1. Zgłaszanie naruszeń zasad kodeksu poprzez gorącą linię ds. etyki.

Spółka prowadzi swoje sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najwyższymi standardami etycznymi.

Kodeks etyki Stryker określa podstawowe zasady oraz procedury regulujące postępowanie pracowników Stryker. Gorąca linia ds. etyki Stryker jest narzędziem do zgłaszania podejrzewanych naruszeń kodeksu etyki, niewłaściwych działań lub innych obaw w sposób dopuszczony prawem kraju, w którym następuje zgłoszenie.

Pracownicy spółki Stryker każdego dnia podejmują decyzje, które wpływają na charakter Stryker. Podejmując etyczne decyzje pracownicy Stryker postępują uczciwie wobec klientów, dostawców, udziałowców i siebie nawzajem.

System zgłaszania naruszeń EthicsPoint nie zastępuje istniejących wewnętrznych mechanizmów codziennego rozwiązywania problemów oraz kwestii operacyjnych. Przykładowo pracowników i inne osoby zachęca się do tego, by najpierw skontaktowały się ze swoją lokalną kadrą zarządzającą, aby rozwiązać problem zanim dokonają zgłoszenia poprzez EthicsPoint. Zewnętrzną usługę zgłoszeniową EthicsPoint należy postrzegać po prostu jako kolejny kanał poufnego i anonimowego zgłaszania przez pracowników i inne osoby wszelkich uzasadnionych kwestii dotyczących kodeksu etyki, w bezpiecznym środowisku i bez obaw o działania odwetowe.

System zgłoszeniowy EthicsPoint jest także dostępny dla osób spoza Stryker, aby mogli oni zgłaszać rzeczywiste lub podejrzewane naruszenia kodeksu etyki Stryker lub inne niewłaściwe działania. Dostęp do systemu zgłoszeń można uzyskać na stronie: www.stryker.com. Zamiennie na stronie internetowej https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/16493/phone.html można znaleźć numer telefonu na krajową gorąca linię.

2. Kodeks etyki działalności Medtech

Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Technologii Medycznych (MedTech Europe), którego członkiem jest spółka Stryker, opracowało kodeks etyki („kodeks”), który ułatwi etyczne postępowanie z pracownikami służby zdrowia oraz innymi osobami z branży technologii medycznych. Kodeks ma sformalizować praktyki prawne i etyczne dla przedsiębiorstw członków MedTech oraz zapewnić wysokie standardy uczciwości zachowań w branży technologii medycznych, dając pacjentom i pracownikom służby zdrowia pewność w stosunkach z branżą i jej produktami. Przyświeca temu 5 nadrzędnych zasad:

  1. Pierwsza zasada kształtowania wizerunku i postrzegania tłumaczy, że trzeba stale uwzględniać wizerunek i postrzeganie branży technologii medycznych kształtowane w społeczeństwie poprzez kontakty z pracownikami służby zdrowia i organizacjami ochrony zdrowia.
  2. Zasada rozdziału służy potrzebie zapewnienia w przejrzysty sposób, by pracownik służby zdrowia mógł podejmować niezależne decyzje dotyczące leczenia Zasada ta ma eliminować konflikty interesów dzięki wyraźnemu rozdzieleniu stosunków handlowych - dotyczących sprzedaży i zakupów, od różnorakich innych stosunków między pracownikami służby zdrowia a branżą medyczną - w tym opartych na badaniach naukowych, wymaganym kształceniu w zakresie produktów oraz innych rodzajach szkoleń.
  3. Zasada przejrzystości tłumaczy, że stosunki między branżą technologii medycznych a pracownikami służby zdrowia/organizacjami ochrony zdrowia muszą być przejrzyste oraz zgodne z miejscowym prawem, regulaminami i kodeksami etyki.
  4. Zasada równoważności odnosi się do wynagrodzenia za usługi świadczone przez pracownika służby zdrowia oraz służby zapewnieniu, by zapłata za te usługi odpowiadała uczciwej wartości rynkowej tych usług.
  5. Wreszcie zasad dokumentacji reguluje wszelkie porozumienia miedzy dwiema stronami i wymaga dostępności dokumentów towarzyszących, na podstawie których można wykazać uczciwość współpracy.

Spółka Stryker przestrzega tego kodeksu w Europie, oraz w innych obszarach, które przyjęły ów kodeks.

Kopia kodeksu znajduje się na stronie http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/Medtech%20Europe%20Code%20of%20Conduct.pdf or can be supplied by Stryker upon request. 

3. Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych – zwięzłe omówienie

O 1977 roku przedsiębiorstw amerykańskie (w tym ich jednostki zależne) prowadzące interesy z zagranicznymi podmiotami rządowymi i urzędnikami administracji publicznej muszą przestrzegać przepisów ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), zakazującymi korumpowania zagranicznych urzędników w celu pozyskania lub utrzymania możliwości biznesowych. Spółki i osoby prywatne przyłapane na naruszeniu przepisów FCPA mogą podlegać karom wysokiej grzywny, pozbawienia wolności lub przepadku mienia, a wobec niedawnej intensyfikacji ścigania przez agencje rządowe spółki jeszcze sumienniej współpracują w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy.

Według przepisów antykorupcyjnych ustawy FCPA realizacja płatności przez amerykańską spółkę na rzecz zagranicznego urzędnika w celu pozyskani lub utrzymania możliwości biznesowych lub ukierunkowania działalności na daną osobę stanowi naruszenie prawa. Zakres pojęcia zagranicznego urzędnika jest szeroki. Przykładowo lekarze w szpitalach państwowych lub należących do skarbu państwa także są zagranicznymi urzędnikami w rozumieniu FCPA, podobnie jak każda osoba pracująca dla instytucji lub spółki państwowej. W ustawie nie przyjęto żadnego progu wartości materialnej: nielegalne jest oferowanie wszystkiego, co ma wartość, w tym środków pieniężnych lub rzeczy. Rząd skupia się raczej na zamiarze przekupstwa aniżeli na oferowanych kwotach.

FCPA nakłada również na spółki notowane na amerykańskiej giełdzie obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości. Przepisy FCPA dotyczące rachunkowości nakładają na spółki kapitałowe wymóg prowadzenia ksiąg i rejestrów, które dokładnie i uczciwie odzwierciedlają transakcje spółki, co pozwala utrzymać odpowiedni system wewnętrznej kontroli finansowej. Więcej informacji o FCPA znajduje się na stronie: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/