacje na temat preferencji, takie jak nazwa użytkownika, hasło, preferencje marketingowe, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, komputer lub urządzenie mobilne, oraz informacje na temat działań związanych z nawigacją i klikaniem podczas aktywności w sieci;
 • CV, w tym historia zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, publikacje, nagrody, referencje, ukończone szkolenia oraz podpis;
 • Ograniczenia żywieniowe, dane paszportowe w celu rezerwacji podróży lub identyfikacji, numer ubezpieczenia społecznego (jeśli wymagają tego przepisy prawa), dane konta bankowego, osoby do kontaktu (w sytuacjach zagrożenia), dane o członkach rodziny (w stosownych przypadkach, zgodnie z lokalnymi przepisami);
 • Zdolność kredytowa, numer VAT, historia zakupu produktów, wnioskowana dokumentacja;
 • Zdjęcia, nagrania audio i wideo, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę;
 • Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje na temat stanu zdrowia lub raporty indywidualnych użytkowników końcowych, tj. dotyczące roszczeń i postępowań wyjaśniających dotyczących produktów, wyników badań pacjentów przed i po operacji w celach badawczych i statystycznych lub informacji z rejestrów karnych w celach wykonania procedur badania należytej staranności zgodnie z obowiązującym prawem.

Firma Stryker zachowa i wykorzysta zebrane dane osobowe do celów wyżej wymienionych procesów i przetwarzania zgodnie z obowiązkami prawnymi. 

Podstawy prawne
Podstawa prawna, z jakiej korzysta firma Stryker w celu przetwarzania danych osobowych, zależy od celów przetwarzania i wymagań prawnych w danej jurysdykcji. Gdy zbierane dane osobowe obejmują mieszkańców UE, ogólnie wykorzystujemy następującą podstawę:

 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, np. gdy obejmuje to czynności (cyfrowego) marketingu bezpośredniego i gdy chcielibyśmy wykorzystać zdjęcie, film lub nagranie dźwiękowe z możliwymi do zidentyfikowania osobami w celu publikacji zewnętrznej; 
 • Ustanowienie lub wykonanie kontaktu, np. gdy zawrzemy umowę ze stroną i chcemy gromadzić dane kontaktowe oraz podpisy jak również potencjalne szczegóły konta bankowego, które mogą być połączone z przedstawicielem firmy, z którą robimy interesy; 
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych, np. gdy musimy ujawnić dane konsumenta w celu przestrzegania (lokalnych lub przemysłowych) praw, takich jak ustawa Physician Payments Sunshine Act lub rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych; 
 • Uzasadniony interes firmy Stryker, np. gdy firma Stryker zbiera dane kontaktowe oraz szczegóły preferencji, szczegóły zakwaterowania i podróży dla uczestników organizowanych przez firmę Stryker wydarzeń i szkoleń lub prowadzonych przez stronę trzecią wydarzeń i szkoleń we współpracy z firmą Stryker; 
 • Interes publiczny lub w celu sprawowania władzy publicznej w ściśle określonych przypadkach, np. gdy bylibyśmy zobowiązani do współpracy z policją lub innymi organami rządowymi w przypadku postępowania niezgodnego z prawem. 
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, np. w przypadku spraw sądowych; 
 • Do celów naukowych lub badawczych, np. w celu badań klinicznych z wystarczającymi zabezpieczeniami chroniącymi prywatność; 
 • W przypadku medycyny zapobiegawczej i pracy, diagnostyki medycznej zgodnie z umową z fachowym personelem opieki zdrowotnej; 
 • W przypadku interesu publicznego w zdrowiu publicznym w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów; oraz
 • Gdy osoba zgodzi się ujawnić dane osobowe publicznie ze swojej własnej inicjatywy. 

Jeśli użytkownik podejmie decyzję o nieprzekazaniu danych osobowych, których zasadnie wymagamy, firma Stryker może nie być w stanie dostarczyć żądanych informacji lub świadczyć żądanych usług.

Przesyłanie danych za granicę
W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza granice kraju, w którym mieszka właściciel danych, np. do jednostek stowarzyszonych lub partnerów biznesowych firmy Stryker w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, w krajach tych mogą obowiązywać różne standardy dotyczące sposobu wykorzystywania i ochrony danych. Firma Stryker dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, niezależnie od kraju. Obejmuje to uzyskiwanie od osób trzecich, które otrzymały dostęp do danych użytkownika, pisemnych zobowiązań do przyjęcia standardów zapewniających ten sam poziom ochrony danych, jaki przyjęła firma Stryker oraz znormalizowane zabezpieczenia korporacyjne i środki umowne (określone na podstawie Wzorcowych klauzul umownych, ustanowionych przez Komisję Europejską) w przypadku wewnętrznych transferów danych do jednostek stowarzyszonych firmy Stryker w innych krajach uznanych za zapewniające nieodpowiedni poziom ochrony danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące dzieci
Firma Stryker nie będzie pozyskiwała jakichkolwiek danych osobowych od żadnych osób, które, zgodnie z naszą wiedzą, nie ukończyły 16. roku użycia, bez uprzedniej i możliwej do zweryfikowania zgody przedstawiciela ustawowego tych osób. Taki przedstawiciel ustawowy może na życzenie uzyskać wgląd w dane przekazywane przez dziecko lub żądać ich usunięcia. 

Przechowywanie informacji
Firma Stryker będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak jest to racjonalnie konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub nie dłużej niż jest to wymagane do uzasadnionych celów biznesowych. 

Bezpieczeństwo informacji
Firma Stryker może udostępniać zebrane przez nią dane osobowe firmom lub agentom świadczącym usługi konserwacji technicznej lub pracującym w jej imieniu, aby pomóc w realizacji potrzeb biznesowych, w tym w świadczeniu usług dla klientów oraz dystrybucji komunikacji marketingowej. Firma Stryker może również udostępniać dane osobowe swoim jednostkom zależnym i stowarzyszonym.

Inni usługodawcy, którzy mogą w naszym imieniu pełnić określone funkcje i którym można ujawniać dane osobowe w celu wykonywania przypisanych im zadań, obejmują centrum telefonicznej obsługi klienta, wysyłanie lub przetwarzanie korespondencji bądź poczty elektronicznej lub analizę bądź hosting danych na serwerach w chmurze. 

Firma Stryker nie udostępnia danych osobowych użytkowników niepowiązanym osobom trzecim do własnych celów marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i poufność Danych osobowych użytkownika są dla nas istotne. Z tego względu firma Stryker wdrożyła fizyczne, techniczne i administracyjne środki kontroli w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, użyciem i ujawnieniem. Firma Stryker na bieżąco ocenia takie zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa w miarę ich pojawiania się.

Prawa
Użytkownik może zażądać informacji o jego Danych osobowych, które posiadamy. W razie stwierdzenia, że Dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne należy jak najszybciej skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej. Niezwłocznie poprawimy wszelkie dane osobowe, które okazały się nieprawidłowe.

Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu Danych osobowych bądź poprosić o ich usunięcie. Jeśli użytkownik chce uzyskać kopię dotyczących go informacji na własny użytek, poprosić o przekazanie ich innemu podmiotowi albo skorzystać z innych praw, powinien skontaktować się z nami pod adresem globalprivacy@stryker.com.

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie prywatności

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian dotyczących sposobu gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub innego rodzaju przetwarzania Danych osobowych, niniejsze Oświadczenie zostanie zaktualizowane, a informacje o tym zostaną podane w odpowiednim czasie/miejscu. Wszelkie istotne zmiany niniejszego Oświadczenia wejdą w życie w momencie umieszczenia przez nas informacji o aktualizacji. Jeśli jest to wymagane przepisami prawa, firma Stryker może poprosić użytkownika o uprzednią zgodę na jakiekolwiek istotne zmiany dokonywane przez nas w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia należy się z nami skontaktować. Firma Stryker dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby udzielić odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.


Adres do korespondencji:
Stryker Corporation
DW: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Adres e-mail:
globalprivacy@stryker.com

Inspektor ochrony danych na terenie UE: europe.privacy@stryker.com

Jeśli nie odpowiemy w rozsądnym terminie od otrzymania pisemnej wiadomości lub jeśli użytkownik będzie niezadowolony z otrzymanej od nas odpowiedzi, może złożyć reklamację do organów ds. ochrony danych w jego kraju ojczystym.