Integritetsförklaring

Inledning
Stryker förstår att hanteringen av de personuppgifter som företaget tar emot utgör ett förtroendeuppdrag. Stryker strävar efter att leva upp till detta förtroende genom att följa generella principer gällande skydd av personuppgifter. Denna integritetsförklaring förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information i vår verksamhet.

Omfattning
Denna integritetsförklaring gäller personuppgifter som samlas in eller används av Stryker, dess närstående bolag eller dotterbolag (kallas tillsammans ”Stryker”, ”vi”, ”vårt”, ”oss”). Denna förklaring gäller alla personuppgifter som Stryker samlar in när konsumenter interagerar med oss, exempelvis när de besöker våra webbplatser, använder eller köper våra produkter eller tjänster, kontaktar kundservice och interagerar med oss som företagskund, leverantör eller affärspartner (kallas tillsammans ”tjänsterna”). 

Detta omfattar, utan begränsning, all insamling av alla typer av personuppgifter, både offline och online. Viss insamling som Stryker ägnar sig åt omfattar dock typer av uppgifter med specialkrav (till exempel hälsoinformation) som kräver ett separat integritetsmeddelande. När så är fallet förtydligar Stryker att berört integritetsmeddelande skiljer sig från den övergripande integritetsförklaringen.

Personer som är bosatta i Kalifornien kan läsa vårt integritetsmeddelande för invånare i Kalifornien för ytterligare information om våra förfaranden.

Insamling av information 
Stryker kan be dig tillhandahålla personuppgifter i syften som omfattar, men inte begränsas till:

 • att köpa produkter eller tjänster från Stryker
 • att aktivera eller registrera vissa produkter och tjänster eller förbättra funktioner
 • att ta emot information om produkter och tjänster från Stryker
 • att interagera på Strykers online-forum, inklusive våra sociala mediekanaler/mediesidor 
 • att lagra dina preferenser för framtida interaktion med och kommunikation från Stryker 
 • att hjälpa oss att utveckla produkter och tjänster, skapa kampanjer som är utformade kring dig, optimera kundservice och kontinuerligt förbättra våra webbplatser 
 • att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster samt låta Stryker hålla dig informerad om, eller involvera dig i, testningen av nya produkter och tjänster 
 • att lösa konsumentproblem och/eller problem med produkter och tjänster 
 • att registrera besökare på Strykers anläggningar eller evenemang och konferenser som organiseras av Stryker 
 • att hantera avtal eller anbud och 
 • att ta emot personliga meddelanden, specialerbjudanden och annonser som är relevanta för dina personliga intressen utifrån den information du har delat med oss och den information vi har samlat in med hjälp av cookies eller liknande tekniker gällande din användning av Strykers webbplatser/sociala medier/bloggar. 

Stryker upprätthåller fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi medger endast sådant avslöjande som tillåts av lagstiftningen för att underlätta tillhandahållandet av produkter och tjänster. Vi kan också samla in produkt- och tjänsteinformation och tillhandahålla andra sådan statistik i sammanställd form, där informationen har avidentifierats.  

Personuppgifter som samlas in kan innefatta följande:

 • Kontaktuppgifter, exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, organisationsnamn och/eller yrkestitel.
 • Unika identifierare och preferensinformation som användarnamn, lösenord, marknadsföringspreferenser, IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, dator eller mobil enhet eller navigerings- och clickstream-beteende för online-interaktion.
 • CV, däribland arbetslivserfarenhet, professionella kvalifikationer, publiceringar, utmärkelser, referenser, genomförd utbildning och signatur.
 • Begränsningar vad gäller mat, passinformation för resebokningar eller i identifieringssyften, personnummer (där detta krävs enligt lag), bankkontouppgifter, kontaktpersoner (i nödfall), familjeinformation (i tillämpliga fall och i enlighet med lokal lag).
 • Kreditvärdighet, momsnummer, produkt, köphistorik, begärd dokumentation.
 • Bilder, video- och ljudinspelningar där du har gett ditt samtycke.
 • Känsliga personuppgifter, som hälsoinformation eller rapporter om individuella slutkunder (exempelvis gällande produktyrkanden och utredningar, patientresultat före och efter operation i forskningssyfte och statistiska syften eller utdrag ur belastningsregistret, vid företagsbesiktning i enlighet med gällande lag).

Stryker kommer att spara och använda de personuppgifter som samlas in för de processer och bearbetningssyften som anges ovan, i enlighet med juridiska skyldigheter. 

Rättsliga grunder
Den rättsliga grunden som Stryker använder för att bearbeta personuppgifter beror på syftet med bearbetningen och de juridiska kraven. Där personuppgifterna som samlas in tillhör EU-medborgare används generellt sett följande grund:

 • Samtycke till att personuppgifter används, exempelvis där detta omfattar (digital) direktmarknadsföringsaktivitet och där vi vill använda foto, video- eller ljudinspelningar där personer kan identifieras för extern publicering. 
 • Etablering eller fullföljande av avtal, exempelvis där vi ingår avtal med en part och samlar in kontaktuppgifter och signaturer samt potentiella bankkontouppgifter som kan vara kopplade till en representant för ett företag som vi gör affärer med. 
 • Uppfyllande av juridiska krav, exempelvis där vi måste avslöja konsumentuppgifter för att följa (lokala eller branschspecifika) lagar, som den amerikanska sjukvårdslagen Physician Payments Sunshine Act, eller för att följa förordningar om medicintekniska produkter. 
 • Strykers berättigade intresse, exempelvis där Stryker samlar in kontaktuppgifter och preferenser, detaljer för boende och resor för personer som deltar i evenemang och utbildningar som organiseras av Stryker eller evenemang och utbildningar som organiseras av tredje part i samarbete med Stryker. 
 • Allmänintresse eller för att hjälpa offentlig myndighet i strikt begränsade fall, exempelvis där vi skulle vara skyldiga att samarbeta med polisen eller andra statliga myndigheter vid olagligt uppförande. 
 • För att etablera, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk, exempelvis vid domstolsärenden. 
 • I vetenskapliga syften eller forskningssyften, exempelvis vid kliniska forskningsstudier med lämpliga skyddsåtgärder för konfidentialitet. 
 • För förebyggande medicin och yrkesmedicin, medicinska diagnoser som rör avtal med vårdpersonal. 
 • I allmännyttigt syfte för folkhälsan, för att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för vård och produkter. och
 • Där individen väljer att avslöja personuppgifter offentligt på eget initiativ. 

Om du väljer att inte tillhandahålla personuppgifter som vi rimligtvis behöver kan detta hindra Stryker från att tillhandahålla den information eller de tjänster du efterfrågar.

Överföring över nationsgräns
I den utsträckning personuppgifter överförs ut ur det land där ägaren till personuppgifterna bor, exempelvis till Strykers närstående bolag eller affärspartner i andra länder (inklusive USA), kan andra normer gälla för hur dina uppgifter används och skyddas i dessa länder. Stryker har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämpliga rättsliga krav för att säkerställa att data skyddas på ett adekvat sätt oavsett land. Detta omfattar inhämtande av skriftligt intyg från tredje part som ges åtkomst till dina uppgifter, vilket innebär att tredje part måste anta en standard som säkerställer motsvarande nivå av dataskydd som den som antagits av Stryker samt säkerhetsåtgärder och avtalsåtgärder på företagsnivå (baserade på Europeiska kommissionens typklausuler) för intern dataöverföring till Strykers närstående bolag i tredjeländer som inte anses tillhandahålla en lämplig nivå av dataskydd.

Integritetsförklaring för barn
Stryker samlar inte in personuppgifter från någon person som vi vet är under 16 år utan föregående verifierbart samtycke från personens vårdnadshavare. Sådan vårdnadshavare har rätt att på begäran se den information som tillhandahållits av barnet och/eller begära att den raderas. 

Lagring av uppgifter
Stryker sparar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla juridiska krav eller längre, om detta krävs för legitima affärssyften. 

Utlämnande av information
Stryker kan dela personuppgifter som vi har samlat in med företag eller ombud som utför tekniskt underhåll eller arbetar på vårt uppdrag för att bidra till att uppfylla affärsmässiga behov, inklusive kundservice samt distribuering av marknadsföringskommunikation. Stryker kan också dela personuppgifter med våra dotterbolag eller närstående bolag.

Övriga tjänsteleverantörer som vi kan komma att använda för att utföra vissa funktioner på vårt uppdrag och till vilka personuppgifter kan komma att avslöjas för att de ska kunna utföra sin avsedda funktion inkluderar callcenter-support, sändande och bearbetning av post eller e-post eller analys eller lagring av information på molnbaserade servrar. 

Stryker delar inte dina personuppgifter med oberoende tredje parter för dessas egen direkta marknadsföring.

Säkerhet
Dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet är viktiga för oss. Av denna anledning har Stryker fysiska, tekniska och administrativa kontroller på plats för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning och spridning. Stryker utvärderar dessa säkerhetsåtgärder löpande för att bidra till att minimera riskerna från nya säkerhetshot i den takt de blir kända.

Rättigheter
Du kan begära ut information om de personuppgifter som vi har om dig. Om du anser att några av de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga, kontaktar du oss så snart som möjligt på adressen nedan. Vi korrigerar eventuella personuppgifter som visar sig vara felaktiga utan dröjsmål.

Du kan alltid välja att motsätta dig insamlingen eller användningen av dina personuppgifter eller begära att dina uppgifter raderas. Om du för eget bruk vill ha en kopia av de uppgifter vi har om dig, eller om du vill överföra uppgifter till en annan part eller utöva en annan rättighet, kan du kontakta oss på globalprivacy@stryker.com.

Uppdateringar av integritetsförklaringen

Integritetsförklaringen kan ändras när som helst. Om väsentliga ändringar görs gällande hur personuppgifter samlas in, används, avslöjas eller på annat sätt bearbetas, uppdateras denna förklaring och meddelande om detta tillhandahålls när/där detta är lämpligt. Alla väsentliga ändringar i denna integritetsförklaring träder i kraft vid den tidpunkt då meddelandet om uppdateringen publiceras. Om lagen så kräver kan Stryker komma att begära ditt samtycke innan ändringar görs i denna integritetsförklaring.

Kontakt

Om du har frågor, farhågor eller kommentarer om denna integritetsförklaring ber vi dig kontakta oss. Stryker kontaktar dig så snart som är rimligen möjligt.


Skicka post till:
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Skicka e-post till:
globalprivacy@stryker.com

Dataskyddsombud för EU: europe.privacy@stryker.com

Om vi inte svarar inom en rimlig tidsperiod efter att vi tagit emot det skriftliga meddelandet, eller om du är missnöjd med det svar du får från oss, kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt hemland.