Användarvillkor

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA. Dessa användarvillkor beskriver de regler som gäller för användare (”du” eller ”din”) på någon Stryker-webbplats (”Stryker-webbplats”). En Stryker-webbplats får användas endast i informativa syften och, under vissa omständigheter, för att göra säkra beställningar i enlighet med tillämpligt Stryker användaravtal. Genom att använda en Stryker-webbplats eller föra över innehåll till en Stryker-webbplats samtycker du till de användarvillkor som anges i denna text (”användarvillkor”) och Strykers integritetsförklaring (”integritetsförklaring”). Om du inte samtycker till användarvillkoren och integritetsförklaringen ska du inte använda en Stryker-webbplats på något sätt, inklusive men inte begränsat till uppladdning av information och material.

Alla Stryker-webbplatser ägs och drivs av Stryker. Stryker är det namn vi använder när vi talar om hela vår verksamhet, inklusive Stryker Corporation (”Stryker”) med globalt huvudkontor på 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002, USA, och alla andra företag som det styr, som dotterbolag, divisioner och närstående bolag.

Genom att använda en Stryker-webbplats samtycker du till följande villkor. Observera att du inte har rätt att använda några Stryker-webbplatser om du inte samtycker till följande villkor. Användarvillkoren och integritetsförklaringen gäller för alla Stryker-webbplatser. Stryker och dess närstående bolag driver även andra webbplatser. Användarvillkoren kan också gälla för dessa andra webbplatser. Läs igenom de användarvillkor som finns på övriga Stryker-webbplatser när du besöker dem. Stryker kan när som helst ändra användarvillkoren. Genom att använda en Stryker-webbplats intygar och garanterar du att du samtycker till dessa och framtida versioner av användarvillkoren. Användarvillkoren uppdaterades senast den 21 maj 2010.

Användarvillkoren gäller endast din åtkomst och användning av någon av Stryker-webbplatserna och påverkar inte villkor som gäller för andra avtal du kan ha med Stryker eller dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag gällande andra ärenden än användningen av Stryker-webbplatser.

Läs vår integritetsförklaring för att förstå de integritetsregler som gäller din användning av Stryker-webbplatser. Bortsett från sådant som anges i eventuella andra avtal, ansvarsfriskrivningsklausuler, policyer, användarvillkor eller andra meddelanden på Stryker-webbplatser utgör användarvillkoren och integritetsförklaringen det fullständiga avtalet mellan dig och Stryker gällande din användning av Stryker-webbplatser. Du kan bli föremål för ytterligare villkor som kan gälla medan du har åtkomst till specifika tjänster eller material på vissa områden av en Stryker-webbplats eller när du följer länkar som för dig bort från en Stryker-webbplats.

Den information som återfinns på Stryker-webbplatserna (i) är avsedd som allmän vägledning inom vissa intresseområden och ska inte införlivas med eller ersätta juridiska eller medicinska råd och (ii) utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till köp av produkter eller tjänster.

En hänvisning till en produkt eller tjänst från Stryker indikerar inte att en sådan produkt eller tjänst är eller kommer att bli tillgänglig i ditt land, där produkten eller tjänsten kan regleras av andra bestämmelser och användarvillkor. Sådana hänvisningar indikerar inte någon avsikt från vår sida att sälja denna produkt eller tjänst i ditt land och du ska alltid förlita dig på produktinformation som utformats specifikt för ditt land. Stryker-webbplatsen innehåller information om produkter och tjänster som kan vara tillgängliga i ett visst land eller en viss del av världen, som kan vara tillgängliga under olika varumärken i olika länder och i förekommande fall vara godkända för användning eller ha fått försäljningstillstånd av statlig tillsynsmyndighet med olika indikationer och restriktioner i olika länder.

Även om produktinformationen på en offentlig Stryker-webbplats är tillgänglig även för andra är den endast avsedd att användas av invånare i USA, om inte webbsidan markeras med en nationell flagga eller regional symbol. Stryker-webbplatserna kan länka till andra webbplatser som produceras av Strykers olika verksamhetsdivisioner och dotterbolag, av vilka några finns utanför USA. Dessa Stryker-webbplatser kan innehålla information som endast är lämpad för det specifika land eller den region där webbplatsen är baserad. Innehåll på en länkad webbplats ska inte tolkas som reklam eller uppmaning till köp av en viss produkt eller användning av någon produkt som inte är godkänd enligt de lagar och bestämmelser som gäller i det land där du befinner dig.

Stryker-webbplatserna kan periodvis innehålla information relaterad till diverse tillstånd avseende hälsa, medicin eller fysisk kondition och behandling av dessa. Sådan information är inte avsedd att ersätta råd som ges av läkare eller annan medicinsk personal. Du ska inte använda informationen på Stryker-webbplatserna för att diagnostisera ett hälso- eller konditionsproblem eller en sjukdom. Du ska alltid konsultera en medicinsk yrkesutövare, exempelvis läkare, för att avgöra vilken behandling som eventuellt är lämplig för dig.

Upphovsrätt och varumärken. Innehållet på Stryker-webbplatserna är skyddat av världsomfattande lagar gällande upphovsrätt och varumärken. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri reserveras. Reproduktion, överföring, distribuering eller lagring av hela eller delar av innehållet i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Stryker är förbjudet förutom i enlighet med följande villkor. Stryker samtycker till att du besöker Stryker-webbplatser med din dator och skriver ut eller hämtar innehåll endast för personligt eller icke-kommersiellt bruk, förutsatt att sådan användning inte konkurrerar med eller skadar Stryker, men ingen modifiering eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåten. Innehållet får inte på annat sätt kopieras eller användas på något sätt utan föregående skriftligt samtycke från en auktoriserad Stryker-representant. Enskilda dokument på Stryker-webbplatser kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

De varumärken, tjänstemärken, märkesnamn, förpackningar och produkter som finns på Stryker-webbplatserna är skyddade i USA och internationellt. Stryker är ett registrerat varumärke som tillhör Stryker Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns på Stryker-webbplatser kan vara varumärken eller märkesnamn som tillhör sina respektive ägare. Din åtkomst till Stryker-webbplatserna ska inte tolkas som att du ges, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda märken som förekommer på Stryker-webbplatserna utan föregående skriftligt samtycke från en auktoriserad Stryker-representant eller dess tredjepartsägare, undantaget för identifiering av företagets produkter och tjänster.

Om du anser att din immateriella egendom utnyttjas på ett otillbörligt sätt på en Stryker-webbplats ber vi dig kontakta Stryker efterlevnadsavdelning via adressen nedan.

Programvara. All programvara, inklusive filer, bilder som genereras av programvaran, kod, källa och destination samt data som medföljer programvaran (sammantaget benämnt ”programvara”), som används eller ges åtkomst till via en Stryker-webbplats får endast användas av dig personligen för att få åtkomst till och använda Stryker-webbplatsen för syften och i enlighet med de villkor som uttryckligen anges. Stryker innehar fullständiga rättigheter till immateriell egendom i programvaran. Du samtycker till att varken kopiera, distribuera, sälja, modifiera eller skapa härledda verk från någon del av programvaran eller att dekompilera, tillämpa bakåtkompilering på eller nedmontera sagda programvara om inte detta medges av gällande lagstiftning.

Användarens förklaring. När du använder en Stryker-webbplats samtycker du till att: (a) inte rubba eller störa säkerheten hos, eller på annat sätt missbruka, Stryker-webbplatsen eller några tjänster, systemresurser, konton, servrar eller nätverk som är anslutna till eller kan fås åtkomst till via Stryker-webbplatsen eller relaterade eller länkade webbplatser, (b) inte störa eller rubba annan persons användande av Stryker-webbplatsen eller relaterade eller länkade webbplatser, (c) inte via eller på någon Stryker-webbplats föra över, publicera eller på annat sätt överföra virus eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer, (d) inte använda eller försöka använda annan persons konto, tjänster eller system utan godkännande från Stryker, eller skapa eller använda en falsk identitet på en Stryker-webbplats, (e) inte via eller på en Stryker-webbplats överföra spam, kedjebrev, skräppost eller annan typ av oombedda massutskick av e-post till personer eller enheter som inte har samtyckt till att ta del av sådana utskick, (f) inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord för andra personer varken på eller utanför Stryker-webbplatsen, (g) inte försöka få icke auktoriserad åtkomst till Stryker-webbplatsen eller delar av Stryker-webbplatsen som är undantagna från allmän åtkomst, samt (h) inte använda Stryker-webbplatsen för att söka, tillhandahålla eller inhämta specifik medicinsk rådgivning, medicinsk bedömning eller diagnos som tillämpas på en patients specifika tillstånd eller situation.

Du samtycker dessutom till att du är personligen ansvarig för åtgärder och kommunikation som vidtas eller överförs via ditt konto och att du kommer att efterleva alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och bestämmelser som relaterar till din användning av eller dina aktiviteter på en Stryker-webbplats, inklusive men inte begränsat till USA:s exportrestriktioner.

Med undantag för registrerade användare (enligt definitionen i tillämpligt användaravtal) som använder en säker Stryker-webbplats för professionella syften i samband med behandling av patienter samtycker du uttryckligen till att inte tillhandahålla, diskutera eller hänvisa till någon specifik patient, några specifika patienters medicinska tillstånd eller annan information som kan identifiera en viss patient. Du samtycker dessutom till att inte diskutera, uppmuntra till eller hänvisa till icke avsedd användning (”off label”) av medicinska produkter, inklusive all användning som inte har godkänts av USA:s Food and Drug Administration eller annan relevant tillsynsmyndighet.

Uppdateringar av webbplatser. Allt innehåll som är tillgängligt via en Stryker-webbplats, inklusive men inte begränsat till data, tekniska ritningar, inställningar, prisuppgifter och beställningsinformation samt kataloglistor, antas vara korrekt. Du ska dock göra en oberoende utvärdering av huruvida informationen är korrekt och hur användbar den är för dina specifika behov när det gäller innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga via någon Stryker-webbplats. Specifikationer för produkter och tjänster kan ändras utan föregående meddelande och Stryker förbehåller sig rätten att utan meddelande ändra bearbetning, material eller inställningar. Stryker garanterar inte att de produkter och tjänster som visas online kommer att vara tillgängliga när du gör din beställning.

Stryker kan när som helst avveckla, ändra, stänga av eller avsluta alla aspekter av en Stryker-webbplats, inklusive tillgängligheten till alla funktioner och egenskaper. Stryker kan ta bort, modifiera eller på annat sätt ändra allt innehåll, inklusive sådant från tredje part, som finns på en Stryker-webbplats. Stryker kan införa begränsningar för vissa funktioner/egenskaper och tjänster eller begränsa åtkomst till delar av eller hela Stryker-webbplatsen utan förvarning och utan ansvarsskyldighet. Stryker kan när som helst och egenmäktigt avsluta behörighet och rättigheter som tillhandahållits häri samt din användning av en Stryker-webbplats, och vid en sådan avslutning ska du omedelbart förstöra allt material som du har hämtat från någon Stryker-webbplats.

Länkar till andra webbplatser. För att underlätta åtkomst kan Stryker inkludera länkar till webbplatser på Internet som ägs eller drivs av tredje part och för vilka dessa användarvillkor inte gäller. Stryker ansvarar inte för innehållet på sådana andra webbplatser. Du samtycker även till att Stryker inte har någon kontroll över innehåll på tredje parters webbplatser och inte kan påta sig något ansvar för material som skapas eller publiceras på sådana tredje parters webbplatser. Vid länkning till en sådan tredje parts webbplats bör du därför läsa och samtycka till denna webbplats regler för användning innan du använder en sådan webbplats. En sammanfattning och/eller en länk till en icke-Stryker-webbplats innebär inte att Stryker stöder denna webbplats eller dessa produkter eller tjänster. Stryker går heller inte i god för att något innehåll på sådan tredje parts webbplats är korrekt. Stryker ska inte hållas ansvarigt för eventuell skada som uppstår till följd av användarens åtkomst till eller oförmåga att få åtkomst till sådana webbplatser.

Länkar till Stryker-webbplatser. Alla länkar till en Stryker-webbplats måste godkännas skriftligt av Stryker. Stryker samtycker dock till länkar där: (a) länken består av endast text och motsvarar titeln på en startsida för en Stryker-webbplats, (b) länken endast ”pekar” mot Stryker-webbplatsens startsida och inte mot underliggande sidor, (c) länken, när den aktiveras av användaren, visar Stryker-webbplatsens startsida som helsida och inte i en ”ram” på den länkande webbplatsen och (d) länkens utseende, placering eller andra egenskaper inte (i) skapar ett falskt intryck av att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter är relaterade till eller sponsras av Stryker eller dess närstående bolag eller (ii) skadar eller undergräver det goda rykte som är kopplat till namnet Stryker och dess varumärken eller närstående bolag. Under alla omständigheter samtycker du till att Stryker förbehåller sig rätten att när som helst ta tillbaka detta samtycke utan motivering eller förvarning och att du då tar bort alla länkar för vilka Strykers samtycke har tagits tillbaka.

Ditt innehåll och dina idéer. Genom att skicka material till någon av våra servrar, exempelvis via e-post eller Internet, samtycker du till att: (a) materialet inte får innehålla något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering, (b) du kommer att vidta rimliga åtgärder för att skanna efter och ta bort eventuella virus eller andra kontaminerande eller destruktiva funktioner innan material skickas, (c) du äger materialet eller har obegränsad rätt att tillhandahålla oss det och att Stryker får publicera materialet gratis och/eller införliva det eller koncept som beskrivs i det i våra produkter utan ansvarsutkrävande eller skyldigheter, (d) inte vidta åtgärder mot oss i relation till det material du skickar och du samtycker till att gottgöra oss om någon tredje part vidtar åtgärder mot oss i relation till det material som du skickar, (e) det inte bryter mot villkoren i detta avtal, Strykers integritetsförklaring eller andra registrerade användaravtal (om tillämpligt) och att (f) du är ansvarig för det innehåll och den information som återfinns däri, inklusive erforderliga samtycken, och att dessa är sanna och korrekta.

Stryker granskar inte, och kan inte granska, det innehåll som användare publicerar på alla Stryker-webbplatser och ansvarar inte för sådant innehåll. Stryker kan vid tillfälle när man så finner lämpligt ta bort innehåll som publicerats av användare.

Ansvarsfriskrivning gällande värdepapper. Stryker-webbplatser kan innehålla ”framåtblickande påståenden” enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Vid tidpunkten då dessa påståenden gjordes var de baserade på aktuella förväntningar inför framtida utveckling.

Om några av dessa underliggande antaganden visar sig eller har visat sig vara felaktiga eller okända eller om risker eller osäkerhet inträder eller har inträtt kan de faktiska resultaten komma att bli annorlunda eller redan ha visat sig vara annorlunda än Strykers förväntningar och förutsägelser i dessa påståenden.

Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar allmänna branschförhållanden och konkurrens, ekonomiska förhållanden, exempelvis räntenivåer och fluktuerande valutakurser, tekniska landvinningar och patent som erhållits av konkurrenter, inneboende utmaningar i utvecklingen av nya produkter inklusive erhållande av regulatoriska godkännanden, inhemska och utländska vårdreformer och statliga lagar och bestämmelser samt trender gällande begränsning av vårdkostnader.

En utförligare lista och beskrivning av dessa risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer återfinns i Strykers årsrapport på formulär 10-K för innevarande räkenskapsår. Kopior av formulär 10-K samt efterföljande dokumentation är tillgängliga online på www.sec.gov eller kan begäras från företaget.

Företaget påtar sig inga skyldigheter att uppdatera eventuella framåtblickande påståenden till följd av ny information eller framtida händelser eller utvecklingar.

All personligt identifierbar information som överförs till en Stryker-webbplats regleras av Strykers integritetsförklaring som infogas genom hänvisning som om den ingick i sin helhet i dessa användarvillkor. Stryker ska ha rätt att använda eller kopiera all annan information i sådan kommunikation, inklusive eventuella idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller kunnande som avslöjas i dessa, oavsett syfte. Sådana syften kan gälla avslöjande för tredje part och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster.

Garanti. Användning av en Stryker-webbplats och innehåll på den är tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. Innehållet på alla Stryker-webbplatser tillhandahålls för din bekvämlighets skull. Stryker vidtar rimliga åtgärder för att inkludera uppdaterad och korrekt information på sina webbplatser men ger inga förklaringar eller garantier för att informationen på någon av Stryker-webbplatserna är korrekt, aktuell eller komplett, och informationen tillhandahålls i befintligt skick och med befintlig tillgänglighet.

I den största möjliga utsträckning som medges av gällande lagstiftning friskriver sig Stryker och dess närstående bolag från alla garantier av något slag, både uttalade och underförstådda, inklusive men inte begränsat till garanti för allmän lämplighet, lämplighet för visst syfte eller för att intrång inte föreligger. Du samtycker uttryckligen till att all användning av en Stryker-webbplats, inklusive allt innehåll, data eller programvara som distribueras av, hämtas eller fås åtkomst till från eller via en Stryker-webbplats, sker på egen risk. Du förstår och samtycker till att du är personligen ansvarig för all skada på din verksamhet, ditt datorsystem eller förlust av data som är ett resultat av hämtning av sådant innehåll och/eller programvara.

Du samtycker till att Stryker inte på något sätt kontrollerar någon information, några produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter via någon webbplats, inklusive Stryker-webbplatserna. Om inte annat avtalats skriftligt antar Stryker och dess närstående bolag inget ansvar för och ger inga garantier eller förklaringar gällande hur korrekta, aktuella, fullständiga, tillförlitliga eller användbara några råd, åsikter, sammanfattningar, påståenden eller annat innehåll eller produkter eller tjänster är som distribueras eller görs tillgängliga av tredje parter via tredje parts webbplats eller Stryker-webbplats.

Stryker ger inga garantier för att dess webbplatser eller deras innehåll kommer att uppfylla dina behov eller att en Stryker-webbplats kommer att vara kontinuerligt tillgänglig, aktuell, säker eller felfri eller att defekter, i förekommande fall, kommer att korrigeras. Inte heller ger Stryker några garantier gällande resultat som kan erhållas genom användning av en Stryker-webbplats eller dess innehåll, ej heller gällande hur korrekt, fullständig eller tillförlitlig den information är som erhållits genom användning av en Stryker-webbplats.

Stryker påtar sig inget ansvar för eventuell skada som användare drabbas av, inklusive men inte begränsat till förlust av data på grund av fördröjningar, ej levererat innehåll eller e-post, fel, tid då system ligger nere, felleveranser av innehåll eller e-post, nätverks- eller systemavbrott, skadade filer eller tjänsteavbrott till följd av underlåtenhet från Stryker, dess närstående bolag, dess leverantörer eller en användares egna fel och/eller underlåtenhet.

Om inte annat anges under gällande lagar och bestämmelser rörande personuppgifters säkerhet friskriver sig Stryker från alla garantier eller förklaringar om att konfidentialitet kommer att bibehållas för information som överförs via en Stryker-webbplats.

Inga råd och ingen information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du erhåller från Stryker eller tredje part genom någon av Stryker-webbplatserna ska medföra någon garanti.

Några stater medger inte begränsning eller undantag för vissa garantier eller villkor, så några av ovanstående undantag gäller kanske inte dig.

Ansvarsbegränsning. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ANSVARAR STRYKER ELLER DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET, FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, OAVSIKTLIG ELLER SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA EN STRYKER-WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL PÅ EN STRYKER-WEBBPLATS ELLER, OM INTE ANNAT ANGES UNDER GÄLLANDE LAGAR OCH BESTÄMMELSER GÄLLANDE SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, SOM ÄR ETT RESULTAT AV OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER EN ÄNDRING AV DIN ÖVERFÖRING ELLER DINA UPPGIFTER ELLER ANNAN INFORMATION SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT ELLER INTE SKICKAS ELLER TAS EMOT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLUST AV VINST, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, ÄVEN OM STRYKER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. PARTERNA GODTAR ATT DETTA ÄR EN RIMLIG RISKFÖRDELNING, ÄVEN OM STRYKER HAR BLIVIT INFORMERAT OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. VISSA JURISDIKTIONER MEDGER INTE UNDANTAG FÖR VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. STRYKERS ANSVAR SKA I ETT SÅDANT FALL BEGRÄNSAS TILL DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

Tillämplig lagstiftning. Dessa användarvillkor ska regleras av lagstiftningen i staten Michigan och yrkanden ska avgöras i statlig och federal domstol i staten Michigan, USA. Om några regler i dessa användarvillkor befinns vara ogiltiga eller av någon anledning ej genomförbara så ska denna regel undantas och den ska inte påverka resterande reglers giltighet och genomförbarhet.

Kontakta Stryker. Om du har frågor om dessa användarvillkor skriver du till:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
USA

Om användarvillkoren ändras kommer de reviderade användarvillkoren att publiceras på alla Stryker-webbplatser. Återkom till denna sida regelbundet, och särskilt innan du uppger någon personligen identifierbar information. Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 21 maj 2010.