Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod
Společnost Stryker bere na vědomí, že osobní údaje, které obdrží, uchovává na základě svěřené důvěry. Společnost Stryker se snaží tuto důvěru naplňovat dodržováním obecných principů ochrany osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme informace během našeho podnikání.

Rozsah
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) se vztahuje na osobní údaje spotřebitelů, které shromažďuje nebo používá společnost Stryker, její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti (dále jen „Stryker“ či variace zájmen „my“, „náš“, „nás“). Toto prohlášení se vztahuje na všechny osobní údaje, které společnost Stryker shromažďuje během interakce se spotřebiteli, jako například při návštěvě našich webových stránek, používání nebo nákupu našich produktů nebo služeb, kontaktování zákaznických služeb či při interakci s námi coby obchodním zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem (dále jen „služby“). 

To mimo jiné zahrnuje veškeré online a offline shromažďování všech typů osobních údajů. Některé kolekce společnosti Stryker nicméně obsahují typy dat se zvláštními požadavky (například zdravotní údaje), které vyžadují jiné oznámení o ochraně osobních údajů. V takových případech dá společnost Stryker jasně najevo, že příslušné oznámení o ochraně osobních údajů se liší od tohoto prohlášení.

Pro osoby s bydlištěm v Kalifornii je určeno naše oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele Kalifornie, kde najdete další informace týkající se našich postupů.

Shromažďování údajů 
Společnost Stryker vás může požádat o poskytnutí osobních údajů mimo jiné k následujícím účelům:

 • nákup produktů a služeb společnosti Stryker;
 • aktivace nebo registrace určitých produktů a služeb nebo vylepšení funkčnosti;
 • příjem informací o produktech a službách společnosti Stryker;
 • zapojení do online komunit Stryker, mimo jiné včetně našich kanálů/stránek pro sociální média; 
 • ukládání vašich preferencí pro budoucí interakci a komunikaci se společností Stryker; 
 • asistence při našem vývoji produktů a služeb a vytváření kampaní, které jsou navrženy s důrazem na vaše požadavky, optimalizování služeb zákazníků a neustálé zlepšování našich webových stránek; 
 • asistence při zlepšování produktů a služeb a zajištění možnosti společnosti Stryker informovat vás o nových produktech a službách nebo vás zapojit do jejich testování; 
 • řešení potíží spotřebitelů nebo potíží s produkty a službami; 
 • registrace návštěvníků zařízení Stryker nebo akcí a konferencí pořádaných společností Stryker; 
 • správa smluv nebo výběrových řízení; a 
 • přijímání personalizovaných zpráv, speciálních nabídek a reklam relevantních pro vaše osobní zájmy, a to na základě informací, které jste s námi sdíleli, a dle informací, které jsme shromáždili prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technik týkajících se vašeho používání webových stránek / sociálních médií / blogů společnosti Stryker. 

Společnost Stryker zachovává fyzická, technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a jejich zpřístupnění umožňuje pouze v rozsahu povoleném zákony v rámci podpory poskytování produktů nebo služeb. Můžeme také shromažďovat informace o produktech a službách a poskytovat tyto statistiky jiným subjektům v souhrnné podobě, ve které jsou osobní údaje deidentifikovány.  

Mezi shromažďované osobní údaje mohou patřit:

 • kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, faxové číslo, název organizace a/nebo pracovní pozice;
 • jedinečné identifikátory a informace o preferencích, jako je uživatelské jméno, heslo, marketingové preference, adresa internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, operační systém, počítač nebo mobilní zařízení či chování během navigace a klikání během online interakce;
 • životopis včetně historie zaměstnání, profesních kvalifikací, publikací, ocenění, referencí, absolvovaných školení a podpisu;
 • potravinová omezení, údaje z pasu pro cestovní rezervace nebo identifikaci, číslo sociálního zabezpečení (vyžaduje-li to zákon), podrobnosti o bankovním účtu, kontaktní osoby (pro případ nouze), informace o rodině (pokud je to možné a v souladu s místními zákony);
 • úvěruschopnost, daňové identifikační číslo, informace o produktech a historii nákupů, požadovaná dokumentace;
 • snímky, videa a zvukové nahrávky pořízené s vaším svolením;
 • citlivé osobní údaje, jako jsou zdravotní informace nebo zprávy pro jednotlivé koncové zákazníky (např. týkající se tvrzení o produktech a vyšetřování, předoperační/pooperační výsledky pacientů pro výzkumné a statistické účely nebo informace z rejstříku trestů pro účely náležité péče v souladu s příslušnými zákony).

Společnost Stryker bude uchovávat a používat shromážděné osobní údaje pro výše uvedené potřeby a za účelem zpracování dat v souladu se zákonnými povinnostmi. 

Právní základy
Právní základ, který společnost Stryker používá ke zpracování osobních údajů, závisí na účelech zpracování a právních požadavcích jurisdikce. Pokud se shromážděné osobní údaje týkají občanů EU, obecně používáme následující základy:

 • souhlas s použitím osobních údajů, např. pokud se jedná o (digitální) aktivity z oblasti přímého marketingu, kde chceme použít fotografii, video nebo zvukový záznam s identifikovatelnými osobami pro potřeby externího publikování; 
 • vznik nebo plnění smlouvy, např. v případě uzavření smlouvy s druhou stranou, kdy shromažďujeme kontaktní údaje a podpisy, jakož i potenciální údaje o bankovním účtu, které mohou být spojeny se zástupcem společnosti, se kterou obchodujeme; 
 • plnění zákonné povinnosti, např. pokud je nutné sdělit podrobnosti o spotřebiteli kvůli souladu s místními zákony nebo zákony z oboru, jako je zákon Physician Payments Sunshine Act, nebo kvůli souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích; 
 • oprávněný zájem společnosti Stryker, např. pokud společnost Stryker shromažďuje kontaktní údaje a preference, podrobnosti o ubytování a cestování pro účastníky akcí a školení organizovaných společností Stryker nebo akcí a školení pořádaných třetí stranou ve spolupráci se společností Stryker; 
 • veřejný zájem nebo výkon veřejné moci v přísně omezených případech, např. pokud jsme povinni spolupracovat s policií nebo jinými státními orgány v případě protiprávního jednání; 
 • pro potřeby stanovení, výkon nebo obranu právních nároků, jako např. v případě soudních případů; 
 • pro vědecké nebo výzkumné účely, např. pro klinické výzkumné studie s dostatečnými zárukami zajišťujícími důvěrnost; 
 • pro preventivní a pracovní lékařství a lékařskou diagnózu na základě smlouvy se zdravotnickými pracovníky; 
 • pro případ veřejného zájmu o veřejné zdraví s cílem zajistit vysoké standardy kvality a bezpečnosti během zdravotní péče a pro související produkty; a
 • pokud se jednotlivec rozhodne z vlastní iniciativy zveřejnit osobní údaje. 

Pokud se rozhodnete neposkytnout osobní údaje, které v přiměřené míře požadujeme, může to společnosti Stryker bránit ve schopnosti poskytovat informace nebo služby, o které jste požádali.

Přeshraniční předávání
Pokud jsou osobní údaje předávány mimo zemi, kde jejich vlastník žije, např. přidruženým podnikům společnosti Stryker nebo obchodním partnerům v jiných zemích včetně Spojených států amerických, mohou se na způsob používání a ochrany vašich osobních údajů v těchto zemích vztahovat jiné normy. Společnost Stryker má zavedena patřičná bezpečnostní opatření v souladu s platnými zákonnými požadavky, aby se zajistilo, že údaje budou adekvátně chráněny bez ohledu na danou zemi. To zahrnuje získání ujištění v písemné podobě od jakékoli třetí strany, která má přístup k vašim údajům, abyste po nich mohli požadovat přijetí standardů zajišťujících odpovídající úroveň ochrany dat, jakou přijala společnost Stryker, a standardizované podnikové záruky a smluvní opatření (na základě modelu Evropské komise doložky) pro interní přenos údajů do rukou přidružených společností Stryker v zemích třetího světa, u kterých se má za to, že neposkytují dostatečnou úroveň ochrany údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro děti
Společnost Stryker nebude bez předchozího ověřitelného souhlasu zákonného zástupce shromažďovat osobní údaje od nikoho, o kom si je vědoma, že je mladší 16 let. Takový zákonný zástupce má právo požádat o nahlédnutí do informací poskytnutých dítětem a/nebo požadovat jejich vymazání. 

Uchovávání informací
Společnost Stryker bude uchovávat vaše osobní údaje po přiměřeně dlouhou dobu nutnou ke splnění zákonných povinností, nebo po dobu, po které to již nebude nutné pro legitimní obchodní účely. 

Zpřístupnění informací
Společnost Stryker může shromážděné osobní údaje sdílet se společnostmi nebo zástupci, kteří provádějí technologickou údržbu nebo pracují naším jménem na zajišťování obchodních potřeb, například formou poskytování zákaznických služeb a distribuce marketingových sdělení. Společnost Stryker může osobní údaje rovněž sdílet s našimi dceřinými a přidruženými společnostmi.

Mezi jiné poskytovatele služeb, kteří mohou být využíváni k provádění určitých činností naším jménem a jimž mohou být osobní údaje za účelem provádění těchto činností zpřístupněny, patří telefonická centra podpory, subjekty zajišťující odesílání a zpracovávání pošty či e-mailu nebo analyzování či hostování informací či údajů na cloudových serverech. 

Společnost Stryker nesdílí vaše osobní údaje s nepřidruženými třetími stranami za účelem vlastního přímého marketingu.

Zabezpečení
Na zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů nám velmi záleží. Společnost Stryker proto uplatňuje fyzická, technická a administrativní opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a poskytnutím. Společnost Stryker tato opatření průběžně vyhodnocuje s cílem minimalizovat rizika související s novými bezpečnostními hrozbami, které se objevují.

Práva
Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme. Pokud se domníváte, že některé osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte nás prosím co nejdříve na níže uvedené adrese. Veškeré osobní údaje, které shledáme jako nesprávné, neprodleně opravíme.

Kdykoli se můžete rozhodnout vznést námitku proti shromažďování nebo používání svých osobních údajů nebo nechat své údaje vymazat. Pokud si přejete získat kopii údajů, které o vás uchováváme, ať již pro vlastní potřebu, nebo za účelem předání jiné straně, případně pokud chcete uplatnit jakékoli jiné právo, kontaktujte nás na adrese globalprivacy@stryker.com.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení může být kdykoli upraveno. V případě podstatných změn ve způsobu shromažďování, používání, zpřístupňování nebo jiném zpracování osobních údajů bude toto prohlášení aktualizováno a aktualizaci vhodně oznámíme. Všechny podstatné změny tohoto prohlášení vstoupí v platnost zveřejněním oznámení o aktualizaci. Pokud to vyžaduje zákon, společnost Stryker si může před provedením jakýchkoli podstatných změn v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vyžádat váš souhlas.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo poznámek k tomuto prohlášení nás neváhejte kontaktovat. Společnost Stryker vynaloží přiměřené úsilí, aby vám co nejdříve odpověděla.


Napište na adresu:
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Pošlete e-mail na adresu:
globalprivacy@stryker.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – EU: europe.privacy@stryker.com

Pokud písemně neodpovíme v přiměřené lhůtě od jejího obdržení nebo pokud nebudete spokojeni s odpovědí, kterou od nás obdržíte, můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů ve své domovské zemi.